n stfs 7 poji ovnictv a pojistn produkty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty PowerPoint Presentation
Download Presentation
N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty

play fullscreen
1 / 52

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty

210 Views Download Presentation
Download Presentation

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. N_STFS7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

 2. Historie • K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry. • První pojistná smlouva byla podepsaná v Pise v roce 1379 a týkala se námořního pojištění. Centrem námořního pojištění se stala o tři sta let později Anglie, konkrétně kavárna pana Edwarda Lloyda, kde makléři sjednávali námořní pojištění. • Na českém území se první předzvěstí pojišťovnictví stal Dekret císařovna Marie Terezie ze dne 20. února 1726, obsahující nařízení, podle kterého měly všechny zemské úřady podat vyjádření k možnosti zřízení požárních pojišťoven. Tato její snaha však narazila na odpor s poukazem na to, že platby pojistného by výrazně zhoršily již tak tíživou situaci poddaných. Císařovna od té snahy dočasně ustoupila v roce 1765. • Roku 1827 byla založena První česká vzájemná pojišťovna, která zpočátku pojišťovala pouze nemovitosti proti požáru, od roku 1864 začala poskytovat i pojištění movitostí a krupobitní pojištění. Daleko později začala provozovat pojištění proti vloupání, úrazu, rozbití skla, zvonů, strojních zařízení, automobilů atd. • V roce 1901 vznikla První zajišťovací banka, a.s. jako důsledek zvyšujícího se objemu pojišťovaných rizik  a snahy rozdrobit vzniklé ztráty na široký okruh jednotek, aby se rizika stala hospodářsky únosná.

 3. Historie • V letech 1918 – 1938 působilo v českých zemích 39 velkých pojišťoven a filiálky 20 zahraničních pojišťoven. Na Slovensku v téže době působilo 25 pojišťoven s ústředím v českých zemích a 16 zahraničních. Navíc celou tu dobu plynně fungovala První česká zajišťovací banka, a.s. • Dekretem presidenta republiky ze dne 19. května 1945 byla ve všech pojišťovnách zavedena nucená správa. • Dekretem prezidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění soukromých pojišťoven byla ustanovena jako řídící orgán českého pojišťovnictví tzv. Pojišťovací rada, podřízená ministerstvu financí. • První česká vzájemná pojišťovna byla znárodněna v roce 1945 a v roce 1948 přejmenována na Československou pojišťovnu, národní podnik. V roce 1958 po třinácti letech nucené správy byla do ní začleněna První česká zajišťovací banka, a.s. • Zákonem č.85/1952 byla Československá pojišťovna vyčleněna ze soustavy národních podniků a získala nové jméno „Státní pojišťovna“. • V souvislosti s federalizací byly vytvořeny ze Státní pojišťovny dva samostatné podniky – Česká státní pojišťovna a Slovenská státní pojišťovna. • Konkurenční trh se obnovil až po roce 1991. V roce 1995 působilo u nás již 35 pojišťoven. Na český trh se vrátily i ty pojišťovny, které u nás přestaly působit v obdobích fašistické okupace a totalitního režimu.

 4. Pojistný trh v ČR Ukazatele úrovně pojistného trhu hodnotí účinnost použití zdrojů a vynaložených prostředků Hlavní ukazatele: • předepsané pojistné, • pojistné plnění, • škodovost, • pojištěnost (propojištěnost), • koncentrace pojistného trhu.

 5. Předepsané pojistné v ČR .

 6. Podíl pojišťoven na českém trhu

 7. Schéma regulace pojišťovnictví

 8. Seznam pojišťoven v ČR • Kooperativa pojišťovna www.koop.cz • Pojišťovna České spořitelny www.pojistovnacs.cz • AEGON Pojišťovna www.aegon.cz • Allianz pojišťovna www.allianz.cz • MetLife pojišťovna www.metlife.cz • AXA pojišťovna www.axa.cz • AXA životní pojišťovna www.axa.cz • Cestovní pojišťovna ADRIA Way www.pojistovna-adria.cz • Česká podnikatelská pojišťovna www.cpp.cz • Česká pojišťovna www.cpoj.cz • Česká pojišťovna ZDRAVÍ www.zdravi.cz • ČSOB Pojišťovna www.csobpoj.cz • D.A.S. pojišťovna právní ochrany www.das.cz • Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna www.eulerhermes.cz • ERV pojišťovna www.ervpojistovna.cz • Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP)

 9. Seznam pojišťoven v ČR • Generali Pojišťovna www.generali.cz • HALALI, všeobecná pojišťovna www.halali-pojistovna.cz • Hasičská vzájemná pojišťovna www.hvp.cz • ING pojišťovna www.ing.cz • MAXIMA pojišťovna www.maxima-as.cz • Komerční pojišťovna www.komercpoj.cz • Komerční úvěrová pojišťovna EGAP www.kupeg.cz • POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA www.cardif.cz • Slavia Pojišťovna • Pojišťovna VZP www.pvzp.cz • Servisní pojišťovna www.pcsp.cz • Triglav pojišťovna www.triglav.cz • UNIQA pojišťovna www.uniqa.cz • italitas pojišťovna www.vitalitas.cz • ERGO pojišťovna www.ergo.cz • Wüstenrot pojišťovna www.wuestenrot.cz • Wüstenrot, životní pojišťovna

 10. Regulace a dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami • Důvěryhodnost a stabilita pojišťovnictví nelze zajistit pouze tržními mechanismy, proto je činnost pojišťoven, zajišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí regulována omezujícími a přikazujícími pravidly, • Dohled nad dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je nazývándohledem v pojišťovnictví, který vykonává Česká národní banka. • Dohled v pojišťovnictví podle zákona o pojišťovnictví je vykonáván v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven a ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob. • Tím se rozumí především podpora zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti pojišťoven a zajišťoven, předcházení systémovým krizím, ochrana pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a posilování důvěry veřejnosti v pojišťovnictví.

 11. Regulace a dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami • Cílem dohledu v pojišťovnictví není za každou cenu zabránit selhání každé jednotlivé pojišťovny nebo zajišťovny • Orgány pojišťovny nebo zajišťovny odpovídají za funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik v pojišťovně nebo zajišťovně. • Dohled v pojišťovnictví provádí následnou kontrolu zaměřenou na dodržování stanovené regulace v pojišťovnictví. • Dohled nemůže sám o sobě zabránit uzavření pro pojišťovnu nebo zajišťovnu ztrátových obchodů či porušení pravidel jednání s klienty pojišťovacím zprostředkovatelem, je však povinen při zjištění nedostatků zasáhnout svými nástroji, kterými může být i odnětí povolení k činnosti nebo zavedení nucené správy. • Smyslem uvedených veřejnoprávních opatření je ochrana finančního trhu jako celku a omezení možnosti výskytu obdobného protiprávního jednání v budoucnosti.

 12. Regulace a dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami • Podle zákona o ČNB dohled v pojišťovnictví zahrnuje rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích souhlasů podle zvláštních právních předpisů, kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, kontrolu dodržování zákonů, k jejichž kontrole je ČNB zmocněna zákonem nebo zvláštními právními předpisy, kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných ČNB, získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí a řízení o správních deliktech a přestupcích. • Regulace v pojišťovnictví stanoví rámec pro obezřetné provozování pojišťovací činnosti pojišťovnami, zajišťovací činnosti pojišťovnami a zajišťovnami a pro provozování pojistného zprostředkování a kontroluje jeho dodržování. Činnost pojišťoven a zajišťoven upravuje zejména zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a prováděcí vyhlášky, které stanoví některé náležitosti spojené s plněním povinností stanovených zákonem, obezřetnostní pravidla a informační povinnosti (legislativní základna). • Vedle činnosti pojišťoven a zajišťoven je regulována a dohlížena i činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí upravuje zejména zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

 13. Legislativní základna pojišťovnictví v ČR Právní předpisy • Zákony a přímo závazné předpisy EU • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví • Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě • Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla • Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

 14. Legislativní základna pojišťovnictví v ČR • Vyhlášky • Vyhláška č. 40/2013 Sb. o náležitostech nabídky pojištění důchodu • Vyhláška 424/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb. o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění Vyhláška č. 359/2010 Sb. • Vyhláška č. 434/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví (účinná od 1. 1. 2010) • Vyhláška č. 433/2009 Sb. o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 205/1999 Sb. kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla • Vyhláška č. 582/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

 15. Pojišťovnictví • Pojišťovnictví jako nevýrobní odvětví tržní ekonomiky se zabývá pojišťovací činností, což je • uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu, • správa pojištění • poskytování pojistných plnění z pojistných smluv. • Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy komerční pojišťovny, uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami a činnosti směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků.

 16. Pojištění • Ekonomický subjekt má dvě možnosti, jak se finančně vyrovnat s nahodilými událostmi. • Krytím z vlastních zdrojů (samopojištěním), • Pojištěním (přesun rizika na instituci provozující pojištění). • Pojištění je nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti. • Pojištění nemůže ovlivňovat výskyt náhodných událostí, vznik škod. • Pojištění finančně eliminuje dopad nahodilých událostí (pomocí pojištění lze finančně nahradit ztráty vzniklé při realizaci čistých rizik)

 17. Principy pojištění • Pojistné vztahy, které vznikají na základě uzavřených pojistných smluv, jsou charakteristické typickými principy pojištění: • solidárnosti • podmíněné návratnosti • neekvivalentnosti

 18. Solidárnost • Solidárnost znamená, že pojištění, resp. pojistníci, společně přispívají pojistnými příspěvky, tj. pojistným, do pojistných rezerv • Respektují zároveň to, že pojistné náhrady či pojistná plnění jsou poskytovány jenom těm členům společenství, kteří měli pojistnou událost.

 19. Podmíněná návratnost • Podmíněná návratnost vložených prostředků znamená, že pojistná náhrada se poskytne pojištěnému pouze v případě, pokud nastane pojistná událost, která byla předem dohodnutá v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

 20. Neekvivalentnost • Neekvivalentnost znamená, že pojistné náhrady nejsou závislé na výši zaplaceného pojistného. • Pojistné náhrady či pojistná plnění tedy mohou být větší nebo menší, než je pojistné, které bylo doposud zaplaceno.

 21. Klasifikace pojištění Pojištění můžeme rozdělit podle několika různých hledisek, a to podle: • formy vzniku • zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví • zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě • způsobu tvorby rezerv • délky trvání pojištění.

 22. Členění pojištění podle formy vzniku Pojištění může vznikat v několika formách, a to jako: • smluvní pojištění, a to dobrovolné a povinné • zákonné pojištění.

 23. Smluvní pojištění • Při smluvním dobrovolném pojištění vzniká pojistný vztah dobrovolně, na základě vlastního projevu vůle určitého subjektu zabezpečit svá rizika pojištěním. • Pojistný vztah mezi pojištěným a pojišťovnou vzniká uzavřením pojistné smlouvy (v krátkodobých pojištěních může vzniknout i bez uzavření pojistné smlouvy). Tato forma vzniku je nejstarším a nejobvyklejším způsobem existence právního vztahu mezi pojistitelem a pojištěným, resp. pojistníkem. • v plném rozsahu je respektována smluvní volnost jeho účastníků i jejich rovné postavení

 24. Smluvní pojištění • Vznik smluvního povinného pojištění je dán právním předpisem, který určuje činnosti, kde je povinnost hospodářských subjektů nebo občanů sjednat s pojišťovnou pojistnou smlouvu. • Není-li pojistná smlouva na pojistné riziko uzavřená, nepovolí příslušný státní orgán výkon této činnosti. • Pojištění se sjednává pro případ vzniku právní odpovědnosti za škodu, která může touto činností vzniknout

 25. Zákonné pojištění • Při zákonném pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu a pojistná smlouva se neuzavírá. • Právní předpis určuje všechny náležitosti pojistného vztahu včetně pojišťovny, která pojištění vykonává, výši pojistného, pojistné podmínky a další potřebné náležitosti.

 26. Členění pojištění podle zákona č.363/1999 Sb. • V příloze číslo 1. k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví se pojištění dělí na dvě části. • V části A je odvětví životních pojištění, • v části B odvětví neživotních pojištění. • Jedním z důvodů dělení je prokazování solventnosti. Pojišťovna nebo zajišťovna je podle zmiňovaného zákona povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnosti, jíž se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví ministerstvo vyhláškou. • Jednu třetinu minimální míry solventnosti tvoří garanční fond. Minimální výše Garančního fondu: • 60 mil. Kč pro jedno nebo více odvětví neživotních pojištění jiných než pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úvěru a kauce • 90 mil. Kč pro jedno nebo více odvětví neživotních pojištění v pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úvěru a kauce • 90 mil. pro jedno nebo více odvětví životních pojištění.

 27. Členění pojištění podle zákona č.37/2004 Sbo pojistné smlouvě • Zákon člení pojištění na pojištění škodová a obnosováv souvislosti s tím, za jakým účelem je uvedené pojištění sjednáváno. • Škodové pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že v důsledku pojistné události dojde ke škodě na zdraví, vzniku majetkové újmy či škodě jiné a náhrada takto vzniklé škody je předmětem uvedeného soukromého pojištění. • Pojistitel je v případě vzniku pojistné události, která je blíže specifikována v pojistné smlouvě, povinen poskytnout pojistné plnění v souladu s tímto zákonem a pojistnými podmínkami, podle nichž je pojistná smlouva sjednána. • Pojistné plnění pojistitele ve škodovém pojištění je omezeno horní hranicí pojistného plnění, která je určena pojistnou částkou anebo limitem pojistného plnění, není-li zákonem anebo pojistnou smlouvou stanoveno jinak.

 28. Členění pojištění podle zákona č.37/2004 Sbo pojistné smlouvě • Obnosovépojištění je pojištěním, u něhož je oprávněné osobě v případě vzniku pojistné události poskytnuto jednorázové nebo opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. • Podstatnou část obnosových pojištění tvoří pojištění životní, případně k němu připojišťovaných rizik (pojištění nemoci a pojištění úrazu). • Pro obnosová pojištění jsou charakteristické následující skutečnosti, které jej zásadním způsobem odlišují od pojištění škodových: • pojištění se sjednává za účelem získání určitého obnosu, • základem pro stanovení výše pojistného a výpočet pojistného plnění je pojistná částka, • vznikem práva na pojistné plnění vůči pojistiteli není dotčeno právo na náhradu škody, ani jiné obdobné právo proti tomu, kdo za škodu odpovídá.

 29. Členění pojištění podle způsobu tvorby rezerv • Klasifikace pojištění podle způsobu tvorby rezerv rozlišuje • riziková či neživotní pojištění a • rezervotvornáči životní pojištění. • Riziková pojištění či neživotní pojištění jsou pojištění, ve kterém pojistitel neví jednoznačně, jestli pojistná událost vznikne nebo ne, jestli bude poskytovat pojistné plnění a v jaké výši. Jedná se o všechna pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, léčebných výloh aj. Pojistná rezerva se stanoví podle rozsahu pojištěného rizika a pravděpodobnosti vzniku pojistných událostí a také podle rozsahu způsobených škod. • Rezervotvornéči životní pojištění je pojištění, ve kterém se vytváří vždy pojistná rezerva na pojistné události. Jde o pojistné události, které jednoznačně v budoucnosti vzniknou. Je to hlavně pojištění osob (životní a důchodové), kde se vyplácí pojistné plnění při dožití se konce pojistného období nebo při úmrtí po dobu platnosti pojištění.

 30. Členění pojištění podle doby trvání • Podle délky trvání se pojištění člení na krátkodobé a dlouhodobé. • Krátkodobá pojištění jsou pojištění sjednána na kratší dobu než jeden rok (někdy je pro ně užíván termín področní pojištění). • Dlouhodobá pojištění jsou pojištění sjednána na dobu jednoho pojistného roku nebo na dobu delší než jeden rok. • Do kategorie dlouhodobých pojištění patří i pojištění sjednaná na dobu neurčitou. Jedná-li se o pojištění zákonné, pak doba trvání pojištění je vázána na skutečnost, s níž zákon trvání pojištění spojuje, tj. pojištění, u kterých není dojednán termín konce účinnosti pojistné smlouvy, ale pouze zákonné podmínky výpovědi pojištění

 31. pojistné produkty a služby • Pojištění osob • Pojištění majetku občanů • Pojištění vozidel • Cestování a pojištění • Pojištění odpovědnosti za škodu • Pojištění právní ochrany

 32. pojistné produkty a služby • Pojištění osob (životní pojištění)

 33. pojistné produkty a služby • Pojištění majetku občanů • Pojištění nemovitostí • Pojištění domácností

 34. pojistné produkty a služby • Pojištění vozidel • Povinné ručení • Havarijní pojištění

 35. pojistné produkty a služby • Cestování a pojištění • Cestovní pojištění • Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

 36. pojistné produkty a služby • Pojištění odpovědnosti za škodu • Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě,

 37. pojistné produkty a služby Pojištění právní ochrany • Cílem je ochránit klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného.

 38. Životní pojištění Základní druhy životního pojištění - Investiční životní pojištění - Kapitálové životní pojištění - Rizikové životní pojištění - Důchodové pojištění - Vkladové pojištění - Univerzální (flexibilní) pojištění - Pojištění ve prospěch dítěte

 39. Životní pojištění • kryje především rizika ohrožující zdraví a život. • Je konstruováno tak, aby vyplacené plnění v případě úrazu nebo invalidity pojištěnému ulehčilo řešit následné složité životní situace, nebo v případě jeho smrti zabezpečilo rodinu či blízké. • Životní pojistku by si proto měl zřídit především ten, kdo je v rodině výdělečně činný a je jejím živitelem. Pokud není pojištěn, může vystavit rodinu neřešitelným problémům. • Životní pojištění není spořící produkt, jak si mnozí mylně myslí. • Vždy je na prvním místě pojistná ochrana a možnost spoření je až druhořadá - i když se většina pojistek sjednává se spořící nebo investiční složkou a v poslední době je největší zájem právě o investiční pojištění.

 40. Životní pojištění • Základní pojistnou ochranu lze rozšířit formou připojištění (doplňkového pojištění) pro případ úrazu, vážných chorob, invalidity, zproštění od placení, nemoci (denní dávky při pracovní neschopnosti, pro případ pobytu v nemocnici nebo regulačního poplatku při pobytu v nemocnici).  • Výše pojistného závisí na věku pojištěného, výši pojistné částky, pojistné době, zdravotním stavu pojištěného a u úrazového pojištění také na druhu zaměstnání či provozovaného sportu. • Optimální pojistná částka pro případ smrti by měla být stanovena na trojnásobek ročního příjmu pojištěného a doba trvání pojištění by měla být minimálně 10 let. Při kratší době pojištění nelze totiž dosáhnout vyššího zhodnocení vložených finančních prostředků.

 41. Životní pojištění • INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ • Jde o pojištění pro případ smrti s investováním části pojistného do podílových fondů, kde je investiční riziko na straně klienta. • Během pojištění je možné vkládat i čerpat finanční prostředky. • Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. • Není také garantována pojistná částka při dožití. • Klient si ale může zvolit z nabídky několika investičních fondů a může také kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. • rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy je možné měnit. 

 42. Životní pojištění • INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ • Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloží na účet klienta. Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky.  • V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí.  • V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu.V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

 43. Životní pojištění • Investiční životní pojištění je vhodné pro klienty, kteří: - chtějí zabezpečit své blízké v případě své smrti - chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky - chtějí mít garantovánu zvolenou částku vyplácenou v případě úmrtí - akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie - chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky - chtějí aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie

 44. Životní pojištění • KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ • Kapitálové životního pojištění (KŽP) zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. • Pojistná částka může být pro obě rizika stejná, nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pro případ dožití. • Sjednaná pojistná částka pro případ smrti i dožití je garantovaná, garantované je i minimální zhodnocení. • U tohoto druhu životního pojištění nelze libovolně měnit nastavení pojištění, ani aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty.  • Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.  • V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.  • V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.  • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

 45. Životní pojištění • Pojištění je vhodné pro klienty, kteří: • - chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti - chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití - chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

 46. Životní pojištění • RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ • Rizikové životní pojištění neobsahuje spořící složku, zahrnuje pouze pojištění pro případ smrti. Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky. • V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.  • V případě ukončení pojistné smlouvy se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku).  • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. • Pojištění je vhodné pro klienty, kteří: • - chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti - chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu (například pro banku, která poskytla hypotéku)

 47. Životní pojištění • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ • Zahrnuje pojištění pro případ dožití, kdy se sjednané garantované pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo jako jednorázové plnění. Garantované je i minimální zhodnocení. • U tohoto druhu pojištění nelze libovolně měnit nastavení pojištění, ani aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění. Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část je použita na tvorbu rezervy pojištění. • V případě úmrtí klienta je vyplaceno zaplacené pojistné.  • V případě dožití se začne vyplácet sjednaná výše důchodu včetně podílů na výnosech nebo jednorázového plnění. • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. • Pojištění je vhodné pro klienty, kteří: • - chtějí dorovnat propad příjmů v důchodovém věku - chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

 48. Životní pojištění • VKLADOVÉ POJIŠTĚNÍ • zahrnuje pojištění pro případ dožití za návratný vklad. • Má garantované minimální zhodnocení finančních prostředků, stejně jako i pojistnou částku pro případ dožití. • Nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany se dá kdykoli měnit, stejně jako se mohou vkládat a čerpat finanční prostředky během trvání pojištění.N • Nelze ale aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění (pokud je sjednáno riziko dožití). • Pojistné za jednotlivá připojištění je hrazeno z výnosů návratného vkladu.  • V případě úmrtí klienta je vrácen návratný vklad včetně podílu na výnosech. • V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně návratného vkladu a podílů na výnosech.   • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. • Pojištění je vhodné pro klienty, kteří: • - chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití - chtějí zhodnocovat finanční prostředky - chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků - chtějí mít možnost nakládat s naspořenými finančními prostředky

 49. Životní pojištění • UNIVERZÁLNÍ (FLEXIBILNÍ) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  • Univerzální (flexibilní) životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením.  • V tomto pojištění je možno kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. • Má garantovanou částku pro případ smrti, finanční prostředky se mohou vkládat a čerpat i během trvání pojištění, ale nelze zde aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty a není garantována výše vyplácené částky při dožití. • Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část je použita na tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.  • V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, popřípadě obojí.  • V případě dožití je vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění.

 50. Životní pojištění • UNIVERZÁLNÍ (FLEXIBILNÍ) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. • Pojištění je vhodné pro klienty, kteří: • - chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti - chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky - chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků - chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky