slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun 20110825 Suzanne Mehrens

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun 20110825 Suzanne Mehrens - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun 20110825 Suzanne Mehrens [email protected] Sfi ( svenskundervisning/svenska för invandrare). Sfi: 96 100 elever 2010 (en ökning med 5 procent jämfört med 2009 och en fördubbling sedan 2003).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun 20110825 Suzanne Mehrens' - bernie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
BEDÖMNINGSSEMINARIUM

Stockholms stad och Nacka kommun

20110825

Suzanne Mehrens

[email protected]

sfi svenskundervisning svenska f r invandrare
Sfi (svenskundervisning/svenska för invandrare)
 • Sfi: 96 100 elever 2010 (en ökning med 5 procent jämfört med 2009 och en fördubbling sedan 2003).
 • Av eleverna var drygt 37 700 nybörjare, dvs. hade sin första kursstart i sfi under året. Räknat som antal kursdeltagare var det drygt 125 400 som studerade inom sfi.
 • Ganska många läser inom flera skolformer samtidigt.
sfi forts
Sfi (forts.)
 • Stor variation i utbildningsbakgrund:

- 41 % högst 9 år i skola.- 24 % behöver läs- och skrivutveckling.- 32 % 13 år eller mer i utbildning.

 • Vanligaste modersmål: arabiska, somaliska, thailändska, polska.
 • Kvinnor: Irak, Thailand, Somalia. Män: Irak,Somalia, Polen.
sfi forts1
Sfi (forts.)
 • 6 av 10 godkända i minst en kurs efter två år (en större andel kvinnor än män).
 • 2/3 godkända på det nationella provet.
 • Flest godkända på delprovet i muntlig interaktion och produktion.
 • Provet ej examensprov, men ska utgöra underlag vid betygssättning. Obl. i B, C,D.
 • Färre timmar i snitt än riktvärdet (525 tim).
 • 33 % läste hos annan anordnare än kommunen.
vuxenutbildning
Vuxenutbildning
 • 187 000 elever i komvux under 2009, varav 81 000 heltidsstuderande.
 • Gymnasial vux störst - 80 procent - varav 30 procent födda utomlands.
 • Grundläggande komvux - 18 procent - varav 88 procent födda utomlands. Av dessa har 32 procent en högskoleutbildning.
 • Särvux: 5 153 studerande (2009/10).
 • Yrkesvux: 5 600 platser 2009, 23 000 platser 2010.
fler elever i vuxenutbildningen forts
Fler elever i vuxenutbildningen (forts.)
 • En komvuxelev deltog i snitt i 4 kurser – antal kursdeltagare 758 600.
 • Inom grundläggande komvux är svenska som andraspråk och engelska störst.
 • Allt vanligare att kursdeltagarna deltar i en kurs utan schemalagd undervisning, men stor skillnad mellan kommunerna.
andelen externa akt rer kar
Andelen externa aktörer ökar
 • Gränserna mellan olika studieformer under senare år mindre skarpa.
 • Utbildningsutbudet har blivit mer överlappande och anordnarna söker sig i allt högre grad till samma målgrupper.
 • Allt vanligare att komvuxelever läser kurser som anordnas av annan utbildningsanordnare än kommun och landsting – lå 2008/09: 32 procent jämfört med 21 procent fem år tidigare.
ndringar i regelsystemen
Ändringar i regelsystemen
 • Ny skollag:

- huvudpunkterna i dagens skollag behålls, viss terminologi ändras, t.ex: vuxenutbildning för utvecklingsstörda → särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för invandrare → svenska för ~, intagning → antagning

- validering definieras i lagen; dokumenteras skriftligt

- alla skolformer får utfärda intyg; utfärdas av rektor

 • Ny förordning
 • Lärlingsutbildning: start tidigast 1 juli 2011
ndringar i regelsystemen forts
Ändringar i regelsystemen (forts.)

Ändring i förordningen om betygsrätt för

vuxenutbildning (SFS 2011:562) från 1/7 2011:

 • Betygshandlingar och intyg ska lämnas till elevens hemkommun.
 • Skolverkets föreskrifter om nationella prov, prövning, utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument ska även tillämpas för ”den motsvarande utbildning som avses i denna förordning” (komvux).
 • Sfi: Motsvarande (nationella slutprov, prövning, utformning av betygskatalog).
ett uppdrag i fyra delar
Verksam-hetspoäng

Gr.läggande komvux

- översyn kursplan

- ny betygsskala

Gr.läggande särvux

-översyn kursplan

-ny betygsskala

Sfi

-ny betygsskala

Ett uppdrag i fyra delar
uppdrag en versyn av kurs planerna
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna
 • ”I arbetet måste hänsyn tas till den flexibilitet och den anpassning till vuxnas behov som tillämpningen av kursplaner i vuxenutbildningen kräver.” (från uppdraget)
 • Nyckelord: Harmonisering
uppdrag en versyn av kurs planerna forts
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna (forts.)
 • Utarbeta betygskriterier för betygsstegen A,C och E
 • Lämna förslag på betygskriterier A,C och E för sfi
uppdrag en versyn av kurs planerna forts1
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna (forts.)
 • Komvux på grundläggande nivå20 kap, 27§
 • Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmål i kursplaner som betygskriterier…

Komvux gymnasial nivå

20 kap, 27§

…Betyg i kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmåli ämnesplaner som kunskapskrav

Grundskolan

10 kap, 20§

 • När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav
uppdrag en versyn av kurs planerna f r grundl ggande komvux
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna för grundläggande komvux
 • Följer grundskolan nivåmässigt.
 • Med målgruppen i fokus = ett mer övergripande centralt innehåll.
 • Svenska som andraspråk = riktning moderna språk/engelska.
 • Betygskriterier = kunskapskrav.
 • Alfabetisering både i svenska som andraspråk och svenska.
 • Språkfokus.
uppdrag en versyn av kurs planerna f r sfi
Uppdrag: en översyn av kurs-planerna för sfi
 • Grundstrukturen kvar = 5 delkompetenser, samma CEFR – nivåer.
 • Tydligare framskrivna mål.
 • Med eller utan exempel för nivåangivelse?
 • Tidsbegränsad sfi (?) → grundläggande komvux/svenska som andraspråk.
 • Progressionsuttryck.
uppdrag en versyn av kursplanerna forts
Uppdrag: en översyn av kursplanerna (forts.)
 • Beräkna verksamhetspoäng för kurser inom grundläggande komvux.
 • Utreda möjligheten att använda verksamhetspoäng som mått på studieomfattning inom sfi.
uppdrag en versyn av kursplanerna forts1
Uppdrag: en översyn av kursplanerna (forts.)

”Skolverket får även inom ramen för uppdraget lämna andra förslag som har samband med kursplanerna och deras funktion som nationellt styrinstrument för vuxenutbildningen.”

ad