Riskbed mning
Download
1 / 29

Riskbedömning - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Riskbedömning. Riskbedömning räddar liv. Riskbedömning en naturlig del i arbetet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Riskbedömning' - bracha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Riskbed mning

Riskbedömning

Industrifacket Metall


Riskbed mning r ddar liv
Riskbedömning räddar liv

Riskbedömning en naturlig del i arbetet

Det är viktigt att ta reda på vilka faror som finns på arbetsplatsen och därefter värdera arbetsmiljöriskerna. Arbetsgivaren har ansvar för att en riskbedömning av arbetsmiljön utförs för att undvika att arbetstagarna blir skadade eller sjuka av arbetet.

Industrifacket Metall


Tre steg f r att f rebygga olyckor och sjukdomar
Tre steg för att förebygga olyckor och sjukdomar

 • Ta helst bort riskerna helt. Arbeta på annat sätt, till exempel: använd annat material, andra arbetsmetoder eller annan arbetsfördelning.

 • Minska risker som finns kvar så mycket som möjligt.

 • Noggranna instruktioner och personlig skyddsutrustning skyddar ofta mot risker som inte går att bli av med helt och hållet.

Industrifacket Metall


Vad r riskbed mning
Vad är riskbedömning?

Riskbedömning är en process för att utvärdera arbetsmiljörisker till följd av faror på arbetsplatsen. Det innebär en systematisk granskning av arbetets alla delar där man bedömer:

 • vad som kan orsaka skada,

 • om farorna kan elimineras och, om inte,

 • vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som behöver finnas för kontroll av riskerna.

  Riskbedömning är grunden för att framgångsrikt kunna hantera arbetsmiljöfrågor, och nyckeln till att minska arbetsrelaterade olyckor och arbetssjukdomar.

Industrifacket Metall


De vanligaste felen
De vanligaste felen

Under själva riskbedömningen görs vanliga fel av alla typer av företag.

Vissa av de vanligaste felen under riskbedömningsprocessen visas här, i den ordningsföljd som de vanligtvis uppträder.

Industrifacket Metall


Planering av riskbed mningen
Planering av riskbedömningen

Bland vanliga fel ingår:

 • Att inte utse kompetenta personer att utföra riskbedömningen.

 • Att inte tillhandahålla nödvändig information, utbildning, resurser, tid och stöd åt utvärderare som är anställda av företaget.

 • Att inte säkerställa tillräcklig samordning mellan utvärderare från olika företag som arbetar på samma arbetsplats.

 • Att inte involvera ett arbetsteam i riskbedömningen, och att inte inkludera arbetstagare med praktisk kunskap om den process/verksamhet som ska bedömas.

Industrifacket Metall


Steg 1 identifiera faror och personer i farozonen 1
Steg 1: Identifiera faror och personer i farozonen (1)

Bland vanliga fel ingår:

 • Att förbise vissa riskkategorier, t.ex. psykosociala riskfaktorer liksom organisatoriska faktorer (arbetstider, arbetsbelastning, osv.)

 • Att inte tänka på långsiktiga hälsofaror, t.ex. risker som orsakas av långvarig exponering för farliga ämnen eller höga ljudnivåer.

 • Att vända sig till arbetsmanualen men inte till arbetstagarna själva: den faktiska praxisen på arbetsplatsen kan variera, och arbetstagarna känner till problemen.

 • Att alltför strikt följa en checklista.

 • Att bara ta hänsyn till de olika faror som nämns i checklistan.

 • Att inte beakta hur arbetstagarna samverkar med faror under sitt arbete.

 • Att inte ta hänsyn till sällan använd utrustning.

 • Att inte känna igen en större fara för att den verkar trivial.

Industrifacket Metall


Steg 1 identifiera faror och personer i farozonen 2
Steg 1: Identifiera faror och personer i farozonen (2)

Bland vanliga fel ingår även:

 • Att förbise sekundära arbeten, t.ex. underhåll eller rengöringsarbete, som utförs på arbetsplatsen.

 • Att inte ta hänsyn till att det kan finnas anställda från andra företag eller andra personer (underleverantörer, besökare, osv.) på arbetsplatsen.

 • Att inte se till att arbetsgivare och underleverantörer samordnas, t.ex. att inte informera varandra om eventuella faror och risker.

 • Att inte ta hänsyn till grupper som kan löpa särskilda risker, t.ex. gravida kvinnor, unga arbetstagare, personer med funktionshinder, osv.

 • Att inte beakta dokumentationen av olyckfall eller arbetssjukdomar.

Industrifacket Metall


Steg 2 utv rdera och prioritera riskerna
Steg 2: Utvärdera och prioritera riskerna

Bland vanliga fel ingår:

 • Att förbise vissa följder av riskerna, t.ex. att inte ta hänsyn till riskernas långsiktiga effekter.

 • Att skapa en falsk känsla av säkerhet: att upptäcka en risk innebär inte att den är eliminerad från arbetsplatsen eller begränsad.

 • Att inte prioritera risker, med hänsyn till utvärderingen. Det förebyggande eller skyddande riskarbetet måste prioriteras.

Industrifacket Metall


Steg 3 besluta om f rebyggande tg rder
Steg 3: Besluta om förebyggande åtgärder

Bland vanliga fel ingår:

 • Att inte ta hänsyn till de allmänna principerna om förebyggande arbete:

  • undersök först om riskerna kan förebyggas eller undvikas, och om detta inte går:

  • undersök hur risken kan minskas eller begränsas, genom att t.ex. bekämpa risken vid källan, genom att ersätta det farliga med det ofarliga eller mindre farliga .

 • Att överföra risken, t.ex. begränsa en risk genom att skapa andra risker på en annan plats.

 • Att inte tala med/involvera arbetstagarna i beslut om förebyggande åtgärder.

Industrifacket Metall


Steg 4 vidta tg rder
Steg 4: Vidta åtgärder

Bland vanliga fel ingår:

 • Att inte prioritera införandet av förebyggande åtgärder.

 • Att inte sätta in en åtgärdsplan som bl.a. Anger

  • vilka åtgärder som ska införas,

  • vem som gör vad och när,

  • när det ska vara genomfört.

 • Att inte tillräckligt övervaka införandet av åtgärderna.

 • Att inte tala med/involvera arbetstagarna.

Industrifacket Metall


Steg 5 vervaka och granska
Steg 5: Övervaka och granska

Bland vanliga fel ingår:

 • Att inte bestämma vilka förberedelser som ska göras för att granska och revidera riskbedömningen.

 • Att inte se till att de förebyggande och skyddande åtgärderna tar hänsyn till riskbedömningens resultat.

 • Att inte övervaka de vidtagna åtgärderna för att se till att deras effektivitet upprätthålls.

 • Att inte informera arbetstagarna och/eller deras företrädare om resultaten av riskbedömningen och av de införda åtgärderna.

 • Att betrakta riskbedömningen som en engångsföreteelse och inte regelbundet se över den för att säkerställa att den hålls aktuell.

Industrifacket Metall


Dokumentering av bed mningen
Dokumentering av bedömningen

Bland vanliga fel ingår:

 • Att inte dokumentera riskbedömningen.

 • Att inte tillhandahålla en översikt över faror och risker, personer i farozonen, förebyggande åtgärder som satts in, uppgifter om införandet av åtgärder, osv.

 • Att inte använda dokumentation för att informera de berörda personerna (arbetstagare, chefer) eller övervaka införandet av de förebyggande och skyddande åtgärderna.

Industrifacket Metall


Riskbed mningens 5 faser

1.Planering

2. Informations samling

3. Inventering av risker

4. Uppskattning av risker

5. Värdering av risker

För att det skall bli ett komplett riskhanterings system så krävs också

Riskreducering = direkta åtgärder men också

1 . Ny risk analys. (4 första punkterna)

2. Metoder för hantering av risker som inte kan åtgärdas direkt =Handlings planer / åtgärds planer

Riskbedömningens 5 faser

Industrifacket Metall


RISK ?

Risk är ett ord som kan innebära olika saker i olika sammanhang.

En definition av ordet som visserligen är gammal, men som känns träffsäker är denna från Svenska Akademiens Ordbok:

 • Risk är ”möjlighet att något icke önskligt (något olyckligt eller obehagligt) skall inträffa eller att skada eller förlust skall drabba någon eller något”

  I andra sammanhang poängteras att risk är en funktion av sannolikhet och konsekvens

  Risk = Sannolikhet * Konsekvens

  För att kunna göra en rättvis bedömning av risker så bör minst 2 metoder användas.

Industrifacket Metall


Planering av riskbed mningen1

Planeringen utgör steg 1 av undersökning i Systematiskt arbetsmiljö arbete.

Orsaker till planering är

1. En del av vardags arbetet

2. Ändringar av verksamheter

3. Olyckor tillbud

Planering av riskbedömningen

Industrifacket Metall


Precisera och begr nsa omfattningen av bed mningen

1. Vad består ändringarna av? arbetsmiljö arbete.

Personalneddragning

Produktionsförändring

Förändrade arbetstider

Utökat arbetsinnehåll

Nya arbetslag/

gruppsammansättningar

Ändrade arbetsuppgifter

Nybyggnation/lokalbyten

Ändringar i befintliga lokaler

Förändrad arbetsutrustning

maskiner, fordon, redskap m.m.

Nya kemiska produkter

Ny ventilation

Precisera och begränsa omfattningen av bedömningen

Industrifacket Metall


Precisera och begr nsa omfattningen av bed mningen1

2. Var skall ändringarna göras ? arbetsmiljö arbete.

Begränsa området som skall bedömas.

Ibland kan det vara viktigt att inte ta för stora bitar att bedöma åt gången.

Bryt ner området som skall bedömas.

Ett allt för stort område som skall bedömas innehåller inte helt sällan får många risker för att kunna bedömas seriöst.

Precisera och begränsa omfattningen av bedömningen

Industrifacket Metall


Precisera och begr nsa omfattningen av bed mningen2

3. Vilka berörs arbetsmiljö arbete.

Vilka personer är påverkade vad har dessa för förutsättningar att klara ändringen ?

Vad vet dom om riskerna med arbetet som utförs i dag

Har dom egna idéer som kan påverka riskbilden till ett bättre resultat

Precisera och begränsa omfattningen av bedömningen

Industrifacket Metall


G r riskbed mningen

Identifiering av riskkällor =riskinventering arbetsmiljö arbete.

Skriv ner alla risk källor ni hittar

Checklistor

Kartläggning

Okulär besiktning

Frågeformulär

Avvikelserapporter

Skyddsronder

Grovanalyser

10-stegsprocessen

Jämföra med föreskrifter

m.m.

Gör riskbedömningen

Industrifacket Metall


Figuren beskriver en viktig effekt vid riskanalysarbete arbetsmiljö arbete.

Individuella bedömningar

Gemensam bedömning

Analysprocess i grupp

Det är normalt att olika personer uppfattar risken i en given situation på olika sätt

Genom de diskussioner som förekommer under analysarbetet skapas förutsättningar till mer likartad bedömning

Industrifacket Metall


ENERGIANALYS – arbetsmiljö arbete. exempel på energier

1 Gravitation, höjd

- person på höjd

- föremål på höjd

- kollapsande struktur

- kantring, lyft etc.

2 Linjär rörelse

- rörlig maskindel

- flygande föremål, sprut etc.

- hanterat material

- fordon

3 Roterande rörelse

- maskindel

- kraftöverföring

- valsar

4 Lagrat tryck

- gas

- ånga

- vätska

- fjädrar

5 Elektricitet

- spänning

- kondensator

- batteri

6 Värme och kyla

- föremål

- vätskor, smältor

- ånga, gas

- kemisk reaktion

7 Brand och explosion

- brännbart material

- brännbara vätskor

- explosivt material, dam

- explosiva gaser, ångor

- kemisk reaktion

8 Kemisk påverkan

- giftigt

- frätande

- kvävande

- smitta

- annan akut påverkan

9 Strålning

- akustisk

- elektromagnetisk

- ljus, inklusive

infra/ultra

- joniserande

10 Diverse

- människans rörelser

- vassa kanter

- spetsiga föremål

Industrifacket Metall


ARBETSSÄKERHETSANALYS – exempel på konsekvenser och riskkällor

Konsekvens

Riskkällor

Konsekvens

Riskkällor

Konsekvens

Riskkällor

Snubbling

Branta trappor

Lösa föremål

Nivåskillnader

Dålig belysning

Skärskada

Vassa verktyg, hörn

eller materialkanter

Utkast från slipning eller

mejsling

Belastnings-

skada

Dåligt utformad utrustning

Dåligt utformad arbets-plats

Ensidigt upprepade arbetsmoment

Tunga manuella lyft

Elskada

Spänning ej frånslagen

Dålig elutrustning, iso-

lering etc.

Skyddsjord saknas

Halkning

Oljigt, blött, isigt

underlag

Fall

Räcken saknas/trasiga

Klättring på utrustning

Nivåskillnader

Dåliga stegar/ställningar

Exponering

Luftföroreningar (damm, ångor från kemikalier, gaser, biologiska ämnen)

Buller

Vibrationer

Värmestrålning

Elektriska och magnetiska fält

Kemikalier

Lösningsmedel

Brännskada

Öppen låga

Ånga

Frätande vätskor

Smält metall

Kemikalier

Extremt kallt ämne

eller material

Klämning

Maskindelar i rörelse

Fallande föremål

Trångt arbetsutrymme

Felaktiga verktyg el.dyl

Förgiftning

Gas/vätskeläckage

Bristande kemikalie-

hantering

Sträckning

Tunga manuella lyft

Felaktig kroppsställning vid lyft

Ojämnt underlag

Stress

Dålig organisation

Långvarig hög arbets-

belastning

mm

Drunkning

Dåligt skyddad vätske-

samling

Slag/stöt

Rörliga maskindelar

Fallande föremål

Utstående delar i gång-

vägar

Felaktiga verktyg

Våldshandlingar

Kvävning

Trångt slutet utrymme

Syre undanträngs av

andra gaser

Begravd under löst

material

Mobbing

Annat

Industrifacket Metall


Dela in riskbed mningen i minder omr den
Dela in riskbedömningen i minder områden riskkällor

CNC Maskin

För arbetet

Efter arbetet

IN

Ut

Industrifacket Metall


Anv nd troliga aktiviteter p bilden innan
Använd troliga aktiviteter på bilden innan riskkällor

Industrifacket Metall


Hur allvarlig r risken
Hur allvarlig är risken ? riskkällor

Industrifacket Metall


Metod riskkällorKommentar

Teknisk inriktning

Energianalys Identifierar energier som är farliga för människan

HAZOP Analys av avvikelser, vanlig i kemiska anläggningar

Felträdsanalys Utgår från en given händelse och sedan söker man systematiskt i form av ett ”träd” efter denna händelses orsaker

FMEA (Fail Mode and Effect Analysis) Identifierar olika tekniska fel som kan uppstå samt vilka effekter som detta kan leda till

Maskinsäkerhetsanalys Analysteknik utvecklad av IVF. Finns i olika varianter.

Samspel Människa – Teknik

Avvikelseanalys Söker avvikelser i funktion hos människa, maskin och organisation. Kräver beskrivning av ”normaltillstånd”

Arbetssäkerhetsanalys Eftersöker farliga förhållanden i en given arbetsuppgift

Mänsklig tillförlitlighetsanalys (HRA)/ Används för att identifiera beslut eller åtgärder som kan medföra att Operatörsanalys ett skadeförlopp utlöses eller utvecklas vidare

Analys av organisation

MORT Organisatoriska förhållanden av betydelse för säkerheten

SMORT En bearbetning/vidareutveckling av MORT

Administrativ SHM-revision Ett administrativt hjälpmedel framtaget av dåvarande Kemikontoret

Analys av olycksfall

Avvikelseutredning Identifiering av avvikelser som föregått olycksfall och tillbud

MORT Identifiering av organisatoriska förhållanden av betydelse för olycksfall och tillbud

Industrifacket Metall


Hantering av resultaten

Direkta åtgärder riskkällor

Tänk på:

1. Ändring av utrustningar kan komma att påverka den ursprungliga bedömningen som finns på utrustningen och i vissa fall CE märkningen.

2. Förbättrings försämringar. Snabba beslut och åtgärder leder inte helt sällan till att de som berörs inte håller med om ändringen.

Planering av åtgärder

Tänk på

1. Handlings planer skall alltid vara skriftliga och innehålla slutlig åtgärd men också del åtgärder.

2. Handlings plan skall alltid upprättas i samverkan med skyddsombud

Hantering av resultaten

Industrifacket Metall


Exempel p material
Exempel på material riskkällor

 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Riskbedömningar – Idéer och fakta, Prevent

 • Riskbedömningar – Verktyg, Prevent

 • Arbetsmiljöpolicy – En praktisk vägledning, Prevent

 • Konsekvensguiden, Prevent

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – Steg för steg, Prevent

 • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Prevent

 • IF Metalls riktlinjer för arbetet med företagshälsovård

Industrifacket Metall