Patientoplevelser i det sammenhængende patientforløb - PowerPoint PPT Presentation

patientoplevelser i det sammenh ngende patientforl b n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patientoplevelser i det sammenhængende patientforløb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patientoplevelser i det sammenhængende patientforløb

play fullscreen
1 / 22
Patientoplevelser i det sammenhængende patientforløb
265 Views
Download Presentation
benita
Download Presentation

Patientoplevelser i det sammenhængende patientforløb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Patientoplevelser i det sammenhængende patientforløb Afdelingschef Morten Freil www.patientoplevelser.dk Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 2. Oplægget • Forskellige perspektiver – professionelle og patienten • Hvad ved vi om patienters oplevelser i overgangene mellem sektorer • POPS-projektet – dialogmetode til at skabe forbedring af det tværsektorielle samarbejde med udgangspunkt i patientens perspektiv Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 3. Patientudsagn om overgange Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 4. Patientudsagn om overgange Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 5. Sammenhængende patientforløb- Hvorfor spørge patienten? • Patienten er den eneste der gennemgår det samlede forløb, og er derfor den eneste, der kan vurdere forløbet i sammenhæng • Personalet er ikke i stand til at vurdere kvaliteten på vegne af patienten Kilde, f.eks. : Idvall et. Al., Journal of Quality and safety in health care 2002 Jung et. Al., Journal of Quality and safety in health care 2002 Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 6. Forløb for en rygpatient - som det burde være Sygehus Egen læge Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 7. Forløb for en rygpatient - i virkeligheden Psykolog? kiropraktor Alternativ beh. sygehus Egen læge Ambulatorium Dagcenter Speciallæge rygskole Fysioterapeut Socialrådgiver Hjemmepleje/ Hjemmesygepleje Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 8. Forskellige perspektiver - Patient og professionelle Ledere på sygehusafdelinger Ca. 1/3 af patienterne oplevede at egen læge var dårligt orienteret om hvad der var sket på sygehuset. Information til anden afdeling Information til amb./afsnit i egen afd. Information til andre sygehuse Information til primær sektor Henvisn. fra alm. praksis/Speciallæge Etablere sikkerhedskultur Forebyggende indsats Mere end 90% af patienterne oplevede, at sygehuset var godt orienteret om deres situation ved indlæggelsen. Læge-patientkontinuitet I høj grad/I nogen grad Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Kilde: Undersøgelser i Københavns Amt om ledere, medarbejderes og patienters syn på aktuelle kvalitet: Enheden for Brugerundersøgelser 2003/2004

 9. Patienters vurderinger og prioriteringer Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Kilde: Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i H:S,Enheden for Brugerundersøgelser, 2004.

 10. Patientforløb og overgange Før første sygehuskontakt Forundersøgelse Indlæggelse Udredning Undersøgelser/behandling Overflytning Udskrivning Efter udskrivning Efterbehandling/-kontrol Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 11. Før indlæggelsen Før første sygehuskontakt Før indlæggelsen Forundersøgelse Indlæggelse Udredning Undersøgelser/behandling Overflytning Udskrivning Efter udskrivning Efterbehandling/-kontrol Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 12. Før indlæggelsen Andel negative svar Kilde: * Patienters oplevelser på landets sygehuse, Enheden for Brugerundersøgelser, 2005. ** Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Nordjyllands Amt, Enheden for Brugerundersøgelser, 2004 Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 13. Efter indlæggelsen Før første sygehuskontakt Forundersøgelse Indlæggelse Udredning Undersøgelser/behandling Overflytning Udskrivning Efter indlæggelsen Efter udskrivning Efterbehandling/-kontrol Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 14. Efter indlæggelsen Andel negative svar Kilde: * Patienters vurdering af landets sygehuse, Enheden for Brugerundersøgelser, 2003. ** Patienters oplevelser, Københavns Amt, Enheden for Brugerundersøgelser, 2004 Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 15. Efter indlæggelsen Andel negative svar Kilde: * Patienters oplevelser på landets sygehuse, Enheden for Brugerundersøgelser, 2005. ** Patienters oplevelser, Københavns Amt, Enheden for Brugerundersøgelser, 2004 Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 16. Dialog mellem sektorer Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær Sektor, Enheden for Brugerundersøgelser, 2007 Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 17. Dialogmøde Patient-perspektiv Sygehus-afdeling Ledere Medarbejdere Primær sektor PLSpeciallægerHjemmesygeplejen Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 18. Dialogmøde - Prioriteringer Eksempler på forskellige prioriteringer: • Afdelingerne prioriterer: • At den praktiserende læge er tovholder gennem hele forløbet • PL skal ekspliciterer, at patienten skal kontakte ham/hende i ventetiden • At der udarbejdes standardiserede epikriser, som opfylder akkrediteringskravene • At epikrise påføres navn på kontaktlæge, som praktiserende læge kan kontakte • At der er gode rammer for dialog mellem sektorerne, fx á la geriatriske teams Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 19. Dialogmøde - Prioriteringer Eksempler på forskellige prioriteringer: • Primær sektor prioriterer: • Egen læge skal have tilsendt notat fra forundersøgelse • At sygehuslægerne skriver i epikrisen, hvad de har sagt til patienten • Epikrise udleveres til patienten ved udskrivelse • At patienterne informeres om, at sygehuspersonalet ringer hjem til dem 1-2 dage efter udskrivelsen • At patienten informeres om, at de altid kan ringe ind til afdelingen efter udskrivelsen med evt. spørgsmål • At man laver et fælles journalsystem (primærsektor og sygehuset) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 20. Indsatsområderne • Information(bl.a. ved visitkort, pjecer, indkaldelsesbreve) • Patienterne informeres om hvor de skal henvende sig inden indlæggelse • Patienterne informeres om hvad der skal ske under indlæggelsen • Patienterne informeres om efterforløb og forholdsregler i efterforløbet • Udskrivelse • Tjekliste/standard, der specificerer indholdet af en udskrivelsessamtale • Samarbejde (Praktiserende læge og afdeling) • Arbejder med indholdet i henvisningsseddel og epikrise • Fastlæggelse af ansvar for patienten i overgangsfaser • Samarbejde (Hjemmesygepleje og afdeling) • Pjece, der informerer om plejetilbud og om hvordan patienten får hjælp Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 21. Fremtidens patient i den nye struktur Fokus på individet Patient(Ønsker/behov) Medindflydelse Sammenhæng Helhed Valgmulighed Tilgængelighed Større enheder Færre enheder Specialisering Flere overgange System(Udvikling?) Mindre indflydelse til patienten Fokus på sygdomme • Litteratur, f.eks.: - Coulter A et al. The European patient of the future, 2003. - Hede J et al. Når Patient vågner, 1999. - Petersen JH. Sygt og sundt - Om danskernes ønsker til sundhedsvæsenet, 2000. • - Schulze SB, Gut R, Freil M. Patienters indstilling til sygehusvæsenet i Øst- og Vestdanmark – medinddragelse, autoritetstro og informationssøgning, UFL 2006; 3. - Jadad et al. I am a good patient, believe it or not. BMJ 2003; 326(7402): 1293-1295 • - Madsen LD. Fremtidens patient – Når værdier og holdninger udfordres, Tidskr.Sygepl.forskning 2004;2:9-12 • . Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

 22. Konklusion og perspektiver • Patienter udtrykker især problemer i overgangene • Resultater af brugerundersøgelser skaber ikke forandringer i sig selv • Sikre dialog mellem parter og fælles handlingsplaner med udgangspunkt i patientens perspektiv • Udvikle koordinationsredskaber på tværs af sektorer • Ny struktur skaber nye overgange (internt/og eksternt) - derfor behov for øget fokus • Sikre plads til individet i den nye struktur Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)