1 / 23

Surowce do produkcji biopaliw

Surowce do produkcji biopaliw. Rozwój tego sektora energetycznego, wg planów Unii Europejskiej , ma być w najbliższych dekadach bardzo dynamiczny. Głównym dostarczycielem surowców do produkcji biopaliw ma być rolnictwo. BIO PALIWO.

boyce
Download Presentation

Surowce do produkcji biopaliw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Surowce do produkcji biopaliw

 2. Rozwój tego sektora energetycznego, wg planów Unii Europejskiej, ma być w najbliższych dekadach bardzo dynamiczny. Głównym dostarczycielem surowców do produkcji biopaliw ma być rolnictwo

 3. BIOPALIWO • płynne lub gazowe paliwo dla środków transportu, powstałe z przetwórstwa produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych lub mikroorganizmów (biomasa).

 4. Rodzaje biopaliw

 5. Do głównych rodzajów biokomponentówi biopaliww postaci ciekłej lub gazowej można zaliczyć: bezwodny alkohol etylowy produkowany z biomasy lub biodegradowalnych odpadów bioetanol estry metylowe produkowane z olejów roślinnych lub tłuszczów bioestry biogaz paliwo gazowe produkowane z biomasy lub biodegradowalnych odpadów biometanol metanol produkowany z biomasy

 6. ESTER C2H5OH BIOGAZ ester 65% CH4 35% CO2 Metanol CH3OH

 7. Jak otrzymujemy biopaliwo? • Biopaliwa obecnie można wytwarzać z każdego rodzaju tłuszczu i ... Rzepak jest rośliną szybko rosnącą, wymagającą ponad przeciętnego nawożenia makro i mikroskładnikami. Zboża lub rośliny zbożowe to rośliny uprawne z rodziny traw. Ich owoce wytwarzają nasiona o wysokiej zawartości skrobi

 8. Burak cukrowy stanowi drugie na świecie (po trzcinie cukrowej) źródło cukru – około 30-40% produkcji światowej. Bawełna jest bardzo wydajną rośliną uprawną, ponieważ podczas przetwarzania traci tylko ok. 10% suchej masy. Po usunięciu śladowych ilości wosku i białek pozostaje czysta celuloza. Słonecznik uprawiany jest obecnie na całym świecie jako roślina oleista (ok. 35% tłuszczu jadalnego i technicznego w nasionach), pastewna Kukurydza rośnie w różnych strefach klimatycznych od klimatu suchego, występującego w Ameryce Centralnej, poprzez strefę klimatu umiarkowanego występującego w Europie Wschodniej do strefy klimatu wilgotnego Trzcina cukrowa - potężna trawa (do 6 m wysokości)

 9. Oliwka europejska - owoce po dojrzeniu mają kolor zielonkawy, fioletowoczarny do czarnego. Zarówno mezokarp jak i pestka zawiera od 25 do 60% tłuszczu Palma babassu Soja – na bazie nasion soi wytwarza się takie produkty, jak: olej sojowy, mączka sojowa, kasza sojowa.

 10. Biopaliwa silnikowe i surowce do ich produkcji

 11. Prognoza zapotrzebowania na biopaliwa ciekłe dla Polski Źródło: Żmuda 2007

 12. Zalety wprowadzenia biopaliw Ochrona środowiska Ograniczenie uzależnienia od importu ropy Rewitalizacja słabnących obszarów wiejskich Można stosować w istniejących silnikach.

 13. Produkcja bioetanolu • Podstawowymi krokami produkcji bioetanolu na dużą skalę są: • Ekstrakcja cukru • Fermentacja • Destylacja • Dehydratacja • Denaturacja Kat. C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 Fermentacja beztlenowa jest złożonym procesem biochem. zachodzącym w warunkach beztlenowych

 14. Produkcja BIOETANOLU z trzciny cukrowej Bezwodny etanol MIELENIE - oddzielanie soku Trzcina cukrowa FERMENTACJA DESTYLACJA DEHYDRATACJA www.biofuels-platform.ch

 15. Tak to wygląda ... Farmy Przemysł spożywczy Stacje paliw Produkcja bioetanolu punkt docelowy Dehydratacja

 16. Na świecie produkuje się około 50 mld litrów biopaliw rocznie! Najwięksi producenci biopaliw

 17. Światowa produkcja biopaliw w okresie 2000- 2007 (w miliardach galonów) Międzynarodowa Agencja Energii; FO Licht

 18. Światowa produkcja biodiesela mln ton Inne Północna i centralna Ameryka Północna Ameryka Europa Ethanol and Biofuels report Vol 7, No.9/15.01.09, page 176

 19. Biodiesel • Biodiesel – ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego.

 20. Biodieseljest zastępczym paliwem do silnikówwysokoprężnych. W odróżnieniu od normalnego oleju napędowego, biodiesel jest paliwem biodegradowalnym i nietoksycznym.

 21. Spaliny emitowane przez silnik zasilany paliwem estrowym charakteryzują się: w porównaniu z olejem napędowym Øniższym zadymieniem Øniższą zawartością CO (do 40%) Øznacznie niższą emisją CO2 Øbliską zeru zawartością SO2, Øzwiększoną emisją związków azotu o ok. 17%,

 22. Dziękujemy za uwagę • Martyna Ralla • Dawid Mierzwa

More Related