tg rdsprogram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Åtgärdsprogram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Åtgärdsprogram

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Åtgärdsprogram - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

Åtgärdsprogram. Lathund En hjälp till hur den nya blanketten för Åtgärdsprogram är tänkt att användas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Åtgärdsprogram' - bian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tg rdsprogram

Åtgärdsprogram

Lathund

En hjälp till hur den nya blanketten för Åtgärdsprogram är tänkt att användas.

slide2
Beskriv kortfattat vilka åtgärder ni redan gjort för att stötta eleven. Ofta har lärare / fritidspersonal innan utredning och åtgärdsprogram gjort en hel del små stödåtgärder för att hjälpa eleven, redogör för dessa.

Kan finnas i utredningen eller i tidigare åtgärdsprogram, går då bra att kopiera in i det nya åtgärdsprogrammet. Observandum om eventuell sekretess.)

slide3
Skriv vilket ämne, vilka ämnen var åtgärder / insatser behövs göras. Om åtgärderna ser väldigt olika ut i de olika ämnena är det att föredra att åtgärderna för respektive ämne beskrivs skilt. Så att detta avsnitt av blanketten finns i så många exemplar som ämnen som eleven behöver stödinsatser i.
slide4
Organisationsnivå kan översättas till skola eller skolledning. Här beskrivs åtgärder som skolan / skolledning övergripande skall göra. Exempelvis anställa ny personal, schemaändringar som kan röra hela skolan, omfördelning av befintliga resurser efter behov, rastverksamhet, tillbyggnader eller annat för att tillgänglighetsanpassa miljön.
slide5
Mål/förväntat resultat: relatera till målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav, det ska vara möjliga att följa upp och utvärdera. Beskriv både kortsiktiga mål och långsiktiga mål
slide6
Åtgärder/insatser :Vilket stöd behöver eleven för att uppnå mål i läroplanen med koppling till elevens möjligheter och hinder i omgivningen? Fokus skall ligga på skolans åtgärder för att tillgodose elevens behov. Hur organiseras undervisningen? Samverkan personal/arbetslag, kompetensutveckling av personal/handledning - Vad? Hur? Hur länge?Särskild undervisning/särskild undervisningsgrupp Vad? Hur länge?Extra personalresurs Vad? Hur? Hur länge?

Relatera till de kunskapskrav i läroplanen som dessa åtgärder syftar till att nå.

slide7
Gruppnivå kan översättas till klassen/gruppen. Här beskrivs åtgärder som görs i klassen/gruppen. Exempelvis anpassning av klassrumsmiljön och integrering av speciallärarresurser i klassen i vissa ämnen. Tillfälliga omgrupperingar och samverkan med andra grupper och lärare.

Individnivå kan översättas till eleven, åtgärder som specifikt rör eleven. Exempelvis anpassning av läromedel, alternativa verktyg, klassrumsplacering och dylikt.

slide9
Har eleven behov av stöd som kräver insatser i andra sammanhang under skoldagen än direkt kopplade till kunskapskraven i ämnena? Exempelvis under raster, vid övergångar mellan olika aktiviteter, vid matsituationer, vid utflykter och liknande.
slide11
Har åtgärdsprogrammets upprättats i samråd med elevhälsoteamet? Samråd ska ske med elevhälsan, (om det inte är uppenbart obehövligt.) Om elevhälsoteamet diskuterat eleven och deltagit i upprättandet skrivs datumet in på raden.
slide12
Åtgärdsprogrammet bör ska delges både elev och vårdnadshavare. Det är att föredra att både Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta deltar vid upprättandet utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Deras åsikter om åtgärderna/insatserna dokumenteras här. Det är önskvärt men inget krav att elev eller vårdnadshavare skriver under åtgärdsprogrammet. Det viktiga är om vårdnadshavare inte vill skriva under att skolan antecknar datum för när elev och vårdnadshavare tagit del av åtgärdsprogrammet.
slide13
Beslutet skrivs under av rektor eller den person som rektor delegerat till. Om det aktuella åtgärdsprogrammet redogör för stöd i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång kan endast rektor underteckna beslutet.