PRESENTASI STUDY WISATA BALI 2010 - PowerPoint PPT Presentation

boris
presentasi study wisata bali 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRESENTASI STUDY WISATA BALI 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRESENTASI STUDY WISATA BALI 2010

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
PRESENTASI STUDY WISATA BALI 2010
724 Views
Download Presentation

PRESENTASI STUDY WISATA BALI 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PRESENTASISTUDY WISATA BALI 2010 DISUSUN OLEH : ANISA HENI SAFITRI ANNISA PUTRI CAHYANI SUSUN CANDRA MUKTI NURUL RAHMANIA

  2. BPPT KERAMIK

  3. SEJARAH BPPT KERAMIK • Bermuladarisemakinsulitnyadidapatbahanbakuutamauntukmembuatpatung, yaitukayu. Kemudianmerekamencaribahanbakualternatiflainnya, agar parapengrajindi Bali tetapdapatbisaberkarya. Setelahmelakukanpenelitian, merekaakhirnyamenemukanbahwajenistanahliattertentudapatdigunakansebagaibahandasarpembuatankeramikdanporselin. Jadimerekamencobaalihkanparapengrajin yang semulamembuatpatungdarikayumenjadipengrajinkeramikdaritanahliat.

  4. Sejarahsingkatkeramik Keramikmulaidikenalolehmanusiasejakzamanneolithikumatauzamanbatumuda. Di negarakitasebelumabad I Masehisudahadakeramik yang kitakenalsebagaigerah, tembikar, atauperiukbelangga. Padamulanyapembuatannyadibuatsecarakasar.

  5. MACAM-MACAM KERAMIK : • Gerabah (Earthenware), dibuatdarisemuajenisbahantanahliat yang plastisdanmudahdibentukdandibakarpadasuhumaksimum 1000°C, Bata, genteng, paso, pot, anglo, kendi, gentongdansebagainyatermasukkeramikjenisgerabah. • KeramikBatu (Stoneware), dibuatdaribahanlempungplastis yang dicampurdenganbahantahanapisehinggadapatdibakarpadasuhutinggi (1200°-1300°C). Keramikjenisinimempunyaistrukturdanteksturhalusdankokoh, kuatdanberatsepertibatu. Keramikjenistermasukkualitasgolonganmenengah.

  6. Porselin (Porcelain), adalahjeniskeramikbakaransuhutinggi yang dibuatdaribahanlempungmurni yang tahanapi, seperti kaolin, alumina dansilika. • KeramikBaru (New Ceramic), adalahkeramik yang secarateknis, diprosesuntukkeperluanteknologitinggisepertiperalatanmobil, listrik, konstruksi, komputer, cerobongpesawat, kristaloptik, keramik metal, keramik multi lapis, keramik multi fungsi, kompositkeramik, silikon, bioceramic, dankeramikmagnit. Sifatkhasdari material keramikjenisinidisesuaikandengankeperluan yang bersifatteknissepertitahanbenturan, tahangesek, tahanpanas, tahan karat, tahansuhukejutseperti isolator, bahanpelapisdankomponenteknislainnya.

  7. PeralatandanBahan • Bahankeramikadalahbagianutamadalampembuatankeramikdanbahanutamanyabiasadisebutdenganbahanmentahkeramik.Contohbahanmentahkeramikalamseperti kaolin, lempung, felspar, kuarsa, pyrophillitdansebagainya.Sedangkanbahankeramikbuatansepertimullit, SiC, Borida, Nitrida, H3BO3 dansebagainya.

  8. Bahanmentahkeramikdigolongkanmenjadi 5 (lima) yaitu : • BahanPengikatContoh : kaolin, ball clay, fire clay, red clay • BahanPeleburContoh : felspar, kapur • BahanPengisiContoh : silika, grog (samot) • BahanTambahanContoh : water glass, talk, pyrophillit • BahanMentahGlasir. (Bahan yang membuatlapisangelaspadapermukaanbendakeramiksetelahmelaluiprosespembakaranpadasuhutertentu), diantaranyaadalah :- bahanmengandung SiO2 – pasirkuarsa – lempung – felspar·- bahanmengandungoksidabasa – potasfelspar – batukapur – soda abu·- Bahanmengandung Al2O3 – kaolin – felspar- BahantambahanContoh :- bahanpewarnaContoh : senyawa cobalt, senyawabesi, senyawanikel, senyawachromdansebagainya.- bahanperekatContoh : gum- bahanpenutupContohoksidasirkon, oksidaseng- bahanpeleburContoh : asamborat, borax, Na2CO3, K2CO3, BaCO3 ,Pb3O4 dansebagainya. -- untukbahanopacifer : SnO2, ZrOdansebagainya -

  9. TEKNIK PEMBENTUKAN KERAMIK • Teknikcoil (lilitpilin) • Tekniktatapbatu/pijatjari • Teknik slab (lempengan) d. Teknikputar e. Teknikcetak

  10. BeberapaTeknikDekorasi Yang DapatDiterapkanPada Benda-Benda Keramik : a. Dekorasiukir b. Dekorasitoreh c. Dekorasimelubangi d. Dekorasistempelan/cap e. Dekorasitempel g. DekorasisablondanDekorasistiker f. Dekorasilukis