Download
bud et gruzije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budžet Gruzije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budžet Gruzije

Budžet Gruzije

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Budžet Gruzije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budžet Gruzije Predavač: Goga Gugava, Zamenik direktora budžeta Ministarstvo finansija Gruzije

 2. Prezentacija obuhvata: • Istoriju reforme budžeta • Budžetski sistem Gruzije • Dosadašnja poboljšanja • Planirana poboljšanja

 3. Istorija reforme budžeta • 2003 Revolucija Ruža • 2004 Zakon o prihodima • Usvajanje Zakona o budžetskom sistemu • Zakon o lokalnoj samoupravi • Novo uputstvo za pripremu državnog budžeta

 4. Uloge i nadležnosti • Ministar finansija • Uputstva za pripremu budžeta • Države • Teritorijalnog nivoa • Dokument o osnovnim podacima i smernicama • Analiza budžetskih zahteva i budžetski pregovori • Priprema predloga zakona o budžetu • Podnošenje budžeta Parlamentu • Izvršenje budžeta, praćenje izvršenja i usklađivanje

 5. Ministri • Priprema višegodišnjih zahteva • Priprema godišnjih budžeta • Usvojeni predlog budžeta podnosi se Parlamentu • Izvršenje budžeta

 6. Kabinet • Posredovanje u rešavanju nerešenih pitanja između MF i resornih ministarstava. • Analiza i izmene predloga zakona o budžetu • Usvojeni predlog budžeta podnosi se Parlamentu na usvajanje • Rasprava o amandmanima i odgovori na pitanja poslanika • Analiza izveštaja o izvršenju budžeta

 7. parlament • Usvaja: • Dokument o osnovnim podacima i smernicama • Godišnji zakon o budžetu • Zakone iz oblasti budžeta države i lokalnih vlasti i finansijskog upravljanja • Izvršenje budžeta

 8. Budžetski sistem u Gruziji • Srednjoročni strateški akcioni plan (januar – februar) • Svako ministarstvo • Svi budžetski korisnici • Osnovni podaci i smernice (mart – maj) • Makroekonomske smernice • Višegodišnje projekcije • Prioriteti vlade • Srednjoročni strateški planovi ministarstava • Preliminarni obimi sredstava za planiranje rashoda

 9. Budžetski proces (nastavak) • Objavljivanje uputstva za pripremu državnog budžeta (sredina juna) • Obimi sredstava za planiranje rashoda • Uputstvo za pripremu budžeta • Obrasci • Dinamika

 10. Budžetski proces (nastavak) • Priprema i analiza budžetskih zahteva (jun – avgust) • Zakon o budžetu podnosi se predsedniku (septembar) • Nerešena pitanja • Rasprava na nivou kabineta • Izmene

 11. Budžetski proces (nastavak) • Podnošenje zakona o budžetu Parlamentu (oktobar - decembar) • Rok za podnošenje 1. oktobar • Odbori raspravljaju o predlogu budžeta • Priprema i odgovori na primedbe odbora • Izmene predloga zakona o budžetu • Usvajanje Zakona o budžetu (najkasnije do 1. januara)

 12. Izvršenje budžeta • Utvrđivanje kvartalnih budžetskih kvota • Kvartalni izveštaji o izvršenju budžeta • Završni račun budžeta prethodne godine (mart) • Periodična usklađivanja budžeta

 13. Budžetski proces na lokalnom nivou • Gradovi pripremaju i usvajaju svoje budžete • Transferi iz državnog budžeta • Ujednačavanje • Uslovni • Posebni

 14. Budžetski proces na lokalnom nivou • Smernice i obrasci za planiranje transfera iz državnog budžeta (rok: 16. mart) • Lokalni nivo dostavlja podatke o potrebnom iznosu transfera (rok: 15. avgust) • MF razmatra zahteve lokalnih samouprava (1 -10. avgust) • MF objavljuje preliminarne iznose transfera (rok: 20. septembar) • Raspored odobrenih transfera i smernica za pripremu budžeta lokalnih vlasti (polovina januara)

 15. Budžetski proces na lokalnom nivou • Odobravaju se usaglašeni iznosi transfera (u roku od 15 dana od objavljivanja državnog budžeta) • Usvajanje budžeta lokalne samouprave (u roku od dva meseca od usvajanja budžeta države) • Kvartalni izveštaji o izvršenju podnose se Ministarstvu finansija

 16. Dosadašnja poboljšanja • Unapređena veza između smernica, budžeta resornih ministarstava i godišnjeg zakona o budžetu. • Nacionalni prioriteti • Prioriteti ministarstva • Obimi sredstava za planiranje rashoda • Višegodišnji pristup projekcijama i budžetu • Jasne smernice o korišćenju suficita i visini deficita

 17. Dosadašnja poboljšanja • Unapređen sadržaj • Osnovnih podataka i smernica • Strateških planova resornih ministarstava • Budžetskih zahteva • Zakona o budžetu • Unapređena transparentnost • Dokumenti se objavljuju na internetu • Budžetski vodič za građane

 18. Dosadašnja poboljšanja • Jasnije smernice za pripremu budžeta. • Intenzivniji angažman parlamenta, npr. U analizi i usvajanju Osnovnih podataka i smernica • Unapređen odnos između MF i resornih ministarstava. • Bolja usaglašenost sa PEFA indikatorima

 19. Planirana unapređenja • Usklađivanje budžetske klasifikacije sa GFS 2001 standardom, za budžet 2008. godine • Instalacija PFMIS Sistema i softvera za pripremu budžeta • Sveobuhvatna PEFA procena • Unapređen kapitalni budžet • Unapređenje procesa planiranja budžeta lokalne samouprave • Formula za izjednačavanje • Uputstvo za pripremu budžeta • Integracija zakona o budžetu. • Programski budžet.

 20. Pitanja? ? ? ? ? ? ?