offentligt budgetsamr d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Offentligt budgetsamråd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Offentligt budgetsamråd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Offentligt budgetsamråd - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Offentligt budgetsamråd. Torsdag den 30. juni 2011. Velkomst ved formanden for provstiudvalget. Salme nr. 725 – Det dufter lysegrønt af græs. Dagsorden Forudsætninger for de udmeldte rammer Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag. Eventuelt. Dagsordens punkt 3. Eventuelt:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Offentligt budgetsamråd' - boone


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
offentligt budgetsamr d

Offentligt budgetsamråd

Torsdag den

30. juni 2011

slide2

Velkomst ved formanden for provstiudvalget.

Salme nr. 725 – Det dufter lysegrønt af græs

 • Dagsorden
 • Forudsætninger for de udmeldte rammer
 • Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag.
 • Eventuelt
dagsordens punkt 3 eventuelt
Dagsordens punkt3. Eventuelt:

- Orientering vedrørende kommende budgetter

- Kvartalsrapporter

- Tidsregistrering / honorarer

- Erfa-gruppe for regnskabsførere

- Orientering vedrørende kirkegårde

- Stifternes ”Råd og vejledning”

- Fælles kirkekalkning

- Energitjek

- Bispevisitatser

1 foruds tninger for de udmeldte rammer
1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.
 • Ligning for 2012 til rådighed i Falster provsti udgør for nærværende:49.288.175 kr.
 • Udmeldte fremskrivningsprocenter 4. april 2011:

Løn 0,7%

Øvrig driftsudgifter 1,6%

Anlæg 0,4%

1 foruds tninger for de udmeldte rammer1
1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Beregning af driftsrammer:

 • Reguleret beløb i forhold til 2011:

- Engangsudgifter

- Overskud/underskud

- Renter på lån i stiftsmidlerne

 • Løn er fremskrevet med 0,7% i forhold til ministeriets udmelding af 4. april 2011
 • Øvrig drift er fremskrevet 1,6% i forhold til ministeriets udmelding af 4. april 2011
1 foruds tninger for de udmeldte rammer2
1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Beregning af anlægsrammer:

 • Kendte henlæggelser
 • Kendte låneydelser
 • Der er ikke foretaget procentvis fremskrivning af anlægsrammer
 • Der kan ikke forhandles udvidelse af anlægsrammer udover det maksimale ligningsbeløb for Falster Provsti
1 foruds tninger for de udmeldte rammer3
1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Nye udmeldte fremskrivningsprocenter den 6. juni 2011:

Løn 1,0%

Øvrige driftsudgifter 2,2%

Anlæg 0,8%

1 foruds tninger for de udmeldte rammer4
1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Overskud til fordeling:

Hvis fremskrivningsprocenterne af 4. april 2011 fastholdes: minimum 872.000 kr.

Hvis fremskrivningsprocenter af 6. juni 2011 benyttes: minimum 658.000 kr.

3 eventuelt fremskrivning af budgetter
3. EventueltFremskrivning af budgetter

Budgetter fremskrives fremover for 3 år efter følgende retningslinier:

Driftsrammer:

- Kendte ændring (ønsker):

- Renter på lån

- løn

- øvrige drift

3 eventuelt fremskrivning af budgetter1
3. EventueltFremskrivning af budgetter

Anlægsrammer:

- Kendte ændringer (ønsker):

- Anlægsarbejder

- Låneydelser

- henlæggelser/opsparinger

3 eventuelt betaling for brug af konsulenter
3. EventueltBetaling for brug af konsulenter

Menighedsrådene betaler alle konsulenthono-rarer, bortset fra:

- Den kongelige bygningsinspektør

- Nationalmuseet

Husk derfor at budgettere med udgifter til forudsigelige honorarer, f.eks. til godkendelse af forpagtningskontrakter og honorarer i forbindelse med byggesager.

3 eventuelt betaling for brug af konsulenter forsat
3. EventueltBetaling for brug af konsulenter - forsat

Der kan søges om del i 5%-midlerne, såfremt der er tale om en uforudsigelig pludselig opstået udgift, f.eks. i form af honorar til kirkegårdskonsulenten, ved et pludseligt opstået tilfælde på f.eks. kirkegården.

3 eventuelt budgettering af selvrisiko
3. EventueltBudgettering af selvrisiko

Husk at budgettere med selvrisikoen på forsikringer.

I tilfælde, hvor man har flere forsikringssager på et år, hvilket skaber en likviditetsmangel, kan man søge om dækning via 5%-midlerne.

3 eventuelt revisionsprotokollater
3. EventueltRevisionsprotokollater

I forbindelse med aflevering af regnskaber og revisionsprotokollater, skal menighedsrådene tilkendegive, at revisionsprotokollaterne er gennemgået på et menighedsrådsmøde ligesom det forventes, at menighedsrådene kommenterer revisors bemærkninger.

3 eventuelt kvartalsrapporter
3. EventueltKvartalsrapporter

I følge regnskabsinstruksen for lokale kirkelige myndigheder pkt. 2.5.1, skal der udarbejdes kvartalsrapporter, som skal behandles på et menighedsrådsmøde, senest 2 måneder efter kvartalets udløb.

Et eksemplar skal herefter sendes til provstiudvalget og revisor.

3 eventuelt tidsregistrering honorarer
3. EventueltTidsregistrering / honorarer
 • Registrering af regnskabsførernes timeforbrug
 • Registreringen kan bruges som baggrund for revidering af honorarerne.
3 eventuelt erfa gruppe for regnskabsf rere
3. EventueltErfa-gruppe for regnskabsførere

Dannelse af Erfa-gruppe for regnskabsførere og kasserere?

slide19

3. Eventuelt

Kirkegårdstakster

Nye kirkegårdstakster er udarbejdet af provsti-udvalget og trådte i kraft pr. 1. januar 2011.

Taksterne er ens i hele ligningsområdet, dog er der fortsat forskel på taksterne på købstadskirke-gårde og på landsbykirkegårde.

slide20

3. Eventuelt

Kirkegårdstakster – samarbejde med Fyn

Provstiudvalget har indgået aftale med Fyns stift vedrørende udarbejdelse af kostprisbaserede kirkegårdstakster.

De menighedsråd, som i første omgang ikke fik udfyldt skemaet til udregning af de kostbaserede kirkegårdstakster, vil blive kontaktet af en medarbejder fra Fyns stift, med henblik på udfyldelse af skemaerne.

3 eventuelt kirkeg rdens pleje
3. EventueltKirkegårdens pleje

Fælles abonnement på: www.videntjenesten.dk,

for Park og Landskab.

Møde i efteråret om udarbejdelse af pleje-planer.

3 eventuelt stifternes r d og vejledning
3. EventueltStifternes ”Råd og vejledning”

* Provstiudvalget har indgået en samarbejds-aftale med Lolland-Falsters Stift om rådgivning og sekretariatsbistand i kirke-funktionærsager.

* Stifterne har udviklet vejledninger vedr. byg-gesager og yder rådgivning herom. Bygge-vejledningen er tilgængelig på menigheds-rådenes IT-skrivebord. Bogmærke er udlagt på bordene, som kan tages med hjem.

3 eventuelt f lles kirkekalkning
3. EventueltFælles kirkekalkning
 • Opdatering
 • Fælles kirkekalkning fremover
 • Regler for indhentning af tilbud, hvis man ikke deltager i projektet.
3 eventuelt energitjek
3. EventueltEnergitjek

Energitjek af samtlige kirker i efter-året.

Finansieres via 5%-midler.

3 eventuelt visitatser
3. EventueltVisitatser

Biskoppen har bedt provsterne om, at følge op på Biskoppens visitatser.

Menighedsrådene anmodes om, at indbe-rette til provsten, hvordan det er gået efter biskoppens visitats.

3 eventuelt
3. Eventuelt

Provsten holder sommerferie i ugerne

28-29-30.

Provstikontoret er ferielukket i ugerne

29-30. I uge 28 er der åbent tirsdag og torsdag kl. 9.00-14.00 samt onsdag kl. 9.00-12.00

tak for i aften

Tak for i aften

Salme nr. 769 – Sig månen langsomt hæver

Kom godt hjem…….