michal valkovi 34e31 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algoritmus ECC a jeho použitie v schémach digitálneho podpisu. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algoritmus ECC a jeho použitie v schémach digitálneho podpisu.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Algoritmus ECC a jeho použitie v schémach digitálneho podpisu. - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Michal Valkovič 34E31. Algoritmus ECC a jeho použitie v schémach digitálneho podpisu. Úvod. ECC bola predstavená v roku 1985 Victorom Millerom a Nealom Koblitzom ECC je ideálne pre obmedzené prostredia ako na príklad : PDA, mobilné telefón, čipové karty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Algoritmus ECC a jeho použitie v schémach digitálneho podpisu.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Úvod
 • ECC bola predstavená v roku 1985 Victorom Millerom a Nealom Koblitzom
 • ECC je ideálne pre obmedzené prostredia ako na príklad : PDA, mobilné telefón, čipové karty.
 • Používajú sa pri šifrovaní, dešifrovaní a na elektronický podpis
victor saul miller
VictorSaulMiller
 • Narodený 3.3.1947 v New Yorku, USA
 • Spolu vynálezca ECC.
 • Hlavná oblasť záujmu: teória čísiel, kombinatorika, kompresia dát a kryptografia.
 • Vynálezca Millerovho algoritmu.
neal koblitz
NealKoblitz
 • Narodený 24. 12. 1948
 • Profesor matematiky na Washingtonskej univerzite.
 • Nezávislý spolu vynálezca ECC.
 • Tvorca hyperelltic curve cryptography
pre o ecc
Prečo ECC ?
 • Používa menšiu dĺžku kľúča oproti RSA
 • Bezpečnosť = nájdenie diskrétneho logaritmu je nemožné v reálnom čase.
 • Použitie menších grúp (nižšie požiadavky na prenos a ukladanie)
slide7
ECC
 • Veľkosť kľúča nezohráva rolu len pri šifrovaní, ale aj pri prenose dát.
 • Menší kľúč = menší objem prenášaných údajov = vyššia dátová priepustnosť informačného kanála.
o s eliptick krivky
Čo sú eliptické krivky ?
 • Rovinnou krivkou rozumieme množinu bodov, ktoré spĺňajú rovnicu F (x, y) = 0.
 • Kubické krivky, závislosť premenných je popísaná rovnicou tretieho stupňa. Ich špeciálnou podtriedou sú eliptické krivky.
 • V kryptografii sú predmetom záujmu eliptické krivky definované nad konečnými telesami
kone n pole
Konečné pole
 • Konečné pole je pole, ktoré sa skladá z konečnej množiny objektov tzv. prvkov poľa.
 • Operácie : sčítanie a násobenie.
 • Konečné pole obsahujúce p prvkov môžeme definovať ako konečné pole vtedy a len vtedy, keď p je prvočíslo. Konečné pole s p prvkami je označované ako Fp.
kone n pole1
Konečné pole
 • Eliptické krivky používajú dva druhy konečných polí Fp:
 • Fp- hlavné konečné polia, kde pje prvočíslo
 • F2m - binárne konečné polia, kde q=2mpre m ≥ 1
eliptick krivky nad f p
Eliptické krivky nad Fp
 • Nech Fpje hlavné konečné pole a nech koeficienty a, b є Fpa vyhovujú pre 4a3+27b2 ≠ 0 (mod p).
 • Potom eliptická krivka E=Ep(a,b) je množina bodov P = (x, y) pre x, y є Fpspĺňajúcich rovnicu (Weirstrassova): y2 ≡ x3 + ax + b
eliptick krivky nad re lnymi slami a nad f p
Eliptické krivky nad reálnymi číslami a nad Fp
 • Eliptické krivky pre rôzne hodnoty a , b .
eliptick krivky nad re lnymi slami a nad f p1
Eliptické krivky nad reálnymi číslami a nad Fp
 • Body binárnej eliptickej krivky pre p=29, a= 38, b=-31, P=(27,1)
aritmetika eliptick ch kriviek geometricky
Aritmetika eliptických kriviek (geometricky)
 • Bod O slúži ako neutrálny prvok vzhľadom na sčítanie a teda bude platiť O = -O, resp.,
 • P ± O = P.
 • Bod opačný k bodu P bude bod, ktorý ma rovnakú x-ovú súradnicu ako bod P a y-ovú súradnicu opačnú, t. j. má hodnotu –y. Pre opačný bod –P teda platí, že ak P(x,y), potom –P=(x,-y). Je potrebné tiež uviesť, že body P a –P ležia ne vertikálnej priamke a zároveň platí že P + (-P) = P – P = O.
aritmetika eliptick ch kriviek geometricky1
Aritmetika eliptických kriviek (geometricky)
 • Sčítanie dvoch rôznych bodov P a Q realizujeme geometricky tak, že bodmi P a Q preložíme priamku, ktorej tretí priesečník s eliptickou krivkou označíme R. Sčítanie dvoch rôznych bodov P a Q možno zapísať v tvare P + Q + R = 0, čiže P + Q = -R. Bod R je symetrickým bodom k bodu –R podľa osi x, kde leží na rovnobežke s osou y, ktorá prechádza bodom –R.
aritmetika eliptick ch kriviek geometricky2
Aritmetika eliptických kriviek (geometricky)
 • Geometrická definícia súčtu na krivke
aritmetika eliptick ch kriviek algebricky
Aritmetika eliptických kriviek (algebricky)
 • 1. P + O = P.
 • 2. Ak P=( ) a P=( xp, -yp), potom P+(-P) = O a –P je opačný bod k bodu P.
 • 3. Ak P=(xp,yp ) a Q=(xq, yq ) pričom P sa nerovná -Q, potom P+Q=R=(xr, yr ) a platí:
aritmetika eliptick ch kriviek algebricky1
Aritmetika eliptických kriviek (algebricky)

Násobenie bodu eliptickej krivky skalárom je definovanéako opakované sčítanie; napr. 2·P=P + P , 4·P = P + P + P + P = 2·P + 2·P, 3·P = P + P + P = 2·P + P, atď.

pr klad
Príklad:
 • Je daná eliptická krivka a=1, b=3 a bod P= [-0,77; 1,33]. Nájdi bod R pričom bod R = 2.P .
pr klad2
Príklad:
 • P=(2,63 ; -4,88 )
digit lne podpisy na b ze eliptick ch kriviek1
Digitálne podpisy na báze eliptických kriviek
 • M – správa
 • x – náhodné číslo
 • g - číslo
 • p – prvočíslo (512 – 1024b)
 • k – náhodné číslo
 • q – prvočíslo (160b)
 • H – hašovacia funkcia
digit lne podpisy na b ze eliptick ch kriviek3
Digitálne podpisy na báze eliptických kriviek
 • Prvky r´, s´, M´ sú rovnaké prvky ako v časti generovania podpisu. Čiarka označuje, že mohlo dôjsť k zmene správy, alebo k nejakej chybe pri prenose.
 • Overovanie podpisu nezávisí len od znalosti verejného kľúča, ale treba poznať aj parametre krivky z ktorej je verejný kľúč odvodený.
z ver
Záver
 • Primárnou výhodou kryptosystému na báze eliptických kriviek je ich veľká kryptografická bezpečnosť vzhľadom k danej veľkosti kľúča.
 • Významne kratšia dĺžka kľúčov (napr. oproti RSA) vedie ku kratším certifikátom i menším parametrom systému a teda i k väčšej výpočtovej efektívnosti algoritmov.
 • Druhá výhoda je v tom, že fakticky všetky už známe použitie v systémoch na báze diskrétneho logaritmu (kryptografické protokoly, ElGamalův podpis atď) je možné previesť do systémov na báze eliptických kriviek.
zoznam pou itej literat ry
Zoznam použitej literatúry
 • [1] CryptoolUserGuide
 • [2] JOHNSON D., MENEZES A, VANSTONE S.: TheEllipticCurveDigitalSignatureAlgorithm (ECDSA)
 • [3] HANKERSON D., MENZES A., VANSTONE S.: Guide to EllipticCurveCryptography ISBN 038795273
 • [4] http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_curve_cryptography
 • [5] http://www.nsa.gov/business/programs/elliptic_curve.shtml
 • [6] http://kakaroto.homelinux.net/2012/01/how-the-ecdsa-algorithm-works/
 • [7] Poznámky z prednášok.