slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magnetické pole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magnetické pole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Magnetické pole - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Magnetické pole. Magnetické pole Země. zeměkoule – obrovský magnet – vytváří magnetické pole Magnetické indukční čáry – popis silových účinků na magnetické materiály Střelka kompasu – magnetka se SEVERNÍM a JIŽNÍM pólem Tyto póly jsou nedělitelné !

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Magnetické pole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magnetick pole zem
Magnetické pole Země
 • zeměkoule – obrovský magnet – vytváří magnetické pole
 • Magnetické indukční čáry – popis silových účinků na magnetické materiály
 • Střelka kompasu – magnetka se SEVERNÍM a JIŽNÍM pólem
 • Tyto póly jsou nedělitelné !
 • Opačné póly magnetu se přitahují – souhlasné póly se odpuzují
magnetick pole elektrick ho p m ho vodi e
Magnetické pole elektrického přímého vodiče
 • Prochází-li vodičem elektrický proud, vytváří kolem vodiče magnetické pole.
 • Ampérovo pravidlo pravé ruky:
  • Uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, aby palec mířil ve směru proudu, budou zahnuté prsty ukazovat směr indukčních čar.

[2]

magnetick pole c vky solenoid
Magnetické pole cívky (solenoid)
 • Cívka(solenoid) – magnetické pole působí na vodič pod proudem silou:
 • F = B.I.l
     • F…síla, B..indukce, I..proud, l…délka vodiče
 • Flemingovo pravidlo levé ruky ( určení směru magnetické síly) : Položíme-li levou ruku k přímému vodiči tak, aby magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně a natažené prsty ukazovaly směr proudu, pak kolmo vychýlený palec ukazuje směr magnetické síly.
velikost p ita liv s ly
Velikost přitažlivé síly

d…vzdálenost vodičů

l….délka vodičů

I1,I2…velikost proudů

k…vlastnost prostředí

k=2.10-7 N.A-2

μ0…..permeabilita vakua

μ0=1,257.10-6 H.m-1

μr….relativní permeabilita

Vztah mezi permitivitou a permeabilitou

c…rychlost světla ve vakuu

magnetick pole c vky
Magnetické pole cívky

[3]

Flemingovo pravidlo levé ruky

[4]

druhy magnetick ch materi l
Druhy magnetických materiálů
 • Diamagnetické látky – oslabují vnější magnetické pole μr<1
 • Paramagnetické látky – lehce zesilují magnetické poleμr>1
 • Feromagnetické látky – výrazně zesilují magnetické pole ( Fe,Ni) μr>>1
   • Využití : elektromagnety, magnetické relé (spínače, jističe,transformátory…)
magnet a elektromagnet
Magnet a elektromagnet
 • Přírodní magnetické látky(magnetovec) – permanentní (trvalý) magnet
 • Cívka s FE jádrem (feromagnetické) – dočasný magnet – elektromagnet
 • Využití: manipulace s železnými předměty (železný šrot), automatické propojování el.obvodů – magnetické relé
 • Magneticky měkké látky – po vypnutí proudu magnet mizí
 • Magneticky tvrdé látky – magnetické vlastnosti má materiál i po vypnutí proudu
elektromagnetick indukce
Elektromagnetická indukce
 • M.Faraday – pohybujeme-li kolem vodiče (cívky) magnetickým polem, vzniká ve vodiči indukovaný proud.
 • Magnetický indukční tok – fyzikální veličina určující hustotu siločar protínající plochu závitu cívky Φ=B.S.cosα
 • Jednotka – Wb (Weber)
 • Φ=N.B.S …výsledný indukční tok v cívce s N závity
faraday v z kon elektromagnetick indukce
Faradayův zákon elektromagnetické indukce
 • Při časové změně indukčního toku plochou ohraničenou závitem cívky, se v závitu indukuje elektromotorické napětí. Změní-li se magnetický indukční tok za dobu Δt o Φ, bude střední indukované napětí rovno
zp soby zm ny magnetick ho induk n ho toku
Způsoby změny magnetického indukčního toku
 • Pohybem magnetu blízko nehybné smyčky
 • Pohybem smyčky v nehomogenním magnetickém poli
 • Otáčením smyčky v homogenním magnetickém poli
 • Změnou obsahu plochy smyčky umístěné v magnetickém poli
 • Změnou proudu procházejícího v jiné blízké smyčce
lenz v z kon
Lenzův zákon
 • Směr indukovaného proudu je vždy takový, aby jeho mg.pole působilo proti změně, která ho vyvolala, aby ji oslabovalo.
 • Vířivé Foucoultovy proudy – v uzavřeném kompaktním vodiči
 • Využití: magnetické brždění, otáčení elektroměru,indukční ohřev…

[5]

[6]

Princip indukčního ohřevu

slide15

Použité zdroje:

SVOBODA, Emanuel aj. Přehled středoškolské fyziky. 4. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2006. 515 s. ISBN 80-7196-307-0.

DOC.ING.IVAN ŠTOLL,CSC. - Fyzika (pro netechnické obory SOŠ a SOU)

Prometheus 2007, 260 s. ISBN 978-80-7196-223-6

učebnice s doložkou MŠMT čj.1 527/07-23 ze dne 2.4.2007

AKADEMIK VLADIMÍR HAJKO, PROF.RNDR.JURAJ DANIEL-SZABO, CSC. - Základy fyziky

VEDA 1983 (Bratislava)

Použité obrázky:

[1] Magnetické pole Země- [online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://ihy2007.astro.cz/_data/images/ihy2007/souvislosti/van_allen_belts/Van_Allen-Exp1.jpg

[2] Ampérovo pravidlo pravé ruky[online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. . Dostupný na http://www.emotor.cz/i/Image/obr14-thumb.gif

[3] Magnetické pole cívky [online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://www.energyweb.cz/web/EE/images/s_384.jpg

[4] Flemingovo pravidlo levé ruky[online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/f/f2-8.gif

[5] Lenzův zákon [online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://fyzika.jreichl.com/data/E_nestacionarni_pole_soubory/image049.png

[5] Vířivé Foucoultovy proudy – využití -indukční ohřev[online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/zpravicky/02_indukce.jpg