laskentatoimen perusteita n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laskentatoimen perusteita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laskentatoimen perusteita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Laskentatoimen perusteita - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Laskentatoimen perusteita. Ari Sarviharju, HAMK 2007. Yrityksen talousprosessi. Yritys on yhteiskunnassa toimiva talousyksikkö, jonka toiminta perustuu talousyksikköjen kulutustarpeeseen Muita talousyksiköitä ovat yksityiset ihmiset, perheet ja julkisyhteisöt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laskentatoimen perusteita' - bing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
laskentatoimen perusteita

Laskentatoimen perusteita

Ari Sarviharju, HAMK 2007

yrityksen talousprosessi
Yrityksen talousprosessi
 • Yritys on yhteiskunnassa toimiva talousyksikkö, jonka toiminta perustuu talousyksikköjen kulutustarpeeseen
 • Muita talousyksiköitä ovat yksityiset ihmiset, perheet ja julkisyhteisöt
 • Jotta yritys voisi aloittaa tuotantotoimintansa, on sen ensin hankittava erilaisia raaka-aineita ja tarvikkeita, koneita ja laitteita sekä työvoimaa, toimitilat sekä erilaista osaamista
 • em. kutsutaan TUOTANNONTEKIJÖIKSI
 • tuotannontekijät yritys hankkii

muilta talousyksiköiltä

laskentatoimi
Laskentatoimi
 • Tehtävänä on kerätä talousyksiköiden toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja ja tuottaa niihin perustuvaa informaatiota yrityksen johdolle
 • Laskentatoimi voidaan jakaa rekisteröintitehtävän mukaan ULKOISEEN ja SISÄISEEN LASKENTATOIMEEN
 • Ulkoisella laskentatoimella tarkoitetaan liikekirjanpitoa, joka rekisteröi yrityksen ja muiden talousyksiköiden välisiä taloudellisia tapahtumia, ns. liiketapahtumia
 • Sisäinen laskentatoimi kerää tietoja yrityksen tuotantoprosessista
taloushallinnon perusteht v t
Taloushallinnon perustehtävät
 • Kirjanpito:
  • Laatia yrityksen kirjanpito yritykselle itselleen ja ulkopuolisia varten
  • Kirjanpito on yrityksen talousprosessin rahamääräistä kuvausta sekä kerää tietoja yrityksen toiminnasta
  • Kirjanpito rekisteröi liiketapahtumia
  • Suomessa kirjanpito on euromääräinen
 • Miksi kirjanpitoa tehdään:
  • Tärkeimmät ovat kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus
   • osakeyhtiö sanoo sanansa
   • asunto-osakeyhtiö
   • arvonlisävero
   • ja monet muut lait ja asetukset
slide5
Kirjanpito:
  • Antaa pohjaa verotukselle
  • Antaa tietoja yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
  • Tuottaa tietoa yrityksen henkilökunnalla ja sidosryhmille
  • Pohja kustannuslaskennalle, investointilaskennalle, hinnoittelulle ja budjetoinille
slide6
Kirjanpidosta hyötyvät:
  • Yrittäjä itse pienessä yrityksessä
  • Yrityksen johto
 • Yrityksen sidosryhmät:
  • Omistajat – osinkoa luvassa
  • Verottaja – onko maksetut ennakot kohdallaan
  • Rahoittaja – onko tase kunnossa
  • Työntekijä – onko bonusta tiedossa
  • Kilpailijat – onko maksuvalmius kunnossa
slide7
Kuka tarvitsee kirjanpitoa?
  • Ratkaisevaa kirjanpidon tekemiselle on toiminnan laatu sekä oikeudellinen muoto.
  • Kirjanpitovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa.
  • Oikeudellisen muodon perusteella kaikki osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, yhdistykset, säätiöt, vakuutuskassat
  • Maatilatalouden harjoittajien ei tarvitse pitää kirjanpitolain mukaista kaksinkertaista kirjanpitoa.
  • Erikseen säädetään valtion, kuntien ja seurakuntien kirjanpidosta.
slide8
Miten kirjanpitoa tehdään?
  • Ammatinharjoittajat, jotka eivät ole velvollisia pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa
  • Ammatinharjoittajien tulee kuitenkin soveltuvin osin noudattaa kirjanpitolakia
kirjanpidon perusk sitteet
Kirjanpidon peruskäsitteet
 • Liiketapahtuma:
  • Menot, tulot, maksut, rahoitustapahtumat, oikaisuerät, siirtyvät erät
  • Menot syntyvät tuotannontekijöiden hankkimisesta
  • Pitkävaikutteisia (koneet, rakennukset jne) ja lyhytvaikutteisia (raaka-aineet) tuotannontekijöitä
  • Tulot syntyvät suoritteiden myynnistä (tavarat, palvelut)
  • Rahoitustapahtumia aiheutuu menoista ja tuloista
tilikausi
Tilikausi
 • Ajanjakso, jolta yrityksen tulos selvitetään
 • Tilikausi normaalisti 12 kuukautta
 • Voi olla joku muu kun yritystoimintaa aloitetaan tai lopetetaan. Maksimissaan 18 kuukautta, alarajaa ei ole laissa säädetty
 • Tilikauden kirjanpidon vaiheet:
  • Tilinavaus
  • Liiketapahtumien kirjaaminen
  • Tilinpäätös
tosite
Tosite
 • Liiketoiminnassa syntyviä osto- ja myyntilaskuja, hyvityslaskuja, lähetteitä, kuitteja
  • Kirjanpitoon merkityt liiketapahtumat ovat tosia
 • Jokaisen kirjanpitoon merkityn viennin täytyy perustua tositteeseen
 • Sisältää tiedot liiketapahtuman osapuolista, tapahtumapäivämäärän, selvityksen liiketapahtuman kohteesta, ja tapahtuman euromäärän
 • Säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt
tilit
Tilit
 • Myynnit, ostot, kassa, pankki, ostovelat, myyntisaamiset, palkat, vuokrat
 • Tilit ovat kaksipuolisia laskelmia, joiden vasen puoli on nimeltään DEBET ja oikea puoli KREDIT
 • SALDO kertoo tilin kokonaistilanteen. Tilin debet-puolesta käytetään myös nimitystä veloitus ja kredit-puolesta nimitystä hyvitys
 • Ammatillisessa kielenkäytössä käytetään usein termejä per ja an
liiketapahtumien kirjaaminen
Liiketapahtumien kirjaaminen
 • Kahdenkertainen kirjapito:
  • Liiketapahtumat kirjataan tileille merkitsemällä tieto aina kahdelle tilille

Toisen tilin debet puolelle ja toisen kredit puolelle

 • Merkinnän tekemistä varten on jokaisesta liiketapahtumasta selvitettävä, mistä lähteestä raha on saatu ja mihin tarkoitukseen raha on käytetty
kirjaamisperusteet
Kirjaamisperusteet
 • Suoriteperuste:
  • Menon katsotaan syntyneen, kun yritys on vastaanottanut tuotannontekijän, ja tulon katsotaan syntyneen, kun yritys on luovuttanut suoritteen
  • Merkitystä ei ole sillä, milloin menot ja tulot on maksettu tai maksetaan
 • Maksuperuste:
  • Meno ja tulo merkitään kirjanpitoon maksuperusteisesti eli silloin, kun vastaavat maksu tapahtuvat
tiliryhm t
Tiliryhmät
 • Rahoitustili
  • raha- ja saatavatilit
  • pääomatilit (oman ja vieraan pääoman tilit)
 • Tulotilit
 • Menotilit
 • Tilinpäätöstilit
  • Kaikille tileillä on aina kaksi puolta eli DEBET JA KREDIT.
rahoitustilit
Rahoitustilit
 • Raha ja saatavatilit
  • Kassatili
  • Pankkitili
  • Myyntisaamiset
  • Epävarmat saamiset
  • Siirtosaamiset
 • Pääomatilit
  • Oma pääoma, osakepääoma, osuuspääoma jne.
  • Lainat
  • Ostovelat
  • Ennakonpidätysvelat, sotumaksuvelat, arvonlisäverovelat, AY-jäsenmaksuvelat
  • Siirtovelat
tulotilit
Tulotilit
 • Myyntitulot
  • Tilille merkitään tavaroiden ja palvelujen myynnistä aiheutuvia tuloja
 • Korkotulot
  • Tilille merkitään mm. pankkitilien korkotuloja
 • Vuokratulot
  • Vuokraamisesta aiheutuvat tulot
 • Osinkotulot
  • Osinkoina saadut tulot
 • Satunnaiset tulot
  • Suurehkot harvoin sattuvat tulot
menotilit
Menotilit
 • Maa-alueet, rakennukset, koneet/kalusto, ostot, palkkamenot, vuokramenot, sähkömenot, mainosmenot, korjausmenot, vakuutukset, korkomenot
  • maa-alueiden hankinnasta syntyvä meno
  • rakennusten hankinnasta syntyvä meno
  • koneiden ja/tai kaluston hankinnasta syntyvä meno
  • myytävien tavaroiden hankinnasta syntyvät menot
  • työvoiman hankinnasta syntyvät menot + henkilösivumenot
  • toimitilojen tai kaluston vuokraamisesta syntyvät menot
tililuettelo
Tililuettelo
 • Luettelo yrityksen käyttämistä tileistä
 • Täydennetään usein kirjausohjeilla, eli selityksillä
 • Tilipuitteiden suunnittelun lähtökohtina ovat:
  • Yrityksen omat tietovaatimukset
  • Verottajan tietovaatimukset
  • Kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimukset
sis inen laskentatoimi
Sisäinen laskentatoimi
 • ..tai operatiivinen laskentatoimi, johdon laskentatoimi
 • Yrityksen päätöksentekoa avustavaa laskentaa
 • Laskelmat voivat olla joko:
  • Suunnittelulaskelmat (vaihtoehtolaskelmat, tavoitelaskelmat)
  • Tarkkailulaskelmat
  • Informointilaskelmat
kustannuslaskenta
Kustannuslaskenta
 • Operoi kustannuksilla
 • Kustannukset on tunnettava, jotta toiminnan kannattavuus ja taloudellisuus voidaan selvittää
 • Tuottaa tietoa yrityksen tuotteiden tai palveluiden tuotannon suunnittelun avuksi
 • Vastaa kysymykseen, mitä tuotteen valmistus maksaa ?
 • Hinnoittelulaskelmat liittyvät osaltaan kustannuslaskentaan:
  • Tuotteen hinnan ylitettävä tuotteesta aiheutuvat kustannukset sekä taattava riittävä voittotaso
 • Kustannuslaskenta muodostaa tällöin perustan hinnan määrittämiselle
kustannuslaskennan k sitteit
Kustannuslaskennan käsitteitä
 • Kannattavuus
  • Muodostuu omasta toiminnasta aiheutuneiden tuottojen ja kustannusten erotuksesta
 • Taloudellisuus
  • Mitä alhaisemmin kustannuksin tuote valmistetaan, sitä taloudellisempaa on toiminta
 • Tuotannontekijät
  • Yritys käyttää toiminnassaan:
   • aineita, tarvikkeita, ihmistyötä, koneita, laitteita ym.
  • Tuotannontekijät yritys ostaa tuotannontekijämarkkinoilta
 • Kustannus
  • Tuotannontekijän käytöstä maksettava korvaus
kustannuslaskennan k sitteit1
Kustannuslaskennan käsitteitä
 • Muuttuvat kustannukset
 • Kiinteät kustannukset
 • Kokonaiskustannukset
 • Tuotto
  • Tuotteesta tai palvelusta myytäessä saatava rahamäärä.
  • Yrityksen kokonaistuotot kertovat yrityksen suoritteista saadut tuotot tiettynä ajanjaksona
kustannuslaskennan k sitteit2
Kustannuslaskennan käsitteitä
 • Tulos = tuotot – kustannukset
  • voi olla voittoa tai tappiota
 • Suorite
  • yritystoiminnan tuloksena syntyvä tavara tai palvelu
 • Kapasiteetti
  • enimmäissuorituskyky aikayksikössä
  • aikayksikkö voi olla päivä, viikko, kuukausi tai vuosi
  • esim. suoritemäärä päivässä
kustannusten luokitukset
Kustannusten luokitukset
 • Muuttuvat kustannukset
  • Myytävien tavaroiden hankintamenot (Kauppaliike)
  • raaka-aineet, ostot, puolivalmisteet
  • alihankintapalvelut
  • valmistuksen palkkakustannukset sivukuluineen
kustannusten luokitukset1
Kustannusten luokitukset
 • Kiinteät kustannukset
  • koneiden. laitteiden ja kaluston sitoman pääoman korot ja poistot
  • tila- ym. vuokrat
  • lämmitys ja siivous
  • perusmaksut (lämmitys ja vesi)
kriittinen piste
Kriittinen piste
 • Suoritemäärä tai myyntimäärä, jolla tuotot juuri riittävät kustannusten kattamiseen eli tulos on nolla
  • Kaava:
   • Kriittinen piste = 100 x Kiinteät kustannukset katetuottoprosentti
   • 100 x 1600 = 4 000 euroa

40

varmuusmarginaali
Varmuusmarginaali
 • Varmuusmarginaali:
 • - kertoo, paljonko nykyinen toiminta saa muuttua (euroa tai prosenttia), jotta ollaan kriittisessä pisteessä. Ts. paljonko toiminta saa muuttua, jotta tulos on nolla.
 • Kaava:
 • Varmuusmarginaali = nykyinen myynti – kriittisen pisteen myynti
 • 5000 – 4000 = 1000 euroa
 • tai varmuusmarginaali suhdelukuna:
 • Varmuusmarginaali -% = 100 x varmuusmarginaali
 • nykyinen myynti
 • 100 x 1000 = 20 %
 • 5000
tuloksen muodostuminen
Tuloksen muodostuminen
 • Tuloksen muodostumiseen vaikuttaa neljä tekijää:
  • Myyntihinta: jos myyntihinta nousee, kannattavuus paranee
  • Myyntimäärä: jos myyntimäärä kasvaa, kannattavuus paranee
  • Muuttuvat yksikkökustannukset: jos muuttuvat yksikkökustannukset alenevat, kannattavuus paranee
  • Kiinteät kustannukset: jos kiinteät kustannukset alenevat, kannattavuus paranee
 • hinnoittelun alueella voidaan tutkia pienten hintamuutosten vaikutuksia kokonaiskannattavuuteen
 • - katetuottolaskennan eri arvoja voidaan muuttaa ja näin vertailla muutoksien vaikutusta tulokseen/kannattavuuteen
 • Esimerkki:
 • myyntimäärä: 50 kpl
 • myyntihinta: 100 e/kpl
 • muku: 60 e /kpl
 • kiku: 1600
 • - kaikkia em. 4 tekijää parannetaan vuorollaan 10 % ja lasketaan kannattavuusvaikutus:
taseen tarkastelu
Taseen tarkastelu
 • Tarkastele seuraavilla sivuilla esitettyä Kymppi Lattiat Oy:n tuloslaskelmaa ja tasetta.
 • Mitä niistä voi päätellä?
slide34

2002

2001