slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant – NEET PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant – NEET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant – NEET - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant – NEET. Rhai 16-18 oed nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant: Cymru. 14.0. 12.0. 10.0. 8.0. y cant. 6.0. 4.0. 2.0. 0.0. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Diwedd blwyddyn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant – NEET' - berenice-shannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Rhai 16-18 oed nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant: Cymru

14.0

12.0

10.0

8.0

y cant

6.0

4.0

2.0

0.0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Diwedd blwyddyn

Faint o bobl ifanc sydd yn NEET yng Nghymru?

 • O 1997 i 2005 mae canran y bobl ifanc NEET wedi amrywio rhwng 10-12%
 • How many young people are NEET in Wales?
slide3

Rhai 16 i 18 oed nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant: Cymru1

16

14

12

10

y cant

8

6

4

2

0

Gwryw 16-18

Gwryw 16-18

16

17

18

Oed a rhyw

Ffynhonnell: Arolwg Gweithlu Lleol Cymru

,

¹ Wedi ei gyfartalu dros y tair blynedd 2004-2007

Arolwg Poblogaeth Blynyddol

Rhyw ac oed pobl ifanc NEET

Mae’r siart yn dangos bod mwy o ddynion ifanc NEET na merched ifanc a bod y nifer o rai NEET 17 ac 18 oed yn uwch na nifer y rhai 16 oed.

slide4

Ymddygiad, ‘nodweddion’ ac amgylchiadau pobl ifanc NEET

Nid oes gan 32% o bobl ifanc yn y grŵp NEET unrhyw gymwysterau o’i gymharu â dim ond 7% o’r boblogaeth heb fod yn NEET

slide5

Pobl ifanc NEET yn ôl statws gweithgaredd

Mae 7 allan o 10 yn chwilio am waith tra bod bron i hanner o’r rhai anweithredol naill ai yn sâl neu yn anabl neu â chyfrifoldebau teuluol/gofalu.

slide6

Deall cyfradd ‘corddi’ NEET

O’r rhai oedd yn NEET yn 2006, roedd 51% yn parhau yn NEET yn 2007 ac roedd 49% wedi symud i waith neu addysg amser llawn. O blith y rhai hynny oedd yn parhau yn NEET mae rhaniad gweddol gyfartal rhwng diweithdra ac anweithgaredd.

slide7

Ymddygiad, ‘nodweddion’ ac amgylchiadau pobl ifanc NEET

 • Mae pobl ifanc NEET yn debygol o fod â hanes o beidio â mynd i’r ysgol a bod â chyfraddau uwch o driwantiaeth yn ystod Blynyddoedd 10 ac 11 (15.4%) na phobl ifanc yn gyffredinol (3.3%).
 • Mae pobl ifanc NEET dros dair gwaith yn fwy tebygol o fod wedi eu hallgau o’r ysgol na phobl ifanc yn gyffredinol.
 • Mae pobl ifanc NEET hyd at wyth gwaith yn fwy tebygol o fod â datganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA) a hyd at 14 gwaith yn fwy tebygol o fod â statws Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy.
 • Mae pobl ifanc NEET yn fwy tebygol o fod â dim cymwysterau neu lefelau isel o gymwysterau. Nid oes gan 32% o bobl ifanc yn y grŵp NEET unrhyw gymwysterau o’i gymharu â dim ond 7% o’r boblogaeth heb fod yn NEET.
slide8

Ymddygiad, ‘nodweddion’ ac amgylchiadau pobl ifanc NEET parhad ...

 • Mae pobl ifanc NEET yn debygol o ddod o gefndiroedd lle nad oes gan eu teuluoedd waith. Mae tua 1 o bob 4 o’r holl bobl ifanc yn dod o gartrefi lle nad yw’r aelodau yn gweithio o’i gymharu â dros hanner y bobl ifanc yn y grŵp NEET.
 • Mae’n bosib nodi mannau lle mae NEET ar ei waethaf ar lefel awdurdodau unedol yng Nghymru ac mae’r rhain wedi eu cysylltu’n agos ag ardaloedd sy’n dioddef o lefelau uchel o anweithgaredd a diweithdra ymysg y boblogaeth o oedolion hŷn.
slide9

Dosbarthu NEET ar lefel uchel

 • NEET craidd - y rhai hynny gyda phroblemau cymdeithasol ac ymddygiadol neu anghenion mwy cymhleth eraill gan gynnwys y rhai hynny sy’n dod o deuluoedd lle mae peidio â bod yn gweithio a diweithdra yn cael eu derbyn fel yr hyn sy’n arferol.
 • NEET amrywiol neu ‘mewn perygl’ – pobl ifanc sy’n brin o gyfeiriad ac ysgogiad ac sy’n tueddu o fod â chyfnodau o fod yn NEET rhwng mynychu ysgol neu gyrsiau addysg bellach neu rai sydd ar gyflogau isel, neu mewn gwaith sgiliau isel neu gydag ychydig neu ddim cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant.
 • NEET trawsnewidiol /blwyddyn i ffwrdd – y bobl ifanc hynny sydd wedi dewis cymryd amser i ffwrdd cyn symud ymlaen i addysg bellach neu addysg uwch ac sy’n debygol o ddychwelyd i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, ond nid yw bob amser yn glir pryd y bydd hyn yn digwydd.
slide10

Cyflenwi Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru – Cwtogi ar Gyfran y Bobl Ifanc NEET

 • Y Wlad sy’n Dysgu: Targed Gweledigaeth ar Waith i gwtogi ar y gyfran o rai 16 -18 NEET i 7% erbyn 2010.
  • Mae dogfen ymgynghori NEET:
  • Yn canolbwyntio yn bennaf ar bobl ifanc 16 -18 oed
  • Yn canolbwyntio ar waith APADGOS gyda rhywfaint o weithredu trawsadrannol
  • Yn cyflenwi mesur drafft Llwybrau Dysgu 14-19 a’r Strategaeth Sgiliau a Chyflogaeth
  • Yn helpu i gyfarwyddo adnoddau oddi wrth y rhaglenni cyllido Ewropeaidd newydd
slide11

Cyflenwi Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru – Cwtogi ar Gyfran y Bobl Ifanc NEET

 • Beth sydd mewn enw? - Dadansoddiad o bobl ifanc NEET yng Nghymru.
 • Cael y systemau yn iawn – Prosesau Cadw mewn Cysylltiad ar gyfer adnabod, ymgysylltu, asesu ac atgyfeirio cynnar. Gwella’r modd y cesglir data yn lleol.
 • Cael y ddarpariaeth yn iawn – Llwybrau Dysgu 14-19 i bawb, edrych o’r newydd ar ddarpariaeth o fath Adeiladu Sgiliau, hyfforddiant i bobl ifanc mewn gwaith.
 • Cael y cymorth yn iawn – Hyfforddwyr dysgu a chymorth personol. Cyngor a chanllawiau gyrfa, rhwystrau ac ysgogiadau ariannol.