slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU- TACTA BiH & UINO Aladin Mu šić , Boris Kastelic Milanko Stupar , Miljka Kutić i Neđad Dervišić Februar 200 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU- TACTA BiH & UINO Aladin Mu šić , Boris Kastelic Milanko Stupar , Miljka Kutić i Neđad Dervišić Februar 200 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

EU- TACTA BiH & UINO Aladin Mu šić , Boris Kastelic Milanko Stupar , Miljka Kutić i Neđad Dervišić Februar 200 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 384 Views
 • Uploaded on

POJEDNOSTAVLJENI POSTUPCI KOD CARINJENJA. EU- TACTA BiH & UINO Aladin Mu šić , Boris Kastelic Milanko Stupar , Miljka Kutić i Neđad Dervišić Februar 200 9. Osnovni pojmovi - C arinska unija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EU- TACTA BiH & UINO Aladin Mu šić , Boris Kastelic Milanko Stupar , Miljka Kutić i Neđad Dervišić Februar 200 9


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. POJEDNOSTAVLJENI POSTUPCI KOD CARINJENJA EU- TACTA BiH & UINO Aladin Mušić, Boris Kastelic Milanko Stupar, Miljka Kutić i Neđad Dervišić Februar 2009 &

  2. Osnovni pojmovi - Carinska unija • Evropska Unija je nadgradnja Evropske Ekonomske Zajednice (Rimski ugovor iz 1957. godine) koja je osnovana na CARINSKOJ UNIJI • CARINSKA UNIJA: • Zajednička vanjsko -trgovinska politika, • Jednaki carinski propisi i postupci (CCC), • Zajednička carinska tarifa (carinske stope prema trećim zemljama), ... • Carinski propisi potpuno jednaki u svim DČ • Područje uređeno sa “Uredbama” (PDV, AKCIZE -direktive)

  3. Osnovni pojmovi - Zona slobodne trgovine • FTA (Free Trade Area) nastaje na osnovu međunarodnih ugovora • U nekom periodu se uspostavi područje slobodne trgovine (carinske stope 0%), ALI: • Svaka zemlja još uvijek ima svoju vanjsko - trgovinsku politiku • Svoje carinske propise • Svoju carinsku tarifu (stope prema trećim zemljama...) • BiH već poznaje takve zone: CEFTA, Turska, EU, ali još nije članica niti jedne Carinske Unije - dok sa SSP sporazumom ide prema tome

  4. CILJ EU DA EKONOMIJA EU POSTANE JEDNA OD NAJSNAŽIJIH ILI NAJAČA NA SVIJETU • Jedna od osnovnih stvari koje bi isto bilo omogućeno je da se pojednostave carinske formalnosti i ubrza protok roba sa minimalnim intervencijama/kontrolama carinskih organa koje su zasnovane na elektronskoj analizi rizika • Zbog toga se i funkcija carine mijenja; carina postaje “servis” privredi (finansijski efekat minimalan, pored pomoći privrednicima, primarna funkcija carine je poštivanje zabrana i organičenja) • EU samo sa 11 zemalja u svijetu nema bilo kakve mogućnosti preferencialne trgovinske saradnje

  5. ISTORIJA POJEDNOSTAVLJENA • 1992. godine - Carinski zakon Zajednice - {Customs Community Code - CCC} (kućno carinjenje, nepotpuna prijava, prijavljivanje na osnovu komercijalnog dokumenta -granica) • 1992-1995 - papirni sistem (fax najave, papirne prijave, papirna arhiva) • 1995-2001 - elektronske najave, elektronske deklaracije, papirna arhiva) • 2001-2005 - elektronske najave, elektronske deklaracije, arhiva u obliku spiska deklaracija) • 2005-2009 - Promjena CCC (AEO) elektronske najave sa potpunim deklaracijama, elektronska analiza rizika, elektronska arhiva - potpuno bezpapirno poslovanje

  6. Pojednostavljenja izvoza u SLOVENIJI • Preko 80% kamiona nalazi se na parkingu firme ili špedicije (20% na carinskom terminalu- TIR certifikat, nepoznate ili rizične firme) • Potpuna elektronska razmjena sa potpunim carinskim deklarcijama kao najavama • Bezpapirno poslovanje- carina ne drži više nikakve arhive- sve je kod imaoca dozvole • Elektronska analiza rizika (1% pregleda) • Carinjenje 24/7/365 • Čekanje na moguću carinsku kontrolu 15 minuta (AEO - 0min) • Snažna funkcija Inspekcije (naknadne kontrole)

  7. Osnove za takav sistem • Pravni okvir (mogućnost elektronskog poslovanja javne uprave, elektronski potpis, elektronsko arhiviranje dokumenata) • Informaciona podrška (pristup informacionom sistemu carine za sve učesnike, izgradnja sistemskih rješenja za ekonomske operatere) • Podrška ostalih službi (tržišna, zdravstvena inspekcija) • Jasna uputstva za ekonomske operatere • Postojanje prakse sa pojednostavljenim postupcima koja se gradila cca 12 godina (saradnja carina - privreda, obuke)

  8. ŠTA JE POJEDNOSTAVLJENJE?! Odstupanje od uobičajenih - normalnih (redovnih)procedura sa ciljem da se: • Pojednostavi izvođenje redovnih procedura • Smanje troškovi (carine i privrede) • Ubrzaju procedure i protok roba • Rasterete carinski potencijali (terminali, ljudi) • Prenose odgovornosti na imaoce dozvola • Smanje greške kod carinjenja • Unaprijedi saradnja sa privrednim subjektima

  9. PRAVNI OSNOV - čl. 73 ZCP Da bi se u što većoj mjeri pojednostavile radnje i procedure, a uz osiguravanje pravilnogvođenja postupka, carinski organi, pod uslovima predviđenim u provedbenim propisima ZCP, dopuštaju: • da prijava iz člana 59. stav 1. ZCP na ne sadrži određene podatke, navedene ustavu 1. tog člana, te da uz nju ne moraju biti priložena određena dokumentanavedena u stavu 2. ovog člana - NEPOTPUNA PRIJAVA; • da se neki trgovački ili administrativni dokument, koji prati zahtjev da se roba stavi uodređeni carinski postupak, podnese umjesto prijave iz člana 59. ovog zakona -POJEDNOSTAVLJENO PRIJAVLJIVANJE; • da se roba stavi u taj postupak zavođenjem u evidenciju korisnika; u tom slučajucarinski organi mogu odustati od zahtjeva da deklarant pokaže robu carini - LOKALNO ILI KUĆNO CARINJENJE.

  10. CILJ BiH • Jedan od osnova za sklapanje SSP-a je bila opredjeljenost Bosne i Hercegovine da u relevantnim oblastima uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Zajednice i da ga efikasno provodi. • To znači i omogućavanje i efikasno provođenje pojednostavljenja koja se u EU provode već više godina i na osnovu kojih se u EU obavi oko 90% carinjenja.

  11. EU Customs Blueprints • Smjernice razvoja carinskih službi EU i zemalja koje učestvuju u procesu stabilizacije i pridruživanja • Jedno od 22 područja; unapređenje trgovine i odnosa sa ekonomskim operaterima: • Uspostavljanje pravnog okvira • Razvoj partnerstva (carina -privreda) • Razvoj strategija, procedura i metoda saradnje sa ostalim državnim institucijama da se unaprijedi trgovina • Servisno orjentiran pristup do ekonomskih operatera sa transparentnim i jasnim procedurama, propisima i kontrolama koje omogućavaju da su operateri potpuno upoznati koja su njihova prava i obaveze

  12. NEPOTPUNA PRIJAVA • Carinska prijava (CP) koja ne sadrži sve podatke ili kojoj nisu priloženi svi dokumenti • Postupak carinjenja se obavlja isto kao do sada (na carinskom terminalu) • Najčešči slučaj je kopija EUR.1 ili drugog dokaza o porijeklu robe sa obračunom po preferencijalnoj stopi • Roba se pusti na osnovu privremenih podataka ili uz kopiju dokumenta - rezultati provjere nisu konačni – CP se upućuje na PLAVI PUT • Mogući dug (razlika između punog duga i duga obračunatog po preferencijalnoj stopi) se osigurava garancijom

  13. NEPOTPUNA PRIJAVA - postupak • U polju 30 CP upiše se posebna napomena- NEPOTPUNA sva ostala polja se ispune kao do sad • Uz CP se podnesu svi potrebni dokumenti - i kopija dokumenta zbog koga je CP nepotpuna (sve se upiše u polje 44) • Uz to se podnese i dodatni obrazac u kom se navedu razlozi za nepotpunu (kopija EUR.1) taj obrazac se upiše u polje 44 oznakom ZNP • Mogući dug se osigura posebnom izjavom koja se priloži CP (obrazac u prilogu uputstva), osim za akcizne robe gde se garancija zadužuje • U polje D se upiše datum dopune CP

  14. NEPOTPUNA PRIJAVA - postupak • Kod isteka roka za dopunu ista se CP popuni sa tačnim konačnim podacima (deklarant dostavi original dokument i zahtjev za promjenu u potpunu CP) • Sve se obavlja u istoj ispostavi koja je dužna unijeti promjene u CP • Nepotpune CP su fizički odvojene do dopune • U polje 30 se upiše napomena POTPUNA, a u polje 44 šifra ZPP • Sistem podržava automatsku doplatu razlike carinskog duga

  15. Zaključci u vezi NEPOTPUNE PRIJAVE • Roba ne čeka na terminalu ili u skladištu da se dobije sva potrebna originalna dokumentacija ili svi konačni podaci • Nema pisanog rješenja grupa za procedure ako se kasnije dobiju originalni dokumenti • Obračun dažbina se vrši na osnovu privremenih podataka, a roba se odmah pusti • Špediter ili uvoznik preuzima odgovornost da dopuni CP u roku • Uvoznici ili špediteri koji neće poštivati pravila postupka će izgubiti mogućnost ponovne upotrebe postupka sa nepotpunom CP

  16. Pojednostavljeno prijavljivanje i lokalno (kućno) carinjenje • Pojednostavljeno prijavljivanje jednostavne robe na granici na osnovu komercijalnog dokumenta • Lokalno “kućno” carinjenje - postupak carinjenja koji se inače izvodi na carinskim terminalima, vrši se na odobrenom mjestu u prostorijama imaoca dozvole • Sama faza carinjenja ostaje nepromjenjena - radi se o promjeni mjesta carinjenja i pojednostavljenoj CP koja može biti osnov za carinjenje • Dokumentarni i fizički pregled se vrši kao kod redovnih procedura - samo je mjesto izvođenja drugo • Omogućava se na osnovu zahtjeva privrednih subjekata koji uživaju povjerenje carinskih organa

  17. Lokalno (kućno) carinjenje + status ovlaštenog izvoznika • Status ovlaštenog izvoznika omogućava davanje izjave o preferencijalnom porijeklu robe na komercijalnom dokumentu do neograničene vrijednosti • Pravni okvir - član 23 Protokola 2 SSP • Samo jedan ili drugi status nema pravog značenja: • Pošiljka se carini kod operatera – potrebno je otići u CI po EUR.1 • Ovlašteni izvoznik izdaje izjavu na računu - kamion dolazi na carinjenje u carinsku ispostavu • Zaključak: Preporučiti izvoznicima da idu u postupak za dobijanje obe dozvole

  18. Terminologija • Odobreni izvoznik - Izvoznik kojem UINO izda odobrenje za lokalni postupak carinjenja - kućno carinjenje pri izvozu • Ovlašteni izvoznik - Izvoznik kojem UINO izda odobrenje za popunjavanje izjave na računu o porijeklu robe bez ograničenja vrijednosti • Oba statusa uživaju veliko povjerenje carinskih organa u zemljama članicama EU

  19. ŠPEDITER EUR.1 nije potreban Dokaz o porijeklu je na fakturi

  20. Ko može podnijeti zahtjev za lokalno (kućno carinjenje) u izvozu • Osoba koja osigurava pravilno vođenje postupaka • Osoba čija evidencija omogućava vršenje efikasnih kontrola (pogotovo inspekcija) • Osoba koja garantuje efikasnu kontrolu zabrana i organičenja • Osoba koja nije počinila ozbiljan prekršaj ili ponovljene prekršaje • Osoba koja ne stavlja robu u postupak samo povremeno

  21. Dodatni zahtjevi za podnosioce shodno praksi i propisima EU • Održavaju računovodstveni sistem u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima u BiH • Omogućavaju fizički ili elektronski pristup do svojih carinskih i transportnih evidencija (za potrebe inspekcija) • Upravna organizacija podnosioca odgovara vrsti i obimu poslovanja (odgovorna osoba ili služba koja brine za poje.) • Mehanizmi interne kontrole firme omogućavaju da sami otkriju nepravilnosti • Svi zaposleni su upoznati da treba o svim poteškoćama i nepravilnostima odmah obavijestiti cainske organe • Prihvatljiv postupak arhiviranja evidencija i zaštita istih podataka • Finansijska solventnost i da nije u postupku likvidacije Interno uputstvo

  22. Interno uputstvo - preporuke 1 • Evidentiranje kamiona na ulazu kod operatera (uzimanje podataka o vozaču) • Utovar robe prema komercijalnoj dokumentaciji (identifikacija robe) • Provjera mogućih zabrana i ograničenja (moguće dozvole) • Provjera uslova za porijeklo (odgovorna osoba za porijeklo) • Odgovornosti skladištnih radnika (da jave sve poteškoće u vezi utovara robe, ...) • Stavljanje internih oznaka ako se operater na to odluči (ko ih stavlja, evidentiranje tih oznaka, provjera pristupa do robe) • Način komunikacije skladišnog radnika i odgovorne osobe po utovaru (javljanje da je roba utovarena)

  23. Interno uputstvo - preporuke 2 • Upis u knjigovodstvenu evidenciju • Mjesto gde je odobrena lokacija na kojoj kamion treba da čeka na carinsku kontrolu • Slanje najave/dispozicije špediteru • Obaveza čekanja na obavjest o puštanju • Obavjest o puštanju robe (ko je dobije, kako dalje postupa; npr. print primjerak 3) • Popunjen primjerak 3 JCI sa kojom roba ide na granicu (L broj, poseban pečat u polju C, upis plombe i sl.) • Dostavljanje primjerka 3 vozaču • Evidentiranje na izlazu od operatera

  24. Interno uputstvo - preporuke 3 • Obaveza vozača da vrati primjerak 3 operateru (iz prakse u EU, vozač potpisuje posebnu izjavu da će vratiti kopiju 3 na određenu adresu i da javi sve poteškoće u prevozu) • Odgovornost podnošenja dopunske prijave (do kojeg roka, ko je za to odgovoran, koji dokumenti se podnose špediteru za tu radnju) • Postupak sa robom koja nije izašla • Arhiviranje dokumentacije nakon vraćanja (način, odgovorni radnik) • Zaključivanje knjigovodstvene dokumentacije (upis broja L i datuma ovjere carinskih organa u KV evidenciju - knjigovodstveni upis) • Interna kontrola unutar firme(da sami utvrde moguće nepravilnosti)

  25. Podnošenje zahtjeva za lokalno (kućno) carinjenje • Zahtjev se podnosi Sektoru za carine u Središnejm uredu UINO u Banja Luci • Dalje, Grupa za kontrolu u RC nadležnom za mesto sjedišta operatera, u saradnji sa nadzornim carinskim ispostavama, u predkontroli vrši provjeru ispunjenosti uslova za lokalno izvozno carinjenje • Uputstvo će biti objavljeno na internetu tako da će svaki operater imati pristup do uputstva i obrasca koje treba ispuniti za izdavanje dozvole • Operater treba već sam unaprijed provjeriti ispunjavanje uslova

  26. Provjera zahtjeva i izdavanje odobrenja • Formalna provjera zahtjeva od strane Sektora za carine u Središnejm uredu UINO i svih potrebnih priloga (po potrebi dopuna zahtjeva) • “Pre-audit”(prethodna inspekcija-kontrola) od strane Grupe za kontrolu u firmi i zapisnik o nalazima • Izdavanje konačnog mišljenja o ispunjavanju uslova za pojednostavljenja • Slanje zapisnika i mišljenja u Sektor za carine • Dozvolu izdaje Središnji Ured koji vodi i centralnu evidenciju u elektronskom formatu svih imaoca dozvola • Dozvola se dostavlja imaocu dozvole, grupi za kontrolu RC i nadzornoj ispostavi koja vodi lokalni registar imaoca dozvola • Dozvola važi neograničeno vrijeme - sve dok su ispunjeni uslovi i postoji ekonomska opravdanost

  27. ‘’Pre - audit’’ 1 - Grupe za kontrolu Zahtjevnija nego obična inspekcija u firmi Uz provjeravanje standardnih stvari (tarifa,vrijednost,porijeklo) provjeravaju se i uslovi za izdavanjedozvole: • Napraviti ispis iz infomacionog sistema da se utvrdi broj transakcija i vrsta roba • Na osnovu toga utvrditi redovitost postupaka • Pregled prekršajnih i krivičnih evidencija za posljednje tri godine (u obzir uzeti prekršaje koji nisu posljedica nenamjernih grešaka) • Pregled evidencija ispostave (da li postoje zapisnici o utvrđenim nepravilnostima) • Pregled nalaza dosadašnjih naknadnih kontrola

  28. ‘’Pre - audit’’ 2 - Grupe za kontrolu • Provjera ispunjavanja finansijskih obaveza do UINO • U slučaju postupaka s ekonomskim učinkom - provjera postojanja dozvola i dosadašnjeg vođenja tih postupaka • Pribavljenje mišljenja nadzorne carinske ispostave o pouzdanosti firme • Kontrola svrstavanja po spisku robe koja je predmet pojednostavljenja (spisak robe se prilaže uz zahtjev) • Da li je roba predmet zabrana i ograničenja ili uvozno- izvoznih dozvola (ako jeste, da li firma posjeduje dozvole)

  29. ‘’Pre - audit’’ 3 - Grupe za kontrolu Kod operatera se provjerava: • Naknadna kontrola kao obično (za kraći period - obično do 6 meseci) • Način vođenja evidencija i arhive, te dostupnost tih podataka (mogućnost naknadnih kontrola) • Prihvatljivost računovodstvenog sistema • Organizacijska struktura (odgovorne osobe koje imaju potrebno znanje) • Interno uputstvo o provođenju postupka i interni nadzor • Ugovor sa špediterom i ovlaštenje o dire. zastupanju

  30. Sadržaj ODOBRENJA 1 • Operater i broj odobrenja za lokalno izvozno carinjenje koji se upisuje u carinsku prijavu • Roba na koju se odnosi • Postupci koji se mogu izvoditi • Mjesto izvođenja postupka (lokacija kod operatera) • CI zaobavještavanje(vrijeme - samo tokom radnog vremena) • Način obavještavanja (elektronska najava -potpuna prijava preko špeditera po njegovom odob., fax) • Obaveza upisa u evidenciju (KV) • Rok u kojem će se roba pustiti- 45 min • Dokument koji služi kao dokaz o izlazu robe

  31. Sadržaj ODOBRENJA 2 • Upotreba posebnog pečata (izgled u prilog) • Način ispunjavanja primjerka 3 JCI (potpuna CP; direktno zastupanje po špediteru) • Nadzorni organ za prihvatanje dopunske CP • Rok za ulaganje dopunske CP • Instrument osiguranja (gdje je potreban) • Obaveza predočenja svih dokumenata radi kontrole • Dodatne obaveze (potpun spisak robe, odgovorne osobe, ostalo - nadzorna ispostava) • Odgovorne osobe (spisak u prilogu) • Važenje odobrenja (dok su ispunjeni uslovi)

  32. Provođenje lokalnog • postupka carinjenja u praksi • Postupak elektronske najave • 2. Rezervni postupak

  33. Postupak elektronske najave - 1 • Kamion dolazi na utovar kod imaoca odobrenja • Po utovaru se kamion nalazi na odobrenoj lokaciji u firmi (interno uputstvo) • Odgovorna osoba napravi upis u KV evidenciju • Imalac dozvole pošalje dispoziciju sa brojem i sadržajem KV upisa špediteru koji ga direktno zastupa (ugovor) • Špediter pripremi POTPUNU elektronsku CP ( polja u CP se popune u skladu sa uputstvom u kućnom carinjenju kod izvoza, Polje 30 veza polje 2, Polje 31, Polje 44) • Poslane CP su vidljive na posebnom terminalu u žutoj boji

  34. Postupak elektronske najave - 2 • CP su na zelenoj traci (ruti) • Vođa tima ima 45 min da se odluči za provjeru • Ako se u tom roku ništa ne odredi CP dobija konačnu procjenu • U slučaju provjere CP se ručno prebaci u žutu ili crvenu traku (ispostave naprave lokalni plan kontrola) • Preporučljiv procenat kontrole u EU (1%) • Kontrola se izvrši na lokaciji u firmi

  35. Postupak elektronske najave - 3 • Kontrola se u roku 45 min može vršiti bez obavjesti, a obično se operater obavjesti preko špeditera elektronskom porukom • Rezultati provjere se upišu u inspekcijski akt (u slučaju nalaza se pravi zapisnik i postupa kao sa redovnom CP) • Po konačnoj procjeni špediter dobija mogućnost štampanja CP • CP ne odštampa nego pošalje u elektronskom obliku imaocu dozvole (alternativa) (print spooling) • Imalac dozvole odštampa POTPUNU CP na setu JCI 1,2,3 (može i samo na primjerku 3)

  36. Postupak elektronske najave - 4 • Primjerak 3 JCI treba biti u polju C ovjerena posebnim pečatom odobrenog izvoznika (prilog dozvole) • Ako imalac dozvole nema pečata donosi prazne obrasce JCI unaprijed za ovjeru nadzornoj CI (ovjera u polju A) • Operater može imati svoja obilježja (kliješta), ali samo radi svoje sigurnosti (nije zamjena carinskih obilježja) • U slučaju pregleda robe carinski službenik plombira kamion i to upisuje na primjerku 3 JCI ( u tom slučaju ovjeri i polje D CP) • Sa primjerkom 3 JCI kamion odlazi na granicu • Postupak na granici se ne mijenja

  37. Postupak elektronske najave - 5 • Po dobijanju ovjerenog primjerka 3 CP sa izlazom, imalac dozvole preko špeditera podnese dodatnu CP • Dodatna CP je deklaracija koja je već reg. u sistemu kao najava, a primjerci 1 i 2 su već odštampani (u trenutku kad se štampa i primjerak 3) • JCI – primjerak 1,2,3 se podnosi sa svim potrebnim dokumentima nadzornoj CI • Rok za ulaganje definisan u dozvoli (obično do 10. u mjesecu za pošiljke iz proteklog mjeseca) • CI do 15. u mjesecu provjeri dali su joj fizički podnijete sve CP poslate u sistem u proteklom mjesecu

  38. Postupak elektronske najave - 6 • Nadzorna CI ovjeri CP kao redovu • CI arhivira primjerak 1 i 2 sa pratećom dokumentacijom (račun, CMR) • Imalac dozvole arhivira primjerak 3 u svojoj arhivi radi naknadne kontrole • Broj CP iz polja A i datum ovjere od strane nadzorne CI (u polju D/J) se upiše u KV evidenciju i time je postupak završen • Postupak interne kontrole samog imaoca dozvole (samokontrola) • Postupak uključuje imaoca dozvole i špeditera, te zbog toga se preporučuje pisani dogovor (ugovor)

  39. Dogovor; imalac dozvole - špediter 1 • Forma nije propisana ali se preporučuje poseban dogovor zbog jasnog definisanja odgovornosti • Nosilac prava i obaveza koje proizilaze iz pojednostavljenog postupka je imalac dozvole • Špediter nastupa samo kao podnosilac deklaracije • Navodi se vrsta zastupanja - direktno zastupanje (vidi član 5. stav 2. tačka a i 61. stav 2. tačka (a) ZoCP BiH -predoči se posebno pisano ovlaštenje o direktnom zastupanju) • Definisati podatke o dozvoli za elektronsku razmjenu CP sa carinom po kojoj radi špediter • Definisati kontakt osobe kod imaoca dozvole i kod špeditera

  40. Dogovor; imalac dozvole - špediter 2 Slijedi definisanje obaveza imaoca dozvole na jednoj strani, a špeditera na drugoj: • Utovar robe, upis u evidenciju i čekanje na odobrenoj lokaciji • Priprema dispozicije koja se šalje špediteru i koja uključuje podatke navedene u KV evidenciji, te broj KV evidencije • Špediter CP popuni u skladu sa uputama carinskih organa o popunjavanju CP u postupku lokalnog carinjenja. (polje 30, 31 i 44). • Špediter elektronski proslijedi pravilno popunjenu CP u carinski program ASYCUDA • Obaveza špeditera da javi povratnu informaciju o provjeri do imaoca dozvole • Po dobijanju L broja sa kojim je CP prepuštena, špediter istu elektronskim putem šalje dalje imaocu dozvole (ALTERNATIVA: fizička komunikacija; u tom slučaju dostavljanje ovjerenog primjerka 3 JCI unaprijed)

  41. Dogovor; imalac dozvole - špediter 3 7. Kamion do dobijanja L broja čeka na odobrenoj lokaciji u firmi, u protivnom smatra se da je roba izuzeta ispod carinskog nadzora 8. Dokumente (sa primjerkom 3 JCI ovjerenim od izlaznog carinskog ureda, račun i mogući ostali dokumenti) za dodatnu CP imalac dozvole dostavlja špediteru do određenog roka u mjesecu (obično barem dan prije isteka roka dostavljanja - ulaganja carinskoj ispostavi) 9. Špediter je dužan fizički uložiti kod CI dodatnu CP do roka za podnošenje iste 10. Špediter po ovjeri dodatne CP od strane CI istu odmah vrati imaocu dozvole radi arhiviranja 11. Vlastita evidencija špeditera o elektronskim i fizički podnesenim CP

  42. Interno Uputstvo, Dogovor sa špediterom Podnošenje dodatne CP do roka Špediter KV+ Dispozicija Potpuna CP E file CP L Broj CP Vraćanje kopije 3 CP PečatPolje C GP

  43. REZERVNI POSTUPAK • Se, kao izuzetka, upotrebljava u slučaju dužeg pada sistema (više od jednog dana) i samo na osnovu prethodnog dogovora sa nadzornom CI • Roba se izvozno carini direktno u prostorijama imaoca dozvole • Kada je kamion spreman za odlazak, imalac dozvole pošalje fax obavijest nadležnoj CI i upiše robu u svoje evidencije (KV) • KV upis uključuje podatke kao kod elektronske najave

  44. REZERVNI POSTUPAK 2 • Obavijest se šalje faxom i obuhvata: • zahtijevani carinski postupak • prethodni carinski postupak (ako postoji), • zemlja odredišta, • vrstu i registarske oznake prevoznog sredstva, te oznaku i broj TIR karneta u slučaju kada se roba otprema po TIR karnetu, • izlazni carinski ured, • prostor iz kojeg se roba otprema (ako postoji više odobrenih prostora), • broj i datum fakture, • trgovački naziv za svaku vrstu robe u pošiljci, • tarifnu oznaku iz Carinske tarife BiH za svaku vrstu robe u pošiljci, • vrijednost robe iz fakture, • broj i vrstu koleta, • bruto masu i neto težinu ili zapreminu, po pošiljci.

  45. REZERVNI POSTUPAK 3 • Nadzorni carinski organ ima 45 min da se odluči za pregled, inače se ta roba pušta u izvozni postupak • Roba ide od imaoca dozvole do graničnog prelaza sa POJEDNOSTAVLJENOM CP- primjerak 3 JCI • U prijavi trebaju biti ispunjena najmanje sljedeća polja: 1, 2, 14, 17, 30, 31, 33, 38, 44, 54 (prilog 15 provedbenog propisa) • Polje A se unaprijed ovjerava carinskim pečatom ili pečatom imaoca dozvole (polje C) ako je to propisano dozvolom • Izlazni granični organ potvrdi izlaz robe • Dodatna CP uloži se sedmično ili mjesečno kod nadzornog carinskog ureda (preko špeditera). • Dodatna prijava je nova POTPUNA prijava koja se tek sad unosi u inf. sistem

  46. Rezervni sistem: Upis u evidenciju-KV Obavještenje/najava (fax ili elektronskim putem) Pojednostavljena CP (unaprijed ovjeravanje polja A, primjerak 3) Dopunska CP se ulaže i naknadno unosi u sistem Povratna informacija o pregledu faxom ili elektronskim putem Elektronski sistem Upis u evidenciju-KV Potpuna elektronska prijava Po isteku roka pregleda, sistem automatski ili ručno pušta CP u postupak i omogućava štampanje CP koja ide na granicu Dopunska CP se uopšte ne knjiži ponovo u sistem - samo se ovjeri i arhivira Prednosti predloženog sistema

  47. KONTROLE • Nadzorna CI vrši kontrolu faze carinjenja kod operatera • Odluka o provjeri je stvar odluke (lokalna analiza rizika) nadzorne CI • Imalac dozvole je dužan omogućiti pregled robe i evidencije, kao i pružiti svu potrebnu pomoć kod pregleda • U pregledu se obično kontroliše roba, dokumentacija i knjigovodstveni upis. Uz to se provjere i uslovi za sticanje porijekla robe • Mjesečno se vrši kontrola usklađenosti dodatne prijave sa elektronskom • Interna kontrola samog imaoca dozvole (samokontrola)

  48. KONTROLE • Odsjek za kontrolu vrši inspekcijski pregled u roku 6 meseci poslije izdavanja dozvole, a poslije po planu • Naknadne kontrole kontrolišu i provođenje postupka u skladu sa izdatim odobrenjem • Težište kontrola se prenosi na naknadne kontrole-inspekcije. Subjekti se kontrolišu kao cjelina • Postupak kontrole na GRANICI nepromjenjen (lokalna analiza rizika GP) • To neće značiti veći stupanj provjere na granici - radi se o pouzdanim operaterima!

  49. ZAKLJUČCI • Carinski nadzor i kontrola nisu smanjeni • Postupak carinjenja se ne mijenja • Pojednostavljenja se odobravaju samo privrednicima koji već sad uživaju povjerenje • To je dodatni stimulans za pravilan rad • Postupak carinjenja se bitno ubrza • Težište klasičnih carinskih kontrola se prenosi na naknadne kontrole (inspekcije) • Unaprijeđena saradnja sa operaterima • Smanjenje troškova

  50. Finansijski učinak kućnog carinjenja • 30 izvoza sedmično • Troškovi korištenja terminala = cca 40 KM • Troškovi administrativne takse za uvjerenja EUR.1 = 15 KM (5KM+ 10KM) • 30 izvoza X 55KM= 1.650 KM/sedmično= 6.600 KM/mjesečno (ušteda sa strane OVLAŠTENOG i ODOBRENOG izvoznika) • Dodatne uštede na vremenu i prijevozu nisu uključene u obračun