1 / 18

Aby przeczytać ”notatki prelegenta”, wyświetlając prezentację

Aby przeczytać ”notatki prelegenta”, wyświetlając prezentację kliknij prawym klawiszem w ekran i wybierz je z menu, które się pokaże. Część obrazów wygenerowano w wersji demo programu 3D Geometrical Objects, który pozwala tworzyć graniastosłupy i ostrosłupy z siatek.

binah
Download Presentation

Aby przeczytać ”notatki prelegenta”, wyświetlając prezentację

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Aby przeczytać ”notatki prelegenta”, wyświetlając prezentację kliknij prawym klawiszem w ekran i wybierz je z menu, które się pokaże. Część obrazów wygenerowano w wersji demo programu 3D Geometrical Objects, który pozwala tworzyć graniastosłupy i ostrosłupy z siatek. Może być on ciekawym uzupełnieniem tej prezentacji. Jeżeli niektóre slajdy są nieprawidłowo odtwarzane, prawdopodobnie posiadasz starą wersję PowerPointa. Dlatego do prawidłowego odtwarzania należy użyć darmowego programu PowerPoint Viewer. Niestety w nim nie da się odczytywać "notatek prelegenta".

  2. Graniastosłupy i ostrosłupy Zofia Kruczała Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszacych i Słabosłyszacych w Otwocku

  3. Graniastosłup o podstawie trójkąta kwadratu pięciokąta sześciokąta siedmiokąta ośmiokąta

  4. 3 x n 3x3=9 3x4=12 3x5=15 3x8=24 3x7=21 3x6=18

  5. 2 x n 2x3=6 2x4=8 2x5=10 2x6=12 2x7=14 2x8=16

  6. Ostrosłup o podstawie kwadratu pięciokąta sześciokąta siedmiokąta ośmiokąta trójkąta

  7. Vg = 3 Vo

  8. Dziękuję za uwagę.

More Related