caval elena 341c5 e lena caval@gmail com n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Caval Elena – 341C5 e lena.caval@gmail.com PowerPoint Presentation
Download Presentation
Caval Elena – 341C5 e lena.caval@gmail.com

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Caval Elena – 341C5 e lena.caval@gmail.com - PowerPoint PPT Presentation

boyce
119 Views
Download Presentation

Caval Elena – 341C5 e lena.caval@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Auditul intern al sistemului de management al calitatii-factor necesarpentruimbunatatirea continuaa activitatiisubdiviziunilorintreprinderii Caval Elena – 341C5 elena.caval@gmail.com

 2. Ceesteauditul intern? • este parte componenta a uneiserii de procesemenitesamentinafunctionalitateasiperfectionareatuturorelementelorsistemului de management al calitatii (SMC), precumsi de a favorizaactivitateapersonaluluiintreprinderii

 3. Elementele de baza ale controlului intern 1. Existentaunui plan de organizare: • Definirea cat maiprecisa a sarcinilor (fiecaretrebuiesastiecetrebuiesafaca) • Definirealimitelor de competentasi a raspunderilor, ceeacepresupunestabilireauneiierarhii a careiautoritate e indiscutabila 2. Existentauneidocumentatiisatisfacatoare: • Producereainformatiilor: esterecomandataexistentaunorinstructiuniscrise, sub forma unui manual de proceduri • Arhivareainformatiilor: <<memoria>> uneiintreprinderieste un element esential al controlului intern care, de altfel, conditioneazatoatecontroaleleulterioare

 4. CecereStandardul ISO9001? • Standardul ISO9001 cere o proceduradocumentatapentruauditurile interne: “Responsabilitatilesicerintelepentruplanificareasiefectuareaauditurilor, sipentruraportarearezultatelorsi a mentineriievidentelorva fi definitintr-o proceduradocumentata”.

 5. Cum esteperceputauditul de catreangajati? • perturbare a “independentei” acestora • incluziune “alogena” in sferaactivitatiilor, in cadrulcareia pot existafaptecompromitatoare

 6. CecereStandardul ISO9001? • “personalulsubdiviziuniiauditate (verificate) trebuiesa retina, cascopulauditurilor nu reprezintacautareapersoanelorculpabile, ci depistareacauzelorneconformitatilorexistente, perfectionareasistemului de manangement al calitatiisiactivitatiifiecareisubidiviziuni in parte si a intreprinderii, in general. Este nevoie de retinutcaauditul duce la imbunatatire”.

 7. Identificareneconformitati • Prima metoda • realizareaaudituluiplanificat de catre o echipa de auditori, care esteformata din specialistiindependentisicalificati, care nu isiauditeazaproprialoractivitate, reprezinta un factor al audituluiobiectiv • intocmireasiprezentarea in adresaconduceriisuperioare a unuiraport de audit referitor la efectuareaunoractiuni de corectaresauprevenire, termenulsi data efectuariiacestora

 8. organizareaaudituluirepetat cu scopuldeterminariidaca au fost eliminate neconformitatile • nu se aplicaniciosanctiunedisciplinara, personalullucreaza in regimobisnuitsi nu exercitanicioinfluentanegativaasupracalitatiiproduselor fabricate siserviciilorprestate

 9. A douametodade identificare a neconformitatilor se realizeazaprinprezentareanotelor de serviciu (procedurapeverticala: superior - subordonat) • cercetareaneconformitatilor • intocmireaunui act de investitie de serviciu a neconformitatii • emitereaordinului cu privire la sanctiuneadisciplinarasieliminareaneconformitatilor

 10. De exemplu: unincendiu, care a fostcauzat de neconformitatile la niveluldisciplineitehnologice (nu au fostverificatemijloacele de masurare, senzoriipentrumasurareatemperaturii,etc). Se aplica un sir de sanctiunidisciplinare, situatiapoateevoluapana la instanta de judecatasiastfelestecreata o atmosferainstabila in procesul de producere

 11. Concluzii • Auditul Internesteactivitatea  a caruiscopeste de a ajutaorganizatiasa-siatingaobiectivelepropuse. Acestlucru se realizeazaprintr-o metodologiesistematica care analizeazaproceseleafacerii, procedurilesiactivitatile cu scopul de a evidentiaproblemele  cu care se confruntaorganizatiasi de a propunerecomandari de solutii . • ScopulAuditului Intern intr-o organzatieestefoartecomplex sipoatevizamaimulteaspecteca: eficientaoperatiunilor, increderea in situatiilefinanciare, prevenireasiinvestigareafraudelorsaurespectarealegislatieiaplicabile.

 12. Bibliografie: • http://ro.wikipedia.org/wiki/Audit • http://www.registru.md/publcation/163205/