Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv - PowerPoint PPT Presentation

bernad
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv
430 Views
Download Presentation

Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv Dr. Joyce Epstein Johns Hopkins University Nthuav qhia los ntawm Misty Her, Thawj Xibfwb Tsev Kawm Ntawv Burroughs Cuaj Hli Tim 29, 2007 FUSD Lub Rooj Cob Qhia Tsev Neeg Ua Thawj Coj

 2. Rau (6) Qhov Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv • Kev sib txuas lus • Kev kawm nyob tom tsev • Kev ua niam ua txiv • Kev pab pub • Kev thawj coj thiab kev txiav txim • Kev koom tes nrog zej zog Insert image

 3. Kev Sib Txuas Lus • Sib txuas lus nrog koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv • Teb cov lus nug uas koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv muab rau koj

 4. Kev Sib Txuas Lus • Sib txuas lus nrog koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv txog: • Hloov chaw nyob/xovtooj • Kev noj qab haus huv • Teebmeem ntawm nws tus yamntxwv thiab cwjpwm • Kev txawj thiab tsis txawj • Kev noj nyob ntawm tsev neeg • Kev coj ntawm kablig kevcai thiab kev ntseeg • Mus saib chav qhia ntawv • Tej kev sojntsuam

 5. Kev Sib Txuas Lus • 2. Teb tej ntaub ntawv uas koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv xa rau koj • Saib seb koj tus menyuam kawm tau ntawv li cas nyob hauv tsev kawm ntawv • Daws teebmeem sai li sai tau • Powerschool • Phau Ntawv Cev lus thiab Xwm Qhia Rau Niam Txiv thiab Menyuam Kawm Ntawv

 6. Kev Kawm Nyob Hauv Tsev Koj ua tau 4 qhov tseemceeb pab koj tus me nyuam txoj kev kawm • Tus xibfwb • Tus txhawb • Tus sawvcev • Tus txiav txim

 7. Kev Ua Niam Ua Txiv Yamntxwv ntawm tsev neeg uas cov menyuam kawm tau ntawv zoo: • Ntsseg tus kheej txog ua niam ua txiv • Paub txog menyuam yaus/ hluas txoj kev loj hlob • Tsev neeg kev coj noj coj ua txhua txhia hnub • Muab sij hawm thiab chaw ntsiag to rau menyuam saib ntawv • Mus kawm ntawv txhua hnub • Kav dejnum hauv vaj tsev • Teev sij hawm sawv thiab mus pw • Koom hmo ua ke • Soj xyuas menyuam kev uasi tom qab kawm ntawv los

 8. Kev Pab Pub Pab pub txhawb rau tsev kawm ntawv cov homphiaj thiab menyuam tej kev kawm txhua yam thiab txhua sij hawm. • Pab pub koj lub sijhawm thiab koj kev txawj rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv. • Txhawb koj menyuam thiab lwm cov menyuam kawm ntawv thiab lub tsev kawm ntawv • Tuaj saib tuaj mloog txhawb tsev kawm ntawv • Thaum muaj sib sau uake, ua yeeb yam, ua kislas, muab kev qhuas pub cov menyuam thiab txais kev zoo siab.

 9. Kev Txiav Txim Thiab Kev Ua Thawj Coj 5-10% txhawb txog kev tswj hauv tsev kawm ntawv Sawv ua thawj coj hauv koj tsev neeg los ntawm kev koom tes txog tej kev txiav txim nyob hauv tsev kawm ntawv 30% Txhawb txog kev khiav hauj lwm txhua hnub 60% txhawb lwm yam kev koom tes thiab lwm cov kev pab

 10. Kev Koom Tes Nrog Hauv Zej Zog Tag lub zos thiaj tu tau ib tug menyuam. Pajlug Africa Lub zej zos kev pab rau cov tsev kawm ntawv, menyuam kawm ntawv, thiab tsev neeg.  Muab kev koom tes nrog cov koomhaum lagluam, tsev kawm ntawv qib siab, lwm pab pawg neeg, cov kev pab noj qab haus huv, kev uasi, tsev qiv ntawv, tsev khaws txujci, kev pab qhia ntawv, thiab kev cob qhia. Tsev kawm ntawv, menyuam kawm ntawv, thiab tsev neeg kev pab rau lub zej zos Pab txog kev kawm thiab sib ntaus tswv yim los daws tej teebmeem nyob rau tej cheeb tsam.

 11. Cia Kev Koom Tes Nrog Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm Ntawv  Koj tseemceeb heev • Koj qhov kev koom tes pab hloov tau  Koj qhov kev txhawb yuav pab tau kom koj tus menyuam  Kawm tau ntawv zoo nyob hauv tsev kawm ntawv,  Kawm tiav,  Npaj rau txoj hauj lwm los yog kev kawm qib siab, thiab  Tau lub neej zoo.