Download
proje planlama n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proje Planlama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proje Planlama

Proje Planlama

775 Views Download Presentation
Download Presentation

Proje Planlama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proje Planlama Doç.Dr. Şirin Karadeniz

 2. Proje planlama ve yönetimi

 3. İş kırılım yapısı (İKY) Önceki deneyimler, Uzman görüşü, Analoji yaklaşımı • İKY Organizasyonu: • Proje ürünleri • Proje yaşam döngüsü aşamaları • Proje yönetim unsurlarına göre yapılandırılabilir. • İKY Oluşturma: • Yukarıdan aşağıya • Aşağıdan yukarıya • Zihin haritası

 4. Aktiviteler arası ilişkiler ve bağımlılıklar A B • Ardışık (FS Finish-to-start) • Paralel (SS Start-to-start) • Eşbitişli (FF Finish-to-finish) • Bitiş-Başlangıç (SF Start-to-finish) A B A B A B

 5. Zaman Çizelgesi

 6. Çubuk diyagram (Gantt Chart)

 7. Aktivite sürelerini belirleme • Önceki deneyimler, Uzman görüşü, Analoji yaklaşımı • PERT (Program Evaluation and Review Technique) • İyimser (Optimistik) süre • Kötümser (Pesimistik) süre • En olası süre Ortalama süre = iyimser süre + 4* olası süre + kötümser süre 6

 8. Ağ diyagramı : Kutu diyagramı (Activity on node)

 9. Kritik yol analizi • Ağ üzendeki en uzun yol  kritik yol : proje toplam süresi • Kritik aktiviteler • Kilometre taşı • Bolluk süresi: • Bir sonraki aktivitenin başlamasını geciktirmeden kritik yolun dışındaki bir aktivite için hesaplanabilecek gecikme süresi

 10. Kritik yol analizi • Kritik yol için dummy bağlantıların oluşturulması • Tüm paralel yollar ve sürelerin hesaplanması • En uzun yolun kritik yol olarak belirlenmesi

 11. Kaynak/Maliyet planlama

 12. Kaynak/Maliyet planlama • Görev Bölümü ve Karar Zinciri • Ekipmanların belirlenmesi • Harcama bütçesinin belirlenmesi • Parçadan-bütüne

 13. Kaynak/Maliyet planlama • Dış alımların belirlenmesi-Tedarik yönetimi • Ekipman veya hizmet alımı • Proje bütçesinin zamana yayılması

 14. Risk analizi

 15. Proje başvuru formu • Sponsor olan kurum başvuru dosyasına göre düzenlenir. • Kontrol listesi ile proje planı tüm yönleri ile kontrol edilir.

 16. Finans desteği veren kurumlardan bazıları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu http://www.avrupa.info.tr/tr/en/ana-sayfa.html http://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-takimi/ab-mali-destekli-programlar/program-ve-projeler.html http://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-takimi/ab-mali-destekli-programlar/topluluk-programlari.html Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr/ Hayatboyu Öğrenme Programı > Comenius Programı Hayatboyu Öğrenme Programı > Grundtvig Programı Hayatboyu Öğrenme Programı > Leonardo da Vinci Programı Gençlik Programı: http://www.ua.gov.tr/programlar/gen%C3%A7lik-program%C4%B1 TUBITAK Bilim ve Toplum http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari Kamu http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari Sanayi http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari FP7 http://www.fp7.org.tr/home.do AB Hibe Programları Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı Kalkınma Ajansları Hibeleri: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45248&l=1