present participles n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Present Participles

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Present Participles - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Present Participles. J. Lyle Story. Parse, Look for Position (attrib. & pred.) and Translate. oi ( lamba / nontev lamba / nontev le/ gwn o( le/ gwn oi ( o1ntev o1ntev ta\ grafo / mena tou = a) kou / ontov. Parse, Look for Position (attrib. & pred.) and Translate.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Present Participles' - betha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
present participles

Present Participles

J. Lyle Story

parse look for position attrib pred and translate
Parse, Look for Position (attrib. & pred.) and Translate
 • oi( lamba/nontev
 • lamba/nontev
 • le/gwn
 • o( le/gwn
 • oi( o1ntev
 • o1ntev
 • ta\ grafo/mena
 • tou= a)kou/ontov
parse look for position attrib pred and translate1
Parse, Look for Position (attrib. & pred.) and Translate
 • tou\v diwkome/nouv
 • ai( blepo/menai
 • to\ pneu=ma to\ sw=zon
 • poreuo/menoi
 • o( a0delfo\v o( khru/sswn
 • pa/sxwn
 • o( pa/sxwn
 • katabai/nontev
parse look for position attrib pred and translate2
Parse, Look for Position (attrib. & pred.) and Translate
 • baptizo/menov
 • o( baptizo/menov
 • a0postello/menov
 • ai( e0kklhsi/aiai( diwko/menai
 • diwko/menai, ai( e0kklhsi/ai e1fugon.
 • o( dexo/menov
 • tw=n diwko/ntwn
 • to\ eu0agge/lion to\ khrusso/menon
translate the following
Translate the Following
 • oi( swzo/menoi u(po\ 0Ihsou= ginw/skousi to\n sw/zonta au0tou/v.
 • h( e0lpi\v h( blepome/nh ou0 e1stin e0lpi/v.
 • ta\ te/kna ta\ a)kou/ontath\n didaxh\n tou= Xristou= sw/zontai.
 • e0pi/steusan e0n tw=| qerapeu/ontitou\v a0nqrw/pouv.
 • e1ti w1n e0n sarki/, o( 0Ihsou=v e1swze tou\v pisteu/ontav ei0v au0to/n.
translate the following1
Translate the Following
 • ei]don a1ggelon e0rxo/menon e0k tou= ou0ranou= e1xonta e0cousi/an mega/lhn(great).
 • khru/sso/menov e0n tw=| ko/smw| a0nelh/mfqh e0n do/ch|.
 • oi( a0kou/ontev e0pi/steusantw=| e0gei/rontitou\v nekrou/v.
 • e1xomen ta\v e)paggeli/av ta\v katabainou/sav e0c ou0ranou=.
translate the following2
Translate the Following
 • a0pokri/netaitw=| me/nonti e0n au0tw=|.
 • o( kri/nwn to\n a0delfo\n au0tou= ou0k e1stin e0k qeou=.
 • le/gontev tau=ta oi9 a1nqrwpoi e1bleyan to\n ku/rion.
 • a0naginw/skomen ta\ grafo/mena e0n tw=| bibli/w| th=v zwh=v.
 • oi( o1ntev ui(oi\ tou= qeou= me/nousin e0n tw=| lo/gw| au0tou.
examples from the greek nt
Examples from the Greek NT
 • e0gw/ ei0mi to\ 1Alfa kai\ to\ ]W, le/geiku/riov o( qeo/v, o( w@nkai\ o( h]n kai\ o( e0rxo/menov, o( pantokra/twr(the Almighty, Most Powerful), Rev. 1:8
 • ou{to/v e0stin o( a1rtov o( e0k tou= ou0ranou= katabai/nwn. Jn. 6:50
 • kai\ para/gwnpara\ th\n qa/lassanth=v Galilai/avei]den 0Andre/an to\n a0delfo\n Si/mwnovMk. 1:16
examples from the greek nt1
Examples from the Greek NT
 • kai\ eu0qu\v a0nabai/nwn e0k tou= u#datovei]den sxizome/nouv(sxi/zw= = I split, tear apart) tou\v ou0ranou\v kai\ to\ pneu=ma w(v peristera\n (pigeon, dove) katabai=non ei0v au0to/n. Mk. 1:10
 • Messi/av . . . o( lego/menovXristo/v Jn. 4:25
 • o( pisteu/wn ei0v au0to\n . . . Jn. 3:16
 • pa=v (each) o( e0n au0tw=| me/nwn ou0x a(marta/nei. I Jn. 3:6
examples from the greek nt2
Examples from the Greek NT
 • oi( me\n ou]n e0poreu/onto xai/rontev a0po\ prosw/poutou= sunedri/ou(Sanhedrin) Acts 5:41.
 • h]n ga\r dida/skwn au0tou\v w(v e0cousi/an e1xwn Mk. 1:22
 • 0Iwsh/f de\ o( a0nh\r au0th=v di/kaiov w2n kai\ mh\ qe/lwn au0th\n deigmati/sai(to make a public example) Matt. 1:19
examples from the greek nt3
Examples from the Greek NT
 • 12 kai\ eu0qu\v to\ pneu=ma au0to\n e0k ba/llei ei0v th\n e1rhmon. 13 kai\ h]n e0n th=| e0rh/mw| tessera/konta(forty) h(me/ravpeirazo/menov u(po\ Satana=, kai\ h]n meta\ tw=n qhri/wn, kai\ oi( a1ggeloi dihko/noun au0tw=|. Mk. 1:12-13
 • kai\ au0to\v e0di/dasken e0n tai=v sunagwgai=v au0tw=n docazo/menov u(po\ pa/ntwn(all). Lk. 4:15
 • h]lqen o( 0Ihsou=v ei0v th\n Galilai/an khru/sswn to\ eu0agge/lion tou= qeou= kai\ le/gwn…Mk. 1:14-15