Download
star slovania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Starí Slovania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Starí Slovania

Starí Slovania

457 Views Download Presentation
Download Presentation

Starí Slovania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Starí Slovania

 2. Slovania • V starých kronikách a správach sa spomínajú pod názvami Venedi (Veneti), Sklavini, Slovieni či Anti • Pravlasť Slovanov- severne od Karpát, medzi riekami Odra a Dnester, Visla a Dneper (na území dnešného Ruska, Bieloruska a Poľska) - v 5. storočí, počas sťahovania národov sa z pravlasti rozšírili tromi smermi

 3. Odchod Slovanov z pravlasti Východní Slovania: Rusi, Bielorusi, Ukrajinci Južní Slovania: Srbi, Chorváti, Slovinci, Bulhari Západní Slovania: Slováci, Česi, Poliaci a Lužickí Srbi

 4. Územie Európy obývané Slovanmi svetlo zelené - západní Slovania tmavo zelené - východní Slovania tmavo modré - južní Slovania

 5. Starí Slovania • zaoberali sa roľníctvom - poznali dvojpoľný systém obrábania pôdy - pestovali obilniny (pšenicu, raž, jačmeň, proso), strukoviny (hrach, šošovica, bôb), mak, repu, zeleninu a ovocie - obilie mleli na kamenných žarnovoch, z múky piekli posúchy a chlieb, z prosa varili kašu sladenú medom, z medu vyrábali medovinu • jedálny lístok spestrovali lovom rýb, poľovníctvom a brtníctvom (vyberaním medu divých včiel z dutých kmeňov stromov) • na výrobu látok pestovali ľan a konope • chovali ošípané, hydinu, ovce, kozy, rožný dobytok a kone

 6. vyspelé kováčstvo, tkáčstvo i hrnčiarstvo (napriek tomu, že nepoznali hrnčiarsky kruh) • vyrábali kvalitné šperky

 7. Prví slovanskí osadníci si vyrábali všetky životné potreby – náradie, nádoby, odev, obuv, zbrane – podomácky, alebo ich získavali výmenou, prípadne ako korisť • pripravovali a spracovávali železo, základnú surovinu pre výrobu pracovných nástrojov a zbraní Technika tavenia železa, známa Slovanom už v ich pravlasti.

 8. príbytky Slovanov – zemnice, vypletané koliby, neskôr drevené domy • okolo roztrúsených príbytkov budovali opevnené hradiská – obrana pred nepriateľmi hradištná doba Hradisko Ducové na vrchole Kostolec medzi Beckovom a Piešťanmi - 3D model

 9. Nepriatelia Slovanov - Avari • nomádske etnikum – nemali pevné osady, sťahovali sa za svojim stádom po krajine • bývali v stanoch – jurtách, okolo nich budovali hlinené kruhové opevnenia – hrinky (archeologicky nedoložené) • spôsob obživy - pastierstvo - lúpežné výpravy – korisť, otroci, úroda, obilie • Ciele lúpežných výprav – Franská ríša na západe, neskôr Byzantská ríša

 10. Avari • v polovici 6. storočia prichádzajú z oblasti Kaukazu do Karpatskej kotliny • Vytlačili germánske kmene z Panónie a vytvorili ríšu – kaganát v susedstve Slovanov

 11. Fredegarova kronika – jediný historický zdroj informácií o vzťahoch Slovanov a Avarov • Spísaná v Burgundsku v 7.storočí

 12. 1. Ako sa prejavovala avarská nadvláda nad Slovanmi? 2. Na čí popud sa Slovania začali búriť proti nadvláde Avarov? V štyridsiatom roku Chlotarovho panovania (franský panovník Chlotar II, rok 623) zhromaždil muž menom Samo, pôvodom Frank z kraja senonského, väčší počet kupcov a pobral sa za obchodom do krajiny Slovanov, zvaných tiež Vinidi. Slovania sa už začali búriť proti Avarom zvaným Huni a proti ich vládcovi kaganovi. Vinidi už oddávna slúžili Avarom ako befulkovia. Kedykoľvek Avari vojensky zaútočili na niektorý národ, s celým svojím vojskom stáli pred táborom, zatiaľ čo Slovania bojovali. Ak nadobúdali prevahu a víťazili, vtedy Avari vyrazili, aby sa zmocnili koristi. Ak však Slovania prehrávali boj, Avari im pomohli a tak nadobúdali nové sily. Befulkami ich Avari nazývali preto, lebo v boji postupovali pred nimi, tvoriac dvojité šíky – pluky. Avari každoročne prichádzali k Slovanom prezimovať a manželky i dcéry Slovanov si brali do postelí. Okrem iných prejavov útlaku platili Slovania Avarom dane – tribút. Nakoniec však synovia Avarov, ktorých splodili s manželkami a dcérami Slovanov, nechceli znášať krivdy a útlak a vzpierali sa nadvláde Avarov, začali sa, ako som už spomenul búriť. Fredegarova kronika

 13. Samova ríša • nadkmeňový • zväz Slovanov • v rokoch • 623 – 658 • na čele – franský • kupec Samo – • obchodník so • zbraňami • centrum ríše • Vogastisburg

 14. • Akými prívlastkami charakterizuje Fredegar Sama? • Prečo si Slovania zvolili Sama za kráľa? • Aký bol pomer síl medzi Avarmi a Slovanmi v čase Samovho panovania? „Keď Slovania vojensky zaútočili proti Avarom, kupec Samo, o ktorom som sa takisto zmienil, tiahol s nimi vo vojsku. V boji s Avarmi sa ukázal taký statočný, že to bolo až úžasné a obrovské množstvo z nich zabili meče Slovanov. Slovania, spoznajúc Samovu schopnosť, zvolili si ho za kráľa a on im šťastne panoval tridsaťpäť rokov. Za jeho vlády Slovania viedli mnoho bojov s Avarmi a vďaka jeho rozvahe i schopnosti Slovania vždy Avarov premohli. Samo mal dvanásť manželiek zo slovanského rodu a s nimi mal 22 synov a 15 dcér.“ Fredegarova kronika

 15. Samova ríša a Franská ríša • Franský kráľ Dagobert I. najprv uvítal existenciu Samovej ríše → ochrana Franskej ríše pred výbojnými Avarmi • po roku 630 - zhoršenie vzájomných vzťahov - pustošivé výpady Slovanov na územie Franskej ríše - Fredegar zaznamenal príhodu o zavraždení a olúpení franských kupcov v Samovom kráľovstve → vojnový konflikt - rok 630 - bitka pri Vogastisburgu

 16. Kde sa odohrala rozhodujúca bitka medzi Frankami a Slovanmi? S akým výsledkom skončila vojna medzi Frankami a Slovanmi? „Keď potom Austrázijci obkľúčili hrad Wogastisburg, kde sa opevnili veľmi početné oddiely udatných Vinidov, v trojdennom boji boli tu mnohí z Dagobertovho vojska pobití mečom a ostatní zanechajúc všetky stany a batožinu, ktorú mali, zbabelo sa odtiaľ vrátili do vlastných sídel. Potom Vinidi viac ráz vtrhli do Durínska a do ostatných krajov Franskej ríše a plienili. Ešte aj Dervan, knieža z rodu Srbov, ktorí pochádzali z kmeňa Slovanov a už dávno patrili k Franskej ríši, pridali sa so svojimi k vládcovi Samovi.“ Fredegarova kronika

 17. Zánik Samovej ríše - r. 658 – po Samovej smrti Dôsledky: • Avari obnovili svoje dominantné postavenie, ale voči Slovanom už nepostupovali tak kruto • západní Slovania vytvorili niekoľko kmeňových kniežatstiev v susedstve Avarskej ríše • Splynutie avarského a slovanského etnika v zadunajskom priestore (Žitný ostrov) dokladujú vzácne nálezy slovansko-avarských hrobov zo 7.-8. storočia

 18. Slovania a Avari Bernolákovo - hrob avarského bojovníka i s koňom, exempláre zo slovansko-avarského pohrebiska v Bernolákove Nález z obce Holiare

 19. Premeny na konci 8. storočia • hospodárske, spoločenské a mocenské premeny • franský kráľ Karol Veľký  skoncoval s avarskou mocou, vojnovými výpravami zničil Avarskú ríšu • dobytie avarského sídelného hrinku (opevnené okrúhle hradisko) • získanie pokladu kaganov

 20. Premeny na konci 8. storočia • Úpadok a rozpad avarskej moci využili naddunajskí Slovania  vznik najstarších štátnych útvarov naddunajských Slovanov Nitrianske a Moravské kniežatstvo

 21. Nitrianske a Moravské kniežactvo

 22. Nitrianske kniežatstvo Moravské kniežatstvo pôvodne juhozápadné Slovensko šírenie moci na východ a juhovýchod, kde sa nestretli s odporom  hranica na juhu – Dunaj, na západe – Malé a Biele Karpaty Južná Morava a priľahlé oblasti Dolného Rakúska centrum – na riečnom ostrove rieky Moravy pri dnešných Mikulčiciach

 23. Nitrianske kniežatstvo na konci 8. st. • sídelné mesto - Nitra - strategicky výhodná poloha na križovatke obchodných ciest (Jantárová cesta, Soľná cesta) - centrum obchodu a remesiel - úrodná oblasť – rozvoj poľnohospodárstva

 24. Nitrianske kniežatstvo na konci 8. st. • v kniežatstve vznikajú prvé opevnené hradiská - centrá moci -územnosprávne centrá - remeselnícko-obchodné centrá • Majcichov pri Trnave • Pobedim pri Piešťanoch • Bojná v pohorí Inovca • Vyšný Kubín • Spišské Tomášovce

 25. Nitrianske kniežatstvo na konci 8. st • kniežaPribina  - sídlil na rozsiahlom dvorci spolu so svojou družinou a služobníctvom - manželka - franská kňažná – kresťanka, ale sám zostal pohanom • roku 828 - vysvätenie prvého kostola - Nitra - salzburský arcibiskup Adalrám - šírenie kresťanstva franskými kňazmi

 26. Veľká Morava • r. 833 si Nitrianske kniežactvo podmanil západný sused moravské knieža Mojmír  • Mojmír Pribinu z Nitry vyhnal a územie pripojil k moravskému kniežatstvu

 27. Osud Pribinu • Uchýlil k Ratbodovi, správcovi pohraničnej Východnej a Korutánskej marky, s ktorým obchodoval • Dal sa do služieb Franskej ríše, najprv sa musel dať pokrstiť a vyučiť v kresťanskej viere • Franský kráľ Ľudovíť Nemec mu dáva do léna územie Dolnej Panónie pri Blatenskom jazere (Balatone) • Tu Pribina zhromažďoval obyvateľstvo, šíril kresťanstvo, staval nové chrámy a kláštory, z ktorých sa šírila vzdelanosť • Po Pribinovej smrti prevzal vládu jeho syn Koceľ, ktorý pokračoval v otcovej práci.