slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
http://www.eu-integra.org PowerPoint Presentation
Download Presentation
http://www.eu-integra.org

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

http://www.eu-integra.org - PowerPoint PPT Presentation

blake
134 Views
Download Presentation

http://www.eu-integra.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. http://www.eu-integra.org

 2. Mesures per al foment de la contractació • D’Obligació • D’Incentiu • Alternatives http://www.eu-integra.org

 3. MESURA D’OBLIGACIÓ Reserva de llocs de treball Llei 13 / 1982 • Obligació de reservar un 2% de la plantilla a les empreses amb més de 50 treballadors. • Les Administracions Públiques, obligació de reservar un 5% en els ofertes públiques d’ocupació fins a assolir el 2% de la plantilla http://www.eu-integra.org

 4. MESURA D’OBLIGACIÓ Preferència en el reingrés per a treballadors amb disminucions sobrevingudes Reial Decret 1451/1983 • Quan un treballador o treballadora causa baixa per una invalidesa total o absoluta i posteriorment es recupera de manera total o parcial. • L’empresa ve obligada a readmetre’l tant aviat com es produeixi una vacant en la seva categoria o grup professional. • Bonificació del 50% en la quota empresarial per contingències comuns a la Seguretat Social, durant els dos anys posteriors al reingrés http://www.eu-integra.org

 5. MESURA D’OBLIGACIÓ Requisit en les subvencions Llei 25/1998 de 31 de mesures administratives, fiscals i d’adaptació de l’euro. (Art. 92) Totes les convocatòries publiques de subvenció han d’incloure, entre els requisits exigits a les empreses, la justificació que el sol·licitant compleix la quota de reserva per a la integració social de minusvàlids, establerta per la legislació vigent. DOGC 31.12.1998 http://www.eu-integra.org

 6. MESURA D’OBLIGACIÓ Requisit en les contractacions amb les Administracions Públiques Ley 53/1999 de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas. Art. 20. Prohibiciones de contratar Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral de minusválidos... BOE 29.12.1999 http://www.eu-integra.org

 7. MESURA DE FOMENT Contracte indefinit a jornada completa Reials Decrets 1451/1983 i 170/2004 • L’empresa ha de fer l’oferta a l’OTG • El contracte es formalitza en model específic • Obligació d’estabilitat mínima de tres anys • Subvenció de 3.906,58 € per cada treballador contractat. • Subvenció de fins a 901,52 € per l´adaptació del lloc de treball. • Bonificació en les quotes empresarials per contingències comuns a la Seguretat Social: • Menors de 45 anys: Homes: 70%, Dones: 90% • Majors de 45 anys: Homes: 90%, Dones: 100% • Deducció de 6.000 € de la quota íntegra de l’Impost sobre Societats o, si s’escau, del IRPF, per una sola vegada i per cada treballador que representi un increment de la plantilla de treballadors amb disminució http://www.eu-integra.org

 8. MESURA DE FOMENT Contracte indefinit a temps parcial o fix discontinu Reial Decret Llei 5/2001 • Els mateixosREQUISITSque per a la contractació indefinida a jornada completa sempre que el contracte sigui d’un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complert comparable. • Les mateixesSUBVENCIONS I BONIFICACIONSque en la contractació a jornada completa, però de quantia proporcional a la jornada laboral establerta. http://www.eu-integra.org

 9. MESURA DE FOMENT Contracte temporal de foment de l’ocupació per a persones ambdisminució Llei 42/1994 - Llei 12/2001 • Durada mínima de 12 mesos i màxima de 3 anys • Jornada completa o parcial, perònomés té bonificació la contractació a jornada completa • Reducció del 100%de les quotes empresarials per contingències comuns a la Seguretat Social durant tota la vigència del contracte, si és el primer treballador acollit a aquest tipus de contracte en els darrers 3 anys.Reducció del 75%en els altres contractes amb homes i del 80% i 90% amb dones menors i majors de 45 anys respectivament • Subvenció de fins a 901,52 € per l´adaptació del lloc de treball. • Si aquest contracte es transforma en indefinit té les mateixes condicions del contracte indefinit http://www.eu-integra.org

 10. MESURA DE FOMENT Contracte en pràctiques Llei 63/1997 • Durada mínima 6 mesos i màxima de 2 anys • Titulats Universitaris o de Formació Professional (de grau mitjà o superior) o titulacions oficialment reconegudes com a equivalents que habilitin per a l’exercici professional • Dins dels 6 anys posteriors a la finalització dels estudis. • No es requereix ser beneficiari de la prestació d’atur • No hi ha límit màxim d’edat • Reducció del 50% de la quota empresarialper contingències comuns a la Seguretat Social, per la celebracióa temps completi durant la vigència del contracte. http://www.eu-integra.org

 11. MESURA DE FOMENT Contracte de formació Llei 63/1997 • Treballadors amb discapacitatsense límit d’edat, que no tinguin la titulació requerida per formalitzar un contracte en pràctiques. • No es requereix ser beneficiari de la prestació d’atur. • La persona amb disminució no computa a efectes de determinar el nombre màxim d’aprenents. • Com a mínim s’ha de dedicar un 15% de la jornada prevista a la formació • Reducció del 50% en les quotes empresarialsper contingències comuns a la Seguretat Social http://www.eu-integra.org

 12. MESURA DE FOMENT Incorporació de persones amb discapacitat com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats anònimes laborals Ordre 29.12.1998 • Duradaindefinida(mantenint el lloc de treball, com a mínim durant tres anys) i ajornada completa. • La incorporació ha desuposar un increment net de plantilla, sentrequisit imprescindible que l’empresa no hagi reduït el nombre de treballadors en els dotze mesos anteriors a la data d’incorporació • Subvenció de 9.015,18€ a fons perdut. • En el cas de persones vinculades a l’empresa per contracte temporal i que s’incorporin com a socis treballadors o de treball, la subvenció serà del mateix import, amb un límit de deu socis per entitat beneficiària. • No es podrà percebre aquesta subvenció per la incorporació de persones anteriorment vinculades a l’empresa, com a socis treballadors o de treball. http://www.eu-integra.org

 13. MESURES ALTERNATIVES Real Decret 364/2005 • Aquelles empreses queno puguincobrir el nombre de places amb treballadors i treballadores amb discapacitat que els correspondria: • Perno trobar candidatsadients • Permotius que cal que justifiquien un informe que serà comprovat per Inspecció de Treball • Poden sol·licitar un certificat d’excepcionalitat que els permetrà, durant 3 anys, acollir-se a les mesures alternatives http://www.eu-integra.org

 14. MESURES ALTERNATIVES Real Decret 364/2005 • Contractació amb un Centre Especial de Treballper un importmínimde3 vegades l’IPREM*anual per cada plaça de treballador amb discapacitat no coberta. Pot ser compra de productes, serveis o la modalitat d’ENCLAVAMENT. • Contractació de subministres o de prestació de serveisamb untreballador o treballadora autònomamb discapacitat per un import mínim igual al del punt anterior. • Realitzardonacions o accions de patrocinien col·laboració amb fundacions o associacions d’utilitat pública per un import no inferiora1,5 vegades l’IPREM per cada plaça de treballador amb discapacitat no coberta. • * IPREM: Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (6.577,20 € l’any per a 2005) http://www.eu-integra.org

 15. LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES • La Unió Europea assenyala la Responsabilitat Social de les Empreses com un factor clau en el desenvolupament sostenible per a aconseguir més i millors llocs de treball i una major cohesió social • La RSE es un concepte mitjançant el qual les empreses decideixen voluntàriament integrar objectius socials i mediambientals en les seves Planificacions Estratègiques • La Unió Europea proposa una política de foment de la RSE que: • Doni a conèixer les experiències i l’impacte • Identifiqui les empreses amb bones pràctiques • Promogui la inclusió en les memòries empresarials del “triple balanç” de resultats: econòmics, ecològics i socials http://www.eu-integra.org

 16. Objectius del SIL • Els SIL de la Federació ECOM tenen com a finalitat lamillora de les oportunitats d’inserció de les persones amb discapacitat física: • Valorar • Orientar • Informar • Acompanyar en el procés de recerca • Promoure la candidatura • Gestionar ofertes: •   A)Coneixement dels llocs de treball • B)Informació de les condicions de contractació • C)Selecció de candidats • D)Ajustament • E)Seguiment de la inserció

 17. VALORACIÓ - ORIENTACIÓ CONEIXEMENT DEL MERCAT CONEIXEMENT DELS LLOCS DE TREBALL GESTIÓ D’OFERTES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ RECURSOS DE FORMACIÓ • PLA INDIVIDUAL • FORMACIÓ • RECERCA D’OCUPACIÓ • AJUST PERSONAL • SEGUIMENT DE LA INSERCIÓ Esquema de funcionament del SIL http://www.eu-integra.org

 18. PARTICIPACIÓ EN EL SECTORDE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DE L’OCUPACIÓ • Els SIL de la Federació ECOMs’ubiquen en dependències de les administracions locals per tal de participar dels processos de millora de l’ocupació que es donen en el territori • La relació amb altres agents socials i institucions ens permet apropar-nos al món empresarial i sindical, Utilitzar els seus recursos formatius i d’ocupació i coordinar-nos amb altres borses de treball • UBICACIÓ EN ADMINISTRACIONS LOCALS • COORDINACIO AMB LES OTG • RELACIÓ AMB GREMIS, PATRONALS I SINDICATS • RELACIÓ AMB CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL • RELACIÓ AMB ALTRES PROGRAMES I SERVEIS PER A L’OCUPACIÓ http://www.eu-integra.org

 19. Compromisos del SIL • RESPECTE AL DEMANDANT D’OCUPACIÓ AMB DISCAPACITAT • Conèixer i valorar el seu potencial laboral • Orientar el seu itinerari professional • Donar suport als processos de capacitació • Acompanyar el procés de recerca d’ocupació • Selecció d’ofertes adequades • Suport a la consolidació del lloc de treball http://www.eu-integra.org

 20. Compromisos del SIL • RESPECTE A LA MILLORA CURRICULAR • Conèixer els recursos formatius de la zona • Itineraris personalitzats • Accions integrades • Suport i seguiment de la formació • Informar als centres de possibles adaptacions i ajudes • Promoció d’accions formatives específiques • Col·laboració en la recerca de llocs de pràctiques i en l’avaluació global http://www.eu-integra.org

 21. Compromisos del SIL • RESPECTE AL MERCAT LABORAL • Conèixer les tendències del mercat • Conèixer les característiques del teixit empresarial de la zona • Conèixer els perfils professionals sol·licitats per les empreses de la zona • Conèixer les capacitats, habilitats i requisits demandats en aquests perfils http://www.eu-integra.org

 22. Compromisos del SIL • RESPECTE A LES EMPRESES • Informar sobre les capacitats de les persones amb discapacitats • Informar de les condicions avantatjoses de contractació de persones amb disminució • Analitzar llocs de treball i informar de les possibles adaptacions • Oferir una borsa de treball actualitzada i amb diferents perfils • Selecció de candidats • Suport a l’ajust • Seguiment de la inserció http://www.eu-integra.org

 23. SIL-OSONA • Àmbint d’actuació Comarca d’Osona • Convenis de col·laboaració amb: • Ajutament de Vic • Associació Disminuïts Físics d’Osona: ADFO • Federació ECOM • Ubicació: ADFO • Hotel d’Entitats de Vic • Sant Pere núm. 9 • Tel: 93.883.29.49 http://www.eu-integra.org

 24. http://www.eu-integra.org