1 / 3

Idrott och Hälsa

Idrott och Hälsa. Kurslitteratur: Idrott Hälsa Livsstil. Annerstedt, Bö, Diserud, Elvestad, Strömme 2007. Utöver kursplanernas innehåll i IDH 1201 och 1202 fördjupar eleverna sig enligt följande:. Uppladdningen. Adamsson, Hagstedt, Öberg 2000.

Download Presentation

Idrott och Hälsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Idrott och Hälsa Kurslitteratur: Idrott Hälsa Livsstil. Annerstedt, Bö, Diserud, Elvestad, Strömme 2007 Utöver kursplanernas innehåll i IDH 1201 och 1202 fördjupar eleverna sig enligt följande: Uppladdningen. Adamsson, Hagstedt, Öberg 2000

  2. Exempel på teoretiska moment som kan ingå i kurserna är: • Anatomi • Bollmetodik • Glykemiskt index • Näringslära • Skador, livräddning, första hjälpen • Träningsdagbok • Träningslära

  3. Exempel på praktiska moment som kan ingå i kurserna är: • Bernadotteolympiaden • Bernadottemilen • Brandkårens storstadstest • Coopers test • Harres test • Militärens multitest • Hjärt- och lungräddning (HLR) • Ledarskap • Simning öppet vatten

More Related