k re lilleholt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kåre Lilleholt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kåre Lilleholt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
brennan-chase

Kåre Lilleholt - PowerPoint PPT Presentation

124 Views
Download Presentation
Kåre Lilleholt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2013

 2. Tiltakmot låginnskotsbustader • Rammer for fellesgjeld (§§ 2-14 til 2-16) • Opplysningar om totalpris • Føresegner om sikringsordningar (§§ 5‑26til 5‑30) • Restriktive reglar om kven som kan avtale om rett til bustad (§ 2-12 a)

 3. Rettsregistrering • Burettslagslova kap. 6 • Registrering i grunnboka • andelane registrerte som registereiningar • også avtalar om rett til bustad • registrering av rettar i andelane

 4. Pantsetjing av burettslagsandel • Pantelova § 4-3 a • Rettsvern ved tinglysing i grunnboka

 5. Pantsetjing av aksjebustad eller obligasjonsleilegheit • Pantelova § 4-3 • Notifikasjon • Eventuelt handpantsetjing av innskotsbevis

 6. Burettslaget • Burettslagslova § 1-1 • Føremål å gje andelseigarane bruksrett til eigen bustad • Verksemd som heng saman med buretten • Som hovudregel like mange andelar som bustader

 7. Ansvarsavgrensing • Burettslagslova § 1-2 • andelseigarane heftar ikkje for lagsskyldnadene • andelseigarane kan seie opp (brl. § 5-21)

 8. Brukareigeprinsippet • Som hovudregel • berre fysiske personar som andelseigarar • berre ein andel pr. person • avgrensa rett til bruksoverlating

 9. Kven som kan eige andel • Som hovudregel fysiske personar, brl. § 4-1 • Som hovudregel berre ein andel pr. person • Juridiske personar, brl. § 4-3 • tiprosentregelen • vedtektsfesting

 10. Eigarskifte • Burettslagslova § 4-4 • vilkår for eigarskifte, sakleg grunn • Rt. 2011 s. 1641 • Særleg om godkjenning av ny andelseigar, § 4‑5 • Bruksretten kan ikkje tidsavgrensast, heller ikkje gjennom vilkår, § 4-7

 11. Pålegg om sal • Dersom erverv i strid med lov eller vedtekter, § 4-8 • Reglar om tvangssal

 12. Utløysing av andelseigar • Burettslagslova § 4-10 • Vesentleg mishald, fleirtalsmisbruk, alvorleg og varig motsetningsforhold

 13. Forkjøpsrett • Krev vedtektsfesting, brl. § 4-4 • Nokre ufråvikelege føresegner i lova • Laget gjer retten gjeldande på vegner av forkjøpsrettshavaren

 14. Reglar om vedtektsveto • Føresegner ibrl. § 7-2 • vilkår for å vera andelseigar • forkjøpsrett • prisregulering • godkjenningsklausul i vedtektene

 15. Bruksretten – oversyn • Brukareigeprinsipp og bruksoverlating • Bruk og vedlikehaldsplikt • Skadebotansvar • Felleskostnader – fordeling og ansvar

 16. Bruksoverlating • Modellen • overlating av bruken krev samtykke frå styret, brl. § 5-3 • men rett til overlating i opprekna tilfelle • i desse tilfella nødvendig med godkjenning, som ikkje kan nektast utan sakleg grunn • tilfelle der brukaren ikkje kunne ha vorte andelseigar

 17. Tilfelle der andelseigaren har krav på bruksoverlating • Andelseigaren bur i bustaden sjølv, brl. § 5‑4 • Opp til tre år etter butid på eitt år, brl. § 5‑5 • Særleg grunn, brl. § 5‑6 • andelseigaren er juridisk person • mellombels fråvere • slektningar • tidlegare ektemake eller sambuar

 18. Følgjer av bruksoverlating • Andelseigaren framleis ansvarleg, brl. § 5‑8 • Juridisk person må peike ut kontaktperson • Pålegg om flytting, § 5‑9 • Bortfall av bruksrett ved eigarskifte, § 5‑10 • hovudregel bortfall • særregel for tidlegare ektemake eller sambuar • skadebotansvar for andelseigaren

 19. Bruken av bustaden • Burettslagslova § 5-11 • fara fint med eigedommen • ikkje urimeleg eller unødvendig til skade eller ulempe • berre bustadføremål • husordensreglar

 20. Andelseigarens vedlikehaldsplikt • Burettslagslova § 5-12 • Forsvarleg stand • Nærare opprekna plikter • nyansen mellom vedlikehald og utskifting • Også utbetring av tilfeldig skade • Anna fordeling etter vedtekter

 21. Andelseigarens skadebotansvar overfor laget • Burettslagslova § 5-13 • Kontrollansvar, også for tredjepersonar • Berre skyldansvar for noko indirekte tap • Krav mot bakre ledd

 22. Andelseigarens skadebotansvar overfor andre andelseigarar • Burettslagslova § 5-15 • Tap som ikkje er omfatta av krav frå laget • Berre skyldansvar for noko indirekte tap

 23. Ansvar ved eigarskifte • Burettslagslova § 5-16 • Ny andelseigar må utføre forsømt vedlikehald • Skadebotansvar berre for eige mishald

 24. Lagets vedlikehaldsplikt • Burettslagslova § 5-17 • Negativ avgrensing • Skade på bustad ved mishald frå annan andelseigar • Tilgjenge til bustaden

 25. Skadebotansvar for laget • Burettslagslova § 5-18 • Kontrollansvaret • Skyldansvar for noko indirekte tap • Ansvar for bakre ledd

 26. Felleskostnader • Burettslagslova § 5-19 • Fordeling • byggje- og finansieringsplanen • bakgrunnsregel: etter verdi • endringar av fordelinga

 27. Legalpanterett • Burettslagslova § 5-20 • Opp til 2G • Eventuell vedtektsfesting av meir omfattande panterett

 28. Oppseiing av bruksretten • Burettslagslova § 5-21 • Seks månaders varsel • Andelseigaren må gje frå seg buretten • Tvangssal • Omfanget av legalpanteretten

 29. Øydelegging av bustader ved brann m.m. • Burettslagslova § 5-24 • Nærare reglar om gjenoppbygging m.m.