zaw d bieg ego rewidenta
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA. Zawód biegłego rewidenta może wykonywać osoba spełniająca wymagania określone ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 31 z 2001, poz. 359 ). Warunki wpisu do rejestru. Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA' - bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zaw d bieg ego rewidenta
ZAWÓD BIEGŁEGO REWIDENTA
 • Zawód biegłego rewidenta może wykonywać osoba spełniająca wymagania określone ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 31 z 2001, poz. 359)
warunki wpisu do rejestru
Warunki wpisu do rejestru
 • Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:
 • 1)korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • 2) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • 3) ukończył studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • 4) odbył trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, przy czym spełnienie tego warunku zostało uznane przez Komisję Egzaminacyjną,
 • 5) złożył z wynikiem pozytywnym egzaminy na biegłego rewidenta przed Komisją,
 • 6) uzyskał dyplom biegłego rewidenta.
warunki przyst pienia do egzaminu
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
 • Do egzaminów na biegłego rewidenta może być dopuszczona osoba, która:
 • 1.ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • 2.korzysta w pełni z praw publicznych,
 • 3.nie była karana sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych oraz przestępstwa karne-skarbowe,
 • 4.posiada wykształcenie wyższe.
warunki przyst pienia do egzaminu1
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
 • Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów na biegłego rewidenta dokumentuje okoliczności:
 • 1.wymienione w pkt 1 i 2 własnoręcznie podpisanym oświadczeniem,
 • 2.wymienione w pkt 3 zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego (odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji o osobie),
 • 3.wymienione w pkt 4 uwierzytelnionym odpisem (kopią) dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce lub zagranicznych uznawanych w Polsce za równorzędne; osoba, która ukończyła studia zagraniczne powinna władać językiem polskim w mowie i w piśmie.
zg oszenie do egzaminu
ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU
 • Wolę przystąpienia do egzaminów osoba zainteresowana zgłasza przesyłając lub doręczając do Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów stosowny wniosek, który powinien zawierać:
 • 1.imię, nazwisko i adres,
 • 2.deklarację przystąpienia do egzaminów
 • 3.dokumenty określone wyżej,
 • 4.kwestionariusz osobowy,
 • 5.życiorys,
 • 6.dwie fotografie o wymiarach 35x46 mm,
 • 7.kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej.
zakres egzamin w
ZAKRES EGZAMINÓW
 • Sesje:
 • I
 • 1. Rachunkowość finansowa cz. I2. Ekonomia i zarządzanie
 • II
 • 1. Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze2. Prawo podatkowe cz. I3. Finanse
 • III
 • 1. Prawo podatkowe cz. II2. Rachunkowość finansowa cz. II3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • IV
 • 1. Sprawozdania finansowe i ich analiza2.Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
przebieg egzaminu
PRZEBIEG EGZAMINU
 • W czasie egzaminu pisemnego wolno korzystać z:
 • 1.przepisów prawa zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy,
 • 2.norm zawodowych, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, wytycznych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • 3.sprzętu ułatwiającego liczenie (kalkulatorów) oraz innych pomocy technicznych (tablic itp.) określonych przez Komisję Egzaminacyjną.
 • W czasie egzaminu nie wolno posługiwać się sprzętem mającym funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych. Posiadane przez kandydatów na biegłego rewidenta telefony komórkowe powinny być podczas egzaminu wyłączone.
struktura egzaminu
STRUKTURA EGZAMINU
 • Egzamin sklada się z kilku zadań
 • (3 do 5)
 • Struktura zadania:

- Pytania testowe jednokrotnego wyboru,

- Zagadnienia sytuacyjne

zaliczenie egzaminu
ZALICZENIE EGZAMINU
 • Warunkiem pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia za wszystkie zadania wchodzące w skład tematu egzaminacyjnego oraz zaliczenie wszystkich zadań.Warunkiem zaliczenia zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie co najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia.
zaliczenie egzaminu1
ZALICZENIE EGZAMINU
 • Zaliczenie wszystkich egzaminów objętych daną sesją jest warunkiem przystąpienia do egzaminów w następnej sesji.Dla egzaminów z poszczególnych przedmiotów ustalane są terminy podstawowe, a także terminy poprawkowe: w sesji I - po jednym, a w sesjach II, III i IV po dwa z każdego przedmiotu.Kandydat na biegłego rewidenta, który otrzyma ocenę niedostateczną, może powtórzyć egzamin w terminie poprawkowym.
zwolnienia z egzaminu
ZWOLNIENIA Z EGZAMINU
 • Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku.
praktyka
PRAKTYKA
 • Praktyka obejmuje:
 • - praktykę w rachunkowości,
 • - aplikację, która odbywać się musi pod kierunkiem biegłego rewidenta.
 • Praktyka w rachunkowości musi trwać co najmniej jeden rok, zaś aplikacja co najmniej dwa lata, po odbyciu praktyki w rachunkowości.
praktyka1
PRAKTYKA
 • Komisja może zwolnić kandydata, na jego wniosek, z rocznej praktyki w rachunkowości, jeżeli:
 • 1) był zatrudniony w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przez co najmniej 3 lata,2) nie będąc zatrudnionym w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo- księgowych co najmniej 3 lata lub posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej.
ad