Ben dialog netv rkets historie i danmark en version blandt mange
Download
1 / 24

Åben Dialog netværkets historie i Danmark. En version blandt mange. - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

Åben Dialog netværkets historie i Danmark. En version blandt mange. 19. th International Meeting on the Treatment of Psychosis. Open Dialogue Roskilde - August 2014 En implementeringsfortælling ved Faglig konsulent Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen. [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Åben Dialog netværkets historie i Danmark. En version blandt mange. ' - beck-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ben dialog netv rkets historie i danmark en version blandt mange

Åben Dialog netværkets historie i Danmark. En version blandt mange.

19. th International Meeting on the Treatment of Psychosis. Open Dialogue

Roskilde - August 2014

En implementeringsfortælling ved

Faglig konsulent Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen.

[email protected]


Et resume
Et resume

2004: Videncenter for Socialpsykiatri mødes med brugerbevægelsen LAP samt fagprofessionelle ledere og nøglemedarbejdere i en sam-skabelsesproces.

Denne gruppe mødes fem gange i perioden 2004-2005.

På møderne planlægger gruppen etableringen af et tvær-sektorielt netværk omkring udviklingen af Åben Dialog i en dansk kontekst.

På møderne beslutter gruppen rammer og indhold for dette tværsektorielle netværk.

Åben Dialog netværket etableres i 2005. Netværket er forsat aktivt. Netværket er gået fra projekt til drift.

Åben Dialog netværket har været centralt for etableringen af en uddannelse i Åben Dialog og etablering af forskning i Åben Dialog


Ben dialog netv rkets historie
Åben Dialog netværkets historie

Åben Dialog netværket har en stor betydning for at vi i dag taler vidende om Åben Dialogs menneskesyn og syv principper. Åben Dialog kendes i praksis, på Christiansborg, i KL, DR, Socialstyrelsen og i Sundhedsstyrelsen. Netværket har stor betydning for at der i dag er en fælles uddannelse i Åben Dialog og for at vi forsker i Åben Dialog.

Åben Dialog netværkets undersøgelsesspørgsmål blev formuleret i 2005:

Hvordan fremmer vi bedst formidling og implementering af tværsektorielle, netværksorienterede bruger/pårørende inddragende tilgange i dansk social og hospitalspsykiatri?

Udgangspunktet var forsøget på at lægge en inkluderende strategi for et forsat implementeringsarbejde af en mere hel indsats omkring borgere med psykiske vanskeligheder.


Opstarts konferencen
Opstarts-konferencen

2004: Det spæde Åben Dialog netværk, besluttede at afvikle en landsdækkende konference om Åben Dialog – og i den forbindelse undersøge muligheden for at oprette et netværk af Åben Dialog interesserede, helst et tværsektorielt netværk med lokal ledelsesopbakning

Historisk materiale:

Invitation til planlægningsmøde 1.11.2004 klokken 11-16 i Odense. Idet vi henviser til tidligere korrespondance, inviteres i hermed til at deltage ved planlægningsmøde 1.11.2004 i Odense. Over tre forberedende møder har Bente Bastrup og Gitte Hededam (Vest-sjællands amt) Erik Olsen (Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere, LAP) og Videnscenter for Socialpsykiatri udarbejdet en indledende planlægning af en konference som vil blive afholdt tirsdag den 22.2.2005 i Nykøbing Sjælland. Konferencens titel: ”Åben dialog – fra monolog til dialoger, refleksive dialoger”. Konferencen vil dels være oplæg og formidling ved Tom Andersen og Jaakko Seikkula, dels være 5 workshops. De 5 workshops er tænkt som en afspejling af hvordan modellen fra Vest-Lapland, aktuelt inspirerer professionelle 5 forskellige steder i Danmark. De 5 workshops vil blive afholdt af professionelle fra Roskilde, Augustenborg, Odsherred, Vordingborg og Herning. Invitationen til planlægningsmødet 1.11.04 gælder to nøgle-personer fra hvert sted, en leder og en fagprofessionel.


Sam skabelse af konference
Sam-skabelse af konference

Februar 2005: Konferencen: Fra monolog til refleksive dialoger. Her producerede netværket et filmet interview med Jaakko Seikkula og Tom Andersen. Filmen hedder ”Snak ikke om det u-snakkelige”

Konferencen bestod af fem workshops, oplæg fra Jaakko Seikkula og Tom Andersen, samt en reflekterende drøftelse i stor-gruppe. Konferencen blev afholdt i Nykøbing Sjælland og blev en stor succes.

Historisk materiale

Strategisk inviterede til konferencen, efter ønske fra de lokale deltagere inviteres lokalt vigtige strategiske personer. Pressen inviteres (fagpressen)

Desuden inviteres: Socialt Netværk Socialpsykiatri, Distriktspsykiatrisk forening, Merete Nordentoft, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Center For Evaluering/Knud Ramian, Videnscenter for Socialt Udsatte, Den Sociale Styrelse, SUS, KL, ARF.

Folketingets § 71-udvalg


Konferencen fra monolog til refleksive dialoger
Konferencen: Fra monolog til refleksive dialoger

Sundhedslov – Roskilde Workshop: Åben dialog – en holdningsmæssig udfordring i sygehuspsykiatrien. En fortælling om hvordan og hvorfor vi har udfordret os selv med disse tanker og teorier

Servicelov – Herning Workshop: ”Vi er de fortællinger, vi fortæller om os selv og andre fortæller om os” Hvis det er rigtigt, og det tror vi, det er, er det vigtigt at høre alle fortællernes stemmer. I vores arbejde med unge, der har en spiseforstyrrelse, arbejder vi med en hurtig indsats både i forhold til netværket og den unge selv.

Sundhedslov –Augustenborg Workshop: Metodemæssige udfordringer i ungdomspsykiatrien. Workshoppen vil have fokus på hjemmebesøg, ressourcer i netværket, tid, tempo og timing, åben refleksion og samarbejdet med andre professionelle.


Konferencen fem tv rsektorielle workshops
Konferencen: Fem tværsektorielle workshops

Servicelov – Odsherred Workshop: Tværsektorielt samarbejde og ny-organisering med udgangspunkt i åbne samtaler Om arbejdet med et projekt, der skal bygge bro mellem de forskellige organisatoriske niveauer i samarbejdet om forandringsprocessen. Bare det at flytte fokus fra et problemorienteret fokus til et ressourceorienteret fokus, er et stort skridt

Sundhedslov – Vordingborg Workshop: Det mentale kvantespring i udfordringen fra traditionel tilgang til åben Kan denne omstilling dokumenteres uden at kompromittere grundtanken?

Alle workshops blev afholdt med et ønske om sparring fra workshop-deltagerne. Sparring om vejen videre frem.


D netv rkets officielle start
ÅD-netværkets officielle start

Projektperioden 2005-2007 besluttes. Åben Dialog netværket skal være et tværsektorielt netværk bestående af lokale faglige nøglepersoner og lokale nøgleledere i praksis samt borgerrepræsentation ved LAP.

ÅD-netværket drives af Videnscenter for Socialpsykiatri - som også finansierer netværket

Stiftende 12-12 seminar 6. og 7. Oktober 2005 i Odense.

Samskabelse i forhold til netværkets fælles fokus. Det besluttede undersøgelses spørgsmål blev:

Hvordan fremmer vi bedst formidling og implementering af tværsektorielle, netværks-orienterede bruger/pårørende inddragende tilgange i dansk social og hospitalspsykiatri?


D netv rkets officielle start1
ÅD-netværkets officielle start

Først identificerede netværket seks fokuspunkter i relation til undersøgelsesspørgsmålet

Dernæst besluttede netværket følgende:

  • Afholde regelmæssige netværksmøder igennem 16 måneder. Møder som fast skulle have refleksioner over udviklingen af egen praksis i forhold til de besluttede seks fokuspunkter

  • De lokale netværk skulle i aftalte intervaller indrapportere den lokale udvikling omkring disse seks fokuspunkter

  • Netværksmøderne skulle afholdes lokalt, på skift hos de enkelte deltagere i netværket. Hvert netværksmøde skulle drøfte et tema i relation til de seks fokuspunkter – samt formidle Åben Dialog tilgangen til lokale nøglepersoner
Netv rkets implementerings sp rgsm l
Netværkets netværks-sparring implementerings-spørgsmål

VISION

Hvilke intentioner har vi?

PROCESSER

Hvilke processer er vi nødt til at

være tålmodige omkring?

METODE

Hvilke valg foretager vi ift. metoder?


Oktober 2006 og marts 2007
Oktober 2006 og marts 2007. netværks-sparring

Den regelmæssige besvarelse af netværkets seks fokuspunkter afdækker generelle spørgmål og dilemmaer:

1) Svært at kombinere kravet om hurtig hjælp, psykologisk kontinuitet og borgernes ønske om tæt på behandlere specialiseret i netop det borgeren bøvler med. Hvordan differentieres tilbuddet så borgeren forsat kan få gavn af ekspertisen samtidig med at Åben Dialog kan overleve både økonomisk og som tilgang?

2) Svært at leve op til Åben Dialog tilgangens krav om ”Tolerance overfor usikkerhed” Svært at slippe det at være handlingsorienteret, løsningsfokuseret.


Generelle sp rgm l og dilemmaer
Generelle spørgmål og dilemmaer netværks-sparring

3) Forskelle i målgrupper får betydning i forhold til hvor let det er at få netværk og pårørende til at deltage, der er forskel på om primære målgruppe er unge med førstegangspsykose eller borgere som er ”gamle” i systemet - med psykiatrisk diagnose og eventuelt misbrug. Der er også forskel på at implementere Åben Dialog i en hospitalskontekst eller i en kommunal kontekst.

4) Krav om tilgængelighed for borgerne – også hvad angår de fagprofessionelles sprogbrug. Derfor indøves et åbnende ikke-ekspert sprog. Men dette sprog konfronteres i praksis af systemets mere problem-orienterede sprog - med fokus på sygdom.

5) Det at bede mennesker ”bestemme selv”

Kan det medføre svigt eller være en utilsigtet måde hvorpå man fastholder fagprofessionelles dominerende position?


Tema dr ftelser
Tema-drøftelser netværks-sparring

Dokumentationsaspektet: Metodeovervejelser og udfordringer når Åben Dialog vil dokumentere sig i dansk kontekst.

Kommunikation og implementering: Arbejdet med to landsdækkende pjecer om Åben Dialog. En pjece målrettet borgere og et pjece målrettet fagprofessionelle. Artikler om hver af de fire Åben Dialog-steder skrives af journalist. Det besluttes at holde årsmøder som er åbne møder for alle interesserede

Uddannelsesaspektet: Dilemma både at ville integrere undervisning i Åben Dialog i det danske uddannelsessystem (eksempelvis i CVU-regi) og samtidig bevare form/indhold i den eksisterende læreproces som den kendes fra Tromsø og Keropudas.


Netv rkets anden projektperiode
Netværkets anden projektperiode netværks-sparring

Åben Dialog netværket deler sig i to arbejdsgrupper:

  • En arbejdsgruppe omkring drøftelsen af en Åben Dialog uddannelse i Danmark

  • En Arbejdsgruppe omkring drøftelsen af dokumentation og forskning i Åben Dialog


Netv rkets anden periode
Netværkets anden periode netværks-sparring

Netværket beslutter at afholde åbne årsmøder for interesserede – som ikke nødvendigvis er klar til at implementere lokalt

Roskilde 2008: Intentionen med arrangementet er: At skabe mulighed for nye interesserede til at få viden om Åben Dialog. At danne netværk på tværs af sektorer, faggrænser og geografier. Dele erfaringer, inspiration og lave videns udveksling.

Rørvig 2009:Dokumentation og åbning af årsmøderne for erfaringseksperter, mennesker med levede erfaringer som patient/bruger eller pårørende. Filosoffen Finn Thorbjørn Hansen i dialog med netværket

Svenborg 2010

Helsingør 2014


D netv rkets tredje periode fra projekt til drift
ÅD-netværkets tredje periode netværks-sparring – fra projekt til drift

TEMA 1: Åben Dialog har brug for at blive kommunikeret til fagfolk, borgere og pårørende i Danmark. Netværket formidler via artikler, pjecer og hjemmeside

TEMA 2: Åben Dialog har brug for lokalt at arbejde med dokumentation. Netværket drøfter mulighederne for national forskning i en forskningsgruppe

TEMA 3: Åben Dialog har brug for en uddannelse målrettet en dansk kontekst. Netværket drøfter mulighederne i en uddannelsesgruppe


D netv rkets tredje periode fra projekt til drift1
ÅD-netværkets tredje periode netværks-sparring – fra projekt til drift

2011 Åben Dialog uddannelsen etableres: Titel: Uddannelse i Relations- og netværksarbejde

Uddannelsen etableres i et samarbejde mellem kommunerne: Aarhus, Odense og Herning

Historisk materiale

Uddannelsens fokus: Individuel koordinering. At arbejde med borgerens netværk og lokale forankring i uddannelse/arbejde fremmer inklusionen. At have øje for de muligheder borgeren har for at komme sig, både med hjælp og støtte fra det private netværk og det professionelle system, er at give muligheder for recovery-processen.

Uddannelsens fokus: System koordinering. At skabe sammenhængende forløb og at arbejde på tværs af sektorer kan optimeres gennem netværksorienteret tilgang. Når de personer og systemer, der er tæt på borgeren, er med i netværksmødet, betyder dette, at alle både hører og bliver hørt. Rammen er sat for sammenhængende forløb i det tværsektorielle samarbejde.


D netv rkets tredje periode
ÅD-netværkets tredje periode netværks-sparring

2013: Udkommer SFI med en forskningsoversigt, citat:”Åben Dialog virker som en lovende metode, og derfor er det bemærkelsesværdigt, at den ikke er undersøgt tilstrækkeligt”.

2013: Socialstyrelsen/SFI arrangerer konferencen: Integreret psykiatri og rehabilitering? Her tildeles Åben Dialog megen plads

2014: Regeringens psykiatrirapport og som opfølgning: Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Åben Dialog

2014: Åben Dialog netværkets forskningsmøder I LAP´s lokaler, indbudte er blandt andre Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RUC, SFI, Lene Eplov og Socialstyrelsen

2015: Netværket vil afklare mulighederne for at etablere kvalitativ og kvantitativ forskning på tværs af sektorer.


Baggrundsmateriale
Baggrundsmateriale netværks-sparring

Ekstra-materiale om

Åben Dialog netværkets historie.

En version blandt mange.

”Den største udfordring i dag syntes at være udvikling af begreber, forskning og praksis med henblik på at gøre de involverede borgere til centrale aktører – subjekter – i en praksis der vedrører deres liv”.

Filosof, professor Uffe Juul Jensen sparrer med Åbwn Dialog netværket over en hel dag. 2006.


Vi er de fort llinger vi fort ller om os selv og som andre fort ller om os skiftesporet herning
netværks-sparring Vi er de fortællinger, vi fortæller om os selv og som andre fortæller om os”Skiftesporet, Herning.

Grundantagelsen i Åben Dialog er:

Forandringer og løsninger opstår ikke indeni en enkelt person, men opstår i netværket og gennem sproget, igennem ændrede måder at samtale på i netværket.

Psykose ses som en tilstand karakteriseret ved at personen har oplevet noget han ikke er i stand til at formulere i ord – og dermed ikke forstår.

Ved hjælp af andre, gennem samtaler i netværket, skabes mening og forståelse.

Udover en fælles forståelse af det førhen uforståelige, fastholdes og styrkes netværket omkring den ramte.


Filosof professor uffe juul jensen
Filosof, professor Uffe Juul Jensen netværks-sparring

Udviklingen i sundhedsvæsen, samfund og politik i det 20 århundrede har medført, at professionelle og borgere råder over en række forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber.

Umiddelbart kunne diskussionen herom give indtryk af, at der er tale om begreber, som gensidigt udelukker hinanden. Nogle har et specifikt kropsligt fokus, andre udpeger interventionsmuligheder i menneskers konkrete livssituation og atter andre i organiseringen af samfundsmæssige vilkår.

I virkelighedens verden er problemer vedrørende sygdom og sundhed imidlertid forbundne. De vedrører krop og bevidsthed, deltagelse i dagligliv, arbejdsliv og samfundsliv, muligheder for at virkeliggøre værdier og muligheder for at forbinde sig med andre.

Netop på rehabilieringsområdet er denne komplekse sammenhæng mellem en mangfoldighed af problemer tydelig. Intet enkelt sygdoms-eller sundhedsbegreb kan dække denne kompleksitet. Den største udfordring i dag syntes at være udvikling af begreber, forskning og praksis mhp at gøre de involverede borgere til centrale aktører – subjekter – i en praksis der vedrører deres liv


Åben Dialog netværket møder og lader sig inspirere af flere filosoffer. I Danmark af Uffe Juul Jensen og Finn Thorbjørn Hansen.

Det som i et interventionsperspektiv ses som onder, der skal elimineres, er konstituerende dele af de berørtes erfaringshorisont og identitet.

Filosof, professor Uffe Juul Jensen


ad