Download
e handel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-handel PowerPoint Presentation

E-handel

210 Views Download Presentation
Download Presentation

E-handel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-handel

 2. Agenda [Dersom ein har gjennomført ein interessentanalyse bør denne gjenspeglast i presentasjonen. Interessentane som deltar bør få presentert korleis e-handel vil påverke dei områda som er viktige for dei.] • Presentasjon av status for anskaffingar i verksemda. [Ev. referere til funn frå arbeid med anskaffingsstrategi. Element som t.d. låg avtalelojalitet, brot på regelverk og dårleg økonomistyring bør med.] • Kva er e-handel? • Kvifor e-handel? [Kva vil ein oppnå? Betre, enklare og sikrare anskaffingar.] • Korleis innføre e-handel i verksemda? [Metode bør referere til bruk av Prosjektrettleiaren i samarbeid med Difi] • Kva kan Difi bidra med? [Moglegskap for konkret støtte frå Difi. Rådgiving og finansiell støtte] Direktoratet for forvaltning og IKT

 3. Status anskaffingar [Legg inn tekst som omhandlar status for anskaffingar i verksemda i dag. Har ein gjennomført ei anskaffingsstrategi, bruk då gjerne funn frå denne. Det kan dømesvis handle om fylgjande områder: - Låg lojalitet til inngåtte rammeavtaler. - Brot på lov og forskrifter om offentlege anskaffingar.- Fleire områder kor ein per i dag ikkje har inngått rammeavtaler. - Dårleg økonomistyring.- Få ressursar på anskaffingar gjer at ein får liten tid til å følgje opp avtaleleverandørane.] Direktoratet for forvaltning og IKT

 4. Hva er elektronisk handel? • Omfattar grovt sett fylgjande verktøy / tenester: • Verktøy for gjennomføring av konkurransar: • Innkjøpssystem • Fakturahandteringssystem • Ehandelsplattforma- meldingsformidling og tenester • + eventuelle integrasjonar mot andre system.

 5. Kvifor bruke elektroniske verktøy? • Bruk av elektroniske verktøy er einføresetnadfor god styring og kontroll på verksemdasanskaffingar.

 6. Ein stor andel av budsjettet … • Anskaffingar = Alle kostnader - Løn og godtgjersler • Anskaffingar av varer, tenester, utstyr, eigedom, bygg og anlegg utgjer typisk 30 – 60 % av budsjettet til ei offentleg verksemd • Nokre av disse kostnadene kanvere vanskeleg å påverke, men dei må likevel handterast bevisst

 7. Fakturaprosess og bestillingskontroll Lov og forskrift om offentlegeanskaffingar Ordre blir anvist før han blir sendt leverandøren Bestilling og kontering Registrering av varemottak / attestasjon Ordreprosess: Faktura matches automatisk mot ordre/varemottak Elektronisk faktura med ordrenummer mottas frå leverandør Faktura utan avvik blir oversendt økonomisystemet Fakturaprosess: Økonomisystem Direktoratet for forvaltning og IKT

 8. Vinstar ved e-handel • betre innkjøp • Auka lojalitet til inngåtte avtaler • Auka forhandlingsstyrke • Meir effektive innkjøp • Effektiv arbeidsflyt • Effektiv kommunikasjon • Sikre innkjøp • Unngå ulovlegedirekteanskaffingar • Reduser feil i ordreprosessen (korrekt ordre gir korrekt faktura) • Sporbarheit

 9. Vinstar for økonomiavdelinga • Færre leverandørar i leverandørreskontroen. • Automatisk kontroll av faktura mot innkjøpsordre. • Reell anvising av ordre før verksemda har påtatt seg ein forplikting. • Tilgang til disposisjonsrekneskap. • Automatisk kontering som fører til langt færre feilkonteringar. • Vesentleg redusert behandlingstid av fakturaer.- Korrekte fakturaer blir direkte overførte til økonomisystemet for utbetaling. Direktoratet for forvaltning og IKT

 10. Ordinær kommunikasjon Telefon / e-post / oppmøte verksemda Leverandørar Desentralisert innkjøp og kontroll

 11. E-handelsbasert kommunikasjon Ehandel.no (EHP) verksemda Leverandørar Desentralisert innkjøp og sentral kontroll

 12. Ehandelsplattforma ehandel.no

 13. Kva kan Difi bidra med og korleis kan einlukkast? Direktoratet for forvaltning og IKT

 14. Tiltak frå Difi • Nytt rettleiingsmateriell tilgjengeleg på www.prosjektveiviseren.no . • Nytt team i Difi som bistår med rettleiing • Økonomisk støtte til nye offentlegeverksemder på Ehandelsplattforma • Tilskudd til revitalisering • Ny funksjonalitet og lågare kostnader på ny e-handelsplattform • Økonomisk støtte til nye leverandører på Ehandelsplattforma Direktoratet for forvaltning og IKT

 15. Difi som strategisk samarbeidspartnar • Difi er nøytral i høve til kunnskap. Vårt mål er å gjereverksemda kompetent og sjølvstendig gjennom samarbeid. • Støtte til enkelte verksemder og innkjøpssamarbeid. • Metode, verktøy og røynsledeling. • Reduserte oppstartskostnader. • Leverandøraktivering. Godt grunnlag for å lukkast Direktoratet for forvaltning og IKT