1 / 29

Kako napraviti dobru Power Point prezentaciju?

Kako napraviti dobru Power Point prezentaciju?. Sanja Jovanovi ć, nastavnik poslovne informatike. PREZENTACIJA O PREZENTACIJI!. Kako početi? Tekstu a lni deo slajda Izbor fonta I zbor boja Izbor pozadine Uklapanje slika P relaz između slajdova A nimacije Grafikoni Audio Video.

Download Presentation

Kako napraviti dobru Power Point prezentaciju?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kako napraviti dobru Power Point prezentaciju? SanjaJovanović, nastavnik poslovne informatike

 2. PREZENTACIJA O PREZENTACIJI! • Kako početi? • Tekstualni deo slajda • Izbor fonta • Izbor boja • Izbor pozadine • Uklapanje slika • Prelaz između slajdova • Animacije • Grafikoni • Audio • Video

 3. Kako početi? • Prvi slajd je naslovni. Obično sadrži: • naslov (po potrebi podnaslov) • ime autora • ime institucijekojojpripada • mestoi datum održavanja prezentacije • Na drugom slajdu je obično sadržaj prezentacije (Vidi prethodni slajd ove prezentacije) • Naredni slajdovi prate naslove iz sadržaja

 4. Tekstualni deo slajda • Tekst pišite u formi teze,a ne rečenice • Izbegavajte opise; koristite samo ključne reči i fraze • Na jednom slajdu je dovoljno 4-5 teza Mnogo teksta=loša prezentacija

 5. Primer lošeg slajda • Na ovom slajdu vidite tekst napisan u formi paragrafa sa detaljnim opisom, što nikako nije dobar primer. Teži je za praćenje od strane publike, kao i za samog predavača (u slučaju kada prezentacija prati predavanje). Zahteva više pažnje i vremena za čitanje. Iako na ovom slajdu nema mnogo više teza od prethodnog izgleda mnogo komplikovanije.

 6. Slajdovi sa dosta teksta mogu samo efikasno da uspavaju publiku!

 7. Izbor fonta NASLOV 44pt PODNASLOV 36pt Kakoizabrati font? • Za tekst slajda koristite neki čitak, standardni font tipa Ariel, Times new Roman... • Ako želite da koristite ukrasni font koristite ga samo u naslovu TEZA 28pt • font minimalne veličine je 24 pt

 8. Loš izbor fonta • Ako je font presitan publika neće moći da ga pročita • Ne koristite ukrasne (kitnjaste) fontove u tekstu. Zaista je teško pratiti ovako napisan tekst. • Ceo tekst Bold Italic –NIKAKO • VELIKA SLOVA KORISTITE SAMO KADA JE NEOPHODNO. TEŠKA SU ZA ČITANJE. PUBLIKA ĆE SMATRATI DA VIČETE NA NJIH.

 9. Izbor boja • Boja fonta treba da je u jasnom kontrastu sa pozadinom • Npr. crni font na beloj pozadini • Koristite boje koje su logički povezane sa strukturom prezentacije • Npr. tamno zeleni naslov, svetlo zeleni tekst • Koristite boje da bi povremeno naglasili nešto što je JAKO VAŽNO! • Ne preterujte

 10. Loš primer izbora boja • Svetla slova na svetloj pozadini (slab kontrast), čine tekst teško čitljivim • Preteranokorišćenjeboja u tekstu omet i uznemiruje čitaoca • Korišćenje različite boje za svaku tezu (ili podtezu) je nepotrebno • Slajd deluje kič • Kreativnostnapogrešan način može dovesti do katastrofalnih rezultata

 11. Ovo je dobar primer izbora teksta i pozadine. Ovo je dobar primer izbora teksta i pozadine. Ovo je dobar primer izbora teksta i pozadine. Ovo je dobar primer izbora teksta i pozadine. Ovo je dobar primer izbora teksta i pozadine. Ovo je dobar primer izbora teksta i pozadine. Ovo je dobar primer izbora teksta i pozadine. Ovo je dobar primer izbora teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je loš izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine. Ovo je najgori izbor teksta i pozadine.

 12. Izbor pozadine • Koristiti jednostavne, privlačne pozadine • Na Internetu možete naći veliki broj besplatnih Power Point template-a • Ako se prezentacija prikazuje na platnu (zidu) bolje jekoristiti svetlije pozadine • Koristite istu pozadinu na svim slajdovima u prezentaciji

 13. Primer loše izabrane pozadine • Prešareno • Nečitko • Držite se pozadine koju ste do sada koristili!

 14. Uklapanje slika • Organizovan slajd treba da ima • dobar raspored slika i teksta • objašnjenje za sliku je dobrodošlo ako slika nije objašnjena u tezama • neka tekst islikapočinju u istoj ravni (kao u ovom slučaju) Sofronije i njegov drug

 15. Pogledajte kako izgleda kada loše rasporedite sliku i tekst • Deo teksta koji jepreko slike je nečitak i nejasan • Uporedite ovaj slajd sa prethodnim Primer loše organizovanog slajda

 16. Mala slika “gurnuta” u ugao slajda gubi svaki smisao • Slika niske rezolucije, malih dimenzija u originalu uglavnom je premala za prikaz na slajdu • Ako se poveća gubi na jasnoći • Bolje potražite adekvatnu zamenu Još jedan primer loše organizovanog slajda

 17. Izaberite jednu vrstu prelaza između slajdova • Ako se svaki slajd pojavljuje na drugi način i “doleće” sa različite strane • Prezentacija će delovati neozbiljno • Publika neće moći da se skoncentriše na sadržaj slajdova Prelaz između slajdova (slide transition)

 18. Animacija teksta i objekata • NE preterujte sa animiranjem objekata • Deluje zbunjujuće i neozbiljno • Bolje koristite jedan tip animacije • Procenite kada je potrebno da animacija objekta ide automatski a kada na klik miša. • Zapitajte se: Koja je svrha moje prezentacija, kome je namenjena i ko će da je koristi? • Vodite računa o brzini animiranja objekata

 19. Pogledajte! • Šta kažete na ovako animiran slajd? Loš primer animiranja objekata

 20. grafikoni • gde god je to moguće, (numeričke) podatke iz tabele treba prikazati uz pomoću grafikona; • lakše je pratiti, razumljivije je, preglednije • grafikoni moraju da imaju naslov i legendu • grafikon mora biti dovoljno veliki da bi se sav njegov sadržaj mogao pročitati

 21. AUDIO • Audio je dozvoljen ukoliko prezentaciju ne prati predavanje. • U slučaju puštanja neke pesme tokom prezentacije, pažnja publike se može prebaciti na pevušenje reči pesme, a ne na slušanje Vaših reči u vezimaterijekojuizlažete.

 22. video • slika ili video su obavezni • mogu izazvati emocionalnu reakciju i podstaknuti znatiželju vaše publike • Upotrebom video klipa ne samo da ćete bolje ilustrovati poentu vaše priče, korisno je i za razbijanje monotonije tokom prezentacije • Preporuka: pustite klip tokom prezentacije, ne na kraju • Ako je moguće, proverite Vašu prezentaciju sa video klipom na kompjuteru na kojem ćete prezentovati (Marfijev zakon; ako išta može poći naopako, poći će) • Informacije primljene čulom vida bolje se pamte od informacija primljenih čulom sluha

 23. ˝Čovek pamti 10% onoga što pročita, 20% onoga što čuje, 30% onoga što vidi, 40% onoga što čuje i vidi, 50% onoga što prodiskutuje, 70% onoga što iskusi, 95% onoga što predaje˝

 24. Čovekpamti 10% onoga što pročita 20% onoga što čuje 30% onoga što vidi 40% onoga što čuje i vidi 50% onoga što prodiskutuje 70% onoga što iskusi 95% onoga što predaje

 25. Čovek pamti

 26. Čovekpamti

 27. saveti • Prvi i osnovni korak do dobre prezentacije je da se stavite na mesto publike! • Odgovorite na pitanje:KO je vaša publika? • *Mladi vole dosta zvuka i zabavnog materijala • *Stariji su više okrenuti sadržaju • Proverite prezentaciju tražeći: • pravopisne greške, ponavljanje reči,gramatičke greške. • Važnoje da vaša prezentacia sadrži text gde je/ jer sve dobro i tačno napisamno. Nemojte posle ˝k’o pa ja neznam, nesam školovala, a vi kako te;˝

 28. Power Point ima mnogo mogućnosti. Budite oprezni pri izradi prezentacije. Ne treba preterivati!

 29. HVALA NA PAŽNJI!

More Related