M erket for livet - PowerPoint PPT Presentation

m erket for livet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M erket for livet PowerPoint Presentation
Download Presentation
M erket for livet

play fullscreen
1 / 18
M erket for livet
132 Views
Download Presentation
berke
Download Presentation

M erket for livet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Merket for livet Et prosjekt med mål om å øke dåpstallene i Bærums 10 menigheter. Bærum april 2013

 2. Merket for livet Dåpstallet i Bærum prosti har gått ned. Prosjektgruppen Merket for Livet har sett på hvordan de 10 menighetene, hver for seg og i fellesskap, kan løfte frem dåpen samt styrke og videreutvikle trosopplæringen. Utvalget har gjennomgått hele tidslinjen fra fødselsmelding til 4-årsbok, og foreslår noen rutiner og tiltak.

 3. Prosjektgruppen Mia Ottersen – trosopplæringsleder i Lommedalen Marte Brenne – sekretær på Kirketorget Nina Engen – kateket i Grinilund Torunn Jåvold – sokneprest i Haslum Gunn-Eva Nesland-Steinor – menighetenes kommunikasjonsleder Prosjektet er initiert av prost og kirkeverge

 4. Arbeidsform Fase 1: Research, idemyldring, sette seg inn i problemstillingen. sekretærer, kirketorg og prester ble spurt om hva som fungerer bra – og mindre bra i dag. Fase 2: Strukturering av informasjon. Presenterte de foreløpige resultatene for en prest, en trosopplærer, en kateket og en sekretær. Noen tilbakemeldinger ble innlemmet i prosessen videre. Arbeidsdokument ble presentert for alle faggrupper. Fase 3: Sluttføring og presentasjon for MR

 5. Bakgrunn Dåpstallene i Bærum: Alle barn: 75% i 2003 til rundt 52% i 2012. Barn av medlemmer: 82,2% i 2003 til rundt 74,2% i 2012. De siste årene har det i liten grad blitt invitert til dåp. Fireårsbok har i de fleste menigheter vært det første faste breddetiltaket i trosopplæringen.

 6. Hvorfor er dåp viktig? - Kirkens oppdrag fra Jesus– døpe og lære (Matt 28, 18-20). - Dåpen er en gave: vi blir ”merket for livet” med korsets tegn og tatt inn i den kristne kirke.  Sakramentet gir oss alle rettigheter. - Dåpen er identitetsbyggende. Et speil som forteller oss hvem vi er; Guds elskede barn. - Det skjer noe kvalitativt i dåpen, noe som forandrer. - Livets fest. - Tradisjonsbærer. - Medlemskap – tilhørighet og rett til deltakelse. - Arbeidsplasser og tildeling av trosopplæringsmidler.

 7. Folkekirken Hvor går grensen? Hvor lavt medlemstall kan vi ha og fortsatt kalles en folkekirke? Skal alle få døpe hvor og når de vil? Dåp og bostedsmenighet. Menighetens hovedgudstjeneste. Dåp og trosopplæring?

 8. Tiltak som gjennomføres: F.o.m okt 2012 sender kirketorget ut invitasjon til dåp til alle vi mottar fødselsmelding fra (barn m. tilhørighet). Påmelding til dåp via nettet. Arbeidsutvalg og prosjektet Merket for livet.

 9. Utvalget foreslår: - Opprettholde invitasjonsbrosjyre. - Egen fane for dåp på alle våre hjemmesider med følgende innhold: -Hva / hvorfor/ hvordan/ hvor? -Materiell til trosopplæring i hjemmet: Smakebitermed: Musikk / Bønner. ”Apper” for nedlasting. Lenker. -Ofte stilte spørsmål: f.eks Barnas planet. -Praktiske tips til dåpsfest. - Annonsere på nyfødtsiden i Budstikka om invitasjon til dåp. Forts..

 10. - ”Invitasjon til dåp” trykkes opp og skal være i alle menigheter og på helsestasjoner, barselavdelinger etc - Informasjon om kirkens trosopplæringstiltak for små barn - Fokus på språk og gode bilder på informasjonsmateriell

 11. Vårt møte med dåpsfamiliene Påmelding på nett eller telefon til kirketorget Dåpssamtale /dåpssamling i bostedmenighet Spørsmål til refleksjon: - Flere ansatte / frivillige medvirker? Smakebiter på babysang/øve på salmer/ trosopplæringsmateriell, dåpsklubb etc - Sted for samtale? Kirken åpner for å tenne lys/ be en bønn for familien/ døpefonten. - Invitere til deltakelse; tekstlesning, dåpslys, bære/helle vann, tørke/ta av lue. - Utdeling av materiell i egen pose/pakke. Fadderbønn. Dåpsbok. Bokmerke.

 12. Vårt møte med dåpsfamiliene Kontakt ved utensokns dåp Hvordan inkludere dåpsfølget i gudstjenesten: - Kirkeverter (egne dåpsverter?) - Tydelig agenda - Medliturger - Ekstra veiledning

 13. Utvalget foreslår Egne dåpsgudstjenester på søndager kl. 13.00 eller lørdager i noen kirker Ha en prøveperiode på lørdagsdåp i en eller noen få kirker. (følgende menigheter signaliserer at de vil prøve fra høsten: Høvik, Haslum, Østerås og Snarøya) Dersom dåpsgudstjenester bare blir aktuelt i presskirkene kan det gå på omgang mellom stabene i de 10 menighetene Øke sekretærenes kjennskap til alle kirkene/menighetene Presentere de ulike kirkene våre med bilder på dåpssiden

 14. Forslag til utdeling av materiell I dåpssamtalen Fadderhilsen: fadderbønn som bokmerke Informasjonsmateriell om menighetens liv og trosopplæring Til foreldrene: ”Merket for livet” et hefte til bruk på dåpsdagen og i hjemmet,mappe eller nett til å samle materiell i. I gudstjenesten Dåpslys med lysestake

 15. Trosopplæring i hjemmet Opplæring og bekreftelse av foreldrenes tro. Oppfordring til å bruke høytider/dåpsdag etc. til å formidle tro. SMS-påminnelse til faddere og foreldre om fadderbarnets dåpsdag. Dåpsfanen på nettsiden.

 16. Trosopplæring 1 år: App med ”Kjære Gud jeg har det godt” 2 år: App med bibelfortelling 3 år: Gratulasjonskort i posten 1 år: babysang. 1-3 år Barnesang, søndagsskole og gudstjenester 4 år: Utdeling av 4-årsbok

 17. Veien videre Dåp som fokusområde i alle de 10 menighetene i Bærum fra 2014. Presentasjon av prosjektet i alle menigheter. Utvikle materiell. Artikler til menighetsblad og egne hjemmesider, kontakt med Budstikka, Vårt land, med mer. Prostisamling med biskopen med tema dåp.

 18. Til diskusjon i MR Lørdagsdåp? Ja/nei Dåp i hovedgudstjeneste og/eller dåpsgudstjenester? Felles design/materiell for hele prostiet. Ja/nei Andre forslag og innspill til Merket for livet?