informatiesessie 19 november 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INFORMATIESESSIE 19 november 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

INFORMATIESESSIE 19 november 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

INFORMATIESESSIE 19 november 2013. Promotie-examen Intern basiskader 2013 - 2014. STRUCTUUR. Algemene informatie Selectieprocedure Selectieproeven Beroepsproef Functioneel parcours Persoonlijkheidsonderzoek Medisch onderzoek Selectiecommissie Deliberatiecommissie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFORMATIESESSIE 19 november 2013' - abla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informatiesessie 19 november 2013

INFORMATIESESSIE19 november 2013

Promotie-examen

Intern basiskader

2013 - 2014

structuur
STRUCTUUR
 • Algemene informatie
 • Selectieprocedure
 • Selectieproeven
 • Beroepsproef
 • Functioneel parcours
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Medisch onderzoek
 • Selectiecommissie
 • Deliberatiecommissie
1 algemene informatie
1. Algemene informatie

Vacante plaatsen :

N : 54 F : 46

voorwaarden
Voorwaarden
 • Minimum twee jaar anciënniteit in het agentenkader op de datum van inschrijving;
 • Geen vermelding « onvoldoende » bij de laatste evaluatie;
 • Geen onuitgewiste zware tuchtstraf;
 • Geen definitieve mislukking in de basisopleiding INP en niet eerder herplaatst zijn wegens beroepsongeschiktheid;

- Diploma of getuigschrift ten minste voor niveau C of bij ontstentenis geslaagd voor kaderproef

slide5

Opmerkingen :

- De kandidaten die niet geslaagd waren tijdens een vorige selectie mogen zich opnieuw kandidaat stellen.

 • Cfr. het selectiereglement.
2 selectieprocedure
2. Selectieprocedure
 • Een vergelijkende wedstrijd
 • Afsluiten kandidaturen : 4 december 2013
 • Begin van de selectie : januari 2014
 • Einde van de selectie : maart-april 2014
 • Begin van de opleiding : in functie van het einde van de opleidingen ‘luik 1’ van de externe kandidaten.
3 selectieproeven
3. Selectieproeven
 • De beroepsproef;
 • Het functioneel parcours;
 • Het persoonlijkheidsonderzoek;
 • Het medisch onderzoek;
 • De selectiecommissie
4 de beroepsproef
4. De beroepsproef
 • datum : januari 2014
 • een halve dag
 • een klassement op basis van de resultaten
slide9

Inhoud

-5 bepaalde domeinen

 • Open, half-open vragen en casussen

(MKV = uitzondering);

 • Partnerschap (DGJ,DGA, VCLP, …)
 • Gelinkt aan de huidige functie en aan het basisopleidingsniveau van de AGENT

N.B. : gepubliceerde lijst van de te kennen materie

wetgeving organisatie
WETGEVING - ORGANISATIE
 • Vraag : In welke gevallen mag de agent van politie bijstand of hulp vragen van aanwezige personen en welk zijn de beperkingen ervan? /6

Antwoord : (Bron : Art. 44/17 et 42 WPA)

De agent van politie mag bijstand of hulp vragen van aanwezige personen wanneer:

  • Wanneer de agent in de uitoefening van zijn functie zich in gevaar bevindt. /2
  • Wanneer personen in gevaar zijn. /2

Beperking : mag de betrokken personen niet in gevaar brengen. /2

excellente politiezorg
EXCELLENTE POLITIEZORG

Casus enkel gelinkt aan GGPZ

Praktische invulling

beheer
BEHEER

VRAAG 29 : /6

Som de 3 domeinen op die het voorwerp moeten uitmaken van een planningsgesprek?

Antwoord (Bron : Art.7.1.1-2-3 RpPol)

 • Competentieprofiel /2
 • Waarden van de organisatie /2
 • Operationele en persoonlijke doelstellingen /2
beroepskennis
BEROEPSKENNIS
 • VRAAG 1 : Verklaar de betekenis van het betrokken verkeersbord? ( /2)

B19

 • Versmalde doorgangVerplichting om doorgang te verlenen aan het tegenliggend verkeer.
slide14
TAAL

Video rapport

Inhoud : de objectieve kernideeën, chronologische volgorde, …

Vorm : spelling, grammatica, zinsbouw, taalrijkdom,…

slide15

Drempels

 • Kennis van de Nederlandse taal : Tscore 40

( Uitsluitingsclausule)

2. Totaal van de beroepsproef : Tscore 40

t score
T-score

T-score 50

T-score 40 (slagingsdrempel)

5 functioneel parcours
5. Functioneel parcours
 • enkel de kandidaten die geslaagd zijn in de beroepsproef;

- Vrijstelling : geslaagd in FP + Medisch na 01/01/2010

slide18

Parcours 3 maal af te leggen in 3’30’’

Robuustheidstest

 • Wagentje van 200 kg over een afstand duwen en trekken (10 meter heen en 10 meter terug)
 • Pop van ongeveer 48 kg rond een kegel slepen (5 meter heen en 5 meter terug)

Tijd : 1 minuut voor beide opdrachten

6 persoonlijkheidsonderzoek
6. Persoonlijkheidsonderzoek
 • Wetenschappelijk onderbouwd;
 • Evaluatie van de voorgeschreven competenties (competentieprofiel), door verschillendende assessoren en doorheen verschillende testen…
slide32

INHOUD

 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • E-tray
 • Presentatieproef
 • Groepsproef
 • Biografische vragenlijst
 • Gestructureerd interview
persoonlijkheidsvragenlijst
Persoonlijkheidsvragenlijst

60 items

- Geïnformatiseerde vragenlijst

Voorbeeld:

Kies de eigenschappen die voor jou het meest en het minst van toepassing zijn:

A. Snel

B. Elegant

C. Grappig

D. Beleefd

E. Handig

e tray
E-TRAY

Geïnformatiseerde test

 • De kandidaat dient een afwezige medewerker te vervangen

- documenten (e-mails, vergaderverslagen, plan, planning, etc.)

- Meerkeuzenvragen met telkens 3 keuzemogelijkheden te klasseren volgens : het ‘meest toepasselijk’ tot het ‘minst van toepasselijk

presentatieoefening
PRESENTATIEOEFENING

Een individueel gedeelte:

. Schriftelijke samenvatting van 1 tekst/thema

. Mondelinge presentatie

Een collectief gedeelte:

Groepsdynamica

Het schriftelijke gedeelte wordt verbeterd!

groepsproef
GROEPSPROEF
 • Een individueel gedeelte:

. Kennismaking met de situatie/opdracht

. Schriftelijke bepaling/identificatie van de criteria die moeten helpen bij het oplossen van het probleem

 • Een collectief gedeelte:

. Collectief oplossen van het probleem

De schriftelijke voorbereiding wordt verbeterd

biografische vragenlijst
BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST
 • Deels thuis in te vullen - opgestuurd met uitnodigingsbrief (domicilie-adres);
 • Deels in DSR in te vullen;
 • Leesbaarheid;
 • Zorgvuldigheid;
 • Volledigheid……
gestructureerd interview
GESTRUCTUREERD INTERVIEW
 • Interview gericht naar de competenties (gedragsgerelateerd)
7 medisch onderzoek
7. MEDISCH ONDERZOEK

Globale evaluatie en beslissing door een arbeidsgeneesheer

Het medisch examenduurt ½ dag en omvat o.a.: - oog- en oortest - urinestest - tandheelkundig onderzoek - …

Vrijstelling : geslaagd bij FP + Medisch na

01/01/2010

8 selectiecommissie
8. Selectiecommissie

Voorwaarde

Een gunstige evaluatie en/of geslaagd voor het persoonlijkheidsonderzoek

Duur

Het gesprek met de selectiecommissie duurt ongeveer 1 uur.

slide41

Samenstelling

- Een gekwalificeerd lid van DSR : Voorzitter

- Een vertegenwoordiger van de lokale politie

- Een vertegenwoordiger van de federale politie

ge valueerde competenties
Geëvalueerde competenties

Klantgerichtheid:

Maatschappelijke gerichtheid

Sociaal engagement

Empathie

Contactvaardigheid

Dienstverlenende ingesteldheid

Probleemoplossende vaardigheden

…..

slide43

Coping:

Stress- en frustratietolerantie

Emotionele stabiliteit

Assertiviteit

Weerbaarheid

Zelfbewustzijn

….

slide44

Betrokkenheid - motivatie:

Bekwame betrokkenheid

Motivatie

Voorbereiding

Kennis van de functie

Voor- en nadelen

…..

slide45

Normbesef en integriteit:

Loyauteit

Plichtsbewustzijn

Eerlijkheid

Redeneren over regels, normen

…..

7 deliberatiecommissie
7. Deliberatiecommissie

Doel

Bepalen of de kandidaat beantwoordt aan het competentieprofiel op basis van al de proeven (PP + SS)

slide47

Samenstelling

- Diensthoofd DSRN

- Een vertegenwoordiger van de VCLP

- Een vertegenwoordiger van de federale politie

slide48

Mogelijke beslissingen

- Zeer geschikt

- Geschikt

- Ongeschikt

slide49

Klassering

Op basis van de T-score behaald bij de beroepsproef

 • Zeer geschikt
 • Geschikt
rechtspositie interne kandidaat tijdens opleiding
Rechtspositie interne kandidaat tijdens opleiding
 • Kandidaat wordt aangesteld als aspirant-INP
 • Kandidaat blijft behoren tot huidige pol dienst

zolang hij niet benoemd is via mobiliteit in een

hoger kader

 • Vanaf 4de maand voorafgaand aan einde

opleiding : men kan zich kandidaat stellen via

mobiliteit.

rechtspositie interne kandidaat na de opleiding 1
Rechtspositie interne kandidaat na de opleiding (1)
 • Geslaagde kandidaten worden benoemd in

graad van INP (weddeschaal B1)

 • Kandidaat heeft uiterlijk op laatste dag

opleiding kandidaatstelling mobiliteit gevraagd :

keert terug naar huidig korps in afwachting

resultaat mobiliteit (positief : mobiliteit, negatief

ambtshalve naar bediening federale politie)

rechtspositie interne kandidaat na de opleiding 2
Rechtspositie interne kandidaat na de opleiding (2)
 • Kandidaat heeft uiterlijk op laatste dag

opleiding geen kandidaatstelling mobiliteit

aangevraagd : ambtshalve aangewezen voor een

bediening federale politie.

 • Kandidaat die niet geslaagd is voor de

beroepsopleiding : terug naar oorspronkelijk

politiekorps.

info op dailydoc 18 oktober 2010
Info op DailyDoc 18 oktober 2010
 • Moet een agent van politie, in het raam van de bevordering door overgang naar een hoger kader, ontslag nemen in geval van toelating tot de basisopleiding voor het basiskader ?
antwoord 1
Antwoord (1)

In geen enkel geval ontslag nemen uit hun huidige statutaire betrekking.

De arbeidsovereenkomst van de contractuele

agenten wordt gedurende hun opleiding

geschorst.

 • Contractuele slagen : statutair benoemd INP
 • Contractuele niet slagen : vervoegt oorspronkelijk korps – arbeidsovereenkomst herneemt haar volledige uitwerking.
antwoord 2
Antwoord (2)
 • Voor de duur van de basisopleiding van INP worden alle aspiranten (met inbegrip van de aspiranten afkomstig uit het kader van de agenten : contractueel + statutair – die de opleiding volgen in het raam van de sociale promotie) automatisch aangesteld in de graad van aspirant-inspecteur en genieten zij de loonschaal die zij bezaten de dag voorafgaand aan zijn aanstelling tot aspirant-inspecteur van politie. De overige aspiranten-inspecteur van politie genieten de loonschaal HAU1. (KB 11/02/2013)
cijfergegevens 2012 2013
CIJFERGEGEVENS 2012-2013
 • Ingeschreven kandidaten : 77
 • Geslaagd voor taal : 68
 • Geslaagd voor beroepsproef : 61
 • Niet geslaagd funct parcours : 3
 • Kandidaten op PP : 51
 • Kandidaten op selectiecommissie : 45
 • GESLAAGD NA DELIBERATIECOM. : 21
slide57

Vragen?

 • www.jobpol.be