undervisningssektoren 2015 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Undervisningssektoren 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Undervisningssektoren 2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
benjamin-stewart

Undervisningssektoren 2015 - PowerPoint PPT Presentation

52 Views
Download Presentation
Undervisningssektoren 2015
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Undervisningssektoren 2015 Barnehager Grunnskole 1-10 Voksenopplæring

  2. Vi jobber med fremtiden……. • Utdanning til å leve av • Hvor god skole skaper vi? • Hva trenger elevene? • Hva trenger samfunnet? • Hvor godt følger vi rammeplan for barnehager og læreplanen for Kunnskapsløftet? • Når starter læring? • Et utvidet syn på læring • Grunnleggende ferdigheter • Å realisere potensialet sitt

  3. Andel på trygde- og stønadsordninger (årskull ferdig med grunnskole i 1999, 24 år i 2007) Thomas Nordahl 2013

  4. Dette er utfordringer…….. Når vi klarer å mobilisere folk for å arrangere KORK, hopprenn i verdensklasse og over 400 deltakere til MOVING, så kan vi klare å mobilisere for å gi barn og unge i bygda vår en solid utdanning også! • Læringsresultater • Fraværet øker • Frafall i VGO • Spesialundervisning • Barnehager • Skoler • Tilrettelegging for et bedre skole-hjem samarbeid • Å utnytte tiden godt. 80/20 • Rekruttering av lærere og førskolelærere • Barn som får barnehage- og skoletilbud i andre kommuner

  5. Dette får vi til….. • Godt læringsmiljø • Felles pedagogisk plattform for barnehagene • Tydelig klasseledelse • Læringsstrategier. • Bedre tilpasset opplæring • Elevene lærer gode muntlige ferdigheter • Spesialavdelingene • Samarbeid og deling i personalet • God standard på byggene våre • Gode uteområder • Mange fornøyde foreldre • Gode rutiner for overganger • God rådgivning • Samarbeid med bedrifter, Ja- bedrift ordningen

  6. Overordnede betingelser for en god skole (Dufour& Marzano2011) • Den fundamentale hensikten med skole og undervisning er å sikre at alle elever har et læringsutbytte som er maksimalt i forhold til forutsetningene. • Om vi skal hjelpe og støtte alle elever i læringsarbeidet er det nødvendig at alle samarbeiderog yter en felles innsats. • Det må etableres en resultatorientert kultur for å ha kunnskap om elevene har et tilfredsstillende utbytte av den pedagogiske praksis. Hensikten skal alltid være å forbedre praksis.

  7. Hva er viktig 2015? • Kollektivt orienterte barnehager og skoler • Å dele og lære av hverandre • Å samarbeide om utfordringer. Bruke LP modellen • Barna må lære å lære. • Læringsstrategier og læreprosesser • Barnehage har mer fokus på barnas læringsprosess • Å følge læreplanen og gi elevene vurdering som de kan lære av • Vi har de elevene vi har, og vi har de barnehagebarna vi har • Å være opptatt av resultatene våre • Å samarbeide tett med foreldrene • Å formidle gode verdier • Her er det nøye! • Det du snakker mye om blir det mer av! • God økonomistyring.