slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lagrådskonsultation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lagrådskonsultation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Lagrådskonsultation - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

EUD:s rättstolkning – problem och principer “En Domare-Magt , självständig under Lagarna , men ej självhärskande över dem ”?. Lagrådskonsultation. Lagrådskonsultation. RF 8:18. RF 8:18. RO 4:10 3. st. RO 4:10 3. st. -. -. Lagstiftningskontroll - Preventiv kontroll.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lagrådskonsultation' - becca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
EUD:s rättstolkning – problem ochprinciper“En Domare-Magt, självständig under Lagarna, men ejsjälvhärskandeöverdem”?
slide3

Lagrådskonsultation

Lagrådskonsultation

RF 8:18

RF 8:18

RO 4:10 3

st

RO 4:10 3

st

-

-

Lagstiftningskontroll

- Preventiv kontroll

lagstiftningskontroll

JO

JO

RF 12:6

RF 12:6

Riksrevisionen

Riksrevisionen

RO 3:8

RO 3:8

RF 12:7

RF 12:7

RO 8:10

RO 8:10

-

-

JO

-

instr

Riksdagen

JO

-

instr

Riksdagen

Kontroll av regeringen

och förvaltningen

Kontroll av regeringen

-

RF 1:1,4, 6:5

-

RF 1:1,4, 6:5

Kontroll av förvaltningen

RF 12 kap

Kontroll av regeringen

RF 12 kap

-

-

Representerar

Representerar

Det suveräna folket

Det suveräna folket

Frågor och

Frågor och

KU

KU

Interpellationer

Interpellationer

RF 12:1

-

2

RF 12:1

-

2

RF 12:5, RO 6

RF 12:5, RO 6

RF 12:3 åtalsbeslut

RF 12:3 åtalsbeslut

Misstroendevotum

Misstroendevotum

RO 9:8

åtal mot JO

RO 9:8

åtal mot JO

RF 12:4, 6:5

RF 12:4, 6:5

-

-

-

-

Kontroll av regeringen

Kontroll av regeringen

Kontroll av regeringen

Kontroll av regeringen

problem i skapelsen
Problem iskapelsen

UPK – EUD ärfördragensytterstaväktare med uppgiftattsäkerställaatt “lag ochrättföljs” (art 19.1 FEU) men…

 • Folkrättenär en svag form avrättsordning
 • EU-rättenärofficiellochlikvärdigpå 23 språk (jfr AN § 41)
 • Fördragenärramfördragochsällandetaljerade
 • EU-rättensaknarutförligaförarbeten
 • Fördragochrättsakterärkompromisser
 • EU är en ungochofullständigrättsordning
i begynnelsen var folkr tten
I begynnelsenvarfolkrätten…
 • Wienkonventionenomtraktaträtten art 31

“En traktatskalltolkasärligtiöverensstämmelse med den gängsemeningenavtraktatensuttryckseddaisittsammanhangoch mot bakgrundavtraktatensändamålochsyfte.”

1. Språklig 2. kontextuell 3. teleologisk (ratio legis, jfr AN § 59)

slide6

Och EUD sade “vardeljus”– frånfolkrättsligt till konstitutionelltoperativsystem via tolkningsprinciperochnationelladomstolar

Den genetiskakoden: “en alltfastaresammanslutningmellan de europeiskafolken”

 • 1. Direkteffekt

”För att avgöra om bestämmelserna i ett internationellt fördrag har en [direkt effekt] måste deras anda, uppbyggnad och avfattning beaktas.

EEG-fördragets mål, som är att upprätta en gemensam marknad vars funktion direkt berör medborgarna i gemenskapen, innebär att fördraget är något mer än ett avtal som enbart skapar ömsesidiga skyldigheter mellan de avtalsslutande staterna…

Slutsatsen av detta måste bli att gemenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån staterna, låt vara på begränsade områden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna utan även dessas medborgare lyder under.”

 • 2. EU-rättensföreträde
 • 3. EU-rättensspärrverkan
 • 4. Skyddavgrundläggandefri- ochrättigheterpå EU-nivå
 • 5. Ettframväxandeeuropeisktmedborgarskap (frånhomo economicus till homo politicus)
all i need is a miracle f alsk nglas ng
All I need is a miracle -falskänglasång?
 • EU:s skadeståndsskyldighet
 • Bristande EU-kompetens
 • Skyddetavgrundlägganderättigheter mot EU:s institutioner (yttrande 2/94)
 • Access to justice ochenskildaslocus standiinför EUD
 • Defensivtolkningav den friarörligheten (FranzénochHanner)
bot och b ttring
Bot ochbättring?
 • En offensivtolkningav EU:s grundläggandevärdeniKadiochAl Barrakat fallen
 • En pådrivandetolkningavrättigheteriförhållande till Europadomstolen - ne bis in idemfrånEsbroeck till Zolothukin
 • Återvändo till offensivtolkningav den friarörligheten (t.ex. Rosengren)
eud r fr n mars hd mfl fr n venus problem i svenska domstolar
EUD ärfrån Mars, HD (mfl) från VenusProblem isvenskadomstolar
 • Språkligtolkning trots flerspråkighetochautonomadefinitioner
 • Atomistisksnarareänsystematisktolkning (Wermdökrog)
 • Teleologisktolkning – subjektiv (svensk, dock AN § 54) ellerobjektiv (EUD)?
 • Domstolarnaskonstitutionella roll -rättighetsjuridikingensvenskparadgren (självständighetellersjälvhärskande)