pilot meerdere examenmomenten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN. 1. Het waarom van de Pilot 2. Van Beleid naar Projectplan 3. Het Projectplan 4. Beschikking Pilot Meerdere Examenmomenten 5. Eerste examens. Het waarom van de pilot. Kenmerk voor huidige structuur van examinering :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN' - bella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pilot meerdere examenmomenten

PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN

1. Het waarom van de Pilot

2. Van Beleid naar Projectplan

3. Het Projectplan

4. Beschikking Pilot Meerdere Examenmomenten

5. Eerste examens

het waarom van de pilot
Het waarom van de pilot
 • Kenmerk voor huidige structuur van examinering :

alle leerlingen van vwo, havo en vmbo krijgen op hetzelfde moment dezelfde eindtoetsen : het centraal eindexamen.

 • Alom wordt veel waarde gehecht aan dit centraal examen : kwalitatieve en psychologische waarde ( civiel effect ) :

_ kwaliteitsborging

_ toegang tot vervolgopleidingen

 • Maar : veranderende samenleving stelt andere eisen aan onderwijs

leerlingen verschillen van elkaar

onderwijs op maat :

  • manier van lesgeven
  • individueel geprogrammeerde doorlopende leerlijnen
  • modulair onderwijs
slide3
Hierdoor : al geruime tijd discussie in voortgezet onderwijs over flexibilisering van de centrale examens.

Voorjaar 2004 publicatie Cito : onderzoek naar wensen en opvattingen in vmbo, havo en vwo over flexibilisering centraal examen.

KOERS VO (2004) : De leerling geboeid, de school ontketend. Voornemen om te komen tot een systeem van examinering dat :

maatwerk biedt

kwaliteit garandeert

het civiel effect waarborgt

organiseerbaar en beheersbaar is

December 2004 : Uitwerkingsnotitie examens van ministerie OCW

Mei 2005 : Kamer akkoord met die notitie

Eén van de maatregelen : Pilot meerdere examenmomenten

van beleid naar projectplan
Van Beleid naar Projectplan

2005 : Gesprekken OCW met groepen schoolleiders en docenten over de randvoorwaarden .

Overleg OCW met CEVO, Schoolmanagers_ VO, Staatsexamencommissie,

IB-Groep, Tweede Fase Adviespunt : concept-projectplan

Drie informatiebijeenkomsten voor scholen ( 45)

Selectiecriteria :

 • representativiteit voor het onderwijs
 • spreiding over het land
 • bereidheid het onderwijs en het schoolexamen aan te passen
 • draagvlak binnen de school

Scholen hebben motivatiebrieven geschreven

December 2005 : Definitieve selectie van 15 scholen

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pilot bij Schoolmanagers

Aanstelling Projectleider

het projectplan
HET PROJECTPLAN

Uitgangspunten:

 • Door en voor de scholen :

- Scholen moeten ruimte krijgen in regelgeving om plan uit te voeren: beschikking.

- Deelname dient onderdeel te zijn van eigen ontwikkelingsproces.

- Aanpak groeit met inbreng deelnemende scholen : scholen worden mede-eigenaar.

 • Vraaggerichte ondersteuning:

Centrale ( thema)bijeenkomsten

 • Systeemeffecten : doorlopend agendapunt
 • Spanningsveld : niet tornen aan centraal examen en tegelijkertijd mogelijkheid tot structurele invoering en continuïteit deelnemende scholen
 • Behoud van civiel effect:

Overleg met vervolgonderwijs : WO, HBO, MBO( flexibele instroom )

 • Aandacht voor kwaliteitsbeleid:

Inrichting schoolexamen/ Aanpassing PTA

 • Samenwerking met relevante partijen :

CEVO, CITO, Staatsexamencommissie, IB-Groep, Tweede Fase Adviespunt, VSNU, HBO-Raad en MBO-Raad

doelstelling
Doelstelling

De pilot heeft als doel te onderzoeken of meerdere examenmomenten

 • daadwerkelijk een meerwaarde opleveren voor leerlingen
 • organiseerbaar zijn voor scholen en instellingen die de examenorganisatie verzorgen
 • de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het vervolgonderwijs ondersteunen
rapportage vanuit de pilot
Rapportage vanuit de pilot

Eindrapport aan OCW

 • procesbeschrijving
 • beantwoording van de vragen
 • inventarisatie van wenselijkheid meerdere examenmomenten onder niet deelnemende scholen
 • advies over voortgang/verbreding pilot; al dan niet landelijke invoering

Vragen op het niveau van

 • De scholen : onderwijsaanbod, inrichting, organisatie
 • De leerling : effecten op individuele leerroute; motivatie etc
 • De examenorganisaties : kunnen zij het behappen
 • Overheid : verbetering kwaliteit, rendement/ verblijfsduur, kosten, civiel effect diploma’s

Fasering:

     • Voorbereidende fase 2005-2006
     • Uitvoeringsfase 2006-2010
     • Evaluatie en afronding 2009-2010
projectorganisatie
Projectorganisatie
 • deelnemende scholen
 • projectleiding : VO-project
 • coördinatiegroep : projectleiding met vertegenwoordigers van OCW, CEVO,CITO, IB-Groep, Staatsexamencommissie, Tweed Fase Adviespunt
 • Werkgroepen/klankbordgroepen :
  • werkgroep monitoring
  • werkgroep regelgeving
  • werkgroep examenconstructie
  • werkgroep examenorganisatie
  • klankbordgroep aansluiting
  • klankbordgroep kritische volgers
beschikking pilot meerdere examenmomenten
Beschikking Pilot Meerdere Examenmomenten

Nogmaals : Maatwerk

Door het creëren van meer examenmomenten : mogelijkheid voor leerlingen één of meer vakken af te sluiten als ze daar aan toe zijn.

 • Snelle leerlingen : kunnen vrijkomende tijd besteden aan vakken waarvoor ze meer tijd nodig hebben, modules volgen gericht op vervolgonderwijs.
 • Minder goede leerlingen, of leerlingen met (taal)achterstand :

examens spreiden

 • Gezakte leerlingen : hoeven niet meer een heel jaar te wachten op nieuwe kans
 • Beschikking

Beschikking is nodig omdat de pilot niet binnen de regelgeving van het Inrichtingsbesluit WVO en Eindexamenbesluit past.

De scholen hebben de Beschikking met Bijlagen in juni 2006 ontvangen

slide10
Voornaamste punten in de bijlagen

De cursusduur blijft intact.

Nog steeds sprake van een eindexamenjaar

In het eindexamenjaar drie examenmomenten : januari, mei, augustus

De januari- en augustusmomneten verzorgd door Staatsexamencie op locatie

Examencyclus : het doorlopen van het geheel van alle vakken dat tezamen het eindexamen uitmaakt

Binnen de cyclus mag leerling op elk moment een eerste keer voor elk vak examen doen, mits schoolexamen voor dat vak is afgerond

In mei en augustus kan in alle vakken examen worden afgelegd

School bepaalt in welke vakken in januari examen kan worden gedaan, afhankelijk van mogelijkheden Cevo

slide11
Is leerling niet geslaagd, voortkomend uit augustusmoment, herkansen in januari in die vak(ken) waarin nog geen tweede keer examen is afgelegd; hoogste cijfer telt
 • In 2006/2007 nog junimoment ( overgangsregeling); daarna niet meer
 • Per 1-08-2007 : voorlaatste jaar eindexamen mogelijk. Komt dan meimoment bij
 • Binnen cyclus mag leerling in elk vak een tweede keer examen doen
 • Huidige uitslagregeling blijft gehandhaafd
 • Pilotscholen mogen geen leerlingen van andere scholen toelaten tot het examen
 • Vrijkomende tijd dient te worden ingezet voor vervangend onderwijsprogramma
 • Er mag afgeweken worden van de 700 uur onderwijstijd
eerste examens
Eerste examens

De eerste examens zijn afgenomen in januari 2007

Heel veel media-aandacht:

 • radio, tv
 • landelijke, regionale en lokale bladen

Ongeveer 1000 examens

 • 393 leerlingen
 • 30 leerlingen volledig examen
 • 25 geslaagd

Afname en organisatie : perfect verlopen

Analyse cijfers