v szko a energetyki j drowej
Download
Skip this Video
Download Presentation
V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ. PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ. CEL PRELEKCJI. Omówienie aktualnych podstaw prawnych dla realizacji obiektów energetyki jądrowej w Polsce. Omówienie wybranych etapów procedury OOŚ dla elektrowni jądrowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ' - bat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v szko a energetyki j drowej

V SZKOŁA ENERGETYKI JĄDROWEJ

PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ

cel prelekcji
CEL PRELEKCJI
 • Omówienie aktualnych podstaw prawnych dla realizacji obiektów energetyki jądrowej w Polsce.
 • Omówienie wybranych etapów procedury OOŚ dla elektrowni jądrowych.
 • Wskazanie obszarów problemowych i ewentualnych propozycji rozwiązań.
podstawowe r d a prawa polskiego reguluj cego post powanie oo
PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA POLSKIEGO REGULUJĄCEGO POSTĘPOWANIE OOŚ
 • Ustawa OOŚ - Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,poz. 1227);
 • Rozporządzenie OOŚ - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie OOŚ) (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397);
 • Specustawa jądrowa - Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789);
 • Ustawa o ochronie przyrody - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
slide4
ROZPOCZYNAMY PROCEDURĘ
 • Art. 3 p. 13) Pod pojęciem przedsięwzięcia rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty;
 • Art. 72. 5. Dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia;
 • Obiekt energetyki jądrowej i inwestycje towarzyszące traktujemy jako jedno przedsięwzięcie – jedna decyzja dla całego przedsięwzięcia!
przedsi wzi cie mog ce zawsze znacz co oddzia ywa na rodowisko
PRZEDSIĘWZIĘCIE MOGĄCE ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
 • Art. 71. 2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • Rozporządzenie OOŚ kwalifikuje jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w § 2 ust. 1 pkt.. 4) - elektrownie jądrowe lub inne reaktory jądrowe, z wyjątkiem instalacji badawczych służących do wytwarzania lub przetwarzania materiałów rozszczepialnych lub paliworodnych o mocy nominalnej nie większej niż 1 kW przy ciągłym obciążeniu termicznym.
kiedy
KIEDY?
 • Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
 • 18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
kiedy1
KIEDY?

Potwierdza to specustawa jądrowa:

 • Art. 20. 1 Wydanie decyzji środowiskowej w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest zgodne z  ustawą OOŚ;
 • Art. 5 ust. 1 pkt. 6 Decyzja środowiskowa jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Warto pamiętać! Zgodnie z art. 86 ustawy OOŚ decyzja środowiskowa wiąże organ wydający decyzję o lokalizacji obiektu energetyki jądrowej.

kto prowadzi post powanie istotna zmiana
KTO PROWADZI POSTĘPOWANIE? – ISTOTNA ZMIANA!

Art. 75. ust. 1 p. 1a)

 • Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska- w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie specustawy jądrowej.

Trzeba zapamiętać! - Art. 6. 

 • 1. Wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym.
 • 2. Wymogu opiniowania lub uzgadniania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie stosuje się, jeżeli organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
rozpocz cie procedury
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY
 • Art. 74. 1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
 • 1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • Powszechnie uważa się, że ustalenie zakresu raportu nie jest obligatoryjne i że procedurę rozpoczynamy od złożenia wniosku wraz z raportem.
slide10
USTALENIE ZAKRESU RAPORTU
 • Art. 69. 1. Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.
 • 2. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.
 • 3. Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68.
slide11
WSKAZANIE ZAKRESU RAPORTU
 • W art. 68 ustawa OOŚ wskazuje, że organ, określając zakres raportu, może wskazać:
  • a) rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania,
  • b) rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy,
  • c) zakres i metody badań.
slide12
ROZPOCZYNAMY PROCEDURĘ TRANSGRANICZNĄ
 • Art. 109. 1. GDOŚ po uzyskaniu informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko (na podstawie KIP) niezwłocznie powiadamia zainteresowane państwa, informując o decyzji, która ma być wydana, o właściwym organie, oraz załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • Art. 111. 1. Uwagi i wnioski dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, rozpatruje się przy wydawaniu postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i art. 69 ust. 3.
slide13
PIERWSZE PROBLEMY
 • PGE planuje dokonać ostatecznego wyboru lokalizacji do końca 2013 roku.
 • Ostateczna decyzja, co do miejsca posadowienia budynków elektrowni oraz wyznaczenia terenu elektrowni zostanie podjęta po zakończeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych.
 • Wybór wykonawcy badań lokalizacyjnych i środowiskowych ma się odbyć do połowy 2012 roku.
 • Wykonawca po podpisaniu umowy rozpocznie niezwłoczne prace badawcze i prace nad raportem OOŚ.
slide14
PIERWSZE PROBLEMY
 • GDOŚ biorąc pod uwagę stanowiska innych państw określi zakres raportu o oddziaływaniu EJ na środowisko, (art. 68 ustawy OOŚ), wskazując rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy oraz zakres i metody badań.
 • Czy możemy zatem wszcząć procedurę i uzyskać zakres raportu dopiero w 2013 roku? Opracowany raport może być różny od wymagań GDOŚ!
 • Wydaje się, że złożenie wniosku powinno nastąpić przed rozpoczęciem prac nad raportem o oddziaływaniu EJ na środowisko. Tym bardziej, że GDOŚ musi w zakresie raportu uwzględnić stanowiska innych państw.
 • Uwaga! Wątpliwa jest możliwość wszczęcia procedury wydania decyzji środowiskowej dla jednego przedsięwzięcia wskazując trzy różne lokalizacje jednocześnie. Należy wskazać lokalizację dla wariantu preferowanego przez inwestora.
praca nad raportem
PRACA NAD RAPORTEM
 • Art. 66. ustawy OOŚ Wskazuje minimalne wymagania dotyczące zawartości raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Raport musi uwzględniać wymagania co do jego zakresu określone przez GDOŚ! (ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe w przypadku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko)
 • Warto na etapie Raportu przeprowadzić wewnętrzne konsultacje społeczne – niezbędne na potrzeby analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
slide16
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA
 • Art. 77. Jeżeli jest przeprowadzana OOŚ, przed wydaniem decyzji środowiskowej GDOŚ uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Dyrektorem Urzędu Morskiego (w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim) oraz zasięga opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 • W tym celu GDOŚ przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Uzgodnienie następuje w drodze postanowienia.
 • Zmiany wprowadzone specustawą jądrową do ustawy OOŚ pozastawiają jednak pewne niejasności – szczególnie w kontekście procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
decyzja rodowiskowa uzgodnienia
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA
 • Czy ustawodawca chciał zapewnić możliwość przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, włączonej w postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej?

Art. 77 ust. 5 ustawy OOŚ - 5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, GDOŚ stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.  1, 10, 14, 18 i 18a

decyzja rodowiskowa uzgodnienia1
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA
 • Czy ustawodawca chciał zapewnić możliwość przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, włączonej w postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej?
 • Art. 77 ust. 5 ustawy OOŚ - 5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt.. 2, GDOŚ stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.. 1, 10, 14, 18 i 18a
decyzja rodowiskowa uzgodnienia2
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA
 • ust. 4 pkt.. 2 artykułu 77 wskazuje: „W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
  • 1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji;
  • 2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18.”
 • Nie pojawia się tutaj już 18a…
 • Artykuł ten odnosi się wyłącznie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, GDOŚ nie jest w nim uwzględniony.
slide20
PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
 • Na mocy art. 6 ustawy OOŚ wymogu opiniowania lub uzgadniania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie stosuje się, jeżeli organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
 • Taka sytuacja może prowadzi do wniosku, iż jedyny przepis przewidujący możliwość ponownej oceny oddziaływania na tym etapie procesu inwestycyjnego w praktyce nie znajdzie zastosowania.
 • W art. 77 zawarto skomplikowane „piętrowe” odesłania (ust. 5 odsyła do ust. 4 pkt. 2, który odsyła do ust. 3, który z kolei odsyła do ust. 1 pkt. 1). Prześledźmy to jeszcze raz …
art 77 ustawy oo
ART. 77 USTAWY OOŚ
 • Art. 77. 1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:
  • 1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z Dyrektorem Urzędu Morskiego;
  • 2) zasięga opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego
 • 2. Organ występując o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • 3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, następuje w drodze postanowienia.
 • 4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji; przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ oraz postępowania w sprawie transgranicznego OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18.
 • 5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14, 18 i 18a, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:
decyzja rodowiskowa uzgodnienia3
DECYZJA ŚRODOWISKOWA - UZGODNIENIA
 • Art. 77 ust. 5 jest jednak jedynym zapisem który mógłby świadczyć o konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
 • Potwierdza to art. 82 dotyczący treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nie pojawia się w nim odwołanie do decyzji zamieszczonej w art. 72 ust. 1 punkt 18a tej ustawy.
slide23
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
 • Art. 79. 1. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Kwestie te reguluje Dział III ustawy OOŚ – „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska”
 • Istotne ograniczenie: W tym postępowaniu mogą uczestniczyć na prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem, że zostały wpisane do właściwego rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem tego postępowania.
slide24
PROCEDURA TRANSGRANICZNA
 • Art. 109. Jeżeli któreś państwo powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem w transgranicznym postępowaniu OOŚ, GDOŚ przekazuje temu państwu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Art. 110. 1. GDOŚ, prowadzi konsultacje z państwem, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko. (nie zasadności realizacji przedsięwzięcia)!
 • Art. 111.2 Uwagi i wnioski złożone przez państwo uczestniczące w transgranicznym postępowaniu OOŚ, w tym wyniki konsultacji, o których mowa w art. 110, rozpatruje się i uwzględnia przy wydawaniu decyzji.
 • Wydanie decyzji środowiskowej (lub pozwolenia na budowę), nie powinno nastąpić przed zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
slide25
UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
 • Art. 81. 1. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Zatem istnieje możliwość uzyskania decyzji dla wariantu innego niż objęty wnioskiem o jej wydanie.
 • Wiązałoby się to jednak z koniecznością powtórzenia wszystkich uzgodnień oraz konsultacji społecznych i transgranicznych!
slide26
UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
 • Art. 81.2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
slide27
NATURA 2000
 • Art. 34. 1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację przedsięwzięcia, które może mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2….
slide28
NATURA 2000
 • Art. 34. 2.  Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie, może zostać udzielone wyłącznie w celu: ochrony zdrowia i życia ludzi; zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
 • Wróćmy jednak do ustępu pierwszego i stwierdzenia „wobec braku wariantów alternatywnych” …
slide29
NATURA 2000
 • 27 lokalizacji z listy Ministerstwa Gospodarki
 • 65 lokalizacji z listy PGE Energia Jądrowa SA
 • W przypadku gdy wariant który będzie chciał realizować inwestor (obiekt energetyki jądrowej wraz z obiektami towarzyszącymi) będzie oddziaływał znacząco negatywnie na obszary Natura 2000problematyczne może być udowodnienie braku rozwiązań alternatywnych.
decyzja rodowiskowa
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
 • Art. 80. 1. Po przeprowadzonej OOŚ, GDOŚ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:
  • 1) wyniki uzgodnień i opinii z WIS i Dyrektorem Urzędu Morskiego (jeśli lokalizacja nadmorska)
  • 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  • 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
  • 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.
slide31
DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Art. 82. 1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, GDOŚ:

4a) nakłada obowiązek przeprowadzenia OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej towarzyszącej wydawanej na podstawie specustawy jądrowej,

4b) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze wydawanej na podstawie specustawy jądrowej,

pozwolenie na prace przygotowawcze
POZWOLENIE NA PRACE PRZYGOTOWAWCZE
 • Dla uzyskania pozwolenia na prace przygotowawcze wydawanego na podstawie specustawy jądrowej nie ma obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej – GDOŚ może jednak nałożyć obowiązek ponownej OOŚ.
 • Dużą niekonsekwencją ustawodawcy jest brak wskazania przesłanek, jakie GDOŚ na tym etapie powinien rozważyć.
 • W przypadku nałożenia obowiązku ponownej OOŚ dla pozostałych decyzji przepisy ustawy określają dokładnie jakie przesłanki powinny zostać wzięte pod uwagę. (art. 82. ust 2)
 • Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla prac przygotowawczych można określić tylko w decyzji środowiskowej. Oznacza to, że organ musi posiadać informację o planowanych pracach na bardzo wczesnym etapie procedury.
ponowna oo
PONOWNA OOŚ
 • OOŚ dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji im towarzyszących przeprowadzana jest także na ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, a więc wówczas, gdy uzyskiwane jest pozwolenie na budowę.
 • Art. 61. 3a. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie specustawy jądrowej przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
 • Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest wojewoda. (art. 15.  1. specustawy jądrowej)
slide34
PONOWNA OOŚ
 • Art. 88.  Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę Wojewoda wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Art. 89 Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wojewoda występuje do RDOŚ albo do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przedkładając decyzję środowiskową i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Organ uzgadniający zwraca się do wojewody o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa
 • W ramach przepisów dotyczących ponownej OOŚ nowelizacja ustawy została przeprowadzona także niekonsekwentnie. W przepisach „nowy organ prowadzący” nie wszędzie został uwzględniony. GDOŚ pojawia się w art. 89 – został jednak pominięty w kluczowym art. 90.
slide35
PONOWNA OOŚ
 • Art. 90. 1. Po przeprowadzeniu OOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskawydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
 • 2. i 2a Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska występuje do wojewody o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa oraz do WIS i do Dyrektora Urzędu Morskiego (jeśli potrzeba) o wydanie opinii.
 • 3. Wojewoda, przekazuje Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.
 • 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiskarozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3.
 • 5. …
slide36
PONOWNA OOŚ
 • Art. 93. Wojewoda w pozwoleniu na budowę może nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej jeśli wynika to z OOŚ.
 • Jeżeli z OOŚ wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, wojewoda odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki z art. 34 ustawy o ochronie przyrody.
podsumowanie
PODSUMOWANIE
 • Ważne aby tak istotne dla Polski procedury prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni jądrowej nie przypominały stanu jurydycznej dzikości.
 • Stan „jurydycznej dzikości” – stan, w którym zainteresowany, nawet ten, który dołożyłby wszelkich starań, nie ma żadnej gwarancji, że w rezultacie osiągnie ostateczną decyzję, której treści mógł się spodziewać lub przynajmniej ją przewidywać, działając rozsądnie …
 • Definicja stanu „jurydycznej dzikości „- E. Łętowska, J. Łętowski, Prawo w systemie funkcjonowania współczesnego państwa, Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999 TNOiK, s. 210.
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

ekovert Łukasz Szkudlarek

inżynieria dla środowiska

Metalowców 25/lok.20 54-156 Wrocław

email: [email protected]

internet: www.ekovert.pl

ad