Download
nerovnosti v zdrav n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEROVNOSTI V ZDRAVÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEROVNOSTI V ZDRAVÍ

NEROVNOSTI V ZDRAVÍ

236 Views Download Presentation
Download Presentation

NEROVNOSTI V ZDRAVÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NEROVNOSTI V ZDRAVÍ Dni zdravia FZSP TU 2014 Daniela Kállayová

 2. Východiská • Podpora zdravia (WHO, 1998,1986) • Determinanty zdravia (Lalonde, 1981) • Nerovnosti v zdraví (Kawachi, Subramanian, & Almeida-Filho,2002)

 3. Zdravotnícke služby Životný štýl, správanie Prostredie

 4. Koncepčný rámec pre nerovnosti v zdraví EÚ WHO Rozdiely v zdravotnom stave, alebo v distribúcii determinantov zdravia medzi rozličnými populačnými skupinami, pričom sú determinované individuálnou sociálnou pozíciou (príjem, vzdelanie, zamestnanie, neberú sa do úvahy prirodzené predispozície – genetika, vrodená imunita a pod.) • Odvrátiteľné a nespravodlivé rozdiely v zdraví , ktoré sú ovplyvňované aktivitami vlád, ľudí prijímajúcich rozhodnutia a aktivitami komunít

 5. Health inequality vs. health inequityNerovnosti v zdraví vs. nespravodlivosť v zdraví WHO, 2014

 6. Health inequality vs. health inequityNerovnosti v zdraví vs. nespravodlivosť v zdraví Kawachi, Subramanian, & Almeida-Filho, 2002

 7. „ nespravodlivosť v zdraví (healthinequity) ako termín má morálnu a etickú dimenziu, je používaný v súvislosti s rozdielmi v zdraví, ktoré sú nespravodlivé, neakceptovateľné, alebo sú zapríčinené nejakou formou nespravodlivosti “ (Whitehead, 1990: 5)

 8. Príklad medzi spravodlivým a nespravodlivým • rozdielom v zdraví, ktoré sú výsledkom prirodzenej, biologickej variácie nie je možné sa vyhnúť a nemožno ich vnímať ako nespravodlivé (vyšší výskyt srdcovo-cievnych ochorení u 70-ročných mužov v porovnaní s výskytom u 20-ročných mužov) • Zdravotným dôsledkom slobodne zvoleného rizikového správania je možné predísť, a preto ich nemožno vnímať ako nespravodlivé

 9. Meranie nerovností v zdraví

 10. Zdravie vo všetkých politikách Príčiny nerovností v zdraví sú komplexné, ale nevznikajú náhodne. Sociálne, ekonomické a podmienky prostredia, v ktorých žijeme výrazne ovplyvňujú zdravie. Tieto podmienky sú známe ako sociálne determinanty zdravia a sú veľkou mierou ovplyvnené verejnými politikami. Sir Michael Marmot, 2010

 11. Možnosti na znižovanie nerovností • Podpora zdravia najchudobnejších skupín spoločnosti • Intervencie – vzdelávanie, zlepšovanie životného štýlu, zlepšovanie podmienok bývania – ovplyvňujú jednotlivcov • (2) Znižovanie rozdielov medzi najchudobnejšími a ostatnými skupinami v spoločnosti • Intervencie ovplyvňujúce celé skupiny v spoločnosti • (3) Redukovanie nevyváženého sociálneho gradientu v rámci spoločnosti naprieč zvýhodnenými a znevýhodnenými skupinami (upstream –downstream) • Intervencie sú namierené na chudobných a stredné skupiny v sociálnej stratifikácii- ovplyvňujú sociálny gradient v spoločnosti

 12. Projekty

 13. Nové výzvy pre prax a ďalší výskum • Hodnotenie efektivity intervencií podpory zdravia pre znevýhodnené komunity • Komplexnosť evaluácie intervencií v podpore zdravia • Väčší dôraz na multifaktoriálnu intervenciu a komunitné pôsobenie ako na intervencie, ktoré sú zamerané len jednozložkovo na individuálnej úrovni

 14. Odporúčania Odporúčanie 1 Posilniť evaluačný výskum vo verejnom zdravotníctve, v podpore zdravia, v oblasti nerovností v zdraví Odporúčanie 2 Na základe systematických prehľadov a metaanalýz vytvoriť nástroje / postupy/ kritéria pre evaluáciu podpory zdravia Odporúčanie 3 Zabezpečiť zrozumiteľný transfer poznatkov z vedy do oblasti rozhodovania na rôznych úrovniach tak, aby boli poznatky použiteľné pre potreby tvorcov politík, stakeholderov

 15. Ďakujem za pozornosť daniela.kallayova@truni.sk