Tus Ua Hauj lwm Pab Neeg Kev Qhia Ua Num Kev Qhia Rau Cov Neeg Ua Haujlwm Pab Neeg Kom Nyab Xeeb - PowerPoint PPT Presentation

bernad
tus ua hauj lwm pab neeg kev qhia ua num kev qhia rau cov neeg ua haujlwm pab neeg kom nyab xeeb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tus Ua Hauj lwm Pab Neeg Kev Qhia Ua Num Kev Qhia Rau Cov Neeg Ua Haujlwm Pab Neeg Kom Nyab Xeeb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tus Ua Hauj lwm Pab Neeg Kev Qhia Ua Num Kev Qhia Rau Cov Neeg Ua Haujlwm Pab Neeg Kom Nyab Xeeb

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
Tus Ua Hauj lwm Pab Neeg Kev Qhia Ua Num Kev Qhia Rau Cov Neeg Ua Haujlwm Pab Neeg Kom Nyab Xeeb
635 Views
Download Presentation

Tus Ua Hauj lwm Pab Neeg Kev Qhia Ua Num Kev Qhia Rau Cov Neeg Ua Haujlwm Pab Neeg Kom Nyab Xeeb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tus Ua Hauj lwm Pab Neeg Kev Qhia Ua NumKev Qhia Rau Cov Neeg Ua Haujlwm Pab Neeg Kom Nyab Xeeb “Kom Paub Txog thiab Tswj Tau Tej Kev Raug Mob Thaum Peb Tawm Mus Pab Tib Neeg” LFMartin, WWGreaves, JSchultz. Cuaj Hli Ntuj, Xyoo 2007 Cov ntaub ntawv no tsim los ntawm ob lub koom haum hu ua Medical College of Wisconsin thiab Wisconsin Council on Ocuupational Safety and Health, nyiaj txiag pab los ntawm OSHA Susan Harwood qhov nyiaj DL-46E5-HT07, Leslie F. Martin, MD, MPH, Medical College of Wisconsin, Thawj Tswj Kev Tshawb Fawb. Neeg yeej siv tau los sis muab tau cov ntaub ntawv no tsis tas yuav tsum muaj kev tso cai.Peb xav kom tus neeg tau siv cov ntaub ntawv no lees paub cov tswv sau npe thiab qhov nyiaj txiag pab los ntawm OSHA Susan Harwood.Txuas mus muab tau cov ntaub ntawv no ntawm qhov website www.mcw.edu/outreachsafetytraining

 2. Lus Tsis Lees Kev Txhaum:Cov ntaub ntawv no yog tsim muaj Los ntawm qhov Nyiaj txiag DL-46E5-HT07 qhov chaw khiav dej num rau kev nyab xeeb thiab kev noj qab nyob zoo (Occupational Safety and Health Administration), teb chaws asmeskas tuam tsev pab kev ua hauj lwm (US Department of Labor): cov lus no tsis yog hais raws li lawv kev xav los sis cov kev cai hauv teb chaws asmeskas tuam tsev pab kev ua hauj lwm; Los sis tej lub npe lawv tau Siv, thiab cov khoom lawv muag, los sis cov koom haum uas siv los ntawm tseem fwv.

 3. Yog muaj xwm kub uas Neeg – Tuag Taus:Hu 9-1-1 • Yuav tau qhia ua ntej seb koj nyob qhov twg!

 4. Kev Pab Thaum Xwm Kub • Paub txog kev Npaj Yog Muaj Xwm Kub thaum kub hnyiab thiab lwm yam kev phem thiab xwm kub. • Yog tias teeb meem loj, Tseem Fwv Tuav Teeb Meem “NIMS” mam li npaj kev uas yuav pab li cas.

 5. Peb Lub Hom Phiaj: • (Peb Lub Koom Haum Lub Hom Phiaj…. ) • (Pab lwm tus tib neeg thiab tseem muaj kev nyab xeeb!)

 6. Pab Neeg Yeej Raug Mob Loj Tau:

 7. Pab Neeg Yeej Raug Mob Loj Tau : Tej Kev Raug Mob Thiab Muaj Mob Ntau Tshaj • Ntog • Dab tsi tsoo los sis mus tsoo dab tsi • Sib zog khwv dhau • Kev tsav tsheb • Hlais nqaij tawv to, hlais loj, raug nkaug • Raug ntaus • Raug tom, plev • Raug tshuaj lom • Muaj mob • Puas hlwb thaum nyuaj siab • Lwm Yam • Lwm yam kev thauj National Center for Injury Prevention and Control. Siv Lawm.

 8. Kev Phem: Tej yam khoom los sis tej yam ua rau koj raug mob taus.

 9. Tiv Thaiv Kev Raug Mob:Yuav Tau Paub thiab Tswj Tej Kev Phem

 10. Muaj Tsib Hom Kev Phem • Tshuaj • Thaj Tsam Yus Nyob • Tshuaj Lom • Tej Yam Raug Mob Rau Lub Cev • Kev Nyuaj Siab

 11. …Thiab Muaj Peb Txoj Kev Tswj Tau Kev Phem • Muab Txoj Kev Phem Tshem Tawm Pov Tseg • Siv Tej Kev Ua Hauj lwm Kom Tsis Raug Mob • Siv Cov Khoom Tiv Thaiv Lub Cev (PPE)

 12. Tshuaj Ua Raug Mob:Yog neeg tau raug los yog kov cov tshuaj ua raug lawv.Cov Piv Txwv • Tshuaj ntxuav tsev thiab khoom • Tshuaj tua kab • Khoom rau tsheb • Tshuaj pleev xim los sis khoom siv ua teb • Tshuaj noj

 13. Tshuaj Ua Raug Mob: • Yog ua li cas thiaj li raug taus mob? • Yog nqus pa tau • Yog nqos tau • Yog txeej rau tawv nqaij • Mob zoo li cas? • Txob los sis lwj • Tshuaj lom los sis tsis haum cev • Kub hnyiab los sis tawg

 14. Kev Qhia Txog Cov Hom Tshuaj Thoob Teb Chaws (GHS)“Cov Duab thiab Cov Kev Qhia Txog Kev Raug Mob” • Mus saib: Kev Qhia Kom Nyab Xeeb, los sis • http://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghs.html

 15. Tshuaj Ua Raug Mob: Kev Tswj • Muab Tshem • Muab tshem, los sis ntim cia, los sis hloov cov tshuaj • Ua Hauj lwm Kom Tsis Txhob Raug Mob • Nyeem cov ntawv lo rau cov khoom thiab cov Ntaub Ntawv Qhia Kev Siv Kom Nyab Xeeb (Material Safety Data Sheets.) • Tsis txhob muab sib xyaws • Muab pov tseg kom zoo • Tsis txhob noj mov ze tshuaj • Ntxuav tes • Khoom Siv Tiv Thaiv Lub Cev • Hnab looj tes, tsom iav qhov muag, lub npog qhov ncauj ua pa, khau, ntaub npua xub ntiag...

 16. Raug Mob Rau Thaj Tsam Nyob:Cov hauj lwm los sis thaj chaw ua tau rau yus raug mob vim tias nws tsis haum tus neeg ua hauj lwm.Piv Txwv • Yuam ua, rov ua tas ua dua, tsis xis • Cov ciaj uas tshee los sis yuav tau tuav kom ruaj • Thaum ua hauj lwm txhais tes txias los sis tawm fws • Hauj lwm nyob siab saum taub hau • Tsaws khoom tsis zoo

 17. Raug Mob Rau Thaj Tsam Nyob • Ua li cas thiaj li raug mob tau? • Txoj hauj lwm tsis haum tus tib neeg. • Peb raug mob li cas? • Rub cov leeg • Raug ib cev los sis cov leeg o • Raug mob rau cov leeg los sis cov pob qij txha • Raug mob rau nrob qaum, tawv nqaij, los sis lub qhov muag

 18. Raug Mob Rau Thaj Tsam Nyob: Kev Tswj • Muab Tshem • Muab txoj hauj lwm tshem los sis hloov • Ua hauj lwm kom tsis raug mob • Tsaws khoom kom zoo thiab hais kom neeg pab koj • Thawb khoom, tsis txhob rub khoom • Tsis txhob yuam ua, tuav ntev ntev, tsis xis, los sis rov ua li qub. • Hloov hauj lwm • Siv Cov Khoom Tiv Thaiv Lub Cev • Hnab looj tes, Tsom iav, Khau uas xib taws tsis nplua

 19. Raug Mob Los Ntawm Tshuaj Lom: Kab, nplooj ntoos, thiab cov khoom rau tsiaj ua tau neeg mob los sis tsis haum cev.Piv Txwv • Tsis txhob noj mov los sis haus dej uas tsis zoo lawm • Kab mob nyob rau cov ntshav los sis dej los ntawm lub cev • Hnoos, txham, mob rau tawv nqaij • Pwm, khoom tsis haum cev, kab hmoov

 20. Raug Mob Los Ntawm Tshuaj Lom • Ua li cas peb thiaj li raug mob taus? • Nqus pa • Nqos tau • Txeej rau los sis nkag tau rau cov tawv nqaij • Peb raug mob li cas? • Muaj mob • Tsis haum cev • Tshuaj lom

 21. Raug Mob Los Ntawm Tshuaj Lom: Kev Tswj • Muab Tshem • Siv cov koob zoo • Kev ua hauj lwm zoo • Ntxuav tes, tiv thaiv thaum neeg hnoos • Siv Cov Khoom Tiv Thaiv Lub Cev • Hnab looj tes, lub npog qhov ncauj

 22. Tej Yam Raug Mob Rau Lub Cev:Tib neeg, tej chaw, los sis cov khoom uas ua raug tib neeg mob.Piv Txwv • Hluav taws “Radiation”, kub los sis txias, hluav taws xob, nrov, tawg • Cov tsiaj phem los sis cov neeg phem • Tsheb • Cov taw ntaiv nplua los sis puas • Cov tshuab uas tsis muaj dab tsi thaiv

 23. Tej Yam Raug Mob Rau Lub Cev • Ua li cas peb thiaj li raug mob taus? • Cov khoom tau raug los chwv lub cev • Ua pa • Hluav taws “Irradiation” • Peb raug mob li cas? • Raug hlais, nqaij o, rub leeg, raug txha dam • Teeb meem rau lub ntsws • Kub hnyiab

 24. Feem Tau Neeg Raug Mob Los Ntawm Tej Yam Khoom • Ntog • Neeg ntaus los sis raug dab tsi • Ua tsheb sib nraus • Hlais nqaij, to, los sis dab tsi nkaug • Neeg Ntaus • Tom, plev

 25. Tej Yam Raug Mob Rau Lub Cev: Kev Tswj • Muab Tshem: • Siv cov tshuab nqa khoom. • Kev ua hauj lwm zoo: • Paub txoj kev yuav taug, tsis txhob tsav ceev, tsis txhob chim thaum tsav tsheb, khi hlua siv duav. • Cov Koom Tiv Thaiv Lub Cev: • Kaus mom, Kaus mom tawv, looj lub ntsaws qhov ntsej, tsom iav, lub ua pa looj qhov ncauj.

 26. Kev Nyuaj Siab Ua Tau Teeb Meem:Cov ua tau rau koj nyuaj siab ua tsis taus neeg zoo lawm. Piv Txwv • Nkees heev • Neeg yuav ntaus koj • Pab tib neeg tsis tag • Pom tej yam txawv txav • Raug cais nyob tib leeg

 27. Kev Nyuaj Siab Ua Tau Teeb Meem • Ua li cas peb thiaj li raug mob? • Muaj dab tsi ua rau koj nyuaj siab (nkees, khoom nrov…) • Xav zoo li neeg yuav ua phem rau koj los sis tswj tsis tau tej kev los sis raug cais nyob tib leeg? • Peb raug mob li cas? • Muaj kev nyuaj siab vim tias muaj dab tsi ua rau koj ntxhov siab. • Tus cwj pwm hloov vim tias muaj kev nyuaj siab los sis kev xav.

 28. Kev Nyuaj Siab Ua Tau Teeb Meem: Kev Tswj • Muab Tshem • Kev ua Hauj lwm Zoo • Pw kom txaus thiab qoj ib ce, so kom txaus. • Paub tias lwm tus tib neeg ua li cas thiab. • Nrog lwm tus neeg tham lus, thiab mus ntsib tus txhawb zog siab yog tias tsim nyog. • Nhriav kev pab los ntawm kev ntseeg, lub tsev neeg, zej zos. • Siv Cov Khoom Tiv Thaiv Lub Cev • Looj lub ntsaws qhov ntsej

 29. Teeb Meem Rau Kev Ua Pa:Tshuaj, tshuaj lom, los sis cov khoom ua tau raug mobyeej ua tau koj raug mob yog koj nqus tau lawm. • Piv Txwv: Hmoov Asbestos, Kab Mob Khaub thuas, Hmoov Paj Ntoos, Pa Benzene, Cua Kub los sis Txias… • Yog ua li cas peb thiaj li chwv tau thiab raug mob tau: Ua pa. (→ muaj mob, fab, tshuaj lom, thiab txob thiab muaj mob rau lub ntsws). • Kev tswj: • Muab tshem: muab cov khoom txawv los siv. • Kev ua hauj lwm zoo: tsis txhob ua ncho pa, ua kom muaj pa nkag los mus, txav kom deb. • Khoom siv kom tiv thaiv lub cev: cov looj ua pa.

 30. Kev Npaj Tiv Thaiv Rau Kev Ua Pa • Yog kis tau tej yam tshuaj lom kab mob xws li mob ntsws, los sis rau lub cev mob los sis cov tshuaj ua rau koj ua pa nyuab, tej zaum koj yuav tau siv cov Kev Npaj Tiv Thaiv Kev Ua Pa.

 31. Paub Cov Raug Mob: • Nco Ntsoov Tas Nrho Cov Hom Kev Raug Mob • Npaj Ua Ntej (Soj Xyuas Kev Phem Rau Hauj lwm!!) • Ceev Faj (Siv Koj Lub Hlwb!!) • Saib • Mloog • Hnia • Saj • Kov • “Raws koj paub”

 32. Tswj Kev Phem • Tshem Tawm • Kev ua Hauj lwm Zoo • Siv Khoom Tiv Thaiv Lub Cev

 33. Soj Xyuas Kev Phem Rau Haujlwm: • Ib txoj kev kom paub thiab tswj tau tej kev phem…qhov zoo yog xub ua ua ntej kev phem tshwm sim.

 34. Kuv yuav Soj Xyuas Kev Phem Rau Hauj lwm Li Cas?

 35. Soj Xyuas Kev Phem Rau Hauj lwm:Muaj 6 Kauj Raum • 1. Sau cov hauj lwm uas muaj feem ntau raug mob los sis muaj mob taus tshaj. • 2. Muab cov hauj lwm faib ua tej cov hauj lwm yooj yim me ntsis (tsis txhob sau txhua yam). • 3. Sau thaj tsam koj nyob thiab koj ua dab tsi tam sim no kom cov hauj lwm tiav.

 36. Soj Xyuas Kev Phem Rau Hauj lwm:(6 Kauj Raum Qhia Txuas Ntxiv) • 4. Sau cov kev phem uas muaj feem ntau raug mob los sis muaj mob taus tshaj. • 5. Sau cov kev yuav tswj tau kev phem. • 6. Ua raws tseem ceeb txog koj kev npaj. Leej twg yuav ua dab tsi, thiab thaum twg, thiab yuav tau saib seb puas muaj kev pab li cas?

 37. Soj Xyuas Kev Phem Rau Hauj lwmIb qhov piv txwv: Tus neeg tsav tsheb rau ib qhov chaw uas nws tsis paub zoo thaum 4 pm rau thaum caij no mus saib ib tug neeg hauv tsev.Ceeb Toom: Qhov no tsuas yog ib qhov piv txwv xwb, tsis yog peb kom koj ua li no.

 38. Soj Xyuas Kev Phem Hauv HaujlwmUa li cas: _________________________________________________________________________________________________________________________________

 39. Thaum twg koj paub txog tej kev phem, yuav tau ua kom tswj tau kev phem. Ces mam li saib seb puas ua hauj lwm.

 40. Mus kwam rau pab pawg. Xaiv ib txoj hauj lwm piv txwv. Sau rau daim ntawv Soj Xyuas Kev Phem Rau Hauj lwm. 1. Sau txoj hauj lwm raug los sis muaj mob yooj yim. 2. Muab cov hauj lwm coj los faib ua cov hauj lwm yooj yim me ntsis (tsis txhob sau txhua yam). 3. Sau cov hauj lwm thaj chaw ntawm koj thiab muaj dab tsi. 4. Sau cov raug mob taus uas tej zaum raug mob yooj yim los sis raug mob loj. 5. Sau seb yuavtswj cov kev phem li cas. 6. Ua Raws li Tseem Ceeb.Leej twg yuav ua dab tsi, thaum twg, thiab mam li saib seb zoo li cas? Rov qhia seb zoo li cas: Koj pom zoo Ii cas, Cov kev phem, Kev tswj, thiab Kev Npaj yuav ua li cas Tawm Mus Kawm Rau Pab Pawg(10 feeb)

 41. Tus tswv Pab neeg qhia kom muaj kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv Saib hauv Internet (Saib tau OSHA hauv internet “Kev Qhia”.) http://www.osha.gov/Publications/osha3122.html Cov Kev Pab(Qhia kev pab kom paub txog thiab tswj tau tej kev phem)

 42. Cov Ntsiab Lus • Ua hauj lwm pab tib neeg yeej tsis paub tias yuav zoo li cas. • Soj Xyuas Kev Phem Rau Haujlwm. • Paub tej yam kev phem: Cov kev phem li Tshuaj, Thaj tsam koj nyob, Raug mob taus rau lub cev, thiab kev nyuaj siab. • Tswj kev phem: Muab tshem pov tseg, Kev ua hauj lwm zoo, thiab Siv cov khoom tiv thaiv lub cev. • Ua raws cov kev cai thiab ua raws kom zoo li tau npaj thaum muaj xwm kub: Ua kom nyab xeeb!

 43. Thov: • Ua kom tiav thiab muab koj cov ntawv xeem thiab daim ntawv soj ntsuam kev kawm rau kuv. • Thiab los muab koj daim ntawv pov thawj kawm tiav! Lus nug??? Ua Tsaug!