elektrownia j drowa w wielkopolsce a rozw j gospodarczy regionu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU. Marek Bryl. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER POZNAŃ, 19 MAJA 2010 ROKU. ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU' - bijan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektrownia j drowa w wielkopolsce a rozw j gospodarczy regionu
ELEKTROWNIA JĄDROWAW WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Marek Bryl

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER

POZNAŃ, 19 MAJA 2010 ROKU

slide2

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Podstawowe narzędzia zarządzania regionem, dokumenty sporządzone na szczeblu samorządu województwa:

 • Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
slide3

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Cel generalny określony w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego:

 • Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców

Główny cel Wielkopolskiego Programu Operacyjnego:

 • Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia

Rola Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego:

  • narzędzie zarządzania regionem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju
  • dokument w systemie planowania przestrzennego pomiędzy planowaniem krajowym a lokalnym
  • źródło informacji w procesie podejmowania decyzji planistycznych i inwestycyjnych, opartych o priorytety programów operacyjnych
slide4

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Strategia WRPO a kwestie horyzontalne

Zrównoważony rozwój

Strategia WRPO realizowana będzie z poszanowaniem następujących zasad:

 • zachowanie możliwości odtwarzania się zasobów odnawialnych,
 • efektywne użytkowanie zasobów nieodnawialnych i dążenie do ich zastępowania substytutami,
 • stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych oraz z innych zastosowań substancji niebezpiecznych i toksycznych,
 • ograniczanie uciążliwości dla środowiska i nieprzekraczanie granic wyznaczonych jego odpornością,
 • stała ochrona i odtwarzanie, jeżeli istnieje taka możliwość, różnorodności biologicznej na czterech poziomach: krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym,
 • tworzenie podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji w dostępie do ograniczonych zasobów i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń,
 • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji dotyczących zwłaszcza lokalnego środowiska,
 • dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa ekologicznego jednostkom ludzkim, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu
slide5

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Efektywność energetyczna

Realizacja celów WRPO poprzez poszczególne priorytety wpisuje się w długofalowe kierunki działań określone w Polityce Energetycznej Polski do 2025 roku.

 • Zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii
 • Zdolności transportowe i połączenia transgraniczne
 • Efektywność energetyczna gospodarki
 • Ochrona środowiska
 • Wzrost odnawialnych źródeł energii

Strategia programu realizowana będzie m. in. poprzez uczynienie z efektywności energetycznej jednego z głównych kryteriów oceny działań we wszystkich priorytetach.

Działania bezpośrednie obejmą zwiększenie efektywności wytwarzania energii, między innymi zgodnie z Dyrektywą 2004/8/WE o kogeneracji, oraz wsparcie wytwarzania energii odnawialnej.

Natomiast działania pośrednie skierowane zostaną na efektywność przesyłu energii oraz jej wykorzystania, zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny.

Jednym z ważnych aspektów środowiskowych strategii programu jest przeciwstawianie się zmianom klimatycznym. Na poziomie programu przyczyniać się będą do tego wymagania środowiskowe względem projektów, dotyczące efektywności energetycznej.

Zasada ta będzie stosowana horyzontalnie we wszystkich odnośnych priorytetach w całym WRPO.

slide6

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Cele priorytetów

Priorytet I

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Priorytet II

Infrastruktura komunikacyjna

Cel główny:

 • Poprawa warunków dla zwiększenia konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Zwiększenie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw
 • Wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego
 • Wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką
 • Rozwój instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw
 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych
 • Promocja gospodarki przyjaznej dla środowiska.

Cel główny:

 • Zwiększenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia.
slide7

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Cele priorytetów

Priorytet III Środowisko przyrodnicze

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych

Cel główny:

 • Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska
 • Poprawa zaopatrzenia w wodę
 • Poprawa gospodarki odpadami
 • Ochrona przyrody
 • Ochrona powietrza
 • Rozbudowa systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego
 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Racjonalne gospodarowanie energią

Cel główny:

 • Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia
slide8

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Cele priorytetów

Priorytet V

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Priorytet VI

Turystyka i środowisko kulturowe

Priorytet VII

Pomoc techniczna

Cel główny:

 • Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia

Cel główny:

 • Wykorzystanie środowiska przyrodniczego i kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu

Celem priorytetu jest efektywne wykorzystanie środków strukturalnych dostępnych w ramach programu.

slide9

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

ATUTY LOKALIZACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W WIELKOPOLSCE

Do najważniejszych atutów lokalizacji elektrowni jądrowej w Wielkopolsce należą:

 • centralne położenie w kraju zapewniające dystrybucję wytworzonej energii w każdym kierunku,
 • korzystne położenie w stosunku do głównych korytarzy sieci elektroenergetycznych kraju oraz realizowana i planowana rozbudowa sieci najwyższych napięć,
 • dobra infrastruktura drogowa, w tym drogi i linie kolejowe położone w europejskich korytarzach transportowych,
 • potencjał społeczny w tym kadra techniczna związana z produkcją i przesyłem energii,
 • zdolność poznańskich uczelni do przygotowania nowych kadr, w tym specjalistów związanych z energetyką jądrową.
slide10

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

PLAN WOJEWÓDZTWA

BOGACTWO I ZRÓZNICOWANIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WIELKOPOLSKI

ATUTY LOKALIZACJI

STREFA KONCENTRACJI INTENSYWNYCH PROCESÓW URBANIZACYJNYCH

STREFA POTENCJALNEJ URBANIZACJI

PASMA DYNAMICZNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

STREFA INTENSYWNEJ GOSPODARKI ROLNEJ

STREFA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU TERENÓW OTWARTYCH

STREFA LEŚNA

SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH

OBSZARY BEZPOŚREDNIEGOZAGROŻENIA POWODZIĄ

OBSZARY ZALEWOWE

(wyznaczone na podstawie operatów wodnych i przeciwpowodziowych byłych województw)

OBSZARY SPECJALNYCH POLITYK PRZESTRZENNYCH

POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY

AGLOMERACJA KALISKO - OSTROWSKA

KONIŃSKI OBSZAR PRZEMYSŁOWY

slide11

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

GDAŃSK

ATUTY LOKALIZACJI

PLAN WOJEWÓDZTWA

GORZÓW

SZLAKI TRANSPORTOWE

AUTOSTRADA

S10

BYDGOSZCZ

DROGI EKSPRESOWE

S11

POZOSTAŁE DROGI KRAJOWE

DROGI WOJEWÓDZKIE

S5

GŁÓWNE SZLAKI KOLEJOWE

A2

KORYTARZE TRANSPORTOWE

BERLIN

WARSZAWA

A2

ISTNIEJĄCE EUROPEJSKIE KORYTARZE TRANSPORTOWE

S5

PLANOWANE KRAJOWE KORYTARZE TRANSPORTOWE

S11

ŁÓDŹ

PLANOWANY MIĘDZYREGIONALNY KORYTARZ TRANSPORTOWY

GŁOGÓW

SIERADZ

S8

WROCŁAW

slide12

ŻARNOWIEC

ROSS

VIERRADEN

OSTROŁĘKA

DOLNA ODRA

PĄTNÓW

KONIN

ADAMÓW

ZIELONA GÓRA

KOZIENICE

BEŁCHATÓW

HAGENWERDER

TURÓW

OPOLE

POŁANIEC

ŁAGISZA

SIERSZA

STALOWA WOLA

DOBROTVINSKA

JAWORZNO

RYBNIK

SKAWINA

ŁAZISKA

PORĄBKA ŻAR

ALBRECHTICE

NOSOVICE

LISKOVEC

LEMESANY

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

ATUTY LOKALIZACJI

UKŁAD SIECI PRZESYŁOWEJ

W POLSCE I W WIELKOPOLSCE

STARNO

ELEKTROWNIE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 220 kV

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 220 kV

PRACUJĄCE NA 110kV

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 400 kV

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 400 kV

W BUDOWIE

KABEL STAŁOPRĄDOWY 450 kV

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 750 kV

KHMELNITSKAJA

slide13

ŻYDOWO/DUNOWO

BYDGOSZCZ

GORZÓW/KRAJNIK

JASIENIEC

KRAJNIK

ROGOWIEC /TRĘBACZEW

PASIKUROWICE

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

ATUTY LOKALIZACJI

PLAN WOJEWÓDZTWA

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 110 kV

ISTNIEJĄCE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 220 kV

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 400 kV

GŁÓWNE PUNKTY ZASILANIA

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE STACJE ELEKTROENERGETYCZNE NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

PĄTNÓW

ISTNIEJĄCE ELEKTROWNIE

KONIN

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW - ADAMÓW - KONIN

ADAMÓW

slide14

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Produkcja energii elektrycznej w Wielkopolsce wg nośników energii

Produkcja energii elektrycznej w Wielkopolsce na tle kraju

WĘGIEL BRUNATNY

15,32 %

8,60 %

POZOSTAŁE NOŚNIKIENERGII

84,18 %

0,50 %

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WIELKOPOLSKA

slide15

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Zużycie energii elektrycznej w Wielkopolsce na tle kraju

8,81 %

WIELKOPOLSKA

slide16

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

PLAN WOJEWÓDZTWA

ZŁOŻA KOPALIN ENERGETYCZNYCH

WĘGIEL BRUNATNY

EKSPLOATOWANY I PRZEWIDZIANY DO EKSPLOATACJI

WĘGIEL BRUNATNY

GAZ ZIEMNY

EKSPLOATOWANY I PRZEWIDZIANY DO EKSPLOATACJI

ROPA NAFTOWA

EKSPLOATOWANA I PRZEWIDZIANA DO EKSPLOATACJI

Zasoby i wydobycie węgla brunatnego w Wielkopolsce w latach 1999-2007

Zasoby i wydobycie ropy naftowej w Wielkopolsce w latach 1999-2007

OBSZARY KONCENTRACJI PRAC POSZUKIWAWCZYCH ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ

Zasoby i wydobycie gazu ziemnego w Wielkopolsce w latach 1999-2007

16500

16000

15500

15000

14500

14000

13500

13000

4660

4640

4620

4600

4580

4560

4540

4520

4500

4480

4460

2500

2000

1500

1000

500

0

25

20

15

10

5

0

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Zasoby (mln t)

Wydobycie (tys t)

Zasoby (tys t)

Wydobycie (tys t)

Zasoby (mln m3)

Wydobycie (mln m3)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

slide17

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

POTENCJALNIE

NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI DLA WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

WIATRU

BIOMASY

BIOGAZU

WODY

GEOTERMII

SŁOŃCA

WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJDO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WIELKOPOLSCE W 2009 R. WEDŁUG EWIDENCJI URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

35

30

25

20

Liczba instalacji

15

10

5

0

wiatrowej

biomasy

biogazu

geotermalnej

wodnej

słonecznej

slide18

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

WIELKOPOLSKA ZA LAT 20, 30, 40 ...

?

A zatem...

PĄTNÓW

KONIN

ADAMÓW

 • WYCZERPYWANIE SIĘ ZŁÓŻ WĘGLA
slide19

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

KLEMPICZ, GMINA LUBASZ LATA 70 i 80-te XX w. – jedna z możliwych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce

REJON KONINA I TURKU

LOKALIZACJA ELEKTROWNI W REGIONIE KONIŃSKIM

A zatem...

 • LATA 70-TE XX W. TEREN WYBORU LOKALIZACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ „WARTA”
 • UWARUNKOWANIA SPRZYJAJĄCE:
 • ISTNIEJĄCE KORYTARZE INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
 • ISTNIEJĄCE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE O DUŻYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ
 • BARDZO DOBRA DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
 • POTENCJAŁ LUDZKI – WYKWALIFIKOWANA KADRA ZWIĄZANA Z PRZEMYSŁEM ELEKTROENERGETYCZNYM
 • LOKALIZACJA W CENTRUM KRAJU
  • MOŻLIWOŚĆ ZAOPATRZENIA W WODĘ TECHNOLOGICZNĄ (LOKALIZACJA W POBLIŻU RZEKI WARTY)

A może ...

 • LATA 80-TE XX W. ZWIĘKSZENIE TERENU BADAŃ PRZEZNACZONEGO DLA LOKALIZACJI ELEKTROWNI

KLEMPICZ

ELEMENTY, KTÓRE SPRZYJAŁY LOKALIZACJI:

 • DOBRE WARUNKI GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE, TEKTONICZNE I SEJSMICZNE
 • MAŁA GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W REJONIE LOKALIZACJI
 • MAŁA PRZYDATNOŚĆ ROLNICZA GRUNTÓW (GRUNTY KL. V I VI)
 • MOŻLIWOŚĆ ZAOPATRZENIA W WODĘ TECHNOLOGICZNĄ (LOKALIZACJA W POBLIŻU RZEKI WARTY)
 • KORZYSTNE WARUNKI KOMUNIKACYJNE

KONIN

slide20

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Niezależnie od wyboru miejsca lokalizacji, budowa elektrowni jądrowej oznaczać będzie dla Wielkopolski czynnik pobudzenia rozwoju.

Do najważniejszych korzyści zaliczyć należy:

 • Wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw budowlanychw czasie realizacji inwestycji (elektrownia jądrowa to nie tylko budynek z reaktorem, ale szereg obiektów towarzyszących, drogi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zaplecze socjalne, mieszkalne i usługowe).
 • Wzrost zatrudnienia (funkcjonowanie elektrowni jądrowej związane jest nieodzowne z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanej kadry, a także zatrudnienie ogromnej rzeszy osób obsługi technicznej, serwisowej itp.)
 • Wzbogacenie budżetów gmin (tak duży obiekt przemysłowy przysparza gminie nie tylko podatków od nieruchomości, generuje także rozwój przedsiębiorczości związanej z obsługą elektrowni i zatrudnionych)
 • Podniesienie standardów życia i zamieszkania (w konsekwencji budowy elektrowni jądrowej nastąpi zarówno zmiana w strukturze osadniczej gminy, ale także szerokie zmiany w strukturze społecznej, technicznej, komunikacyjnej, w środowisku)
slide21

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Budowa elektrowni jądrowej a zaangażowanie firm z Wielkopolski:

 • Faza wstępna – przed podjęciem prac budowlanych: analizy i ekspertyzy: techniczne, społeczne, ekonomiczne – Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet A Mickiewicza
 • Faza budowy – realizacja zaplecza: drogi, budynki socjalne, techniczne, mieszkania, transport – przedsiębiorstwa budowlane i usługowe z Wielkopolski i zatrudniające lokalnych podwykonawców
 • Faza budowy elektrowni jądrowej: prace inżynieryjno-konstrukcyjne, prace montażowe, dostawy osprzętu, serwis, sieci przesyłowe – przedsiębiorstwa montażowe, transportowe, budowlane uczestniczące w łańcuchu dostaw do generalnego wykonawcy
 • Faza eksploatacji elektrowni: obsługa techniczna i serwisowa, usługi techniczne oraz związane z utrzymaniem obiektu i jego zaplecza, wykorzystaniem czasu wolnego pracowników – lokalne przedsiębiorstwa budowlane, usługowe

Wielkopolskie firmy, których produkcja, myśl techniczna i doświadczenia pozwalają na uczestnictwo w procesie budowy elektrowni jądrowej: H. Cegielski – Poznań, Hydrobudowa Polska, Aluminium Konin-Impexmetal SA, Elbudprojekt, Konimpex SA, Rehau, Wavin Metalplast, ………..

slide22

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

Korzyści dla regionu

 • Nowe miejsca pracy

bezpośrednio w elektrowni i przedsiębiorstwach uczestniczących w pracach budowlanych, usługowych, transportowych, serwisowych

powstanie i rozwój firm świadczących pracę na rzecz EJ i jej zaplecza, bodziec do powstania stref ekonomicznych z tanią energią

 • Rozwój przedsiębiorczości

zaspokojenie potrzeb wysoko kwalifikowanej kadry i personelu pomocniczego, np. obsługa nowych osiedli i terenów rekreacyjnych

 • Rozwój usług

przygotowanie nowych kadr – rozwój uczelni,, uruchomienie nowych programów badawczo-rozwojowych

 • Rozwój nauki

wdrażanie nowych rozwiązań zakresu zaawansowanych technologii, współpraca przedsiębiorstw z zapleczem naukowym

 • Nowe innowacyjne technologie

redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pyłowych – istotny wpływ na realizację postanowień układu z Kyoto

 • Redukcja zanieczyszczenia środowiska

wzrost zamożności społeczeństwa, nowe podatki dla samorządów lokalnych, wzrost konsumpcji przełożony na wzrost dochodówi podatków przedsiębiorców lokalnych

 • Wzrost dochodów
slide23

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WIELKOPOLSCE A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

WIELKOPOLSKA ZA LAT 20, 30, 40 ...

KLEMPICZ

slide24

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego

Al. Niepodległości 18

61-713 Poznań, Polska

Telefon: + 48 61 852 32 46

E-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl

D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę

Planowania Przestrzennego w Wielkopolsce

 • www.wbpp.poznan.pl