schoolmodellen lob n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schoolmodellen LOB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schoolmodellen LOB

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
bayard

Schoolmodellen LOB - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
Schoolmodellen LOB
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Frans van Hoek, 20 juni 2014 Schoolmodellen LOB

  2. Schoolmodellen Instrumenten om gesprek aan te gaan over waar je nu staat met LOB en waar je heen wil met LOB. Zorg voor aansluiting met de rest van het onderwijs!

  3. LOB & SchoolontwikkelingModel 1-vakkenschool LOB: • het voorbereiden van de leerlingen op het maken van keuzes tijdens hun opleiding en voor daarna. • op vastgestelde keuzemomenten: informatie over de mogelijkheden: geïnformeerd kiezen. • curatief : als zich problemen voordoen. • een zelfstandig en losstaand deskundigheidsgebied binnen de school. • LOB is de decaan Taak decaan richting mentor: • op de hoogte brengen, informeren Taken schoolleiding • formeel eindverantwoordelijk  gedelegeerd naar decaan

  4. LOB & SchoolontwikkelingModel 2-activerende school LOB: • het voorbereiden van de leerlingen op het maken van keuzes tijdens hun opleiding en voor daarna. • leren kiezen als vaardigheid; zelfconcept verheldering, horizonverruiming • curatief én preventief • mentoraat, vakoverstijgend, projecten, simulaties •  decaan en mentor zijn uitvoerders Taak decaan richting mentoren: • Enthousiasmeren, draagvlak • Instrueren en ondersteunen, overleggen over wat en hoe gedaan moet worden, evalueren, monitoren Taken schoolleiding • formeel eindverantwoordelijk maar heeft ook taken in coördineren, structureren en faciliteren.

  5. LOB & SchoolontwikkelingModel 3 – flexibele school Kenmerken LOB: • het ontwikkelen van loopbaancompetenties opdat jongeren verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen leer- en loopbaanproces • preventief én optimaliserend • een proces van continue betekenisverlening; geïntegreerd in curriculum • docenten en mentoren voeren LOB uit gefaciliteerd door de decaan Taak decaan richting mentoren: • reflecteren, intervisie, training verzorgen Taken schoolleiding • formeel eindverantwoordelijk maar neemt ook initiatief, stimuleert en inspireert.

  6. In welk model zit jullie school nu…… • Ga met je collega’s in gesprek om te bepalen volgens welk model jullie LOB nu uitvoeren. • Waarin komt dat positief tot uiting richting leerling/student; bedenk één kort en krachtig voorbeeld om plenair te delen! • Korte plenaire uitwisseling waarbij we stil staan bij de concretisering van de schoolmodellen in onze scholen.

  7. Hoe willen jullie verder als school…. • Ga met je collega’s in gesprek om te bepalen welk model/onderdelen binnen het huidige model jullie stip op de horizon vormt wat betreft LOB. • Wat zou er dan anders uit gaan zien op het gebied van LOB in jullie school richting leerling/student? • Wat heeft jullie school nog nodig om dat te realiseren? • Korte plenaire uitwisseling waarbij we stil staan bij onze LOB-stippen op de horizon en benodigdheden om daar te komen!

  8. Meer informatie is te vinden op www.lob-vo.nl Vragen mail: fhoek@cinop.nl Een fijne en zonnige zomer!