norfo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NORFO PowerPoint Presentation
Download Presentation
NORFO

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

NORFO - PowerPoint PPT Presentation

birch
206 Views
Download Presentation

NORFO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NORFO PRESIDENTSAMLING D 2290 9. JANUAR 2009 NORFO - Norsk Rotary Forum

 2. NY ORG-ARBEIDSGRUPPE • Leder: DG Per A. Filseth • 15. januar 2009: Sekretariatet sammenstiller svarene og sender arbeidsgruppens medlemmer. • 29. januar 2009: Arbeidsgruppen oversender sitt forslag til NORFOs styre, med kopi til de sittende guvernører. • 12. februar 2009: Frist for å komme med anmerkninger. • 26. februar 2009: Frist for utsending av endelig forslag til medlemmene. • 26. mars 2009: Vårmøte 2009. NORFO - Norsk Rotary Forum

 3. NORFO Norsk Rotary Forum NORFO - Norsk Rotary Forum

 4. Hva er NORFO ? • NORFO er et samarbeidsorgan for de norske rotarydistrikt og de fungerende guvernører i norske rotarydistrikt • Videreføring av Norsk Rotaryråd som ble opprettet i 1972 NORFO - Norsk Rotary Forum

 5. ROTARY ORG. NORFO - Norsk Rotary Forum

 6. NORFO ORG: 7 GUVERNØRER Styret NORFO Distrikt-DG Klubb-President Medlemskap Kommunikasjon RF Service Admin. De samme komiteer NORFO - Norsk Rotary Forum

 7. NORFO - formål • Formålet med samarbeidet skal være: • Gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling • Felles gjennomføring av multidistriktsoppgaver og prosjekt for å oppnå en kvalitetsmessig og/eller økonomisk gevinst NORFO - Norsk Rotary Forum

 8. NORFO - organisering • Norsk Rotary Forum består av: • de 7 fungerende norske guvernører • de 7 DGE’er møter som observatører • Et styre på 5 personer står for den daglige drift • En leder for hver multidistriktsaktivitet NORFO - Norsk Rotary Forum

 9. Styret • Styret består av 5 medlemmer: • Leder (en PDG) • Innkommende leder (en IPDG) • Avtroppende leder (en PDG) • Sekretær • Controller NORFO - Norsk Rotary Forum

 10. Multidistriktsaktiviteter • Ungdomsutveksling • Handicamp Norway • Årbok/matrikkel • Informasjonskomiteen • Medlemsservice • Rotary Norden • GETS / Opplæring av nyvalgte guvernører (DGN) • Ungdomsfondet • Georgiastipendet / Georgia Takkestipendet • Norsk Rotary Landsarkiv • Andre aktiviteter etter vedtak i NORFO NORFO - Norsk Rotary Forum

 11. Ungdomsutveksling NORFO - Norsk Rotary Forum

 12. Multidistriktsaktiviteter:Ungdomsutveksling • Leder: Herman Meier • Mandat: • å være utøvende organ for ungdomsutvekslingen mellom de norske rotarydistrikter og rotarydistrikter i andre land.  • organisere kontakten mellom Norsk Rotary og det internasjonale nettverket som er bygget opp for å ta seg av ungdomsutvekslingen, bistå distrikter og klubber i arbeidet med å planlegge ungdomsutveksling og legge de praktiske forhold best mulig til rette for at distrikt og klubber kan gjennomføre sine ungdomsutvekslings-prosjekter.  NORFO - Norsk Rotary Forum

 13. rådgiver for guvernørene og utvekslingsansvarlige på distrikts- og klubbplan, og drive informasjonsvirksomhet om Rotary’s utvekslingsprogrammer både innad i organisasjonen og utad – formidle/utarbeide informasjonsmateriell, vedlikeholde WEB-sider og gjennomføre annen informasjons-virksomhet som måtte være formålstjenelig for å øke kunnskapen om Rotarys ungdomsutvekslingsprogram.  • MDYEO skal sørge for at det til enhver tid foreligger fremdriftsplaner og retningslinjer for arbeidet med ungdomsutvekslingen – herunder også for distriktenes/klubbenes arbeid med utreisende- / innkommende studenter. NORFO - Norsk Rotary Forum

 14. Organisering av aktivitetene • NORFO peker ut leder for hver multidistriktsaktivitet. • Leder kan i samråd med styret knytte til seg andre for å gjennomføre multidistrikts-aktiviteten • Disse rapporterer til styret og til NORFO på vår- og høstmøtet. NORFO - Norsk Rotary Forum

 15. Multidistriktsaktiviteter:Handicamp Norway • Leder: Oslo Nord RK • Målsetting: • Å bringe sammen funksjonshemmede og annen ungdom fra forskjellige land for å skape gjensidig forståelse og tillit • Fikk utmerkelsen ”Outstanding Task Force Project” på Convention i San Antonio i 2001 • Finansiering gjennom kr. 50,- pr. medlem NORFO - Norsk Rotary Forum

 16. HC leir 2008 NORFO - Norsk Rotary Forum

 17. Multidistriktsaktiviteter:Årbok – håndbok og matrikkel • Redaktør og hovedansvarlig: Kolbjørn Eggen • Årbok/håndbok: Redaktør • Matrikkel: NORFO - Norsk Rotary Forum

 18. Multidistriktsaktiviteter:Norsk Rotary Informasjonskomité • Leder: Edrund Olaisen • Mandat: • Informasjonsmateriell • Tjenestehefte • Gjennomføre Norsk Rotary Forum’s datasatsing • Utvikle og vedlikeholde WEB-sidene Rotary.no • Utvikle system for e-post til NORFO, distrikt og klubber • Gjennomføre overgang til elektronisk matrikkel • Hjelpe distrikt og klubber med å utarbeide egne WEB-sider NORFO - Norsk Rotary Forum

 19. Multidistriktsaktiviteter:Norsk Rotary Medlemsservice • Leder: Kolbjørn Eggen • Oppgaver: • Vedlikeholde medlemsarkiv • Ta imot bestilling på og fakturere salg av informasjonsmateriell, tjenestehefte etc. • Yte Rotaryservice til medlemmer og utenforstående NORFO - Norsk Rotary Forum

 20. Multidistriktsaktiviteter:Tidsskriftet Rotary Norden • Egen stiftelse • Norsk redaktør: Øystein Øistå • Norsk representantskapsmedlem: Andreas Norland • Norsk administrator: Jan Spjeldnæs NORFO - Norsk Rotary Forum

 21. Multidistriktsaktiviteter:Norsk Rotary Ungdoms- og tiltaksfond • Administrator: Styret NORFO • Formål: Yte økonomiske bidrag til prosjekter som fremmer Rotary’s virksomhet i Norge og internasjonalt. Støtte til Rotary’s ungdomsarbeid gjennom deltakelse i ungdomsleire, internasjonale møter og konferanser skal prioriteres. NORFO - Norsk Rotary Forum

 22. Multidistriktsaktiviteter:Georgiastipendet / takkestipendet • Georgiastipendet: • Norsk Administrator: Stig Asmussen • Georgia Takkestipendet: • Administrator: Helge Torgersen NORFO - Norsk Rotary Forum

 23. Multidistriktsaktiviteter:Norsk Rotary Landsarkiv • Arkivar: Arve Hoff • Alle DG-er får utlevert arkivmappe som skal leverast inn like etter at funksjonsåret er over. NORFO - Norsk Rotary Forum

 24. Møteaktivitet i NORFO • 2 faste NORFO-møter pr. år • Vårmøtet • planlegging/budsjettering • evaluering av aktivitetene • Høstmøtet • Årsberetninger/regnskap • I tiden mellom NORFO møtene leder styret aktivitetene • Styret møtes 5-7 ganger pr. rotaryår NORFO - Norsk Rotary Forum

 25. VURDERING AV NORFOs ORG. Vårmøtet 2008 besluttet at PricewatwerhouseCoopers AS skulle få i oppdrag å vurdere om oppgavefordeling og organisering av NORFO er hensiktsmessig. NORFO - Norsk Rotary Forum

 26. PWC RAPPORT • PricewaterhouseCoopers’ mandat var å søke svar på følgende spørsmål: • Arbeider NORFO med de rette tingene? • Prioriterer NORFO rett i forhold til RIs målsettinger, egen strategiplan, vedtekter og behov i distriktsorganisasjonen? • Arbeider vi smart og effektivt • Utfører NORFO de oppgavene vi har valgt på en effektiv måte? NORFO - Norsk Rotary Forum

 27. PWS RAPPORT • Fungerer NORFO som en god støtte for klubber og distrikter i multidistriktaktivitetene? • Trenger klubber og distrikter mer støtte eller trenger de mindre • Leverer NORFO med den kvaliteten som forventes? NORFO - Norsk Rotary Forum

 28. PWC RAPPORT PricewaterhouseCoopers anerkjenner at distriktsguvernørene trenger et felles forum, samarbeids- og koordineringsorgan. Dersom NORFO ble avviklet eller trappet ned på sin aktivitet, vil Rotary etter PwCs oppfatning få redusert evne til koordinere og legge til rette for aktiviteter som klubbene er opptatt av å drive. PwC er av den oppfatning at klubbene har betydelig indirekte nytte av det arbeidet NORFO utfører . NORFO