peradilan islam l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
presentasi PowerPoint Presentation
Download Presentation
presentasi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

presentasi - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

fdmaslk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'presentasi' - guest44664


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peradilan islam

PERADILAN ISLAM

HendrawanAgung Y 26010111130059

RevinLeofergian 26010111130060

ArifMardani 26010111130057

Moh. ToriqAbidin 26010111130058

Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan

Jurusan Perikanan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universtas Diponegoro

2011

peradilan islam2

Next

PERADILAN ISLAM

Peradilanmerupakansalahsatupilar yang fundamental dalamnegara Islam dandiatashalinilahsistempemerintahandisandarkansebagaibagianImplementasi Islam dalamkehidupanpolitik.

asas asas peradilan islam

Next

Asas-asasperadilanislam
 • Asaskeotentikan (authenticity)
 • Asaspengembangan
 • Asaspembatalansuatukeputusanperkara
 • Asasimparsialitas
 • Prinsipketulusandanniatbaik
 • Asaskejujuran

Sumber: SuratUmaribn al-Khattab, khalifahkeduadari al-khulafa al-rasyidunkepada Abu Musa al-Asy’ari, gubernurdiBasrah, Irak

slide4

Next

2 orang yang bertanggungjawabdalammengimplementasikan Islam dalamberbagaihalyakni:

 • Khalifah: menjalankanhukum-hukum Islam danmenerapkannyakepadaseluruhrakyat .
 • Qadhi (hakim): mengambilputusan-putusansecaraIslamiberdasarkansumber-sumber (seperti Al-Qur`an, As Sunnah) danmenggunakannya.
tujuan peradilan

Next

TujuanPeradilan

3 prinsipDasardibentuknyaPeradilan:

 • Penerapanhukum-hukum Islam dalamsetiapkondisiadalahwajib.
 • Dilarangmengikutisyari’ah lain selain Islam.
 • Syari’ahselain Islam adalahkufurdanbatil (taghut).
bukti keabsahan peradilan

Next

BuktikeabsahanPeradilan
 • Al-Qur`an

Diantaranyadalam QS. 4:105 dan QS. 5:48. Ayat-ayatinidenganjelasmenyatakanbahwaadalahsahuntukmenghukumiantarmanusiadanbahkanwajibmelaksanakanhaltersebut, yaitudenganhanyamerujukkepadasistem Allah SWT.

 • As-Sunnah.

MengenaiAs-Sunnah, Rosululloh SAW sendirimemimpinSistemPeradilaninidanbeliaulah yang menghukumiumat.

3 macam hakim dalam islam

Next

3 macam hakim dalam Islam
 • Qodli‘Aam: bertanggungjawabuntukmenyelesaikanperselisihanditengah-tengahmasyarakat,
 • QodliMuhtasib: bertanggungjawabmenyelesaikanperselisihan yang timbuldiantaraummatdanbeberapaorang, yang menggangumasyarakatluas,
 • QodliMadzaalim: yang mengurusipermasalahanantaramasyarakatdenganpejabatnegara.
4 kategori hukuman dalam sistem peradilan islam

Next

4 kategorihukumandalamsistemperadilan Islam
 • HududHakAllah SWT
 • Al JinayatHakindividu
 • At Ta’zirHakmasyarakat
 • Al-MukhalafatHaknegara
hukuman kejahatan dalam sistem peradilan islam

Next

HukumanKejahatandalamSistemPeradilan Islam
 • Perampokan: Bilakesalahannyapasti, hakim akanmempertimbangkansebab-sebabkejahatantersebutdanberijtihad (menggalihukumdari Al-Qur`an dan As-Sunnah).
 • Pencurian: Pencuriakandipotongtangannyaapabilatelahmemenuhi 7 persyaratandarihukumanini. Tidakdiperkenankanmelaksanakan (pemotongantangantersebut) denganoperasi.
 • Pemerkosaan: Hukumanmati
 • Penyalahgunaannarkoba: Para pelanggardidera 80 kali cambukandidepanumum.
 • Zina: Perbuatanzina (bagi yang masihlajang) diganjardengan 100 kali cambukan. Sedangzinabagiorangdewasa/menikah) danzinahomosexkeduanyadihukummatiditempatumum.
khusus hudud

Next

KhususHudud
 • Adasaksi
 • Nilaibarang yang dicuriharusmencapai 0,25 dinar atausenilai 4,25 gremas.
 • Bukanberupamakanan (jikapencuriitulapar)
 • Barang yang dicuritidakberasaldarikeluargapencuritersebut.
 • Barangnyahalalsecaraalami
 • Dipastikandicuridaritempat yang aman (terkunci)
 • Tidakdiragukandarisegibarangnya (artinyapencuritersebuttidakberhakmengambilmisalnyauangdarihartamilikumum).
qur an dan hadist

Next

Qur’an danHadist
 • Allah SWT berfirman: “Menetapkanhukumituhanyalahhak Allah” (QS. 6 : 57).

َنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ , لاَدّعَىَ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ, وَلَكِنّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدّعَىَ عَلَيْه “. متفق عليه، وللبيهقي بإسناد صحيح: “الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيوَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ”.

 • Dari Ibnu ‘Abbas –radliallâhu ‘anhuma

MaksudhaditstersebutadalahbahwaRasulullahmemberitakantentangtingkahlakumanusia yang biladibiarkantanpahukum yang mengaturdandibebaskanuntukmendakwa (menuduh, mengaku-ngaku) secarasembaranganbahwaseseorangtelahmembunuhatauseseorangtelahmengambilhartanya, makatentusetiaporangakanmelakukanhalitutanpahaq. Olehkarenaitu, beliaumewajibkankepadaorang yang didakwa/terdakwapadahaditspertamauntukbersumpahsebagaibuktibahwadiatidakbersalahdantidakmelakukanhal yang dituduhkankepadanya. Sedangkandidalamhaditskedua, beliaushallallâhu ‘alaihiwasallammemberikanhakmasing-masing; sipendakwa agar mendatangkan ‘al-Bayyinah’sedangkansiterdakwa yang mengingkarinya agar mengucapkan ‘al-Yamîn’.

slide12

Next

Lampiran

SuratUmaribn al-Khattab, khalifahkeduadari al-khulafa al-rasyidunkepada Abu Musa al-Asy’ari, gubernurdiBasrah, Irak:

“Sesungguhnyamenegakkanhukum (al-qadla) adalahsuatukewajiban yang pastidantradisi (Sunnah) yang

harusdipatuhi. Makapahamilahjikasesuatudiajukanorangkepadamu. Sebab, tidaklahadamanfaatnyaberbicaramengenaikebenaranjikatidakdapatdilaksanakan. Bersikaplahramahantarasesamamanusiadalamkepribadianmu, keadilanmudan

majlismu, sehinggaseorang yang berkedudukantinggi (syarif) tidaksempatberharapakankeadilanmu. Memberibuktiadalahwajibatasorang yang menuduh, danmengucapkansumpahwajibbagiorang yang mengingkari (tuduhan). Sedangkankompromi (ishlah, berdamai) diperbolehkandiantarasesamaorang Muslim, kecualikompromi yang menghalalkanhal yang haramdanmengharamkanhal yang halal. Dan janganlahengkaumerasaterhalanguntukkembalipada yang benarberkenaandenganperkara yang telahkauputuskankemarintetapikemudianengkaumemeriksakembalijalanpikiranmulaluengkaumendapatpetunjukkearahjalanmu yang lebihbenar; sebabkebenaranitutetapabadi, dankembalikepada yang benaradalahlebihbaikdaripadaberketerusandalamkebatilan. Pahamilah, sekalilagi, pahamilah, apa yang terlintasdalamdadamu yang tidaktermaktubdalamKitabdanSunnah, kemudiantemukanlahsegi-segikemiripandankesamaannya, danselanjutnyabuatlahanalogitentangberbagaiperkaraitu, laluberpeganglahpadasegi yang paling miripdengan yang benar. Untukorang yang mendakwahkankebenaranataubukti, berilahtenggangwaktu yang harusiagunakandengansebaik-baiknya. Jikaiaberhasildatangmembawabuktiitu, engkauharusmengambilnyauntukdiasesuaidenganhaknya. Tetapijikatidak, makaanggaplahbenarkeputusan (yang kauambil) terhadapnya, sebabitulah yang lebihmenjaminuntukmenghindarikeraguan, danlebihjelasdariketidakpastian (al-a’ma, kebutaan, kegelapan)… Barangsiapatelahbenarniatnyakemudianteguhmemegangpendiriannya, maka Allah akanmelindunginyaberkenaandenganapa yang terjadiantaradiadanorangbanyak. Dan barangsiapabertingkahlakuterhadapsesamamanusiadengansesuatu yang Allah ketahuitidakberasaldaridirinya (tidaktulus), maka Allah akanmenghinakannya …”

(Al-Sayyid Muhammad ibnAlawiibnAbbas al-Maliki al-Hasani al-Makki, Syarifat Allah al-Khalidah: DirasatfiTarikhTasyri al-AhkamwaMadzahib al-Fuqaha al-A’lam (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1407 H/1986 M), h. 120-121.)