Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor: Nastavni predmet : Tema : Uzrast : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor: Nastavni predmet : Tema : Uzrast :

Autor: Nastavni predmet : Tema : Uzrast :

178 Views Download Presentation
Download Presentation

Autor: Nastavni predmet : Tema : Uzrast :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Autor: Nastavni predmet: Tema: Uzrast: • Ivana Micić • Računarstvo iinformatika • Obradaslikanaračunaru • IIrazred

 2. Vektorsko Pamte se linije od kojih je slika sastavljena i njihovi atributi (debljina, vrsta linija, boja) Količina podataka koju treba zapamtiti zavisi od složenosti slike Rastersko Površina slike je izdeljena linijama paralelnim sa koordinatnim osama u mrežu kvadrata - piksela Atributi piksela: njegovo mesto, boja, intenzitet boje Količina podataka koji se pamte ne zavisi od složenosti crteža, nego od broja piksela, broja boja koje može imati svaki piksel i gradacije njihovog intenziteta Prednosti Jednostavna modifikacija objekata Pri izmenama, ne gubi se na kvalitetu slike Nezavisnost od rezolucije Male datoteke Nedostaci Vezani smo za program u kojem radimo Nedostatak fotorealističnosti Prednosti Nismo vezani za program u kojem je slika napravljena Fotorealističnije boje Nedostaci Pri uvećanju, umanjenju i pripremi slike za štampu, gubi se na kvalitetu Uvećanje ima smisla samo ako se obavljacelobrojnim faktorom Velike datoteke Predstavljanje slika u računaru

 3. Uvećanje vektorske i rasterske slike • Kod vektorskih programa, ako želimo uvećati ili umanjiti sliku, računaju se nove vrednosti parametara i slika se crta u skladu sa novim vrednostima. Zato se ne gubi na kvalitetu. • Kod rasterskih programa slika je formirana od piksela, pa se pri uvećanju svaki piksel zamenjuje sa četiri, devet, šesnaest... piksela, u zavisnosti od faktora uvećanja (2x, 3x, 4x ...). Zato se dobijaju nazubljene linije i loše prikazani detalji. Rasterska slika Vektorska slika

 4. Osnovni formati rasterskih slika Zadatak za učenike Format – način na koji je crtež snimljen u datoteku • BMP (bitmap) • Prvi i najznačajniji format • U datoteku se skladišti svaka tačka (piksel) slike pojedinačno sa odgovarajućim brojem bajtova koji određuju boju • Nema kompresije podataka, tako da su datoteke, čak i ako sadrže slike male veličine, vrlo velike • Kod ovako uskladištenih podataka ne gube se podaci o elementima slike • JPEG (Joint Photographers Experts Group) • Razvijen kako bi se smanjila veličina datoteke • Komprimuje varijacije boja i osvetljenja – razbija sliku u zone slične boje tako što se formiraju blokovi veličine 8x8 piksela i izračunava se prosečna vrednost osvetljenja i boje za celu grupu i pamti se ova informacija za celu grupu • Kompresija sa gubitkom – u procesu dekodiranja se ne mogu rekonstruisati odstranjene informacije • GIF (Graphics Interchange Format) • Niz istih piksela skladišti kao jedan simbol pomnožen sa brojem njegovih ponavljanja – nema gubitaka podataka • Ograničen je na paletu od 256 boja – tako se smanjuje broj podataka • U jednoj GIF datoteci može se čuvati i više slika, koje se mogu prikazivati u sekvencama nalik animiranim filmovima • Male datoteke – kraće vreme prenosa preko Interneta

 5. Osnovne operacije sa slikama • Osvetljenje i kontrast • Promena veličine slike • Odsecanje dela slike • Rotiranje slike

 6. Kako ukloniti deo fotografije?

 7. U Photoshopu, deo fotografije možemo ukloniti komandom healing brush Zadatak za učenike – briše dijelove slike uzimajući u obzir okolinu – potrebno je uzeti uzorak sa slike kombinacijom alt+click – izabrati veličinu četkice i kliknuti na deo koji se briše – ponavljati postupak do zadovoljavajućeg rezultata

 8. Kako promeniti boju jakne? Izaberite boju…

 9. U Photoshop-u, boje možemo menjati na sledeći način: Zadatak za učenike • Otvoriti sliku dečaka • Selektovati jaknu alatkom magnetic lasso • Napraviti novi sloj sa jaknom • Layer/new/layer via cut • Izabrati opcijuHue/Saturation… • Image/adjustment/Hue/Saturation… • Podešavati parametre do željene boje

 10. Kako spojiti dve fotografije?

 11. U Photoshop-u, od dve fotografije možemo napraviti jednu na sledeći način: Zadatak za učenike • Otvoriti sliku devojke • Izdvojiti konture devojke, pomoću komande Filter/Extract... • Označiti markerom konture • Obojiti unutrašnjost pomoću kante sa bojom • Pritisnuti OK • Otvoriti sliku pustinje i podesiti iste rezolucije • Prebaciti layer sa devojkom na sliku pustinje • Ukoliko je potrebno, alatkom Erase obrisati višak sa dodatog layera

 12. Kako ukloniti efekat crvenih očiju?

 13. Jedan od načina uklanjanja crvenih očiju: Zadatak za učenike • Otvoriti fotografiju u Photoshop-u • Ubaciti novi sloj podešavanja • Layer/New adjustment layer/channel mixer... • Procenat crvene boje postaviti na 0, a druge dve boje na 50% • Popuniti sloj crnom bojom • Alt+backspace, boja popunjavanja crna • Postaviti boju popunjavanja na belu • Četkicom (brush) bojiti po crvenim očima

 14. Osvetljenje i kontrast Zadatak za učenike • OpcijaBRIGHTNESS AND CONTRASTpostoji u svim programima za obradu slika

 15. Izabrati komandu IMAGE/IMAGE SIZE... Promena veličine slike Zadatak za učenike • width i height u prvom odeljku predstavljaju broj tačkica po širini i visini • u drugom odeljku se mogu menjatidimenzije odštampane slike u cm • resolution predstavlja broj tačkicapo centimetru ili inču (za štampanje je potrebno 200-300 dpi-tačaka po inču) • opcija constrain proportions omogućuje očuvanje porporcija slike prilikom menjanja jedne dimenzije • opcija resample image određuje da li će ubačene nove tačkice prilikom povećanja slike

 16. Izabrati komandu IMAGE/ ROTATE CANVAS... Rotiranje slike Zadatak za učenike  Otvoriti sliku koju treba rotirati A sa malo trudamožemo i ... Ispraviti krivi toranj u Pizi! • Izabrati odgovarajuću opciju • Npr. 900CW ili • ARBITRARY… • ANGLE:450CCW

 17. 1. Izabrati alatku CROP Odsecanje dela slike Zadatak za učenike 3. Pritisnuti ENTER 2. Označiti deo slike koji treba da ostane

 18. Kako spojiti dve fotografije? -zadatak za učenike • U vašem folderu se nalaze fotografije devojka.jpg i pustinja.jpg • Primenom prethodnog postupka spojiti fotografije i sačuvati pod imenom devojka u pustinji.jpg • Na Internetu pronaći druge odgovarajuće fotografije, sačuvati ih na lokalni disk i napraviti isti efekat • Napravljenu sliku ubaciti u wordov dokument

 19. Kako ukloniti deo fotografije? -zadatak za učenike • U photoshop-u otvoriti fotografiju DvaDecaka.jpg iz vašeg foldera • Primenom alatke healing brush obrisati datum u donjem desnom uglu • Sačuvati izmene pod imenom DvaDecakaBezDatuma.jpg • Primenom alatke healing brush obrisati konturu dečaka u pozadini • Zašto se crvena boja razmazuje tamo gde je nije ni bilo? • Alatka healing brush uzima u obzir i okruženje dela fotografije koje se menja • Da bi se to izbeglo, prvo crvenu boju prebojiti sivom bojom pomoću alatke brush, a zatim primeniti pomenuti postupak sa alatkom healing brush • Sačuvati fotografiju pod imenom decak.jpg

 20. Kako promeniti boju jakne? -zadatak za učenike • U Photoshop-u otvoriti fotografiju DvaDecaka2.jpg iz vašeg foldera • Primenom komande Image/adjustment/Hue/Saturation… zameniti crvenu boju • Da li se menja boja samo jakne? • Da bismo to uradili precizno moramo izdvojiti jaknu na poseban sloj (layer) • Za selektovanje koristiti alatku Magnetic lasso • Istim postupkom promeniti boju jakne drugom dečaku • Spojiti slojeve komandom layer/merge layers • Sačuvati fotografiju pod imenom DvaDecakaSaNovimJaknama.jpg

 21. Rotiranje slike-zadatak za učenike • U Photoshop-u otvoriti fotografiju piza.jpg iz vašeg foldera • Rotirati fotografiju za 900 CW i sačuvati pod imenom piza90.jpg • Ponoviti postupak i rotirati za 450 CW, sačuvati pod imenom piza45.jpg • Ubaciti obe fotografije u wordov dokument

 22. Odsecanje dela slike - zadatak za učenike • U Photoshop-u otvoriti neku od slika iz vašeg foldera • Primenom opisanog postupka iseći gornju levu četvrtinuslike • Sačuvati deo slike, i ponoviti postupak za ostale četvrtine • Ubaciti sve četiri slike u wordov dokument

 23. Osnovni formati - zadatak za učenike • Sa Interneta skinuti po jednu sliku u bmp, jpg i gif formatu • Startovati Internet browser, www.google.com • Uneti pojam koji se odnosi na sliku npr. “Vlade Divac” ili “bmp” • Kliknuti na Images (Slike) i pritisnuti enter • Uočiti kog formata su pronađene slike • Sačuvati sliku na lokalni disk • Na željenu sliku kliknuti desnim tasterom i izabrati save image as... • Sačuvati u folder vašeg odeljenja • Ako ne posedujete Internet konekciju ili je trenutno nedostupna • Pretražiti postojeće slike na lokalnom računaru • Start/search/all files/folders/ *.jpg (ili *.bmp, *.gif) • Ubaciti slike u Word-ov dokument • Startovati Microsoft word • Insert/picture/from file... • Izabrati sliku • Uočiti razliku prilikom prikaza slike tipa bmp i ostalih formata

 24. Osvetljenje i kontrast - zadatak za učenike • U Photoshop-u otvoriti neku od slika iz vašeg foldera • Izabrati komandu Images/adjustments/brightness and contrast… • Menjati ponuđeneparametre i uočiti promene na slici • Sačuvati sliku pod drugim imenom • Ubaciti obe slike u wordov dokument

 25. Promena veličine slike - zadatak za učenike • Otvoriti sliku iz vašeg foldera i napraviti dve nove slike sa različitim dimenzijama i rezolucijama : • U prvoj smanjiti širinu u cm za 50% i sačuvati sa dodatkom “manja velicina” • U drugoj smanjiti rezoluciju za 50% i sačuvati sa dodatkom “manja rezolucija” • Ubaciti sve tri slike u wordov dokument i analizirati odnos veličine i kvaliteta • Povećati širinu slike za 50% , sa i bez uključene opcije resample images • Obratiti pažnu na opciju pixel dimensions • U čemu je razlika?

 26. Uklanjanje crvenih očiju – zadatak za učenike • U Photoshop-u otvoriti sliku iz vašeg foldera crveneoci.jpg • Primenom opisanog postupka ukloniti dečaku crvene oči • Sačuvati sliku pod imenom uklonjenecrveneoci.jpg • Na Internetu pronaći druge odgovarajuće fotografije, sačuvati ih na lokalni disk i primeniti na njima isti postupak • Ubaciti obe slike u wordov dokument.