soci lne skupiny kolsk trieda l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociálne skupiny, školská trieda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociálne skupiny, školská trieda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Sociálne skupiny, školská trieda - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

Sociálne skupiny, školská trieda. Čo je malá sociálna skupina. Skupinová štruktúra a dynamika. Školská trieda ako malá skupina. Vývin stredoškolskej triedy. Čo ovplyvňuje vývin a stav triedy. Malá sociálna skupina (3 až 20/40 ľudí):. viac ako dvaja ľudia, medzi ktorými do-

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sociálne skupiny, školská trieda' - baxter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soci lne skupiny kolsk trieda
Sociálne skupiny, školská trieda
 • Čo je malá sociálna skupina.
 • Skupinová štruktúra a dynamika.
 • Školská trieda ako malá skupina.
 • Vývin stredoškolskej triedy.
 • Čo ovplyvňuje vývin a stav triedy.

Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

mal soci lna skupina 3 a 20 40 ud
Malá sociálna skupina (3 až 20/40 ľudí):

viac ako dvaja ľudia, medzi ktorými do-

chádza k vzájomnému ovplyvňovaniu (in-terakcia a komunikácia tvárou v tvár), a ktorí majú niečo spoločné (ciele, záujmy, aktivity, názory...).

Skupiny: formálne – neformálne.

Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

slide3
Skupinová štruktúra

– znaky a prvky, charakterizujúce skupinu, jej zloženie (ciele, hodnoty, normy, pozície, roly, vzťahy...)

Skupinová dynamika

– procesy, ktoré v skupine prebiehajú (vývin, komunikácia, spolupráca, súťaženie, vedenie...).

ŠTRUKTÚRA DYNAMIKA

Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

t ly vedenia pod a rozde ovania zodpoved nosti a vz ahu k podriaden m
Štýly vedenia – podľa rozdeľovania zodpoved- nosti a vzťahu k podriadeným:
 • Autokratický (autoritatívny) -

zodpovednosť a rozhodovanie

je na vodcovi, drží si odstup.

 • Demokratický (participatívny) -

delí sa o zodpovednosť aj rozhodovanie, má

priateľský vzťah k podriadeným.

 • Liberálny -

minimálne zasahuje do diania, má zhovievavý

vzťah k podriadeným.

Laissez-faire.

Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

kolsk trieda
ŠKOLSKÁ TRIEDA:
 • Malá skupina.
 • Formálna skupina.
 • Jej cieľom je vzdelávanie.
 • Hlavnou aktivitou je vyučovanie a učenie sa.
 • Členovia môžu byť do rôznej miery stotožnení so vzdelávacími cieľmi a aktivitami.
 • Učiteľ nie je jej členom.
 • Popri formálnych cieľoch, hodnotách, normách, pozíciách a rolách sa vytvárajú neformálne.
 • Vznikajú pozitívne emocionálne väzby medzi členmi. Ich množstvo a sila ovplyvňujú klímu a súdržnosť triedy.

Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

v vin stredo kolskej triedy
VÝVIN STREDOŠKOLSKEJ TRIEDY

1.Počiatočné štádium: prvý polrok až rok.

Zoznamovanie sa so školským prostredím, zameranie na výkon, akceptovanie školských noriem. Nevyhranená štruktúra.

2. Stredné štádium: koniec 1. roka až začiatok posled-ného roka.

Poznajú prostredie školy aj seba. Ustaľovanie pozícií a vzťahov, vytváranie vlastných hodnôt a noriem. Uvoľnenie disciplíny aj záujmu o učenie sa.

3. Záverečné štádium: posledný rok.

Život triedy výrazne ovplyvňuje blížiaci sa koniec štúdia a s tým súvisiace akcie. Môže ale nemusí to triedu stmeliť, môže ale nemusí sa zvýšiť záujem o učenie sa.

Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

stav v vin triedy ovplyv uj
STAV, VÝVIN TRIEDY OVPLYVŇUJÚ:
 • vek a pohlavie žiakov,
 • počet žiakov,
 • individuálne charakteristiky žiakov,
 • úroveň motivácie a školských výkonov žiakov,
 • štruktúra pozícií a rolí, vzťahy v triede,
 • organizácia vyučovania, priestorové usporiadanie tried,
 • učiteľ ako formálny vedúci triedy.

Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová

slide8
V malej skupine ľudí spájajú nejaké spoločné aktivity alebo charakteristiky, navzájom sa poznajú, komunikujú, ovplyvňujú.
 • Skupinová štruktúra popisuje charakteristické znaky, prvky skupiny a skupinová dynamika procesy prebiehajúce v skupine.
 • Vedenie skupiny môže byť autokratické, demo-kratické, liberálne.
 • Školská trieda je malá formálna skupina vytváraná kvôli vzdelávacím a výchovným cieľom.
 • Stav a vývin triedy je ovplyvňovaný charakteris-tikami jej členov, skupinovou štruktúrou, organizáciou vyučovania, učiteľom...

Učiteľská psychológia 9 - A.Zeľová