Veľká Morava - PowerPoint PPT Presentation

beulah
ve k morava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veľká Morava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veľká Morava

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
217 Views
Download Presentation

Veľká Morava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veľká Morava (833-907) Život sv. Cyrila a Metoda P. Vavrovič, Z. Krvavá

 2. Thessalonike Saloné Solún

 3. Štúdium sv. Konštantína Michal III. Theoktis

 4. Chazarský štát

 5. Arcibiskup Metod kláštor Polychron


 6. príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu- poverenie od Michala III.

 7. zostavenie prvého slovanského písma - hlaholiky

 8. Preklad Biblie a liturgických textov Proglas Preklad byzantských občianskych zákonov Vzniknutý zákon Zakon sudnyj ljudem

 9. Proglas ...A preto čujte, čujte toto, Slovieni:dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,dar Boží darom spravodlivej čiastky je,dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazívšetkým tým dušiam, čo ho vďačne prijmú.... počujte všetci, celý národ sloviensky,počujte Slovo, od Boha vám zoslané,Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví ...

 10. Blatenské kniežatstvo Pribina Koceľ

 11. Sv. Gorazd sv. Kliment sv. Naum

 12. Konštantín 50 dní pred smrťou prijíma rehoľné meno Cyril- zomrel ako 42 - ročný- pochovaný v Bazilike sv. Klimenta v Ríme Odkaz na Cyrila a Metoda v bočnej lóži Baziliky sv. Klimenta

 13. Nástenná maľba v Bazilike sv. Klimenta Hlavný oltár Baziliky sv. Klimenta

 14. Rastislav Svätopluk

 15. Osud Metoda a staroslovienčiny počas jeho zajatia Panónia, okrem Sirmia (dnes Sremská Mitrovica) a malého územia medzi Balatonom a ústím Hronu), bola vyňatá z Metodovej pôsobnosti a prenechaná bavorským biskupom Znova sa zakázalo používanie staroslovienčiny počas liturgie (okrem predčítania z biblie) Metoda prepustili, vrátil sa na Veľkú Moravu a bolo mu zaručené, že bude môcť nerušene pracovať najmenej do konca roku 877 Veľkomoravské učilište začalo pod Metodovým vedením opäť pracovať

 16. Pápežská bula Industriae tuae: vyhlásenie VM za léno sv. stolice potvrdenie Metodových úloh a funkcií pápež prikázal, aby bol vyhnaný z Veľkej Moravy všetok klérus, ktorý sa Metodovi postaví na odpor pápež schválil používanie slovanského písma a prikázal bohoslužby v slovanskom jazyku prikázal, aby sa bohoslužby pre Svätopluka a jeho družinu konali v latinčine, pretože Svätopluk osobne uprednostňoval latinčinu Zdroj: Internet