de kenler ve ver t pler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ - PowerPoint PPT Presentation

berg
254 Views
Download Presentation

DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEĞİŞKENLER VE VERİ TİPLERİ

 2. DEĞİŞKENLER • Çoğu programlama dilinde değişkenler kullanılmaya başlanmadan önce tanımlanırlar. • Değişken türü bellekte ayrılan gözeneğin büyüklüğünü belirtmemizi sağlar. Değişken adı da bu gözeneğe verdiğimiz adı belirtir. Doğal olarak bu gözenekteki veriye erişmek istediğimizde veya bu gözenekteki veriyi değiştirmek istediğimizde bu adı kullanacağız.

 3. DEGISKENLER Bir programlama dilinde temel verileri saklamak ve bu verileri sonradan kullanmak için kullanılan bellek bölgeleridir.

 4. DEGISKENLER ÖZELLİKLER • Değişkenin tipi tanımlanmalıdır. • Bir değeri olmalıdır. • Tanımlama yaparken büyük-küçük harf ayrımı vardır. • Değişken adları rakamla başlayamaz, program tarafından saklanmış kelimeler kullanılamaz. • Özel karakter içermez.Örneğin /,*,-,+ • Boşluk olmamalıdır. • Türkçe karakter kullanılmamalıdır. • Özel sözcükler (dilin komutları vb.) kullanılmaz.

 5. VERİ TÜRLERİ VERİ TÜRÜ ARALIKLARI • Aralık, değeri kaydetmek üzere olan sayının bitlerine, r’nin kombinasyon sayıları ve n’nin de bayt sayısını ifâde ettiği aşağıdaki formülü kullanarak bulunabilir: r =28n • Tüm baytları kullanmayan bâzı türler vardır, bu boolen durumudur, tek bir bit kullanılır, ikili bir değer ifâde eder.

 6. VERI TÜRLERI • Veri tipleri Tam Sayılar,Ondalık Sayılar,Metinsel İfadeler ve Mantıksal ifadeler olmak üzere 4'e ayrılmıştır.

 7. VERI TÜRLERI • Veri türü, bilgisayar programlamasının tür sisteminde veriyi açıklamak üzere kurulmuştur. • İlkel türleri de içeren programlama dillerindeki verinin ortak türleri (tamsayı, veya gibi), kayıtlar,cebirsel veri türleri,soyut veri türleri,referans türleri ve işlev türleridir. • Bir veri türü, temsil etmeyi, yorumlamayı ve algoritmaları veya bilgisayar belleğini veya diğer yapılarını tanımlar.

 8. OPERATÖRLER

 9. OPERATORLER C# içerisinde Operatörler 3 grup altında incelenebilir. 1 – Matematiksel Operatörler 2 – İlişkisel Operatörler 3 – Mantıksal Operatörler Programlama dillerinde tek başlarına herhangi bir anlamı olmayan ancak programın işleyişine katkıda bulunan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir. Örneğin a+b ifadesinde + işareti bir operatördür

 10. OPERATORLER 1.MATEMATİKSEL OPERATÖRLER

 11. OPERATORLER 2.ATAMA OPERATÖRLERİ Değişkenlere veri atamak için kullanılırlar. Birleşik atama: bazı ifadelerde işlem operatörü ile atama operatörü birlikte kullanılarak, ifadeler daha kısa yazılabilir. Eğer ifade değişken = değişken [operatör] ifade; şeklinde ise, daha kısa bir biçimde değişken [operatör]= ifade;olarak yazılabilir.

 12. OPERATORLER 3.KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ İki değer arasındaki ilişkiyi anlamak veya belirlemek için kullanılır.

 13. 4.MANTIKSAL OPERATÖRLER Mantıksal işlemleri ve bit düzeyindeki işlemleri yapmak için kullanılırlar.

 14. HAZIRLAYAN KRİSTİNA ÜZÜMCÜ