Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBJEKTIF UNIT 2 / TOPIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBJEKTIF UNIT 2 / TOPIK

OBJEKTIF UNIT 2 / TOPIK

210 Views Download Presentation
Download Presentation

OBJEKTIF UNIT 2 / TOPIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CPE 3201TOPIK 2 : AKTA KAUNSELOR &KOD ETIKAKAUNSELOR(Nota Sem 1, 2013/2014DisediakanolehMaznah Baba, PhD)

 2. OBJEKTIF UNIT 2 / TOPIK Setelahmengikuti unit ini, pelajarakandapat:i. menjelaskanAktaKaunselor 1998ii. menghuraikankodetikakaunselor

 3. AKTA KAUNSELOR 1998 (AKTA 580) SuatuAktauntukmengadakanperuntukanbagipendaftarandanamalankaunselordanbagiperkaraperkara yang berkaitandengannya.

 4. BEBERAPA KANDUNGAN PENTING AKTA KAUNSELOR 1998 • Tafsiran(sptdefinisikaunselor, kaunseling) • MajlisPenasihatKaunselor Malaysia • LembagaKaunselor • Pendaftarankaunselor • Perakuandaftardanpameran • Prosidingtatatertib • KesalahandanPenalti

 5. Definisikaunselor Seseorang yang mengadakanperkhidmatankaunselingdengansuatu fee yang ditetapkanatauapa-apabalasan lain AktaKaunselor 1998 (Akta 580)

 6. Definisikaunseling Suatuprosessistematikuntukmembantuperhubunganberdasarkanprinsip-prinsippsikologi yang dilaksanakanolehkaunselorberdaftarmengikutkodetikakaunselinguntukmencapaisuatuperubahan,kemajuan, danpenyesuaian yang holistik, baikdansukarelapadadirikliensupayaperubahan, kemajuandanpenyesuaianituakanberterusansepanjanghayatklien. Akta Kaunselor, 1998

 7. FungsiLembagaKaunselor Seliaperkhidmatan Nilaikeperluan Kawalselialatihan & tentukanjenis Tentukankelayakkanuntuk AKTA Tentukan standard latihan Syorkankpdkerajaan standard Daftarkaunselorberkelayakan Kawalselia fee Kawalseliatatalaku & tetapkanetika Lantikanggotalembaga

 8. Jikatidakmendaftar, Tidakbolehamalkan, menjalankan, mengendalikan, ataumengemukakandirisebagaikaunselor Tidakbolehgunagelaran “kaunselorberdaftar” Tidakbolehguna / pamertanda, papan, kad, ataurekabentuk lain yang menggambarkandiriseorangkaunselorberdaftar

 9. KelayakanPendaftaranSebagaiKaunselordi Malaysia Warganegara / pemastautintetap Berumur 21 tahunataulebih BerkelayakandariinstitusiygdiiktirafdalamJadual 2 Ataulembagaberpuashatidengankelayakanpemohon

 10. MaknaEtikaSecaraUmum(Ethics) • Suatusistemtingkahlakuatauasasdasarakhlak (Kamus DBP) • Menyentuhpersoalanperlakuanbetuldansalah

 11. MaknaEtika (Ethics) • making decisions of a moral nature about people & their interactions in society (Gladding, 2009) • (membuatkeputusanbersifat moral mengenaimanusiadaninteraksimerekadalammasyarakat) • Perlakuanberetikaseringdisama-ertikandenganperlakuanbermoralwalaupunadaberpendapatkelakuanberetikabermaksudkelakuandalambatasanperundanganmanakalakelakuanbermoralmerujukkepadakelakuan yang baikatautidak. • Perlakuanberetikaamatrelevandalamprofesionkaunseling

 12. ApaMakna KodEtikaSesuatu Profesion?

 13. Satuset standard (piawaian) danprinsip yang dibentukolehsesebuahorganisasibertujuanmemberipanduankepadaahlimengenaitatalakuberinteraksiantaraahlidandenganorangluarorganisasiberkenaan (Gladding, 1999)

 14. SumberutamakodetikakaunselorialahKodEtikaKaunseloryang dikemukakanolehPersatuanKaunseling Malaysia (PERKAMA) • Kodetika– Tatalaku & peraturanberhubungdenganamalanprofesional yang menjelaskantanggungjwbetikaahli yang dipersetujuibersama • Kaunseling- Suatuprosessistematikutnutkmembantuklienberdasarkanteoripsikologi & prinsip2 kaunseling yang dilaksanakanolehkaunselor ,mengikutKodEtikaKaunseloruntuk ,encapaiperubahan, kemajuandanpenyesuaianygberkesan • (KodEtikaKaunselor, PERKAMA semakan2008):

 15. ApakahTujuan KodEtikaKaunselor? Menyediakangarispanduankpdpengamalkaunseling & sebagaiasaskpdisuetika Menggariskanpiawaiperlakuankaunselordalammenjalinkanhubunganprofesionaldenganklien, rakan2 kaunselor, majikan, individudariprofesion lain sertamasyarakatkeseluruhannya Mendidikkaunselor & masyarakatumummengenaihak & tanggungjwawab masing2

 16. ApakahSkopKodEtikaKaunselor ? Amnya, SkopKodEtikakaunselormenggariskan standard perlakuankaunselordalam5 aspek:- 1. Tanggungjawabkaunselor (i.terhadapprofesion; ii. klien; iii. rakanprofesional; iv. organisasi/majikan; dan v. masyarakat). 2. Perkhidmatanpersendirian(i. pengiklanan, ii. pengurusan; iii. Fiataupembayaran) Bersambungslaidberikut…

 17. 3. Penyelidikan& Penerbitan(i. etikapenyelidikan; ii.persetujuansubjek; iii. penerbitan) 4. Latihan(program latihankaunselor, Polisilatihan, maklumatmengenaikaunselorpelatih, kemahiranpendidikkaunselordsbnya) 5. Penggukuran& Penilaian(maklumatlengkapujianpsikologi, kelayakankaunselormentadbir & mentafsirujianpsikologi) (Silarujukmaklumatkhususdalam booklet KodEtikaKaunselor)

 18. RUJUKAN • AKTA Kaunselor 1998 • Gladding, S. (2009) Counseling: A comprehensive profession. (6th ed.) New Jersey:Pearson Education International. • KodEtikaKaunselor (PERKAMA, Semakan 2008) • http://www.lkm.gov.my