LA INDÚSTRIA - PowerPoint PPT Presentation

bellini-fadden
la ind stria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA INDÚSTRIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA INDÚSTRIA

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
LA INDÚSTRIA
86 Views
Download Presentation

LA INDÚSTRIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LA INDÚSTRIA

 2. PRODUCTES • La indústria elabora productes, que satisfan una necessitat • Béns (són materials) • De consum (satisfà directament la necessitat) • De producció (serveix per fer una altre bé) • Serveis (són immaterials, no es poden tocar)

 3. PRODUCTES Digues si són béns de producció, de consum o serveis

 4. PRODUCTES Indica quins elements de la llista són productes i quins no -Pantalla d’un ordinador -Una excavadora -Fum d’una xemeneia -Pinso -Un palangre -Soroll del trànsit -Un habitatge -Aprenentatge d’un idioma -Un arbre -Un aspersor -La reparació d’una màquina -Una bobina d’acer laminat -Un planter de raves

 5. PRODUCTES Classifica els productes anteriors en: -Béns de consum: -Béns de producció: -Serveis:

 6. PRODUCTES Indica quins elements de la llista són productes i quins no -Pantalla d’un ordinador-Una excavadora -Fum d’una xemeneia -Pinso -Un palangre -Soroll del trànsit -Un habitatge-Aprenentatge d’un idioma -Un arbre-Un aspersor -La reparació d’una màquina -Una bobina d’acer laminat -Un planter de raves

 7. PRODUCTES Classifica els productes anteriors en: -Béns de consum: Pantalla ordinador, habitatge -Béns de producció: Palangre, arbre, planter, pinso, aspersor excavadora -Serveis: Reparació d’una màquina, aprenetatge d’un idioma

 8. FACTORS DE PRODUCCIÓ • Són necessaris per a fabricar un producte • recursos naturals(primeres matèries i energia) • treball o mà d'obra(a qui cal pagar un salari) • capital(instal·lacions, edificis, • maquinària, diners...)

 9. FACTORS DE PRODUCCIÓ

 10. CLASSIFICACIÓ Classifiquem la indústria segons el seu tipus d'activitat Extractiva Tèxtil D’equipament electrònic

 11. CLASSIFICACIÓ Classifiquem la indústria segons el seu tipus d'activitat Química Metal·lúrgica Alimentària

 12. LOCALITZACIÓ Decidim situar una indústria on costi menys -Prop de les primeres matèries (ports, mines...) -Prop dels mercats -Segons la mà d'obra: barata o especialitzada

 13. LOCALITZACIÓ Decidim situar una indústria on costi menys -Junt a indústries del sector a indrets habilitats (parcs tecnològics, pols...) -On hi hagi avantatges: baixos impostos, facilitats...

 14. RESIDUS -Sòlids: Ús d'INCINERADORES i ABOCADORS (gasos) (es filtren a rius) -Líquids: s'aboquen a rius i mars (cadena tròfica) -Contaminació atmosfèrica: emissions de gasos Efecte hivernacle Forat de la capa d'ozó Pluja àcida