1 / 10

Fælles Intro Nye medarbejdere

Fælles Intro Nye medarbejdere. 30.marts kl 0830 – 1300 i Byrådssalen. torsdag 11. december 2008. 18. januar 2007. Program. 0830 – 0900 Morgenmad 0900 – 0905 Velkomst og program 0905 – 0935 Politikkernes forventninger til medarbejderne v/ Borgmester Jannich Petersen

bayard
Download Presentation

Fælles Intro Nye medarbejdere

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fælles Intro Nye medarbejdere 30.marts kl 0830 – 1300 i Byrådssalen torsdag 11. december 2008 18. januar 2007

  2. Program • 0830 – 0900 Morgenmad • 0900 – 0905 Velkomst og program • 0905 – 0935 Politikkernes forventninger til medarbejderne v/ Borgmester Jannich Petersen • 0935 – 0945 Reflektion 2x2: Hvad har du især hæftet dig ved ? Hvad har især overrasket dig? • 0945 – 1015 Direktionens forventninger til medarbejderne v/ Kommunaldirektør Mogens Hegnsvad. • Matrix-organistionen. De 5 adm. Værdier. Service og kvalitetspolitik. • 1015 – 1020 Reflektion 2x2: Hvad har du især hæftet dig ved? Hvad har især overrasket dig? Hvilke spørgsmål giver det evt. anledning til? • 1020 – 1030 Spørgsmål og dialog • 1030 – 1045 Pause

  3. Program fortsat • 1045 – 1125 MED-organisationen v/ næstformand I hovedudvalget Dorrit Andreasen. • MED-aftalen. MED-værdierne (f.eks.ift rekruttering snak 2+2) Temaer for året. Arbejdsmiljømiljøstrategi • Fælles reflektion: Hvordan har I oplevet MED-værdierne I praksis? • 1125 – 1135 Pause • 1135 – 1200 Personaleorganisationen v/personalechef Vibeke Holm Oxenbøll • 1200 – 1230 IT-organisationen og IT-strategi v/IT-chef Michel van der Linden og • Teamleder Dorthe Runge-Dalager • 1230 – 1300 Frokost og tak for idag

  4. Organisation

  5. Organisation • Enhedsorganisation: • Alle enheder tænker sig som en del af helheden • Faglige kompetencer samles • Fælles støttefunktioner, værdier og strategier Matrix og netværk: • Samspil på kryds og tværs • Opgaven er i centrum • Støttefunktioner og VT understøtter organisering

  6. Værdierne for arbejdet i Gribskov • Borgeren i centrum • Medarbejderen i centrum • Vekselvirkning mellem mål og faglighed • Opgaver og mål i stadig udvikling • Forholdet mellem politikere, omverden og adminstrationen

  7. Strategier • Økonomisk strategi • Planstrategi • Servicestrategi

  8. Integreret styring • Øget fokus på sammehænge mellem forskellige mål • Øget fokus på sammenhænge mellem drift og strategi • Økonomisk fokus på alle niveauer • Fokus på årsagsammenhænge og sammenhænge mellem indsatser og resultater

  9. Forbedring • Mål om fortsat øget kvalitet • Kontraktstyring • Mål og resultatstyring • Evaluering • Fortløbende forbedringer

  10. Øvrige fokuspunkter • Øget digitalisering • Nærdemokrati • Samarbejde mellem offentlige og private

More Related