7 september 2013 tisjri 3 5774 gerard wijtsma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7 september 2013 Tisjri 3 5774 Gerard Wijtsma PowerPoint Presentation
Download Presentation
7 september 2013 Tisjri 3 5774 Gerard Wijtsma

play fullscreen
1 / 40

7 september 2013 Tisjri 3 5774 Gerard Wijtsma

126 Views Download Presentation
Download Presentation

7 september 2013 Tisjri 3 5774 Gerard Wijtsma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 7 september 2013 Tisjri 3 5774 Gerard Wijtsma

 2. Deut. 32:43  Jubelt, gij natiën, om zijn volk, want Hij wreekt het bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. MymshVnyzah Ha’azinoehasjamajim

 3. AFDWALEN & TERUGKEREN “dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade, niet eeuwig duurt mijn toorn – spreekt de HEER. 13 Erken alleen dat je schuldig bent, tegen de HEER, je God, in opstand bent gekomen, dat je overal op zoek ging naar andere goden, onder elke bladerrijke boom, dat je niet naar mij geluisterd hebt – spreekt de HEER. 14 Kom terug, ontrouwekinderen – spreekt de HEER –, want jullie behoren mij toe.” Jeremia 3:12-14 MybbvsMynbvbvs Sjoevoebaniemsjovaviem

 4. DE KERN

 5. vbvs Sjoevoe TESJOEVA “1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 6 en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.” Mattheüs 3:1-6 Hup door/ onder

 6. JOHANNES - JESJOEA “ Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, 2 aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’3 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jesjoea.’ 5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jesjoea, Handelingen 19:3-5

 7. Het woordDOPEN

 8. Het Griekse woord ‘Bapt-iz-o’ komt uit de textiel industrie.

 9. Dompelen versus besprenkelen

 10. MIKVEH Oeroud mikveh in Jeruzalem

 11. Mynbvbvs Sjoevoebaniem Keer terug kinderen Jes.3:14 Wat is er nodig om terug te keren? 1 Sam.7:3 “Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe: ‘Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de HEER.” Mybs Sjaviem innerlijk besluit

 12. Mynbvbvs Sjoevoebaniem bs sjav • Bbvs • Sjoev • bekeren • omkeren • opnieuw doen Joël 2: 12 “Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.” 2 Kon.23:25 “Met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten trachtte hij de wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de HEER, zoals geen van zijn voorgangers of opvolgers ooit gedaan heeft.” Jeremia 24:7 “Ik geef hun het inzicht dat ik de HEER ben; als ze met heel hun hart naar mij terugkeren, zullen zij mijn volk zijn en zal ik hun God zijn.” vbs sjoevoe vbsy jasjoevoe Handelingen 20:21 “Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer.” Nvbvsy jesjovon

 13. Welke fysieke/zichtbare actie kun je uitvoeren, om de radicale verandering van je hart zichtbaar te maken? Marcus 12:30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” JE HELE WEZEN Deut.6:5 Liefhebben zulje de Ene, je God, met heel je hart, met heel je ziel, en met al je macht!

 14. Wat is er nodig om terug te keren? Matth.3:15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ vervullen = doen = uitvoeren Gr:dikaiosunen Hebr: hqdj Tsedaka daad van gerechtigheid

 15. Het Joodse mikweh Matth.3:15 NBV: Laat het nu maar gebeuren NBG: Laat Mij thans geworden SV: Laat nu af Lutherse V:Laat het nu zoo zijn Leidse V:Verhinder mij niet! PBV: Laat het thans toe VPC: Laat het nu toe NB: Sta het nu toe NV: sta het nu toe Hij zegt niet: “Doe het nu”, maar “Laat (het) nu” Aphesarti laat nu

 16. Wat is er nodig om terug te keren? Rom.3:24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Messias Jesjoea heeft verlost. 25-26 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jesjoea gelooft.

 17. DUS  Het gaat om rechtvaardigheid  Het gaat om terugkeer  Die we ontvangen uit genade  door Jesjoea de Messias van Israël  Het gaat om een verandering van het hart, zichtbaar gemaakt in de doop in water.

 18. DE DOOP KOMT VOORT UIT DE JOODSE TEVILA

 19. DOPEN Jozua 3:15 Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld – de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers –, • Vlbt- tavaloe • Omspoeld (NBV), ingedoopt (SV), • Gedompeld (NBG), dipped (KJV)

 20. Torah? Leviticus 22:4-6 4 Wanneer een van de nakomelingen van Aäron aan huidvraat of een geslachtsziekte lijdt, mag hij niet van de heilige offergaven eten tot hij weer rein is. En wie mensen of dingen heeft aangeraakt die door aanraking met een lijk onrein geworden zijn, wie een zaadlozing heeft gehad, 5 wie in aanraking is geweest met een kruipend dier dat onreinheid veroorzaakt of met een persoon die onreinheid veroorzaakt, van welke aard die onreinheid ook is, 6 zo iemand is tot de avond onrein en mag niet van de heilige gaven eten voor hij zijn lichaam met water heeft gewassen. Jxr - ragats = wassen, baden

 21. DOPEN IN HET MIKVEH

 22. MIKVEH Genesis 1:10  “Het droge noemde hij aarde, hetsamengestroomde water noemde hij zee.” • Mymhhvqm • mikvehhamajiem NV: de ophoping van de wateren

 23. DE JORDAAN

 24. vbvs Sjoevoe ZELFDOOP vlvt teviloe Handelingen 2: 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Stern: beimmersed Statenvert: worde gedoopt Leidsevert: gedoopt worde Baptistheto Moet gedoopt worden

 25. DOPEN David Stern: “Get up, immerseyourselfand have yoursinswashedaway as you call on his name.” Handelingen 22:16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.” Baptisai = wordt gedoopt

 26. DOPEN 1 Korintiërs 10:2 Want ik wil u er niet onkundig van laten,broeders-en-zusters,datonze vooroudersállen onder de wolk geweest zijnen allen door de zee zijn getrokken, allen bij 'Mozes' zijn ingelijfd,gedoopt in de wolk en in de zee, ebaptisanto- = doopten zichzelf

 27. Toetreding Jodendom 1. Offer 2. Besnijdenis 3. Tevila/doop

 28. De Doop een bedenksel van Johannes? Hebr.6:1 We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, 2 de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Baptismon Onderdompelingen m.v.

 29. De eerste Messiaans Joodse gemeente 1. de getuige 2. zelfdoop - tevila 3. mikveh - majimchajim

 30. DIVERSE TRADITIES

 31. TRADITONELE BEELDEN?

 32. De oudste afbeelding van de doop van Jesjoea.Gevonden in de catacomben van St.Callixtusuit de 2e eeuw na Chr.

 33. De oudste afbeelding van de doop van Jesjoea.Gevonden in de catacomben van St.Callixtusuit de 2e eeuw na Chr.

 34. Wat zien we hier? Johannes gekleed op de oever Jesjoea in het water Johannes help Jesjoea op de kant De duif als teken van de Roeach

 35. Wat lezen we? hup auto door hem onder hem 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.(Isaiah 53:11-12) Hupo sou door u onder u Math.3:13  Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ anabaino Opkomen opgaan omhooggaan Hebreeuws: alija

 36. De Messiaans Joodse tevila / doop Berouw - Mxn- nacham Bekering – hbvs[- tesjoeva Doop - hlyvt– tevilah Wandelen in mijn Tora - y[rv[b [kl– leketbetorati(2 Kron.6:16)

 37. HAFTARA 2.Sam.22 1 O, HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, 3 mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost. 4 Geloofd zij de HERE, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost. 5 Voorwaar, baren des doods hadden mij omvangen en stromen van verderf hadden mij overvallen, 6 banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, valstrikken van de dood lagen op mijn weg. 7 Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan; tot mijn God riep ik.

 38. HAFTARA 2.Sam.22:17 17 Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren.

 39. DRAAIBOEK TEVILA Lopend naar het water bij het KiryatOnoplein Zingen: Baroechhaba Korte uitleg doop door Gerard Getuigenis van Nienke de Vries Nienke gaat het water in, begeleid door Tzuar en Hessel. Gerard legt uit dat Nienke gedoopt wordt in de naam van Jesjoea – Hij is getuige Nienke spreekt de zegen/berachauit Nienke dompelt zichzelf. Gerard let op of ze helemaal onder gaat. De gemeente zingt Chesedlachem – Genade voor U - HD S6 Bij het uit het water komen, geholpen door Gerard, wordt Nienke eerst een badlaken over de schouders gelegd en daaroverheen een taliet . Dankgebed en gebed om de doop in de RoeachhaKodesj Terug naar de zaal onder het zingen van enkele liederen (zie A4-tje