tutorial m14 hubungan etnik peranan kerajaan dan masyarakat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TUTORIAL M14:HUBUNGAN ETNIK:PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
TUTORIAL M14:HUBUNGAN ETNIK:PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

TUTORIAL M14:HUBUNGAN ETNIK:PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

TUTORIAL M14:HUBUNGAN ETNIK:PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT. DISEDIAKAN OLEH: SITI NAD’DUWAH BT KAMARUDIN RODIAH BT AB RAHIM 3 PISMP KS1 PENSYARAH:EN GHZALI BIN ISMAIL. PERANAN KERAJAAN. Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TUTORIAL M14:HUBUNGAN ETNIK:PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT' - bertille-marley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tutorial m14 hubungan etnik peranan kerajaan dan masyarakat

TUTORIAL M14:HUBUNGAN ETNIK:PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT

DISEDIAKAN OLEH:

SITI NAD’DUWAH BT KAMARUDIN

RODIAH BT AB RAHIM

3 PISMP KS1

PENSYARAH:EN GHZALI BIN ISMAIL

slide2

PERANAN

KERAJAAN

penubuhan jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional
PenubuhanJabatanPerpaduan Negara danIntegrasiNasional
 • MajlisGerakan Negara (MAGERAN) ditubuhkanpada 1 Julai1969 seterusnyapenubuhanJabatanPerpaduan Negara dibawahperintah MAGERAN diwujudkanmenanganiisu-isuberhubungansemulaperpaduanmasyarakatdinegarakita.
 • Setelah MAGERAN dibubarkan, MajlisPenasihatPerpaduan Negara ditubuhkanpada 23 Februari 1971
slide4

TanggungjawabmemeliharaperpaduanberadadibawahJabatanPerpaduan Negara.

 • Sekitartahun 1990 – 2004, JabatanPerpaduan Negara telahdipindahkandibawahKementerianPerpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat.
 • Namunselangbeberapatahun, ianyadipindahkansemulake Jab. PerdanaMenteridenganpenamaanJab.Perpaduan Negara danIntergrasiNasional.(JPNIN)
slide5

Dasar-dasar yang dirangkamenjuruskepadaperpaduandankeharmonianmasyarakatpelbagaikaumsepertiDasarPendidikanKebangsaan, DasarKebudayaanKebangsaan, danDasarEkonomiBaru.

 • Kesemuadasar-dasarinidiperkukuhkandengankemunculanRukun Negara merupakanideologikebangsaan.
strategi politik persefahaman
Strategipolitik : Persefahaman
 • Langkah-langkah yang diambilolehkerajaandalambidangpolitikolehkerajaandalambidangpolitikuntukmemajukanperpaduannegaraberlandaskanperuntukan-peruntukan yang terdapatdalamPerlembagaan:
  • SistemkerajaanBerpersekutuan
  • DemokrasiBerparlimen
  • Kedudukan raja-raja Melayu
  • Bahasakebangsaan
  • Hakmengamalkan agama masing-masing
  • Hakasasirakyat Malaysia
  • Kedudukan Istimewa KaumBumiputeradanpribumi
  • PembahagiankuasadantanggungjawabantaraKerajaan Persekutuan dengankerajaannegeri
slide7

Langkah-langkahkeselamatandanundang-undangmemainkanperananpentingdalammengawaldanmencegah pertubuhan2 yang memperjuangkankepentingansatu-satukaumatau agama daripadamelakukankegiatan yang bolehmenjejaskankeharmonianantarakaumdanmenggugtakestabilannegara.

 • Opsyen lain untukmengawalkeadaansepertikodetikaantarapartipolitikdanseruansupayabersikapdanbertindaksederhanakurangberkesandalamkancahpolitik
strategi ekonomi
Strategiekonomi
 • Pengeimbangantarafsosioekonomiantarakaumdanwilayahdalamkonteksekonomi yang sedangberkembangperludiusahakantanpamerugikanmana-manapihak.
 • Program untukmengurangkandanmembasmikemiskinandilaksanakantanpamengirakaum
 • Sektorswastaakanterusdigalakkanmemainkanperana yang lebihaktifdalamusahamengimbangkankedudukansosioekonomiantarakaumdanusahamengurangkanpengenalankaumdenganaktivitiekonomitertentu
strategi pendidikan
StrategiPendidikan
 • Menggalakkanwujudnyasatusistempersekolahandariperingkatprasekolahhinggakeperingkatuniversiti yang menggunakansatubahasapengantaraan, kurikulumdankokokurikulum yang seragamatausatujenispeperiksaansertasatujenispensijilan yang mempunyaipengiktirafan yang sama
 • Penyediaankemudahanpengajarandanpembelajaranbahasakaum-kaumutamadinegarapadaperingkatsekolahrendahdanmenengahsebagaisatumatapelajaranpilihansemuapelajar
slide10

Untuksekolah-sekolahdaninstitusipendidikan yang pelajarterdiridarisatukaumsahajamakatindakanperludiambilbagimembolehkanpelajarinstitusipendidikantersebutberinteraksidanbergauldenganpelajarinstitusi yang berlainankaumsepertimelaluiacara-acarasukan, sosial, khemahkerjadansbgainya

slide11

Kurikulumsekolahrendahdanmenengahmemberikantumpuansewajarnyakepadamatapelajarandanpembelajaransejarahnegara.Kurikulumsekolahrendahdanmenengahmemberikantumpuansewajarnyakepadamatapelajarandanpembelajaransejarahnegara.

 • Pendidikandanaktivitikurikulummenerapkannilai-nilaimendokongpencapaianperpaduannegara. Sikapdannilai-nilaitermasuklahkesejahteraan, bertolakansur, salingmenghormatiantarakaumdan agama, taatsetiadancintakepadanegara.
 • Pendidikansepanjanghayatiaitu program pendidikandijalankanolehpelbagaiolehpelbagaiagensidanpihakdiluarsistempendidikan formal
strategi penggunaan bahasa kebangsaan
Strategipenggunaanbahasakebangsaan
 • Alat paling berkesanmemupukperpaduandalamkalanganmasyarakatserbaberbeza
 • PerlembagaantelahmemperuntukanbahawabahasakebangsaannegaraialahbahasaMelayu
strategi keagamaan
Strategikeagamaan
 • Semuarakyatmalaysiabebasmenganut agama dankepercayaanmasing-masing yang merupakansalahsatuunsurutamakebudayaankebangsaaan.
strategi kebudayaan
Strategikebudayaan
 • TigaprinsipdalamDasarKebudayaankebangsaan :
  • KebudayaanKebangsaan Malaysia hendaklahberteraskankebudayaanrakyatrantauasalnegaraini
  • Unsur-unsurkebudayaan lain yang sesuaidanwajarbolehditerimamenjadiunsurkebudayaankebangsaan
  • Islam menjadiunsurpentingdalamPembentukanKebudayaanKebangsaan
strategi intergrasi wilayah
Strategiintergrasiwilayah
 • Langkah-langkah yang sedangdiambilialahpenambahbaikansistemperhubungankebangsaanpengangkutan, peluasansistem radio dab televisyennasionalkepada Sabah dan Sarawak dan Wilayah persekutuan Labuan.
 • Tumpuankhususkepadausahaintergrasiwilayahdanperhubungan centre-periphery sehinggaperpaduansampaiditahap yang memuaskan
strategi keselamatan
StrategiKeselamatan
 • Terbahagikepadaduaspekpencegahandanpemulihan.
 • Pencegahanmelibatkanusaha-usahamencegahdariberlakunyaancamankepadakeselamatannegaraatauawam.
 • Pemulihan pula ialahusahamenenteramkankeadaansetelahberlakunyasesuatukonflik
 • Aspekpencegahanmerangkumipengutakuasansekatandisisiundang-undangkeatashakkebebasanbercakap, berhimpun, tahananpreventif, penguatkuasaanperuntukanAktaHasutandankawalanterhadapakhbar
strategi pembangunan kawasan
Strategi Pembangunan Kawasan
 • Pemajuperumahansertapihakberkuasahendaklahmengambilkiraaspekpembangunandalammemajukankawasansetempat
 • DapatdilaksanakanmelaluiJawatankuasaPenduduksepertiRukunTetanggadanpenganjuranaktiviti yang melibatkansemuapenduduktanpamengirakaum
strategi penggunaan tenaga manusia
StrategiPenggunaantenagaManusia
 • Majikansamaadaswastaataupunkerajaanhendaklahmemastikanbahawasebarangfaktorsepertikuam, agama danbudayatidakmempengaruhilantikanjawatan.
 • Majikanmemainkanperananmerekamenerapkanunsur-unsurperpaduandikalanganpekerjamelaluidasarsyarikatdan program sertaaktiviti yang dianjurkan.
strategi media massa
Strategi media massa
 • Perkembangan media massatelahmemapumenghubungkanhampirsemuarakyatdinegarakitatermasuklahmasyarakatterpencildikawasanpendalaman.
 • Media massapenting an berkesanuntukmembantumemupukperpaduannegaramelaluipenyampainmaklumat , pembentukansikapdanpandanganrakyatsertapenerangannilai-nilaipositifkearahmemajukansemangatperpaduan
strategi kesukanan
StrategiKesukanan
 • Sukanmerupakanbidang yang paling ideal bagimembentukperpaduandanintergrasidalamkalanganrakyat yang berbilangkaum, umurdantarafsosioekonomi.
 • Acarasukanmewujudkanpeluangdanpersekitaranbagipergaulandaninteraksisosialdanmelahirkansuasana yang sangatsesuaibagimemupuksemagatpersaudaraandansolidaritanpamengirakaumdanketurunan.
strategi pemasyarakatan perpaduan
Strategipemasyarakatanperpaduan
 • Konseppemasyarakatanperpaduandiperkenalkanpadatahun 1998 ialahsatustrategikerajaankearahmenerapkanciriidentitinasionalbagimembangunkanbangsa Malaysia berasaskansemangatpersaudaraandansemangatkewarganegaraan yang tinggimelaluiprosespenerepannilai-nilaimurnimengenaiperpaduandalamkalangansmualapisanmasyarakatdenganmenggunakansegalasalurandanprasarana yang sediaada yang sesuaibagimaksudprosespenerapantersebut
strategi pertubuhan sukarela
Strategipertubuhansukarela
 • JenterakemasyarakatansepertiRukunTetanggadanpersatuan-persatuanpendudukdigunakansebanyakmungkinsebagaisaluranuntukmenerapkannilai-nilaimurni, perpaduandanintergrasinasionalmelaluiaktivitikemasyarakatan yang terancang
strategi penyelidikan dan penerbitan bahan bacaan
Strategipenyelidikandanpenerbitanbahanbacaan
 • Memperbanyakpenyelidikanmengenaiperpaduannegaradanintergrasinasionaladalahsangatperlubagimengetahuipolahubungankaumsemasa. Pengesaninidapatdiperkukuhkandenganadanyapenerbitanbahan-bahanbacaanmengenaiperpaduandanintegrasidanadatresammasyarakat Malaysia
strategi pemantauan isu isu semasa dan konflik
StrategiPemantauanisu-isusemasadankonflik
 • Mewujudkanmekanismepemantauantahapperpaduandanintegrasinasionalsecaraberterusandansistematikmerupakanlangkahpengesananawal.
 • Pengesananperhubungansosialperludipertingkatkanlagimelaluisistem online keranabukansahajamaklumatdapatdikesanataudiperolehidengansegeramalahemmbantupihakjabatandanagensi lain mengambillangkahpencegahan
slide26
Strategipenubuhan panel penasihatperpaduannegara (PANEL) danJawatankuasaPenasihatPerpaduanPeringkatNegeri (JKPPN)
 • Penubuhan Panel PenasihatPerpaduan Negara (PANEL ) danJawatankuasaPenasihatPerpaduanNegeriuntukmembincangkanisu-isuperpaduandanintergrasinasionalhendaklahmemainkanperananmerekadenganlebihberkesan.
strategi program dan aktiviti perpaduan
Strategi program danaktivitiPerpaduan
 • Program pemetaanperpaduanmerupakansatuprosesuntukmeningkatkankesedarandanpenghayatankumpulansasarantertentu.
 • Aktiviti2 tersusunakandirancangmengikutkumpulansasar.
strategi lain
Strategi lain
 • Mewujudkanlatihandalambidangkomunikasiantarabudaya
 • Mewujudkanpengauditandasar-dasarkerajaan
 • Menghasilkansatuetikamengenaihakdantanggunjawabkemanusiaanuntukrakyatmalaysia
 • Penerbitanbahanbacaansecarameluasmengenaikaum-kaumdi Malaysia
memperkasakan sekolah kebangsaan
MemperkasakansekolahKebangsaan
 • Langkah-langkah yang bolehdijalankan
  • Tidakmengetepikanprosespenguasaanbahasaibundamasing-masingdenganmemperkenalkanpengajaranbahasa Mandarin dan Tamil
  • Memberikesadarankepadapelajartentangkepentinganinteraksiantaragolonganetnik
  • Mengadakanlebihbanyakaktivitiantaragolonganetnik
  • Mengadakan program interaksiantarasekolahdanmemasukkanunsur-unsurinteraksidalamkurikulumsertameningkatkankemahiranberinteraksidengangolonganetnik yang lain
sekolah wawasan
Sekolahwawasan
 • Salahsatupendekatanalternatifuntukmemupuknilaiperpaduankaumdanintegrasirasionaldenganmembinasatuatautigajenisbuahsekolahrendah yang baharu yang berlainanbahasapengantardanpentadbirandalamkawasan yang samadanberkongsikemudahanasassepertipadangpermainan , dewandansebagainya.
 • Pelaksanaansekolahwawasanuntukmemberipeluangpelajardaripelbagaikaumuntukbergauldanberinteraksidalampelnagaiaktivititanpamenjejaskan status danperkembangan SJK yang sediaada
program latihan khidmat negara
Program latihankhidmatnegara
 • Program latihankhidmatnegaramuladilaksanakanpadatahun 2004 merupakankursuslatihanwajibselamatigabulansecaraberkhemahberasramabagiremajalepasan SPM
 • PLKN menyumbangterhadapusahamemupukpepaduankaumkeranahampirsemuaaktivitiyangdijalankanmenekankansemangatmuhibahdansalingbertolakansurantarapesertatidakmengirakaum @ agama
rukun tetangga
Rukuntetangga
 • Skim RukunTetanggatelahdiperkenalkanpadatahun 1957 berikutankuatkuasanyaPeraturan –Peraturanperlu. Padaperingkatawal , Rukuntetanggamembolehkanrakyatmengawalkeselamatankediamanmasing-masing.
 • 1 januari 1983, kerajaanmemperkenalkansatupembaharuanmemberikanpenekanankepadakonsepkejiranan yang bertujuanuntukmemupuksertamengukuhkanlagisemangatkejiranandalamkalanganmasyarakatsetempat.
slide34

Makapadatahun 2000, pendekatanRukuntetanggatelahdipindasekalilagidengan memberi mandat yang lebihluasiaitupembangunanmasyarakatsecaramenyeluruhkearahmewujudkanperpaduannasional

rumah terbuka
Rumah Terbuka
 • Rumahterbukaakandiadakanolehsetiaprakyat Malaysia apabilatibamusimperayaan. Setiapgolonganetnikdimalaysiaakanseringkunjung-mengunjungikerumahjirantetanggawalaupunberlainanetnik.
penerimaan budaya
Penerimaanbudaya
 • MasyarakatbukanMelayumulamenerimabudayaorangMelayudarisegipakaiandanmakanan.
program di institusi pengajian tinggi
Program diinstitusipengajiantinggi
 • Kandungankursusdisemuainstitusipendidikanharuslahmenitikberatkanaspek-aspekpendidikan yang harmonisdalamsebuahmasyarakatpelbagaikaum.
 • SaranandiwujudkankelabperpaduanataukelabRukunnegaradi IPT merupakanusahabagimenyemaikesedaranterhadapkepentinganperpaduankaum
peranan ngo
Peranan NGO
 • Walaupunterdapatpertubuhan yang berasakangolonganetniknamunterdaptpertubuhanindukpadaperingkatkebangsaan yang menaugipertubuhanberasaskanetniksepertipertubuhanBelia Malaysia, DewanPerniagaan, Perusahaan Malaysia
 • Terdapatbeberapapersatuanbarisankepimpinan yang disertaiolehpelbagaikaumdi Malaysia contohnyaKempimpinanMajlisBelia Malaysia