Širší ekonomické souvislosti rodinné politiky - PowerPoint PPT Presentation

bono
ir ekonomick souvislosti rodinn politiky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Širší ekonomické souvislosti rodinné politiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Širší ekonomické souvislosti rodinné politiky

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Širší ekonomické souvislosti rodinné politiky
140 Views
Download Presentation

Širší ekonomické souvislosti rodinné politiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Širší ekonomické souvislosti rodinné politiky Daniel Münich

 2. Stručný nástin prezentace Ekonomické a další souvislosti Specifická situace ČR v datech Dlouhodobé ekonomické souvislosti … a vládní prohlášení

 3. Ekonomické souvislosti Zaměstnanost a ekonomická aktivita Mzdy a produktivita Agregátní produktivita, HDP, daně, penze

 4. Sociálně-psychologické souvislosti Častá vazba na ekonomické souvislosti Měnící se situace: Malé rodiny (spíše 1 než dvě děti) Koncentrace ve městech Uzavřenost v domácím prostředí klesající intenzita a rozmanitost sociálních interakcí ALE rostoucí role sociálních vztahů ve společnosti První dítě později - častěji uprostřed pracovní kariéry Vyšší vzdělanost žen a klesající podíl fyzicky náročných profesí

 5. Míra zaměstnanosti Celkově poměrně vysoká vysoká ve středním věku nízká u mladých (vzdělávání) nízká u starších (odchody do důchodu podle počtu dětí)

 6. Míra ekonomické aktivity Klesala v posledních 10 letech u žen 20-39 let s dětmi Vlastní výpočty, VŠPS

 7. Míra zaměstnanosti Klesala v posledních 10 letech u žen 20-39 let s dětmi Vlastní výpočty, VŠPS

 8. Zaměstnanost 2 Relativně nízká u žen se SŠ a VŠ vzděláním

 9. Zaměstnanost 3 Extrémní propad míry zaměstnanosti u matek dětí do 6 let věku (věk 20-49 let)

 10. Podíl dětí v péči mimo rodinu Nízký

 11. Podíl dětí v péči mimo rodinu Nízký

 12. Podíl dětí v péči pouze rodiče Relativně vysoký

 13. Platový rozdíl – pay gap Také důsledek období rodičovství Roste s věkem - limitovaný profesní postup Nižší investice do lidského kapitálu žen (ex-ante, LLL) Difference between men's and women's average gross hourly earnings as a percentage of men's average gross hourly earnings (for paid employees). Note: Structure of Earnings Survey, Eurostat

 14. Dlouhodobé efekty – long-term impacts Porodnost (1. a 2. dítě)demografie, penze Zaměstnanost  penze (OBR) Vzdělanostní a sociální dispozice dětí (OBR) quality matters (studie Heckman apod.) u dětí se slabším SE zázemím obzvláště ekonomické dopady (HDP, penze), ale nejen to.

 15. Dlouhodobé efekty – long-term impacts • Inteligentní prorodinná politika se může vyplatit: zvýšení participace žen ve věku 20-40 let o 10 p.b. snižuje okamžitě PAYG deficity o více než 10 mld Kč/rok (model Bezděkova komise II a NERV II).

 16. Dlouhodobé efekty – long-term impacts • Kognitivní a nekognitivní schopnosti se rozvíjejí v předškolním věku a jsou pro další vývoj člověka zcela zásadní (role finanční dostupnosti velká).

 17. K programovému prohlášení Péče o děti rodičů, kteří chtějí kombinovat rodičovství s pracovní kariérou Podpora (i) firemních školek, (ii) alternativních forem péče včetně sousedského hlídání. Neměla by chybět podpora dostupnosti standardních školek Nesledování demografických výhledů a mobility. Selhání místních zřizovatelů (priority a finance).

 18. K programovému prohlášení Firemní školky nepodporují mobilitu & závislost na zaměstnavateli spíše jen u velkých podniků a ve větších městech pro děti s lepším SE zázemím Alternativní formy Ne vždy dostatečná garance kvality – nejde o hlídání (quality matters)

 19. Děkuji za pozornost