Skolverket och den digitala skolan? - PowerPoint PPT Presentation

bina
skolverket och den digitala skolan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolverket och den digitala skolan? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolverket och den digitala skolan?

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
147 Views
Download Presentation

Skolverket och den digitala skolan?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skolverket och den digitala skolan? • Forskningen om den digitala skolan • Hur påverkas resultaten? • Hur kan ämnesundervisningen bli bättre med hjälp av it? • Vad gör myndigheten på området?

 2. Elever om användandet (%)

 3. forskning om it-användandets effekter • fram t.o.m. 2005 nästan bara upplevda effekter • översikt 2006 MSU • PISA 2009 • Holcomb 2009 (varsin/1:1) • Hylen/Grönlund 2010 (varsin/1:1, 40 studier)

 4. Olika analysmetoder används i studier Mätbara effekter Kunskapstester, mätning av före och efter Strukturering av beskrivande data för analys Analys av andra studier, data, statistik Upplevda effekter Enkäter Intervjuer Fokusgrupper Praktikfall Observationer

 5. IT ger effekter på elevers utveckling och inlärning • På lärande och betygsutveckling • På motivation och engagemang • På nätverkande och samarbete mellan elever • För elever med särskilda behov


 6. Effekter på elevers motivation Särskilt tydligt i klassrum som fokuserar på lärandet som process IT ger ett ökat fokus på tolkning av information, och ger snabbare återkoppling Integration av IT under lektionen förstärker lärandet

 7. Effekter på elevers samarbete Ökad självständighet Förbättrat arbete i grupp Ökad kunskapsdelning

 8. Övriga effekter på elever Stöd till elever med funktionshinder Minskad frånvaro Förbättrat beteende i skolan generellt Förbättrad attityd till lärande

 9. Bättre resultat med egen dator (?) • tydlig förbättring av resultat på vanliga test • inga mätningar av andra kompetenser • bättre och längre texter • tillfällig nedgång noterad år 1 • 5-8 år innan full effekt visar sig (Silvernail) • en del studier påvisar inga mätbara effekter

 10. Skolverkets bedömning • informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt • det är viktigt att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av it • lärare behöver mer kompetens-utveckling • tekniska lösningar behöver ses över • skolan behöver tillgång till fler och bättre digitala lärresurser

 11. Skollagen ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning…” 10 kap. § 10 Nordic Photos

 12. Lpfö 98, rev. 2010 ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas…” ”--- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa ---” NordicPhotos

 13. Lpfö 98, rev. 2010 Lgr11 Gy2011 Eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt NordicPhotos

 14. Innehåll • Lgr11 • ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” Nordic Photos

 15. Kursplaner • Kolla källans wiki • Några exempel: • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material • fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram (årskurs 3) • vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

 16. Digital kompetens: säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet

 17. Digitalkompetens • Kunna och vilja använda it - i skolan, på fritiden, i arbetslivet • Förmåga att hantera och kritiskt värdera information • Färdigheter att kommunicera, skapa och utbyta information Nordic Photos

 18. Vi jobbar också med • kompetensutveckling • pedagogiskt ledarskap • lärresurser • spindeln • LRE • tillgänglighet

 19. Tack! • Peter Karlberg • peter.karlberg@skolverket.se • IT i skolan • http://www.slideshare.net/peterkarlberg